Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2689(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0442/2018

Predložena besedila :

B8-0442/2018

Razprave :

PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0372

Sprejeta besedila
PDF 131kWORD 54k
Sreda, 3. oktober 2018 - Strasbourg
Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2018 o mednarodnih standardih računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (2018/2689(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS(2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra 1991 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic(3),

–  ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)(4),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)(5),

–  ob upoštevanju Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 17 o zavarovalnih pogodbah, ki ga je 18. maja 2017 izdal Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB),

–  ob upoštevanju poročila Philippa Maystadta iz oktobra 2013 z naslovom „Ali bi morali biti standardi MSRP bolj evropski?“,

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 o oceni mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB)(6),

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o mednarodnih standardih računovodskega poročanja: MSRP 9(7),

–  ob upoštevanju posvetovalnega dokumenta Komisije z dne 21. marca 2018 o preverjanju primernosti okvira EU za javno poročanje podjetij,

–  ob upoštevanju poziva Komisije skupini EFRAG za mnenje o odobritvi, kar zadeva MSRP 17, z dne 27. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega bančnega organa in pisma s komentarjem Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o osnutku za javno obravnavo zavarovalnih pogodb, ki ga je objavil IASB,

–  ob upoštevanju poročila Komisije z dne 23. novembra 2017 o dejavnostih Fundacije MSRP, EFRAG in PIOB v letu 2016 (COM(2017)0684),

–  ob upoštevanju poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) iz julija 2017 o posledicah MSRP 9 za finančno stabilnost,

–  ob upoštevanju poročila Mednarodnega denarnega sklada o svetovni finančni stabilnosti z naslovom Ali je rast ogrožena? iz oktobra 2017,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost Odbora za finančno stabilnost (FSB) z dne 17. julija 2017 o MSRP 17,

–  ob upoštevanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, sprejetega 12. decembra 2015,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za finančno stabilnost (FSB) iz junija 2017 z naslovom Priporočila projektne skupine za finančna razkritja, povezana s podnebjem,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 z naslovom Akcijski načrt: financiranje trajnostne rasti (COM(2018)0097),

–  ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine EU na visoki ravni za vzdržne finance z dne 31. januarja 2018 z naslovom Financiranje trajnostnega evropskega gospodarstva,

–  ob upoštevanju informativnega poročila skupine EFRAG o MSRP 17 o sprostitvi pogodbene rezerve za storitve, zahtevah v zvezi s prehodom in zahtevah glede seštevanja,

–  ob upoštevanju izmenjave mnenj o MSRP 17 med predsednikom IASB Hansom Hoogervorstom, predsednikom skrbnikov Fundacije MSRF Michelom Pradajem in predsednikom sveta EFRAG Jean-Paulom Gauzèsom,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2016, ki jo je pripravil Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, z naslovom Spremembe računovodskih pravil in pravil o solventnosti: (morebitne) posledice za zavarovanja in pokojnine(8),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) 18. maja 2017 izdal nov standard o zavarovalnih pogodbah – Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 17; ker bo MSRP 17, če ga bo EU odobrila, s 1. januarjem 2021 začel veljati v EU in bo nadomestil prehodni standard MSRP 4; ker je MSRP 17 tretji pomemben računovodski standard, ki ga je izdal IASB, in sicer od MSRP 16 o najemih in MSRP 9 o finančnih instrumentih; ker spremembe MSRP 4 odpravljajo neskladja pri datumu uporabe med MSRP 17 in MSRP 9;

B.  ker je bil MSRP 4 mišljen zgolj kot začasni standard, ki pa omogoča uporabo zelo različnih nacionalnih računovodskih standardov in praks; ker je v računovodstvu na področju zavarovanj trenutno mogoče srečati zelo raznolike pristope, tudi pri merjenju obveznosti ter prepoznavanju prihodkov in dobičkov;

C.  ker MSRP usklajuje računovodska pravila za zavarovalne pogodbe na različnih ozemljih in je namenjen zagotavljanju bolj realističnega opisa ter omogočanju boljše primerljivosti računovodskih izkazov v zavarovalniškem sektorju;

D.  ker je Mednarodni denarni sklad v svojem poročilu iz oktobra 2017 pozval k izboljšanju regulativnih okvirov za življenjska zavarovanja, da bi se povečala preglednost poročanja in okrepila odpornost panoge; ker je Odbor za finančno stabilnost pozdravil MSRP 17;

E.  ker se poslovni modeli evropskih zavarovalnic za zagotavljanje široke vrste zavarovalniških in pozavarovalniških produktov razlikujejo, zavarovalnice pa se razlikujejo tudi kar zadeva naložbeno strukturo in strukturo obveznosti; ker so zavarovalnice kot velike institucionalne vlagateljice tudi zelo pomembne dolgoročne vlagateljice;

F.  ker Komisija izvaja preverjanje primernosti okvira EU za javno poročanje podjetij, za kar je preučila morebitne interakcije med MSRP 17, računovodsko direktivo in direktivo Solventnost II;

G.  ker skupina EFRAG trenutno pripravlja svoje mnenje o odobritvi MSRP 17 in za ta namen izvaja podrobno oceno učinka; ker je skupina EFRAG v svojem informativnem poročilu kot sporna področja označila raven seštevanja, pogodbene rezerve za storitve, pozavarovanje, zahteve v zvezi s prehodom in operativni učinek;

H.  ker bo Odbor za ekonomske in monetarne zadeve pozorno nadziral MSRP 17;

1.  ugotavlja, da bo treba zaradi MSRP 17 temeljito spremeniti računovodenje za zavarovalne pogodbe, a bo privedel do večje skladnosti in preglednosti ter morebiti tudi večje primerljivosti;

2.  je seznanjen, da bodo za izvajanje MSRP 17 potrebni velika prizadevanja in znatni stroški, tudi za MSP, ki delujejo na področju zavarovalništva, kar kaže na veliko zapletenost novega standarda; je seznanjen, da prizadevanja za izvajanje že napredujejo in da IASB zagotavlja podporo za izvajanje, zlasti z ustanovitvijo skupine za prehod za MSRP 17;

3.  je seznanjen s pomisleki, povezanimi s predstavitvijo splošnih zavarovalnih pogodb, vključno s tveganjem manjše kakovosti razkritja, neupravičenega povečanja pričakovanih stroškov izvajanja in občutnega povečanja operativne zapletenosti na podlagi MSRP 17; poziva skupino EFRAG, naj preuči pričakovane stroške tega ukrepa in če bo to oviralo razumevanje finančnih posledic splošnih zavarovalnih pogodb;

4.  je seznanjen, da je eden od ciljev MSRP 17, da se z ocenjevanjem obveznosti iz zavarovalnih pogodb ustvarijo informacije, ki bodo koristne za delničarje; je seznanjen, da gre za postopek, ki je v temelju zelo zapleten in utegne zaostriti finančne motnje;

5.  je seznanjen z delom skupine EFRAG pri pripravi njenega mnenja o odobritvi, zlasti glede vprašanj, ki jih je opredelila, in sicer raven seštevanja, pogodbene rezerve za storitve, pozavarovanje, zahteve v zvezi s prehodom in operativni učinek; je seznanjen, da bo končno mnenje o odobritvi predvidoma pripravljeno decembra 2018; priporoča, da se ta časovni okvir revidira, ko bosta povsem jasna obseg in zapletenost vprašanj, opredeljenih v postopku testiranja na terenu; pozdravlja vprašanja, ki jih je opredelila Komisija v pozivu za mnenje skupine EFRAG, zlasti glede potrebe po preučitvi morebitnih posledic za finančno stabilnost, konkurenčnost in zavarovalniške trge, še posebej za mala in srednja podjetja v zavarovalniškem sektorju, ter po analizi stroškov in koristi; poziva skupino EFRAG, naj preveri, da se vse osrednje značilnosti zavarovanja odražajo tako, da se ne izkrivlja ponujenih socialnih jamstev;

6.  poudarja, da je treba v celoti razumeti interakcijo med MSRP 17, ki uporablja na načelih utemeljen pristop, in drugimi regulativnimi zahtevami za zavarovalnice v EU, zlasti direktivo Solventnost II, še posebej, kar zadeva stroške izvajanja MSRP 17; vseeno obžaluje, da še ni bilo razvito testiranje na terenu, s katerim bi preučili morebitne posledice MSRP 17 za finančno stabilnost, konkurenčnost in finančne trge; zato poziva Komisijo, naj preuči možnost obsežnejših testiranj, tudi na terenu, s katerimi bi ocenila te posledice in interakcije; pozdravlja sedanje preverjanje primernosti okvira EU za javno poročanje podjetij, ki ga opravlja Komisija; poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o rezultatih tega preverjanja ter naj te rezultate ustrezno upošteva v postopku odobritve; je seznanjen s pomisleki Evropskega bančnega organa (EBA), da MSRP 17 omogoča nedosledno računovodsko obravnavo podobnih transakcij, ki je odvisna od panoge izdajateljev; zato poziva skupino EFRAG, naj naveže tesne stike z EBA, da bi ocenila, če ti pomisleki še vedno veljajo v kontekstu končnih zahtev MSRP 17 in če se transakcije s podobno gospodarsko vsebino na podlagi MSRP 17 obravnavajo dosledno;

7.  je seznanjen s pomisleki, na katere je opozoril Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v svojem odgovoru na osnutek za javno obravnavo zavarovalnih pogodb, ki ga je leta 2013 objavil IASB, in sicer glede predstavitve učinkov sprememb diskontne stopnje deloma kot „drugi vseobsegajoči donos (OCI)“ in deloma kot dobiček ali izgubo, zaradi česar utegnejo biti računovodski izkazi prezapleteni, da bi bili še razumljivi, to pa utegne omejevati primerljivost pogodb s podobnimi značilnostmi; zato poziva skupino EFRAG, naj naveže tesne stike z ESMA in obravnava te pomisleke, če so še vedno veljavni, pri pripravi svoje mnenja o odobritvi, in sicer v okviru končnih zahtev MSRP 17, in naj dosežeta sklep o tem, ali MSRP 17 izpolnjuje zahtevo razumljivosti, ki je potrebna za odobritev; je seznanjen s pomisleki, ki jih je izrazil organ ESMA v svojem pismu s komentarjem iz leta 2013 o takrat predlaganih zahtevah, in sicer, da MSRP 17 morebiti ne bo zagotavljal zadostne jasnosti pri predstavljanju prihodkov ter da utegneta določanje diskontne stopnje in prilagajanje tveganja ovirati učinkovito uveljavljanje; zato poziva skupino EFRAG, naj naveže tesne stike z organom ESMA in obravnava te pomisleke, če so še vedno veljavni, pri pripravi svojega mnenja o odobritvi, in sicer v okviru končnih zahtev MSRP 17; je seznanjen s pomisleki EBA o MSRP 17, ki naj bi zavarovalnici omogočal, da določi diskontno stopnjo bodisi po pristopu od zgoraj navzdol ali po pristopu od spodaj navzgor; zato poziva skupino EFRAG, naj naveže tesne stike z EBA in obravnava te pomisleke, če so še vedno veljavni, pri pripravi mnenja o odobritvi, in sicer v okviru končnih zahtev MSRP 17, zlasti, če bi ta možnost občutno povečala manevrski prostor z presojanje in nedoslednosti pri uporabi, kar bi utegnilo privesti do zmanjšanja primerljivosti finančnih informacij ter subjektivnega upravljanja s prihodki; pozdravlja raziskovalni projekt IASB o diskontnih stopnjah ter ga spodbuja, naj razvije dosleden in celosten pristop k metodologiji za ocenjevanje in uporabo diskontnih stopenj;

8.  poziva Komisijo in skupino EFRAG, naj obravnavata priporočila iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 o oceni mednarodnih računovodskih standardov in z dne 6. oktobra 2016 o MSRP 9 za odobritev MSRP 17, zlasti kar zadeva vpliv novih standardov na finančno stabilnost in dolgoročne naložbe v EU, pa tudi o tveganjih, ki jih prinašajo predpisi o računovodenju, in sicer, da imajo prociklične učinke in/ali povzročajo večjo nestanovitnost, še zlasti, ker bo MSRP 17 preusmeril pozornost s preteklih stroškov na aktualno vrednost; v zvezi s tem opozarja na Maystadtova priporočila v zvezi z razširitvijo merila „javnega dobrega“, in sicer, da računovodski standardi ne bi smeli niti ogrožati finančne stabilnosti v EU niti ovirati njenega gospodarskega razvoja; poziva Komisijo, naj posebej preuči, če je praksa nekaterih držav članic, ko razporeditev dobičkov utemeljijo na računovodskih izkazih v skladu z MSRP, ne da bi uporabile kakršen koli filter za nerealizirane dobičke, skladna z direktivo o ohranjanju kapitala;

9.  je seznanjen, da z uveljavitvijo MSRP 17 in MSRP 9 dve pomembni spremembi standardov računovodskega poročanja vplivata na računovodenje v zavarovalnicah; še posebej ugotavlja, da se sedaj v bilanci stanja zavarovalnice vrednotenje spreminja tako na strani sredstev kot na strani obveznosti, saj se naložbena sredstva vrednotijo po tekočih tržnih cenah, vrednotenje zavarovalnih pogodb pa vključuje ocene pričakovanega neto denarnega toka; poziva skupino EFRAG, naj oceni potencialne interakcije in morebitna neskladja med MSRP 9 in MSRP 17;

10.  je seznanjen, da izjeme za MSRP 17 in MSRP 9 omogočajo uporabo MSRP 15 za ustrezne pogodbe; poziva skupino EFRAG, naj oceni, če je takšna obravnava primerna;

11.  poziva Komisijo in EFRAG, naj obravnavata pomisleke, povezane z ravnjo seštevanja, vključno z zahtevami o tem, kako se podjetje vodi v praksi, in o združevanju pogodb v letne skupine, zaradi česar se lahko nejasno odraža upravljanje podjetja;

12.  poziva Komisijo in skupino EFRAG, naj poleg tega obravnavata pomisleke, povezane z ravnjo seštevanja, v kolikor razčlenitev portfelja po merilu donosnosti in po letnih skupinah mogoče ne bi odražala načina, kako se upravlja podjetje, obenem pa bi utegnila povečati stroške, zapletenost in upravno breme za podjetja;

13.  poziva, naj se pojasnijo nekatere potencialno negativne posledice zahtev v zvezi s prehodom, zlasti kar zadeva zapletenost retrospektivnih pristopov in tozadevno omejeno razpoložljivost podatkov; poziva Komisijo in skupino EFRAG, naj obravnavata mogoče posledice potrebe po uporabi več prehodnih pristopov za en portfelj zavarovalnih pogodb, kar zadeva vprašanja primerljivosti in podatkov;

14.  poziva Komisijo in skupino EFRAG, naj preučita potencialne koristi za vse deležnike;

15.  je seznanjen z nekaterimi pomisleki glede pozavarovalnih pogodb, ki so posebna oblika zavarovanja; poziva skupino EFRAG, naj preuči učinek zahtev MSRP 17 na računovodenje v pozavarovalnicah, pri tem pa upošteva tako interese upravičencev kot poslovne modele pozavarovalnic;

16.  poziva novoustanovljeni Evropski laboratorij za korporativno poročanje v okviru skupine EFRAG, naj zagotovi rezultate na področju najboljših praks pri korporativnem poročanju, zlasti kar zadeva finančna razkritja, povezana s podnebnimi spremembami, v skladu s priporočili projektne skupine za ta vprašanja;

17.  ugotavlja, da bosta dejanski obseg in zapletenost MSRP 17 postala jasna šele, ko bo skupina EFRAG dokončala svojo oceno učinka; poziva Komisijo in skupino EFRAG, naj ob upoštevanju rezultatov te ocene preučita, če bo sedanji časovni razpored izvajanja MSRP 17 mogoče uresničiti, in preučita mogoče interakcije z roki za izvajanje v drugih jurisdikcijah;

18.  poziva Komisijo, naj v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi, Evropsko centralno banko, ESRB in skupino EFRAG pozorno spremlja izvajanje MSRP 17 v EU, če bo ta odobren, naj najpozneje do junija 2024 pripravi naknadno oceno učinka in jo predloži Evropskemu parlamentu ter naj ukrepa v skladu z njegovimi stališči o tej oceni;

19.  poudarja, da so zavarovalnice odgovorne za obveščanje vlagateljev o morebitnih posledicah izvajanja MSRP 17;

20.  poziva ESRB, naj ustanovi delovno skupino za MSRP 17;

21.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo MSRP 17, če bo sprejet, prispeval k evropskemu javnemu dobremu, vključno z njegovima ciljema vzdržnosti in dolgoročnih naložb v skladu s Pariškim sporazumom;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

(1) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
(2) UL L 182, 29.6.2013, str. 19.
(3) UL L 374, 31.12.1991, str. 7.
(4) UL L 335, 17.12.2009, str. 1.
(5) UL L 12, 17.1.2015, str. 1.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0248.
(7) Sprejela besedila, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov