Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0005(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0279/2018

Predkladané texty :

A8-0279/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0371

Prijaté texty
PDF 187kWORD 52k
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg
Sadzby dane z pridanej hodnoty *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0020),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0023/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0279/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Cieľom pravidiel týkajúcich sa sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) v súčasnosti stanovených v smernici Rady 2006/112/ES27 je chrániť fungovanie vnútorného trhu a brániť narušeniam hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá boli skoncipované pred viac ako dvoma desaťročiami na základe zásady miesta pôvodu. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH28 a opatreniach nadväzujúcich naň29 Komisia oznámila svoj zámer upraviť tieto pravidlá pre potreby konečného systému DPH pre cezhraničný obchod s tovarom medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdanení v členskom štáte určenia.
(1)  Cieľom pravidiel týkajúcich sa sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) v súčasnosti stanovených v smernici Rady 2006/112/ES27 je chrániť fungovanie vnútorného trhu a brániť narušeniam hospodárskej súťaže. Tieto pravidlá boli skoncipované pred viac ako dvoma desaťročiami na základe zásady miesta pôvodu a svoj účel už nespĺňajú. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH28 a opatreniach nadväzujúcich naň29 Komisia oznámila svoj zámer upraviť tieto pravidlá pre potreby konečného systému DPH pre cezhraničný obchod s tovarom medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi, ktorý by bol založený na zdanení v členskom štáte určenia.
_________________
_________________
27 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
27 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
28 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7. apríla 2016).
28 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7. apríla 2016).
29 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať (COM(2017)0566 zo 4. októbra 2017).
29 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať (COM(2017)0566 zo 4. októbra 2017).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V konečnom systéme, v ktorom by dodania tovaru a poskytnutia služieb boli zdanené v členskom štáte určenia, nezískavajú dodávatelia, resp. poskytovatelia žiadne výrazné výhody zo skutočnosti, že sú usadení v členskom štáte s nižšou sadzbou dane. Rôznorodejšie sadzby DPH by v takomto systéme nenarúšali fungovanie jednotného trhu ani by neviedli k narušeniam hospodárskej súťaže. Za takýchto okolností by bolo vhodné poskytnúť členským štátom väčšiu voľnosť pri stanovovaní sadzieb.
(2)  V konečnom systéme, v ktorom by dodania tovaru a poskytnutia služieb boli zdanené v členskom štáte určenia, získavajú dodávatelia, resp. poskytovatelia menšie výhody zo skutočnosti, že sú usadení v členskom štáte s nižšou sadzbou dane. Rôznorodejšie sadzby DPH by v takomto systéme mali predstavovať menšie bremeno pre fungovanie jednotného trhu a neviedli by k narušeniam hospodárskej súťaže. Za takýchto okolností by malo byť možné poskytnúť členským štátom určitú voľnosť pri stanovovaní sadzieb. Členské štáty by však nemali ignorovať cieľ zabezpečenia väčšej konvergencie sadzieb DPH.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Odstránenie obmedzení súbežne s nadobudnutím účinnosti konečnej úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi by malo členským štátom umožniť naďalej uplatňovať znížené sadzby DPH, ktoré im v súčasnosti poskytnuté v podobe výnimiek podľa hlavy VIII kapitoly 4 smernice 2006/112/ES a prílohy X k smernici 2006/112/ES a ktorých platnosť by inak nadobudnutím účinnosti uvedenej úpravy uplynula.
(3)  Odstránenie obmedzení súbežne s nadobudnutím účinnosti konečnej úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi by malo členským štátom umožniť naďalej uplatňovať znížené sadzby DPH namiesto výnimiek, ktoré sa im v súčasnosti poskytujú podľa hlavy VIII kapitoly 4 smernice 2006/112/ES a prílohy X k smernici 2006/112/ES a ktorých platnosť by inak nadobudnutím účinnosti uvedenej úpravy uplynula.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo štandardnej sadzby. Takéto rovnaké zaobchádzanie možno bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri stanovovaní DPH dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní uplatňovať zníženú sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na minimum, ako aj oslobodenie od dane s právom na odpočítanie DPH na vstupe, a to popri najviac dvoch znížených sadzbách vo výške minimálne 5 %.
(4)  V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo štandardnej sadzby s cieľom vyhnúť sa nerovnomernej fragmentácii systému DPH v rámci vnútorného trhu. Zohľadňujúc všeobecný záujem, ako sú pozitívne kultúrne, sociálne a environmentálne vplyvy rôznych služieb a tovarov a bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri stanovovaní sadzieb DPH, je takéto rovnaké zaobchádzanie možné dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní uplatňovať zníženú sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na minimum, ako aj oslobodenie od dane s právom na odpočítanie DPH na vstupe, a to popri najviac dvoch znížených sadzbách vo výške minimálne 5 %. V rámci obmedzení stanovených v tejto smernici by členské štáty mali mať možnosť ponechať si existujúce alebo zaviesť nové znížené sadzby DPH. Touto smernicou sa zvýši subsidiarita v systéme DPH tým, že sa členským štátom umožní zohľadniť miestne podmienky, preferencie a tradície alebo si zvoliť jednoduchú a jednotnú sadzbu dane. Členské štáty by sa však mali vyhnúť používaniu znížených sadzieb DPH na škodlivé alebo luxusné výrobky.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   V súlade so stratégiou Komisie pre jednotný digitálny trh1a a s cieľom udržať krok s technologickým pokrokom v digitálnom hospodárstve, s cieľom stimulovať inovácie, vytváranie, výrobu nového obsahu a investície doň, a s cieľom uľahčiť digitálne vzdelávanie, prenos znalostí a prístup ku kultúre v digitálnom prostredí, ako aj jej podporu, by členské štáty mali mať možnosť zosúladiť sadzby DPH pre elektronicky dodávané publikácie s nižšími sadzbami DPH pre publikácie na fyzických nosičoch.
_________________
1a COM(2015)0192.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)   Možnosť členských štátov uplatňovať znížené sadzby vrátane znížených sadzieb bez minimálnej hranice na tlačené publikácie a elektronické publikácie by mala zabezpečiť ekonomické výhody pre spotrebiteľov, a tým podporiť čítanie, a pre vydavateľov, čím sa podporia investície do nového obsahu a v prípade novín a časopisov a mala by sa znížiť závislosť od reklamy.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 c (nové)
(4c)   Vzhľadom na dôležitosť uľahčenia prístupu ku knihám, novinám a periodikám pre osoby, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania tlačeného textu, sa musia prispôsobené a audio elektronické knihy, noviny a periodiká chápať tak, že nepozostávajú výlučne alebo prevažne z hudobného obsahu alebo videoobsahu. Preto by malo byť možné uplatňovať znížené sadzby DPH na publikácie v týchto formátoch.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Keby sa mechanizmus používaný na zdaňovanie nezakladal na zásade krajiny určenia, mohlo by dochádzať k narušeniam hospodárskej súťaže. Platí to najmä v prípade cestovných služieb poskytovaných ako jedna služba v rámci úpravy zdaňovania prirážky pre cestovné kancelárie a tovar dodávaný v rámci osobitnej úpravy pre použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, ale aj v určitých prípadoch týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ako napr. finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez práva na odpočítanie, ale pri ktorých môže byť priznané právo na zdanenie. Aby sa zmiernili akékoľvek takéto narušenia, mal by sa na základe štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti vypracovať zoznam dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré podliehajú štandardnej sadzbe DPH (ďalej len „negatívny zoznam“). Zoznam by sa mal každých päť rokov preskúmavať.
(5)  Keby sa mechanizmus používaný na zdaňovanie nezakladal na zásade krajiny určenia, mohlo by dochádzať k narušeniam hospodárskej súťaže. Platí to najmä v prípade cestovných služieb poskytovaných ako jedna služba v rámci úpravy zdaňovania prirážky pre cestovné kancelárie a tovar dodávaný v rámci osobitnej úpravy pre použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, ale aj v určitých prípadoch týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ako napr. finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane bez práva na odpočítanie, ale pri ktorých môže byť priznané právo na zdanenie. Aby sa zmiernili akékoľvek takéto narušenia, mal by sa na základe štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti vypracovať zoznam dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré podliehajú štandardnej sadzbe DPH (ďalej len „negatívny zoznam“). Zoznam by sa mal každé dva roky preskúmať prostredníctvom vykonávacieho aktu na základe dôkazov poskytnutých Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  V snahe vyhnúť sa zbytočnej zložitosti a následnému zvyšovaniu nákladov pre podniky, predovšetkým pri obchode v rámci Spoločenstva, by tovar a služby, ktoré možno používať len ako medzivstup pri ekonomickej činnosti, nemali byť v konečnom systéme DPH oprávnené podliehať zníženým sadzbám. Takéto sadzby by sa mali uplatňovať len v prospech konečných spotrebiteľov a pri ich stanovovaní by sa malo zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s podobným tovarom alebo službami, ktoré dodávajú, resp. poskytujú rôzne zdaniteľné osoby. Mali by sa preto uplatňovať tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.
(6)  Súčasná fragmentácia systému DPH v rámci vnútorného trhu predstavuje prekážku rozvoja malých a stredných podnikov (MSP). V snahe vyhnúť sa ďalšej zbytočnej zložitosti a následnému zvyšovaniu nákladov pre podniky, predovšetkým pri obchode v rámci Spoločenstva, by tovar a služby, ktoré možno používať len ako medzivstup pri ekonomickej činnosti, nemali byť v konečnom systéme DPH oprávnené podliehať zníženým sadzbám. Takéto sadzby by sa mali uplatňovať len v prospech konečných spotrebiteľov a pri ich stanovovaní by sa malo zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s podobným tovarom alebo službami, ktoré dodávajú, resp. poskytujú rôzne zdaniteľné osoby. Mali by sa preto uplatňovať tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S osobitným dôrazom na potreby MSP, so zapojením cezhraničných podnikov v rámci Spoločenstva a s cieľom uľahčiť obchodovanie a zvýšiť právnu istotu na jednotnom trhu by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť komplexný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH pre podniky. Tento viacjazyčný portál by mal poskytovať rýchly, aktuálny a presný prístup k relevantným informáciám o zavádzaní systému DPH v rôznych členských štátoch, a najmä o správnych sadzbách DPH pre rôzne tovary a služby v rôznych členských štátoch, ako aj o podmienkach nulovej sadzby. Takýto portál by mohol pomôcť riešiť súčasný výpadok príjmov z DPH.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Niekoľko hospodárskych činností v rámci Únie sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj založený na ekologickejšom hospodárstve na jednej strane a inkluzívnom raste na strane druhej. Tieto oblasti majú zásadný význam pre udržateľný rozvoj vidieckych a odľahlých oblastí a prispievajú k hospodárskej a sociálnej revitalizácii vidieckych oblastí. Vzhľadom na svoju úzku prepojenosť s otázkami rodovej rovnosti, sociálnymi, zdravotnými, environmentálnymi, nutričnými a kultúrnymi otázkami, sú ich osobitné činnosti plne v súlade s ambíciami stratégie 2020 a cieľmi Komisie. V tejto súvislosti by členské štáty mali využiť príležitosti, ktoré im ponúka článok 98 ods. 1 a 2 tejto smernice, za predpokladu, že budú rešpektovať jej zásady, pričom zohľadnia najmä dôsledky na svoje verejné financie a rozpočet Únie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Aby verejné financie členských štátov zostali zdravé a aby sa zabránilo nadmernej makroekonomickej nerovnováhe, mala by sa zabezpečiť primeraná úroveň príjmov. Keďže DPH je dôležitým zdrojom príjmov, je teda rozhodujúce stanoviť pre váženú priemernú sadzbu minimum, ktoré majú členské štáty vždy dodržiavať a ktoré bude slúžiť ako ochranné opatrenie pre vnútroštátne rozpočty.
(7)  Aby verejné financie členských štátov zostali zdravé a aby sa zabránilo nadmernej makroekonomickej nerovnováhe, mala by sa zabezpečiť primeraná úroveň príjmov. Keďže DPH je dôležitým zdrojom príjmov, pre váženú priemernú sadzbu je rozhodujúce stanoviť minimum, ktoré musia členské štáty vždy dodržiavať a ktoré bude slúžiť ako ochranné opatrenie pre vnútroštátne rozpočty a rozpočet Únie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 %.
(8)  Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 % a maximálne vo výške 25 %.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 97
(1a)  Článok 97 sa nahrádza takto:
Štandardná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %.
„Štandardná sadzba musí trvalo zostať aspoň 15 % a nesmie presiahnuť 25 %.“
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2006/112/ES
Článok 98 – odsek 2
2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať zníženú sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.
2.  Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2006/112/ES
Článok 98 – odsek 3 – pododsek 1
Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované podľa odsekov 1 a 2 sú len v prospech konečného spotrebiteľa a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu.
Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované podľa odsekov 1 a 2 musia byť v prospech konečného spotrebiteľa a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ všeobecného záujmu. Uprednostnia sa tovary alebo služby, ktoré majú pozitívny vplyv na všeobecný záujem, ako napríklad kultúrne, sociálne alebo environmentálne prínosy.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2006/112/ES
Článok 100 – odsek -1 (nový)
Komisia je splnomocnená meniť rozsah pôsobnosti prílohy IIIa vykonávacím aktom, ak je to potrebné a za predpokladu, že existujú dôkazy o narušení hospodárskej súťaže, ktoré odôvodňujú aktualizáciu zoznamu dodaní tovaru a poskytnutí služieb.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2006/112/ES
Článok 100 – odsek 1
Komisia predloží Rade do 31. decembra 2026 a následne každých päť rokov správu o rozsahu pôsobnosti prílohy IIIa, v prípade potreby so sprievodnými návrhmi na zmenu uvedenej prílohy.“
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2021 a následne každé dva roky správu o rozsahu pôsobnosti prílohy IIIa, v prípade potreby so sprievodnými návrhmi na zmenu uvedenej prílohy.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 100 a (nový)
5a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 100a
Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí komplexný, viacjazyčný a verejne prístupný webový informačný portál Únie o DPH, na ktorom môžu podniky a spotrebitelia rýchlo a účinne získať presné informácie o sadzbách DPH vrátane toho, na ktorý tovar alebo služby sa vzťahujú znížené sadzby alebo oslobodenia, a všetky relevantné informácie o uplatňovaní konečného systému DPH v jednotlivých členských štátoch.“
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Príloha
Smernica 2006/112/ES
Príloha IIIa – riadok 5 – stĺpec B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Príloha
Smernica 2006/112/ES
Príloha IIIa – riadok 7 – stĺpce C a D

Text predložený Komisiou

Dodanie, nájom, údržba a oprava bicyklov, detských kočíkov a vozíkov pre invalidov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Dodanie osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu menej než 10 osôb vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov iných ako vozidiel iba so zážihovým motorom alebo iba s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Pozmeňujúci návrh

 

Dodanie, nájom, údržba a oprava bicyklov, detských kočíkov a vozíkov pre invalidov

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Príloha
Smernica 2006/112/ES
Príloha IIIa – riadok 10 – stĺpce C a D

Text predložený Komisiou

žiadne

žiadne

Pozmeňujúci návrh

 

kardiostimulátory; načúvacie pomôcky

26.60.14

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia