Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0005(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0279/2018

Ingivna texter :

A8-0279/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0371

Antagna texter
PDF 167kWORD 50k
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
Mervärdesskattesatser *
P8_TA(2018)0371A8-0279/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0020),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0023/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0279/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  De regler för mervärdesskattesatser som för närvarande anges i rådets direktiv 2006/112/EG27 syftar till att bevara en fungerande inre marknad och undvika snedvridningar av konkurrensen. Reglerna utformades för över två årtionden sedan på grundval av den ursprungliga principen. I sin handlingsplan för mervärdesskatt28 och uppföljningen av denna29 tillkännagav kommissionen sin avsikt att anpassa dessa regler till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel av varor mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning i destinationsmedlemsstaten.
(1)   De regler för mervärdesskattesatser som för närvarande anges i rådets direktiv 2006/112/EG27 syftar till att bevara en fungerande inre marknad och undvika snedvridningar av konkurrensen. Reglerna utformades för över två årtionden sedan på grundval av den ursprungliga principen och är inte längre ändamålsenliga. I sin handlingsplan för mervärdesskatt28 och uppföljningen av denna29 tillkännagav kommissionen sin avsikt att anpassa dessa regler till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel av varor mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning i destinationsmedlemsstaten.
_________________
_________________
27 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
27 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
28 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)0148, 7.4.2016).
28 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)0148, 7.4.2016).
29 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)0566, 4.10.2017).
29 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Uppföljning av handlingsplanen för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)0566, 4.10.2017).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I ett slutgiltigt system där leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster beskattas i destinationsmedlemsstaten gynnas inte leverantörer i någon högre grad av att vara etablerade i en medlemsstat med lägre skattesatser. Enligt detta system skulle större skillnader mellan mervärdesskattesatser varken störa den inre marknadens funktion eller skapa snedvridningar av konkurrensen. Under dessa omständigheter vore det lämpligt att bevilja medlemsstaterna mer flexibilitet i fastställandet av skattesatserna.
(2)  I ett slutgiltigt system där leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster beskattas i destinationsmedlemsstaten gynnas leverantörer i mindre grad av att vara etablerade i en medlemsstat med lägre skattesatser. Enligt detta system bör större skillnader mellan mervärdesskattesatser störa den inre marknadens funktion mindre och inte skapa snedvridningar av konkurrensen. Under dessa omständigheter bör det vara möjligt att bevilja medlemsstaterna en viss flexibilitet i fastställandet av skattesatserna. Medlemsstaterna bör emellertid inte bortse från målet att säkerställa en större konvergens i mervärdesskattesatserna.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)   Undanröjandet av restriktioner samtidigt som en slutgiltig ordning för beskattning av handel mellan medlemsstaterna träder i kraft bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser, som för närvarande beviljas som avvikelser enligt avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG och bilaga X till direktiv 2006/112/EG. I annat fall skulle dessa avvikelser upphöra att gälla i och med att denna ordning träder i kraft.
(3)  Undanröjandet av restriktioner samtidigt som en slutgiltig ordning för beskattning av handel mellan medlemsstaterna träder i kraft bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fortsätta att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser, i stället för de avvikelser som beviljas enligt avdelning VIII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG och bilaga X till direktiv 2006/112/EG. I annat fall skulle dessa avvikelser upphöra att gälla i och med att denna ordning träder i kraft.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  I ett slutgiltigt mervärdesskattesystem bör alla medlemsstater behandlas lika och bör därför ha samma restriktioner vid tillämpningen av reducerade mervärdesskattesatser, vilka bör fortsätta att utgöra en avvikelse från normalskattesatsen. Lika behandling utan att begränsa medlemsstaternas nuvarande flexibilitet vid fastställandet av mervärdesskatt kan uppnås. Detta kan uppnås genom att göra det möjligt för dem att tillämpa en reducerad skattesats på vilken minimikravet inte tillämpas, samt ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, utöver högst två reducerade skattesatser på minst 5 %.
(4)  I ett slutgiltigt mervärdesskattesystem bör alla medlemsstater behandlas lika och bör därför ha samma restriktioner vid tillämpningen av reducerade mervärdesskattesatser, vilka bör fortsätta att utgöra en avvikelse från normalskattesatsen, för att undvika en oproportionerlig fragmentering av mervärdesskattesystemet på den inre marknaden. I syfte att ta hänsyn till allmänintresset såsom positiva, sociala eller miljömässiga effekter av olika tjänster och varor och utan att begränsa medlemsstaternas nuvarande flexibilitet vid fastställandet av mervärdesskatt kan sådan likabehandling uppnås genom att göra det möjligt för dem att tillämpa en reducerad skattesats på vilken minimikravet inte tillämpas, samt ett undantag med rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, utöver högst två reducerade skattesatser på minst 5 %. Inom de gränser som föreskrivs i detta direktiv bör det vara möjligt för medlemsstaterna att bibehålla befintliga eller införa nya reducerade mervärdesskattesatser. Detta direktiv syftar till att öka subsidiariteten i mervärdesskattesystemet och därmed göra det möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn till lokala förhållanden, preferenser och traditioner eller göra det möjligt att välja en enkel och enhetlig skattesats. Medlemsstaterna bör dock undvika att använda reducerade mervärdesskattesatser för skadliga produkter eller lyxprodukter.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)   I linje med kommissionens strategi för den digitala inre marknaden1a och för att hålla sig à jour med de tekniska framstegen i den digitala ekonomin, för att främja innovation, skapande, investeringar och produktion av nytt innehåll och för att underlätta digitalt lärande, kunskapsöverföring och tillgång till och främjande av kultur i den digitala miljön, bör medlemsstaterna ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till lägre mervärdesskattesatser för publikationer på en fysisk bärare.
_________________
1a COM(2015)0192.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)   När medlemsstaterna tillåts att tillämpa reducerade skattesatser, även kraftigt reducerade skattesatser utan något minimigränsvärde, på tryckta publikationer och elektroniska publikationer bör det säkerställas att de ekonomiska fördelarna kommer konsumenterna till godo, och att läsandet därmed främjas, och förläggarna, så att investeringar i nytt innehåll uppmuntras och, i fråga om tidningar och tidskrifter, bör beroendet av reklam minska.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4c (nytt)
(4c)   Med hänsyn till vikten av att underlätta tillgången till böcker, tidningar och tidskrifter för personer som är blinda, synskadade eller har något annat läshandikapp, bör anpassade och ljudbaserade elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter anses som inte helt eller inte huvudsakligen bestående av musik- eller filminnehåll. Därför bör det vara möjligt att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för publikationer i dessa format.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Snedvridningar av konkurrensen kan uppkomma när den mekanism som används för beskattning inte baseras på destinationsprincipen. Det gäller särskilt reseprestationer som tillhandahålls som ett enda tillhandahållande av tjänster enligt ordningen för beskattning av vinstmarginal för resebyråer och varor som levereras enligt de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter men också i vissa fall som inbegriper varor eller tjänster, som finansiella tjänster, som undantas utan avdragsrätt men för vilka en beskattningsrätt kan beviljas. För att mildra dessa eventuella snedvridningar bör en förteckning över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som omfattas av normalskattesatsen för mervärdesskatt (”negativ förteckning”) fastställas baserad på den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren. Förteckningen bör ses över vart femte år.
(5)   Snedvridningar av konkurrensen kan uppkomma när den mekanism som används för beskattning inte baseras på destinationsprincipen. Det gäller särskilt reseprestationer som tillhandahålls som ett enda tillhandahållande av tjänster enligt ordningen för beskattning av vinstmarginal för resebyråer och varor som levereras enligt de särskilda ordningarna för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter men också i vissa fall som inbegriper varor eller tjänster, som finansiella tjänster, som undantas utan avdragsrätt men för vilka en beskattningsrätt kan beviljas. För att mildra dessa eventuella snedvridningar bör en förteckning över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som omfattas av normalskattesatsen för mervärdesskatt (”negativ förteckning”) fastställas baserad på den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren. Förteckningen bör ses över vartannat år genom en genomförandeakt på grundval av de bevis som kommissionen lagt fram.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)   För att undvika onödig komplexitet och höjda affärskostnader, särskilt vid gemenskapsintern handel, bör varor och tjänster som bara kan användas som insatsförbrukning vid en ekonomisk verksamhet inte vara berättigade till reducerade skattesatser i ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa skattesatser bör bara tillämpas till förmån för slutkonsumenter och fastställandet av dessa skattesatser bör säkerställa lika behandling av liknande varor eller tjänster som levereras eller tillhandahålls av olika beskattningsbara personer. De bör därför tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.
(6)  Den nuvarande fragmenteringen av mervärdesskattesystemet på den inre marknaden lägger hinder i vägen för utvecklingen av små och medelstora företag. För att undvika ytterligare onödig komplexitet och höjda affärskostnader, särskilt vid gemenskapsintern handel, bör varor och tjänster som bara kan användas som insatsförbrukning vid en ekonomisk verksamhet inte vara berättigade till reducerade skattesatser i ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa skattesatser bör tillämpas till förmån för slutkonsumenter och fastställandet av dessa skattesatser bör säkerställa lika behandling av liknande varor eller tjänster som levereras eller tillhandahålls av olika beskattningsbara personer. De bör därför tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Med särskilt fokus på behoven hos de små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet inom unionen och för att underlätta handeln och öka rättssäkerheten på den inre marknaden bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta en omfattande och offentligt tillgänglig unions-webbportal med information till företag om mervärdesskatt. Denna flerspråkiga webbportal bör ge snabb, aktuell och korrekt tillgång till relevant information om genomförandet av systemet för mervärdesskatt i de olika medlemsstaterna, särskilt om de korrekta mervärdesskattesatserna för olika varor och tjänster i de olika medlemsstaterna samt villkoren för nollskattesatser. En sådan portal skulle också kunna bidra till att åtgärda det nuvarande mervärdesskattegapet.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)
(6b)   Flera ekonomiska verksamheter i unionen har fokuserat på hållbar utveckling som dels bygger på en grönare ekonomi och dels på tillväxt för alla. Dessa områden är av central betydelse för den hållbara utvecklingen i landsbygdsregioner och avlägset belägna regioner. De bidrar till att stimulera det ekonomiska och sociala livet på landsbygden. Med tanke på deras nära koppling till sociala, hälsomässiga, miljömässiga, näringsmässiga och kulturella frågor samt jämställdhetsfrågor är deras särskilda verksamheter helt i linje med Europa 2020-strategin och kommissionens mål. Medlemsstaterna bör därför ta tillvara de möjligheter som artikel 98.1 och 98.2 i detta direktiv erbjuder, under förutsättning att de respekterar direktivets principer och härvid tar särskild hänsyn till konsekvenserna för sina offentliga finanser och för unionens budget.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  För att medlemsstaternas offentliga finanser ska fortsätta att vara sunda och för att förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser, bör en lämplig intäktsnivå säkerställas. Med tanke på att mervärdesskatt är en viktig intäktskälla är det viktigt, som en säkerhet för nationella budgetar, att fastställa ett minimum för den vägda genomsnittliga skattesatsen som medlemsstaterna vid varje tidpunkt ska följa.
(7)   För att medlemsstaternas offentliga finanser ska fortsätta att vara sunda och för att förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser, bör en lämplig intäktsnivå säkerställas. Med tanke på att mervärdesskatt är en viktig intäktskälla är det viktigt, som en säkerhet för nationella budgetar och unionens budget, att fastställa ett minimum för den vägda genomsnittliga skattesatsen som medlemsstaterna vid varje tidpunkt ska följa.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Även om det fortsatt är möjligt att tillämpa olika skattesatser i vissa avlägset belägna områden, är det nödvändigt att säkerställa att normalskattesatsen följer ett minimivärde på 15 %.
(8)   Även om det fortsatt är möjligt att tillämpa olika skattesatser i vissa avlägset belägna områden, är det nödvändigt att säkerställa att normalskattesatsen följer ett minimivärde på 15 % och ett maximivärde på 25 %.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 97
(1a)  Artikel 97 ska ersättas med följande:
Normalskattesatsen ska inte vara lägre än 15 %.
”Normalskattesatsen ska permanent vara minst 15 % och högst 25 %.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 98 – punkt 2
2.  Genom undantag från punkt 1 kan medlemsstaterna, utöver de två reducerade skattesatserna, tillämpa en reducerad skattesats som understiger minimiskattesatsen på 5 % och ett undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.
2.  Genom undantag från punkt 1 kan medlemsstaterna, utöver de två reducerade skattesatserna, tillämpa en skattesats som understiger minimiskattesatsen på 5 % och ett undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 98 – punkt 3 – stycke 1
Reducerade skattesatser och undantag som tillämpats enligt punkterna 1 och 2 ska bara gynna slutkonsumenten och ska tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse.
Reducerade skattesatser och undantag som tillämpats enligt punkterna 1 och 2 ska gynna slutkonsumenten och ska tillämpas för att på ett konsekvent sätt fullfölja ett mål av allmänt intresse. Varor eller tjänster med positiva effekter på allmänintresset, såsom kulturella, sociala eller miljömässiga effekter, ska prioriteras.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 100 – punkt -1 (ny)
Kommissionen ges befogenhet att vid behov ändra tillämpningsområdet för bilaga IIIa genom en genomförandeakt och under förutsättning att det finns belägg för en snedvridning av konkurrensen som motiverar en uppdatering av förteckningen över leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 100 – punkt 1
Senast den 31 december 2026 och vart femte år därefter ska kommissionen till rådet lämna en rapport om tillämpningsområdet för bilaga IIIa, som vid behov åtföljs av eventuella förslag om att ändra den bilagan.
Senast den 31 december 2021 och vartannat år därefter ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningsområdet för bilaga IIIa, som vid behov åtföljs av eventuella förslag om att ändra den bilagan.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 100a (ny)
(5a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 100a
Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna inrätta en omfattande, flerspråkig och offentligt tillgänglig unionswebbportal med information om mervärdesskatt där företag och slutkonsumenter snabbt och effektivt kan få korrekt information om mervärdesskattesatser, särskilt om vilka varor och tjänster som omfattas av reducerade skattesatser eller undantag, och all relevant information om genomförandet av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet i de enskilda medlemsstaterna.”
Ändring 20
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2006/112/EG
Bilaga IIIa – rad 5 – kolumn B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Ändring 21
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2006/112/EG
Bilaga IIIa – rad 7 – kolumn C och D

Kommissionens förslag

Leverans, uthyrning, underhåll och reparation av cyklar, barnvagnar och rullstolar

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Leverans av personbilar och andra motorfordon som huvudsakligen är utformade för transport av < 10 personer, inklusive andra stationsvagnar och tävlingsbilar än fordon med enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning eller med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Ändring

 

Leverans, uthyrning, underhåll och reparation av cyklar, barnvagnar och rullstolar

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Ändring 22
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2006/112/EG
Bilaga IIIa – rad 10 – kolumn C och D

Kommissionens förslag

Ingen

Ingen

Ändring

 

Pacemakrar; hörapparater

26.60.14

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy