Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2689(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0442/2018

Pateikti tekstai :

B8-0442/2018

Debatai :

PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0372

Priimti tekstai
PDF 138kWORD 45k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 3 d. - Strasbūras
Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

2018 m. spalio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (2018/2689(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB(2),

–  atsižvelgdamas į 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės(3),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)(5),

–  atsižvelgdamas į 17-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Draudimo sutartys“, kurį 2017 m. gegužės 18 d. patvirtino Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio mėn. Philippe’o Maystadto pranešimą „Ar TFAS standartai turėtų būti europietiškesni?“,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 7 d. dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo bei Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų: 9-asis TFAS(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 21 d. Komisijos konsultacijų dokumentą „ES sistemos, pagal kurią bendrovės teikia viešas ataskaitas, tinkamumo patikra“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 27 d. Komisijos raginimą teikti patarimus EFRAG, kiek tai susiję su 17-uoju TFAS,

–  atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos nuomonę ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) raštą su pastabomis dėl TASV parengiamojo projekto dėl draudimo sutarčių,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos ataskaitą dėl TFAS fondo, EFRAG ir PIOB veiklos 2016 m. (COM(2017)0684),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) ataskaitą pavadinimu „9-ojo Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto poveikis finansiniam stabilumui“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio mėn. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rengiamą pranešimą pavadinimu „Ar augimui kyla pavojus?“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 17 d. Finansinio stabilumo tarybos (FST) paskelbtą pranešimą spaudai dėl 17-ojo TFAS,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. pasirašytą Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio mėn. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitą „Darbo grupė su klimatu susijusių finansinių ataskaitų informacijos atskleidimo klausimais“,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planas“ (COM(2018)0097),

–  atsižvelgdamas į galutinę 2018 m. sausio 31 d. ES aukšto lygio ekspertų grupės tvarių finansų klausimais ataskaitą „Tvarios Europos ekonomikos finansavimas“,

–  atsižvelgdamas į EFRAG informacinius dokumentus dėl 17-ojo TFAS dėl sutartinių paslaugų maržos perdavimo, pereinamojo laikotarpio reikalavimų ir suvestinių reikalavimų lygio,

–  atsižvelgdamas į TASV pirmininko Hanso Hoogervorsto, TFAS fondo patikėtinių pirmininko Michel Prados ir EFRAG valdybos pirmininko Jeano Paulio Gauzes pasikeitimus nuomonėmis dėl 17-ojo TFAS,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio mėn. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto parengtą tyrimą „Apskaitos ir mokumo taisyklių pakeitimai. (Galimas) poveikis draudimui ir pensijoms“(8),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. gegužės 18 d. tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) patvirtino naują draudimo sutarčių standartą – 17-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS 17); kadangi, ES patvirtinus 17-ąjį TFAS, jis ES įsigalios 2021 m. sausio 1 d. ir pakeis 4-ąjį TFAS; kadangi 17-asis TFAS yra trečiasis pagrindinis apskaitos standartas, kurį TASV patvirtino po 16-ojo TFAS „Nuoma“ ir 9-ojo TFAS „Finansinės priemonės“; kadangi 4-ojo TFAS pataisos padėjo pašalinti neatitikimą tarp 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymo datų;

B.  kadangi 4-asis TFAS buvo numatytas tik kaip laikinas standartas, bet juo leidžiama taikyti įvairius nacionalinius apskaitos standartus ir praktikas; kadangi dabartinė draudimo apskaita labai skiriasi, be kita ko, vertinant įsipareigojimus ir pripažįstant pajamas bei pelną;

C.  kadangi 17-uoju TFAS suderinamos draudimo sutarčių apskaitos taisyklės skirtingose šalių grupėse ir siekiama pateikti tikroviškesnį aprašymą bei sudaryti sąlygas geriau palyginti draudimo sektoriaus finansines ataskaitas;

D.  kadangi 2017 m. spalio mėn. pasaulinėje finansinio stabilumo ataskaitoje Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paragino tobulinti gyvybės draudimo sistemas, kad būtų padidintas ataskaitų teikimo skaidrumas ir didinamas šios srities atsparumas; kadangi Finansinio stabilumo taryba (FST) palankiai įvertino 17-ąjį TFAS;

E.  kadangi Europos draudimo bendrovės, teikdamos platų draudimo ir perdraudimo produktų spektrą, skiriasi savo verslo modeliais, įskaitant savo investicijų ir atsakomybės struktūras; kadangi, kaip stambūs instituciniai investuotojai, draudimo bendrovės taip pat yra svarbūs ilgalaikiai investuotojai;

F.  kadangi Komisija atlieka ES bendrovių ataskaitų teikimo sistemos tinkamumo patikrą, kurios metu ji išnagrinėjo galimą 17-ojo TFAS, Draudimo apskaitos direktyvos ir direktyvos „Mokumas II“ sąveiką;

G.  kadangi šiuo metu EFRAG rengia rekomendacijas dėl 17-ojo TFAS ir šiuo tikslu atlieka išsamią poveikio analizę; kadangi rengdama informacinius pranešimus EFRAG kaip klausimų keliančias sritis nustatė – sumavimo lygį, sutartinių paslaugų maržą, perdraudimą, pereinamojo laikotarpio reikalavimus ir poveikį veiklai;

H.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas atidžiai tikrins 17-ąjį TFAS;

1.  pastebi, kad dėl 17-ojo TFAS reikės iš esmės keisti draudimo sutarčių apskaitą, bet juo bus užtikrintas didesnis nuoseklumas ir skaidrumas bei siekiama užtikrinti didesnį palyginamumą;

2.  pastebi, kad siekiant įgyvendinti 17-ąjį TFAS reikės didelių pastangų ir išlaidų, ypač draudimo srityje veikiančioms MVĮ, kas rodo, kad naujas standartas yra sudėtingas; pastebi, kad jau yra dedamos pastangos ir kad TASV teikia paramą įgyvendinimo srityje, visų pirma sudarydama 17-ojo TFAS „Pereinamojo laikotarpio išteklių grupę“ (angl. Transition Resource Group, TRG);

3.  atkreipia dėmesį į problemas, susijusias su bendrųjų draudimo sutarčių pateikimu, įskaitant riziką, susijusią su sumažėjusios informacijos atskleidimo kokybės rizika, netinkamu numatomų įgyvendinimo išlaidų padidėjimu ir reikšmingu ataskaitų pagal 17-ąjį TFAS veiklos sudėtingumo padidėjimu; ragina EFRAG atsižvelgti į numatomas šios priemonės sąnaudas ir tai, ar ji netrukdys suprasti finansinio bendrųjų draudimo sutarčių poveikio;

4.  pastebi, kad vienas iš IFS17 tikslų yra sukaupti reikiamą informaciją akcininkams, įvertinant draudimo sutarčių įsipareigojimus; pastebi, kad tai yra iš esmės sudėtingas procesas, dėl kurio gali atsirasti daugiau finansinių sutrikimų;

5.  atkreipia dėmesį į EFRAG darbą rengiant savo rekomendacijas, visų pirma į nustatytas problemas – būtent dėl sumavimo lygio, sutartinių paslaugų maržos, perdraudimo, pereinamojo laikotarpio reikalavimų ir poveikio veiklai; pastebi, kad galutinė rekomendacija yra laukiama 2018 m. gruodžio mėn.; rekomenduoja peržiūrėti šį terminą, kai bus suprastas eksploatacinių bandymų metu nustatytų klausimų apimtis ir sudėtingumas; palankiai vertina klausimus, kuriuos Komisija nurodė savo kvietime teikti rekomendacijas EFRAG, visų pirma poreikį išnagrinėti galimą poveikį finansiniam stabilumui, konkurencingumui ir draudimo rinkoms, visų pirma draudimo srityje veikiančioms MVĮ, bei poreikį atlikti sąnaudų ir naudos analizę; ragina EFRAG patikrinti, ar visi pagrindiniai draudimo apsaugos aspektai yra atspindimi tokiu būdu, kuris neiškreipia pasiūlytų socialinių garantijų;

6.  pabrėžia, kad reikia visiškai suprasti 17-ojo TFAS, kuriame taikomas principais pagrįstas metodas ir kitų ES draudimo subjektų, ypač „Mokumas II“, reguliavimo reikalavimų sąveiką, visų pirma kiek tai susiję su 17-ojo TFAS įgyvendinimo išlaidomis; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad dar neparengtas nė vienas eksploatacinis bandymas, siekiant ištirti galimą 17-ojo TFAS poveikį finansiniam stabilumui, konkurencingumui ir finansų rinkoms; todėl ragina Komisiją apsvarstyti platesnio masto testus, įskaitant eksploatacinius bandymus, kad būtų galima įvertinti šį poveikį ir sąveiką; pritaria Komisijos vykdomai ES sistemos, pagal kurią bendrovės teikia viešas ataskaitas, tinkamumo patikrai; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie šio patikrinimo rezultatus ir deramai į tai atsižvelgti vykdant tvirtinimo procedūrą; atkreipia dėmesį į Europos bankininkystės institucijos (EBI) susirūpinimą, kad pagal 17-ąjį TFAS panašių sandorių apskaitai sudaromos nenuoseklios apskaitos sąlygos, priklausomai nuo emitentų sektoriaus; todėl ragina EFRAG glaudžiai bendradarbiauti su EBI, kad būtų galima įvertinti, ar šie susirūpinimą keliantys klausimai vis dar galioja pagal 17-ojo TFAS galutinius reikalavimus ir ar panašaus ekonominio turinio sandoriai nuosekliai tvarkomi pagal 17-ąjį TFAS;

7.  atkreipia dėmesį į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) pastabas dėl 2013 m. konsultacijų, susijusių su TASV pateiktu draudimo sutarčių projektu, dėl diskonto normos pakeitimų poveikio pateikimo „kitų bendrųjų pajamų “ dalyje ir pelno arba nuostolių dalyje, dėl ko finansinių ataskaitų teikimas gali būti pernelyg sudėtingas ir todėl gali būti sunkiau palyginti panašias funkcijas turinčias sutartis; todėl ragina EFRAG glaudžiai bendradarbiauti su EVPRI ir apsvarstyti šiuos klausimus, jei jie vis dar yra svarbūs rengiant rekomendacijas dėl tvirtinimo, kurie yra galutiniai 17-ojo TFAS reikalavimai bei padaryti išvadą, ar 17-asis TFAS atitinka patvirtinimo suprantamumo kriterijų; atkreipia dėmesį į 2013 m. rašte EVPRI pateiktas pastabas dėl tuo metu pasiūlytų reikalavimų, t. y. į tai, kad 17-ajam TFAS gali suteikti nepakankamai aiškumo, kiek tai susiję su informacijos apie pajamas pateikimu, ir kad diskonto normos nustatymas bei rizikos koregavimas gali trukdyti veiksmingai užtikrinti vykdymą; todėl ragina EFRAG glaudžiai bendradarbiauti su EVPRI ir apsvarstyti šias problemas, jei jos vis dar aktualios, rengiant rekomendacijas dėl tvirtinimo, kurios yra galutinių 17-ojo TFAS reikalavimų dalis; atkreipia dėmesį į EBI susirūpinimą dėl 17-ojo TFAS, kuriuo draudimo subjektui leidžiama nustatyti diskonto normą taikant arba „iš viršaus į apačią“ arba „iš apačios į viršų“ metodą; todėl ragina EFRAG glaudžiai bendradarbiauti su EBI ir atsižvelgti į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus, jei jie vis dar svarbūs, rengiant rekomendacijas dėl tvirtinimo, kurie yra galutiniai 17-ojo TFAS reikalavimai, visų pirma dėl to, ar taikant šią galimybę būtų galima gerokai padidinti sprendimo apimtį ir nenuoseklumą taikymo srityje, dėl kurių galėtų sumažėti finansinės informacijos palyginamumas ir subjektyvus pajamų valdymas; palankiai vertina TASV mokslinių tyrimų projektą dėl diskonto normų ir ragina TASV parengti nuoseklų ir kompleksinį požiūrį į diskonto normų vertinimo ir taikymo metodiką;

8.  ragina Komisiją ir EFRAG atsižvelgti į savo 2016 m. birželio 7 d. rezoliucijose dėl Tarptautinių apskaitos standartų vertinimo ir 2016 m. spalio 6 d. rezoliucijose dėl 9-ojo TFAS išdėstytas rekomendacijas dėl 17-ojo TFAS patvirtinimo, visų pirma dėl naujų standartų poveikio finansiniam stabilumui ir ilgalaikėms investicijoms ES, taip pat dėl rizikos, susijusios su apskaitos nuostatų polinkiu į prociklišką poveikį ir (arba) didesnį kintamumą, ypač todėl, kad 17-ajame TFAS didžiausias dėmesys bus perkeltas nuo istorinių sąnaudų iki dabartinių verčių; šiuo klausimu primena P. Maystadto rekomendacijas dėl „viešosios gėrybės“ kriterijaus išplėtimo, t. y. apskaitos standartai neturėtų kelti pavojaus finansų stabilumui ES ir neturėtų kliudyti ES ekonomikos vystymuisi; ragina Komisiją konkrečiai išnagrinėti, ar kai kurių valstybių narių praktika, kai pelno paskirstymas grindžiamas TFAS, tačiau jokių duomenų apie nerealizuotą pelną nėra taikoma, atitinka Kapitalo priežiūros direktyvą;

9.  pažymi, kad po 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS du esminiai finansinės atskaitomybės standartų pakeitimai daro poveikį draudimo įmonių apskaitai; visų pirma pažymi, kad dabar vertinimo pokyčiai atsiranda draudikų balanso tiek turto, tiek ir įsipareigojimų pusėje, nes investicinis turtas yra vertinamas pagal rinkos vertę, o vertinant draudimo sutartis atsižvelgiama į perspektyvinius grynuosius pinigų srautus; ragina EFRAG įvertinti galimą sąveiką ir bet kokius 9-ojo TFAS ir 17-ojo TFAS tarpusavio neatitikimus;

10.  pažymi, kad 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS taikymo išimtis leidžia atitinkamoms sutartims taikyti 15-ąjį TFAS; ragina EFRAG įvertinti, ar tokia tvarka tinkama;

11.  ragina Komisiją ir EFRAG svarstyti problemas, susijusias su sumavimo lygiu, įskaitant reikalavimus dėl to, kaip veikla vykdoma praktikoje bei grupuojant sutartis į metines kohortas, dėl kurių nuomonės apie verslo valdymą gali būti neaiški;

12.  be to, ragina Komisiją ir EFRAG atsižvelgti į klausimus, susijusius su sumavimo lygiu, tiek kiek portfelio išskaidymas pagal pelningumo kriterijus ir metines kohortas gali neatspindėti to, kaip yra vykdomas verslas, galimai padidinant bendrovių sąnaudas, sudėtingumą ir administracinę naštą;

13.  ragina paaiškinti tam tikrus galimus neigiamus pereinamojo laikotarpio reikalavimų padarinius, visų pirma susijusius su retrospektyvių metodų sudėtingumu ir ribotu duomenų prieinamumu šioje srityje; ragina Komisiją ir EFRAG apsvarstyti galimas pasekmes palyginamumo ir duomenų klausimams, susijusius su būtinybe taikyti keletą perėjimo prie vieno draudimo sutarčių portfelio metodų;

14.  ragina Komisiją ir EFRAG apsvarstyti galimą naudą visoms suinteresuotosioms šalims;

15.  atkreipia dėmesį į tam tikrus su perdraudimo sutartimis susijusius susirūpinimą keliančius klausimus, kurie yra specifinė draudimo forma; ragina EFRAG apsvarstyti 17-ojo TFAS reikalavimų dėl perdraudimo apskaitos poveikį, atsižvelgiant tiek į gavėjų interesus, tiek į perdraudimo paslaugų teikėjų verslo modelius;

16.  ragina naujai įsteigtą Europos įmonių atskaitomybės laboratoriją, atsižvelgiant į darbo grupės rekomendacijas šiuo klausimu, sukurti geriausia patirtimi paremtą įmonių ataskaitų teikimo metodiką, visų pirma kai tai susiję su finansine informacija klimato klausimais;

17.  pažymi, kad 17-ojo TFAS tikroji apimtis ir sudėtingumas taps akivaizdūs tik tada, kai EFRAG baigs poveikio vertinimą; ragina Komisiją ir EFRAG, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus, išnagrinėti dabartinio 17-ojo TFAS įgyvendinimo tvarkaraščio realumą ir apsvarstyti galimą sąveiką su įgyvendinimo datomis kitose jurisdikcijose;

18.  ragina Komisiją kartu su Europos priežiūros institucijomis (EPI), ECB, ESRV ir EFRAG atidžiai stebėti, kaip, jį patvirtinus, ES įgyvendinamas 17-asis TFAS, ne vėliau kaip 2024 m. birželio mėn. parengti ex post poveikio vertinimą, pateikti šį vertinimą Europos Parlamentui bei veikti laikantis Parlamento pozicijos;

19.  pabrėžia, kad draudikai yra atsakingi už investuotojų informavimą apie galimą 17-ojo TFAS įgyvendinimo poveikį;

20.  ragina ESRV įsteigti 17-ojo TFAS darbo grupę;

21.  ragina Komisiją užtikrinti, kad 17-asis TFAS, jei jis bus priimtas, būtų palankus Europos visuomenei, įskaitant jo tvarumo ir ilgalaikių investicijų tikslus pagal Paryžiaus susitarimą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

(1) OL L 243, 2002 9 11, p. 1.
(2) OL L 182, 2013 6 29, p. 19.
(3) OL L 374, 1991 12 31, p. 7.
(4) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(5) OL L 12, 2015 1 17, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0248.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika