Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2689(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0442/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0442/2018

Συζήτηση :

PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0372

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 59k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (2018/2689(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)(4),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)(5),

–  έχοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) στις 18 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οκτωβρίου 2013 του Philippe Maystadt με τίτλο «Should IFRS standards be more European?» (Θα έπρεπε τα ΔΠΧΑ να είναι περισσότερο ευρωπαϊκά;),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 με τίτλο ‘Fitness check on the EU framework for public reporting by companies’ («Έλεγχος καταλληλότητας του πλαισίου της ΕΕ για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων από εταιρείες»

–  έχοντας υπόψη την πρόσκληση της Επιτροπής προς την EFRAG της 27ης Οκτωβρίου 2017 για γνωμοδότηση υιοθέτησης σε σχέση με το ΔΠΧΑ 17,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και την επιστολή παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με το σχέδιο προτύπου του ΣΔΛΠ για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του PIOB (COM(2017)0684),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) του Ιουλίου 2017 με τίτλο «Επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 9 στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) του Οκτωβρίου 2017 με τίτλο «Κινδυνεύει η ανάπτυξη;»

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου σχετικά με το ΔΧΠΑ 17, που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) στις 17 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΣΧΣ του Ιουνίου 2017 με τίτλο «Συστάσεις της ειδικής ομάδας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 με τίτλο « Σχέδιο Δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» (COM(2018)0097),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, της 31ης Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας»,

–  έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά έγγραφα της EFRAG για το ΔΠΧΑ 17, σχετικά με το περιθώριο συμβατικής υπηρεσίας, τις απαιτήσεις μετάβασης και τις απαιτήσεις για το επίπεδο συγκέντρωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ΔΠΧΑ 17 μεταξύ του Hans Hoogervorst, Προέδρου του ΣΔΛΠ, του Michel Prada, Προέδρου των Διαχειριστών του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, και του Jean-Paul Gauzès, Προέδρου του Συμβουλίου της EFRAG,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, με τίτλο ‘Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions’(8), («Αλλαγές στους κανόνες λογιστικής και φερεγγυότητας: ο (ενδεχόμενος) αντίκτυπος στην ασφάλιση και στις συντάξεις»),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε ένα νέο πρότυπο σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17· ότι, εάν εγκριθεί από την ΕΕ, το πρότυπο ΔΠΧΑ 17 θα τεθεί σε ισχύ στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα αντικαταστήσει το προσωρινό πρότυπο ΔΠΧΑ 4· ότι το ΔΠΧΑ 17 είναι το τρίτο βασικό λογιστικό πρότυπο που εκδίδει το ΣΔΛΠ μετά το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα· ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 αντιμετώπισαν το πρόβλημα της αναντιστοιχίας στις ημερομηνίες εφαρμογής μεταξύ ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΧΑ 4 προοριζόταν απλώς ως προσωρινό πρότυπο, αλλά επιτρέπει τη χρήση ευρέος φάσματος εθνικών προτύπων και πρακτικών λογιστικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρέχουσα ασφαλιστική λογιστική υπάρχει αρκετά μεγάλη πολυμορφία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη μέτρηση των υποχρεώσεων και στην αναγνώριση εσόδων και κερδών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΧΑ 17 εναρμονίζει τους λογιστικούς κανόνες για ασφαλιστήρια συμβόλαια ανά διάφορες περιφέρειες, και έχει στόχο να προσφέρει πιο ρεαλιστική περιγραφή και να επιτρέψει την καλύτερη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων στον ασφαλιστικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του Οκτωβρίου 2017, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ζήτησε βελτιώσεις στα ρυθμιστικά πλαίσια των ασφαλειών ζωής έτσι ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια των αναφορών και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του κλάδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) χαιρέτισε το ΔΠΧΑ 17·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, δεδομένου ότι παρέχουν ευρύ φάσμα προϊόντων ασφάλισης και αντασφάλισης, διαφέρουν στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, μεταξύ άλλων στις δομές επενδύσεων και υποχρεώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως οι περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι επίσης σημαντικοί μακρόπνοοι επενδυτές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διεξάγει έλεγχο καταλληλότητας του ενωσιακού πλαισίου που διέπει τη δημόσια υποβολή εκθέσεων από εταιρείες, στο πλαίσιο του οποίου έχει εξετάσει πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΔΠΧΑ 17, της οδηγίας περί ασφαλιστικής λογιστικής και της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFRAG καταρτίζει επί του παρόντος τη γνωμοδότηση υιοθέτησής της σχετικά με το ΔΠΧΑ 17 και πραγματοποιεί για τον σκοπό αυτό λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων· ότι στα ενημερωτικά της σημειώματα η EFRAG προσδιόρισε ως αμφιλεγόμενα σημεία το επίπεδο συγκέντρωσης, το περιθώριο συμβατικής υπηρεσίας, τις μεταβατικές απαιτήσεις και τον επιχειρησιακό αντίκτυπο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα εξετάσει προσεκτικά το ΔΠΧΑ 17·

1.  παρατηρεί ότι το ΔΠΧΑ 17 θα απαιτήσει θεμελιώδη αλλαγή στη λογιστική των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλά θα προσφέρει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διαφάνεια και θα επιδιώξει αυξημένη συγκρισιμότητα·

2.  παρατηρεί ότι θα απαιτηθούν όχι ευκαταφρόνητες προσπάθειες και δαπάνες για να υλοποιηθεί το ΔΠΧΑ 17, μεταξύ άλλων για τις ΜΜΕ του ασφαλιστικού τομέα, κάτι που είναι ενδεικτικό της πολυπλοκότητας του νέου προτύπου· παρατηρεί ότι προσπάθειες υλοποίησης έχουν ήδη αρχίσει και ότι το ΣΔΛΠ παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση, ιδίως με τη συγκρότηση μιας Ομάδας Πόρων για τη Μετάβαση (TRG) για το ΔΠΧΑ 17·

3.  σημειώνει ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την παρουσίαση των γενικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον κίνδυνο μείωσης της ποιότητας της γνωστοποίησης, τις αδικαιολόγητες αυξήσεις του κόστους υλοποίησης και τις σημαντικές αυξήσεις της επιχειρησιακής πολυπλοκότητας των αναφορών βάσει του ΔΠΧΑ 17· καλεί την EFRAG να λάβει υπόψη της το προβλεπόμενο κόστος του μέτρου και να εξετάσει κατά πόσον αυτό θα εμποδίσει την κατανόηση του δημοσιονομικού αντικτύπου των γενικών ασφαλιστήριων συμβολαίων·

4.  σημειώνει ότι στόχος του ΔΠΧΑ είναι η συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών για τους μετόχους με αποτίμηση των υποχρεώσεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου· σημειώνει ότι πρόκειται για μια θεμελιωδώς περίπλοκη διαδικασία η οποία ενδέχεται να οξύνει τις χρηματοοικονομικές διαταραχές·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση το συνεχιζόμενο έργο της EFRAG σχετικά με τη γνωμοδότηση υιοθέτησής της, ιδίως σε σχέση με τα ζητήματα που έχει εντοπίσει, και συγκεκριμένα το επίπεδο συγκέντρωσης, το περιθώριο συμβατικής υπηρεσίας, την αντασφάλιση, τις μεταβατικές απαιτήσεις και τον επιχειρησιακό αντίκτυπο· παρατηρεί ότι η τελική γνωμοδότηση υιοθέτησης αναμένεται για τον Δεκέμβριο του 2018· συνιστά να επανεξεταστεί αυτό το χρονοδιάγραμμα μόλις γίνουν κατανοητές οι πλήρεις διαστάσεις και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που εντοπίζονται στην διαδικασία επιτόπιας δοκιμής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ζητήματα που θίγονται στην πρόσκληση της Επιτροπής προς την EFRAG για γνωμοδότηση υιοθέτησης, ιδίως την ανάγκη να εξεταστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στις ασφαλιστικές αγορές, και ιδίως στις ασφαλιστικές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και σχετικά με την ανάγκη για ανάλυση κόστους-οφέλους· ζητεί από την EFRAG να ελέγξει εάν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών καλύψεων αντικατοπτρίζονται με τρόπο που δεν στρεβλώνει τις προσφερόμενες κοινωνικές εγγυήσεις·

6.  τονίζει την ανάγκη να κατανοηθεί πλήρως η αλληλεπίδραση του ΔΠΧΑ 17, που αποτελεί μια προσέγγιση βάσει αρχών, με άλλες κανονιστικές απαιτήσεις για τους ασφαλιστικούς φορείς στην ΕΕ, ιδίως με την οδηγία Φερεγγυότητα II, ειδικότερα σε σχέση με το κόστος εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επιτόπια δοκιμή για την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 17 στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις χρηματοπιστωτικές αγορές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει ευρύτερες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων δοκιμών, για την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων και των αλληλεπιδράσεων· χαιρετίζει τον συνεχιζόμενο έλεγχο καταλληλότητας του πλαισίου της ΕΕ για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων από εταιρείες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού και να τα εξετάσει δεόντως κατά τη διαδικασία έγκρισης· λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ότι το ΔΠΧΑ 17 επιτρέπει τη μη συνεπή λογιστική μεταχείριση παρόμοιων συναλλαγών, ανάλογα με τον κλάδο των εκδοτών· καλεί, ως εκ τούτου, την EFRAG να συνεργαστεί στενά με την ΕΑΤ προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον οι εν λόγω ανησυχίες εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο των τελικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17 και κατά πόσον συναλλαγές με παρόμοια οικονομική ουσία αντιμετωπίζονται με συνέπεια βάσει του ΔΠΧΑ 17·

7.  σημειώνει τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο της απάντησής της στη διαβούλευση του 2013 σχετικά με το σχέδιο προτύπου του ΣΔΛΠ για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, σχετικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μεταβολών στο προεξοφλητικό επιτόκιο εν μέρει στα «λοιπά συνολικά έσοδα (OCI)» και εν μέρει στα κέρδη ή τις ζημίες, κάτι που θα καθιστούσε τις οικονομικές καταστάσεις τόσο περίπλοκες ώστε να μην είναι κατανοητές, και, συνεπώς, θα παρεμπόδιζε τη συγκρισιμότητα συμβάσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά· καλεί, ως εκ τούτου, την EFRAG να συνεργαστεί στενά με την ΕΑΚΑΑ και να εξετάσει αυτές τις ανησυχίες, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν, όταν εκπονήσει τη γνωμοδότηση υιοθέτησής της, στο πλαίσιο των τελικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17 και να καταλήξει κατά πόσον το ΔΠΧΑ 17 ικανοποιεί το κριτήριο αποδοχής της κατανοησιμότητας· επισημαίνει τις ανησυχίες που διατύπωσε η ΕΑΚΑΑ στην επιστολή παρατηρήσεων του 2013 σχετικά με τις τότε προτεινόμενες απαιτήσεις, και συγκεκριμένα ότι το ΔΠΧΑ 17 δεν παρέχει επαρκή σαφήνεια όσον αφορά την παρουσίαση των εσόδων και ότι ο καθορισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου και της προσαρμογής των κινδύνων μπορεί να παρεμποδίσει την αποτελεσματική επιβολή· καλεί, ως εκ τούτου, την EFRAG να συνεργαστεί στενά με την ΕΑΚΑΑ και να εξετάσει αυτές τις ανησυχίες, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν, όταν εκπονήσει τη γνωμοδότηση υιοθέτησής της, στο πλαίσιο των τελικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17· σημειώνει τις ανησυχίες που διατυπώνει η ΕΑΤ σχετικά με το ότι το ΔΠΧΑ 17 επιτρέπει σε έναν ασφαλιστικό φορέα να προσδιορίζει ένα προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιώντας είτε προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω» είτε «εκ των κάτω προς τα άνω»· καλεί, ως εκ τούτου, την EFRAG να συνεργαστεί στενά με την ΕΑΤ και να εξετάσει αυτές τις ανησυχίες, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν, όταν εκπονήσει τη γνωμοδότηση υιοθέτησής της, στο πλαίσιο των τελικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17, και ειδικότερα να εξετάσει κατά πόσον αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και ανακολουθίας στην εφαρμογή, ενδεχομένως οδηγώντας σε μείωση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και σε υποκειμενική διαχείριση των κερδών· χαιρετίζει το ερευνητικό έργο του ΣΔΛΠ σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια και ενθαρρύνει το ΣΔΛΠ να αναπτύξει μια συνεπή και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μεθοδολογία για την εκτίμηση και την εφαρμογή των προεξοφλητικών επιτοκίων·

8.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν, σε σχέση με την έγκριση του ΔΠΧΑ 17, τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των ΔΛΠ και της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το ΔΧΠΑ 9, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο των νέων προτύπων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις της ΕΕ, αλλά επίσης και τους κινδύνους που απορρέουν από την τάση των λογιστικών διατάξεων να προκαλούν φιλοκυκλικές επιπτώσεις και/ή υψηλότερη μεταβλητότητα, ιδίως δεδομένου ότι το ΔΠΧΑ 17 θα μετατοπίσει την έμφαση από το ιστορικό κόστος στις τρέχουσες αξίες· υπενθυμίζει, από την άποψη αυτή, τις συστάσεις της έκθεσης Maystadt για τη διεύρυνση του κριτηρίου του «δημόσιου συμφέροντος», δηλαδή ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ ούτε να εμποδίζουν την οικονομική της ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ειδικά κατά πόσον η πρακτική ορισμένων κρατών μελών να βασίζουν τη διανομή κερδών στους λογαριασμούς του ΔΧΠΑ χωρίς την εφαρμογή φίλτρων για μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, είναι σύμφωνη με την οδηγία σχετικά με τη διατήρηση κεφαλαίου·

9.  σημειώνει ότι με το ΔΠΧΑ 17 και το ΔΠΧΑ 9 δύο σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς επηρεάζουν τη λογιστική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων· σημειώνει, ειδικότερα, ότι οι μεταβολές αποτίμησης εμφανίζονται τώρα τόσο στο σκέλος του ενεργητικού όσο και στο σκέλος του παθητικού του ισολογισμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αγορά και οι αποτιμήσεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων περιλαμβάνουν μελλοντικές προβλέψεις καθαρών ταμιακών ροών· καλεί την EFRAG να αξιολογήσει την πιθανή αλληλεπίδραση και τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΠΧΑ 17·

10.  σημειώνει ότι οι εξαιρέσεις από τα ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 επιτρέπουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 σε σχετικές συμβάσεις· καλεί την EFRAG να εκτιμήσει κατά πόσον η αντιμετώπιση αυτή είναι ενδεδειγμένη·

11.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν τις ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με το πώς ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην πράξη και σχετικά με την ομαδοποίηση συμβολαίων σε ετήσια βάση, κάτι που ενδέχεται να οδηγεί σε ασαφή εκτίμηση της διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας·

12.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν, επιπλέον, ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης, στον βαθμό που η ανάλυση ενός χαρτοφυλακίου με βάση κριτήρια κερδοφορίας και ετήσιες ομαδοποιήσεις ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ ενδεχομένως θα αύξανε το κόστος, την πολυπλοκότητα και τον διοικητικό φόρτο για τις εταιρείες·

13.  ζητεί να διευκρινιστούν ορισμένες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μεταβατικών απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά την πολυπλοκότητα των αναδρομικών προσεγγίσεων και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν τις δυνητικές συνέπειες, σε θέματα συγκρισιμότητας και δεδομένων, της ανάγκης εφαρμογής πολλαπλών μεταβατικών προσεγγίσεων για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστήριων συμβολαίων·

14.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν τα δυνητικά οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

15.  επισημαίνει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις συμβάσεις αντασφάλισης, οι οποίες συνιστούν μια ειδική μορφή ασφάλισης· καλεί την EFRAG να εξετάσει τον αντίκτυπο των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 17 σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της αντασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα συμφέροντα των δικαιούχων όσο και τα επιχειρηματικά μοντέλα των παρόχων αντασφάλισης·

16.  καλεί το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εταιρικών Εκθέσεων, που συγκροτήθηκε πρόσφατα από την EFRAG, να παρουσιάσει αποτελέσματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά τη γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με το κλίμα, σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας που έχει συσταθεί για το θέμα αυτό·

17.  σημειώνει ότι η πραγματική κλίμακα και η πολυπλοκότητα του ΔΠΧΑ 17 δεν θα καταστούν σαφείς παρά μόνο όταν η EFRAG ολοκληρώσει την εκτίμηση επιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να εξετάσουν, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης, τη δυνατότητα επίτευξης του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του ΔΠΧΑ 17 και να λάβουν υπόψη τη δυνητική αλληλεπίδραση με ημερομηνίες εφαρμογής σε άλλες δικαιοδοσίες·

18.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), την ΕΚΤ, το ΕΣΣΚ και την EFRAG, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, σε περίπτωση που αυτό υιοθετηθεί, την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 στην ΕΕ, να καταρτίσει μια εκ των υστέρων εκτίμηση αντικτύπου το αργότερο από τον Ιούνιο 2024 και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο, και να ενεργεί σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου επ’ αυτής·

19.  τονίζει ότι οι ασφαλιστές έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17·

20.  καλεί το ΕΣΣΚ να συγκροτήσει ειδική ομάδα για το ΔΠΧΑ 17·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, εάν εγκριθεί, το ΔΠΧΑ 17 θα συμβάλει στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(3) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
(4) ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0248.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου