Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2689(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0442/2018

Ingivna texter :

B8-0442/2018

Debatter :

PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0372

Antagna texter
PDF 139kWORD 50k
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2018 om IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 17 Försäkringsavtal (2018/2689(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG(2),

–  med beaktande av rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)(4),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)(5),

–  med beaktande av International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Försäkringsavtal, utfärdad av International Accounting Standards Board (IASB) den 18 maj 2017,

–  med beaktande av Philippe Maystadts rapport från oktober 2013 Should IFRS standards be more ”European”?

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2016 om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och Public Interest Oversight Board (Piob)(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 oktober 2016 om IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9(7),

–  med beaktande av kommissionens samrådsdokument av den 21 mars 2018 Fitness check on the EU framework for public reporting by companies,

–  med beaktande av kommissionens begäran till Efrag av den 27 oktober 2017 om ett utlåtande avseende godkännande av IFRS 17,

–  med beaktande av Europeiska bankmyndighetens yttrande och synpunkterna från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om IASB:s utkast om försäkringsavtal,

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 23 november 2017 om verksamheten vid IFRS Foundation, Efrag och Piob 2016 (COM(2017)0684),

–  med beaktande av Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rapport från juli 2017 om konsekvenserna av IFRS 9 för den finansiella stabiliteten,

–  med beaktande av Internationella valutafondens (IMF) rapport om den globala finansiella stabiliteten (Global Financial Stability Report) från oktober 2017 Is Growth at Risk?,

–  med beaktande av pressmeddelandet om IFRS 17, utfärdat den 17 juli 2017 av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB),

–  med beaktande av Parisavtalet om klimatförändring som antogs den 12 december 2015,

–  med beaktande av FSB:s rapport från juni 2017 Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2018 Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (COM(2018)0097),

–  med beaktande av slutrapporten från högnivåexpertgruppen om hållbar finansiering av den 31 januari 2018 Financing a Sustainable European Economy,

–  med beaktande av Efrags bakgrundsdokument om IFRS 17 om upplösningen av den kontraktuella tjänstemarginalen (Contractual Service Margin, CSM), om övergångskraven och om kraven på aggregeringsnivå,

–  med beaktande av diskussionerna om IFRS 17 mellan ordföranden för IASB, Hans Hoogervorst, styrelseordföranden för IFRS-stiftelsen, Michel Prada, och Efrags styrelseordförande, Jean-Paul Gauzès,

–  med beaktande av studien från januari 2016 som utarbetats för utskottet för ekonomi och valutafrågor Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions(8),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 18 maj 2017 utfärdade International Accounting Standards Board (IASB) en ny standard för försäkringsavtal, International Financial Reporting Standard (IFRS) 17. Om IFRS 17 godkänns av EU kommer den att träda i kraft i EU den 1 januari 2021 och den kommer att ersätta den tillfälliga standarden IFRS 4. IFRS 17 är den tredje viktiga redovisningsstandard som utfärdats av IASB efter IFRS 16 Leasingavtal och IFRS 9 Finansiella instrument. Genom ändringar av IFRS 4 har den bristande överensstämmelsen mellan tillämpningsdatumen för IFRS 17 och IFRS 9 åtgärdats.

B.  IFRS 4 var endast tänkt som en tillfällig standard, men tillåter användningen av en rad olika nationella redovisningsstandarder och redovisningsmetoder. Det förekommer stora skillnader inom den nuvarande försäkringsredovisningen, bland annat när det gäller värdering av skulder och redovisning av intäkter och vinster.

C.  IFRS 17 innebär en harmonisering av redovisningsreglerna för försäkringsavtal inom olika jurisdiktioner och är avsedd att ge en mer realistisk beskrivning och bättre jämförbarhet när det gäller de finansiella rapporterna inom försäkringssektorn.

D.  I rapporten om den globala finansiella stabiliteten (Global Financial Stability Report) från oktober 2017 efterlyste Internationella valutafonden (IMF) förbättringar av regelverket för livförsäkringar för att öka transparensen i rapporteringen och branschens motståndskraft. Rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board, FSB) har välkomnat IFRS 17.

E.  De europeiska försäkringsföretagen, som tillhandahåller ett brett spektrum av försäkrings- och återförsäkringsprodukter, skiljer sig åt i fråga om affärsmodeller, bland annat när det gäller investerings- och ansvarsstrukturer. Försäkringsföretag är i egenskap av stora institutionella investerare också viktiga långsiktiga investerare.

F.  Kommissionen håller på med en kontroll av ändamålsenligheten av EU-ramen för företags offentliga rapportering och har undersökt eventuell ömsesidig påverkan mellan IFRS 17, direktivet om redovisning för försäkringsföretag och Solvens II.

G.  Efrag utarbetar för närvarande sitt utlåtande avseende godkännande av IFRS 17 och utför för detta ändamål en detaljerad konsekvensanalys. I sitt bakgrundsdokument har Efrag identifierat följande kontroversiella områden: aggregeringsnivån, den kontraktuella tjänstemarginalen (CSM), återförsäkring, övergångsbestämmelser och operativa effekter.

H.  Utskottet för ekonomiska och monetära frågor kommer noggrant att granska IFRS 17.

1.  Europaparlamentet noterar att IFRS 17 kommer att kräva en grundläggande förändring av redovisningen av försäkringsavtal men att den kommer att leda till större enhetlighet och transparens och syftar till att öka jämförbarheten.

2.  Europaparlamentet noterar att det kommer att krävas betydande ansträngningar och kostnader att genomföra IFRS 17, inte minst för små och medelstora företag som är verksamma inom försäkringsbranschen, vilket är ett tecken på den nya standardens komplexitet. Parlamentet noterar att genomförandearbetet redan är i gång och att IASB ger stöd till genomförandet, särskilt genom inrättandet av en resursgrupp för övergången (Transition resource Group, TRG) för IFRS 17.

3.  Europaparlamentet noterar betänkligheterna när det gäller presentationen av allmänna försäkringsavtal, bland annat risken för att kvaliteten på informationen kommer att försämras, att den förväntade kostnaden för genomförandet kommer att öka på ett orimligt sätt och att komplexiteten i rapporteringen enligt IFRS 17 kommer att öka avsevärt. Parlamentet uppmanar Efrag att reflektera över den förväntade kostnaden för denna åtgärd och huruvida den kommer att vara ett hinder för förståelsen av de finansiella konsekvenserna av allmänna försäkringsavtal.

4.  Europaparlamentet noterar att ett av syftena med IFRS 17 är att generera relevant information till aktieägarna genom att utvärdera försäkringsavtalsskulder. Parlamentet noterar att detta är en i grunden komplicerad process och att den kan komma att underblåsa finansiella störningar.

5.  Europaparlamentet noterar Efrags pågående arbete med att utarbeta sitt utlåtande avseende godkännande, särskilt om de problem som man har identifierat, dvs. aggregeringsnivån, den kontraktuella tjänstemarginalen (CSM), återförsäkring, övergångsbestämmelser och operativa effekter. Parlamentet noterar att det slutliga utlåtandet om godkännande förväntas läggas fram i december 2018. Parlamentet rekommenderar att denna tidsram ses över när man väl har förstått den fullständiga omfattningen av och komplexiteten i de problem som identifierats i processen med praktiska tester. Parlamentet välkomnar de frågor som kommissionen tog upp i sin begäran om utlåtande till Efrag, särskilt behovet av att undersöka de potentiella effekterna för den finansiella stabiliteten, konkurrenskraften och försäkringsmarknaderna, särskilt för små och medelstora företag i försäkringsbranschen, och behovet av en kostnads-nyttoanalys. Parlamentet uppmanar Efrag att kontrollera att alla centrala inslag i försäkringsskydden återspeglas på ett sätt som inte snedvrider de sociala garantier som erbjuds.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av att fullständigt förstå den ömsesidiga påverkan mellan IFRS 17, som bygger på ett principbaserat tillvägagångssätt, och andra lagstadgade krav för försäkringsföretag i EU, särskilt Solvens II, och särskilt i samband med genomförandekostnaden för IFRS 17. Parlamentet beklagar dock att inga praktiska tester ännu har utvecklats för att undersöka eventuella återverkningar av IFRS 17 för den finansiella stabiliteten, konkurrenskraften och finansmarknaderna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga bredare tester, även praktiska tester, för att bedöma dessa effekter och denna ömsesidiga påverkan. Parlamentet välkomnar kommissionens pågående kontroll av ändamålsenligheten av EU-ramen för företags offentliga rapportering. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om resultatet av denna kontroll och att ta vederbörlig hänsyn till det i godkännandeförfarandet. Parlamentet noterar de betänkligheter som Europeiska bankmyndigheten (EBA) uttryckt över att IFRS 17 tillåter inkonsekvent redovisning av liknande transaktioner beroende på utgivarens bransch. Parlamentet uppmanar därför Efrag att ha ett nära samarbete med EBA för att bedöma huruvida dessa betänkligheter fortfarande gäller i samband med de slutliga kraven i IFRS 17 och huruvida transaktioner med liknande ekonomisk substans hanteras på ett enhetligt sätt inom ramen för IFRS 17.

7.  Europaparlamentet noterar de betänkligheter som framförts av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) som ett led i dess svar på samrådet 2013 om IASB:s utkast om försäkringsavtal, om att redovisa effekterna av förändringar i diskonteringssatsen dels i övrigt totalresultat och dels via resultaträkningen, vilket skulle göra de finansiella rapporterna alltför svåra att förstå och därmed försämra jämförbarheten mellan avtal med liknande egenskaper. Parlamentet uppmanar därför Efrag att nära samarbeta med Esma och att ta hänsyn till dessa betänkligheter, om de fortfarande är relevanta, vid utarbetandet av utlåtandet avseende godkännande, som en del av de slutliga kraven i IFRS 17 och att fastställa huruvida IFRS 17 uppfyller godkännandekriteriet om begriplighet. Parlamentet noterar de betänkligheter som Esma framförde i sina synpunkter från 2013 om de krav som föreslogs då, särskilt att IFRS 17 eventuellt inte skulle innebära tillräcklig klarhet när det gäller redovisningen av intäkter och att fastställandet av diskonteringssatsen och riskjusteringen skulle kunna hindra en effektiv tillämpning. Parlamentet uppmanar därför Efrag att nära samarbeta med Esma och att ta hänsyn till dessa betänkligheter, om de fortfarande är relevanta, vid utarbetandet av utlåtandet avseende godkännande, som en del av de slutliga kraven i IFRS 17. Parlamentet noterar EBA:s betänkligheter om att IFRS 17 skulle göra det möjligt för en försäkringsenhet att fastställa en diskonteringssats med hjälp av en top-down-strategi eller en bottom-up-strategi. Parlamentet uppmanar därför Efrag att ha ett nära samarbete med EBA och att vid utarbetandet av utlåtandet avseende godkännande beakta dessa betänkligheter, om de fortfarande är relevanta, i samband med de slutliga kraven i IFRS 17, särskilt om detta alternativ avsevärt skulle kunna öka utrymmet för bedömning och inkonsekvens i tillämpningen, vilket skulle kunna leda till minskad jämförbarhet i fråga om finansiell information och subjektiv redovisning av inkomster. Parlamentet välkomnar IASB:s forskningsprojekt om diskonteringssatser och uppmanar IASB att utveckla en konsekvent och övergripande strategi för metoden för uppskattning och tillämpning av diskonteringssatser.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att beakta rekommendationerna i parlamentets resolution av den 7 juni 2016 om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och av den 6 oktober 2016 om IFRS 9 i samband med godkännandet av IFRS 17, särskilt när det gäller nya standarders inverkan på den finansiella stabiliteten och långsiktiga investeringar i EU, men även de risker som följer av benägenheten hos redovisningsbestämmelser att orsaka procykliska effekter och/eller högre volatilitet, särskilt eftersom IFRS 17 kommer att skifta fokus från anskaffningskostnad till nuvärde. Parlamentet påminner i detta avseende om Maystadts rekommendationer om att utvidga kriteriet avseende ”samhällsnyttan”, dvs. att redovisningsstandarder varken bör äventyra den finansiella stabiliteten i EU eller hindra EU:s ekonomiska utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt undersöka om vissa medlemsstaters praxis att basera vinstfördelningen på redovisning enligt IFRS utan att använda några filter för orealiserade vinster är förenlig med kapitalförsörjningsdirektivet.

9.  Europaparlamentet noterar att i kölvattnet av IFRS 17 och IFRS 9 påverkar två viktiga förändringar av redovisningsstandarderna redovisningen för försäkringsföretag. Parlamentet noterar särskilt att förändringar av värderingen nu sker både på tillgångssidan och på skuldsidan i försäkringsföretagens balansräkning, eftersom investeringstillgångar är marknadsvärderade och värderingen av försäkringsavtal innehåller framåtriktade uppskattningar av nettokassaflöden. Parlamentet uppmanar EFRAG att bedöma den potentiella ömsesidiga påverkan och eventuell bristande överensstämmelse mellan IFRS 9 och IFRS 17.

10.  Europaparlamentet noterar att undantag från IFRS 17 och IFRS 9 gör det möjligt att tillämpa IFRS 15 på relevanta avtal. Parlamentet uppmanar Efrag att bedöma om denna behandling är lämplig.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att beakta betänkligheter som rör aggregeringsnivån, bland annat kravet på hur verksamheten drivs i praktiken och kravet på att gruppera avtal i årliga kohorter, vilket kan ge en oklar återspegling av hur verksamheten styrs.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att även beakta betänkligheter som rör aggregeringsnivån, eftersom uppdelningen av en portfölj efter lönsamhetskriterier och årliga kohorter inte nödvändigtvis återspeglar hur verksamheten drivs, samtidigt som detta eventuellt kan öka företagens kostnader, komplexitet och administrativa börda.

13.  Europaparlamentet efterlyser ett klargörande av vissa eventuella negativa konsekvenser av övergångskraven, särskilt vad gäller de retrospektiva metodernas komplexitet och den begränsade tillgången till uppgifter i detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att beakta de eventuella konsekvenserna för jämförbarheten och uppgiftsrelaterade frågor när det gäller behovet av att tillämpa flera olika övergångsstrategier för en portfölj med försäkringsavtal.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att överväga eventuella fördelar för alla berörda parter.

15.  Europaparlamentet noterar vissa betänkligheter beträffande återförsäkringsavtal, som utgör en särskild form av försäkringar. Parlamentet uppmanar Efrag att beakta effekterna av kraven i IFRS 17 på redovisning av återförsäkring, genom att ta hänsyn till både förmånstagarnas intressen och återförsäkringsföretagens affärsmodeller.

16.  Europaparlamentet begär att Efrags nyligen inrättade European Corporate Reporting Lab ska uppnå resultat när det gäller att utarbeta bästa praxis för företagsrapportering, särskilt när det gäller klimatrelaterad finansiell information, i linje med rekommendationerna från arbetsgruppen för denna fråga.

17.  Europaparlamentet noterar att den verkliga omfattningen och komplexiteten hos IFRS 17 blir tydlig först när Efrag har slutfört sin konsekvensbedömning. Parlamentet uppmanar kommissionen och Efrag att på grundval av resultatet av konsekvensbedömningen undersöka huruvida den nuvarande tidsplanen för genomförandet av IFRS 17 kan uppnås, och att beakta eventuell ömsesidig påverkan mellan datum för genomförande i andra jurisdiktioner.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA), ECB, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Efrag noga övervaka genomförandet av IFRS 17 i EU, att senast i juni 2024 utarbeta en efterhandsbedömning och att lägga fram denna bedömning för Europaparlamentet och agera i enlighet med parlamentets synpunkter.

19.  Europaparlamentet betonar att försäkringsföretag är ansvariga för att informera investerare om potentiella effekter av genomförandet av IFRS 17.

20.  Europaparlamentet uppmanar ESRB att inrätta en arbetsgrupp för IFRS 17.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att IFRS 17, om den antas, bidrar till det allmännas bästa i Europa, bland annat målen om hållbarhet och långsiktiga investeringsmål i enlighet med Parisavtalet.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

(1) EUT L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.
(3) EUT L 374, 31.12.1991, s. 7.
(4) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
(5) EUT L 12, 17.1.2015, s. 1.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0248.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.euroa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy