Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0397/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0397/2018

Συζήτηση :

CRE 01/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0373

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 195kWORD 65k
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση
P8_TA(2018)0373B8-0397/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το σύστημα blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (2017/2772(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το σύστημα blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (O-000092/2018 – B8‑0405/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2017 σχετικά με την χρηματοοικονομική τεχνολογία: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών(3),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))(4),

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την εξερεύνηση των τεχνολογιών DLT, μεταξύ των οποίων τις «Blockchain4EU: Blockchain for industrial transformations», «Παρατηρητήριο και Φόρουμ της ΕΕ για το Blockchain», «Βlockchain για κοινωνικά αγαθά» και «Μελέτη σκοπιμότητας και εφικτότητας της δημιουργίας ενωσιακής υποδομής Βlockchain»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το blockchain μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο που θα προωθήσει την ενδυνάμωση των πολιτών παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ελέγχουν τα δικά τους δεδομένα και να αποφασίζουν ποια δεδομένα θα διαμοιράζονται στο κατανεμημένο καθολικό, όπως επίσης θα τους προσφέρει την ικανότητα να επιλέγουν ποιος άλλος μπορεί να τα δει·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT είναι τεχνολογία γενικής εφαρμογής που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του κόστους συναλλαγής αφαιρώντας διαμεσολαβητές και δαπάνες διαμεσολάβησης και βελτιώνοντας τη διαφάνεια της συναλλαγής, και επίσης αναδιαμορφώνοντας τις αξιακές αλυσίδες και βελτιώνοντας την οργανωτική αποτελεσματικότητα μέσω μιας αξιόπιστης αποκέντρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT μπορεί, μέσω των αναγκαίων μηχανισμών κρυπτοθέτησης και ελέγχου, να καθιερώσει ένα ηλεκτρονικό πρότυπο που μπορεί να εκδημοκρατίσει τα δεδομένα και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικούς διαύλους για την εκτέλεση των συναλλαγών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT προωθεί την ψευδωνυμοποίηση αλλά όχι την ανωνυμοποίηση του χρήστη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT είναι τεχνολογία που ακόμη εξελίσσεται, που απαιτεί ένα φιλοκαινοτόμο πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει και θα ενθαρρύνει, θα παρέχει ασφάλεια δικαίου και θα σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ενώ ταυτόχρονα θα προάγει την προστασία του καταναλωτή, του επενδυτή και του περιβάλλοντος, αυξάνοντας την κοινωνική αξία της τεχνολογίας, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να παράσχει ένα πλαίσιο διαφάνειας, να μειώσει τη διαφθορά, να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή, να επιτρέψει την ιχνηλάτηση παράνομων πληρωμών, να διευκολύνει πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και να ανιχνεύσει την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT καθιστά δυνατή τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων, ενώ η ικανότητα παροχής απαραβίαστης διαδρομής ελέγχου προσφέρει δυνατότητες για νέα μοντέλα δημόσιας διοίκησης και βοηθά να βελτιωθεί η ασφάλεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική αντιμετώπιση της τεχνολογίας DLT θα πρέπει να είναι φιλοκαινοτόμος και θεμελιωμένη στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, επιτρέποντας επίσης τη δημιουργία φιλοκαινοτόμων οικοσυστημάτων και κόμβων (hubs) καινοτομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το blockchain (αλυσίδα συστοιχιών) είναι ένας μόνο από τους διάφορους τύπους τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες λύσεις DLT αποθηκεύουν όλα τις επιμέρους συναλλαγές σε πλοκάδες (blocks ) αλληλοσυνδεόμενες κατά χρονολογική σειρά, για τη δημιουργία αλυσίδας που προσφέρει ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις θεωρείται ότι έχουν μικρότερο αντίκτυπο σε αυτές τις αλυσίδες, όπου πρέπει να στοχεύουν επιτυχώς μεγάλο αριθμό αντιγράφων και όχι κάποια κεντρική εκδοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τους βασικούς τομείς της οικονομίας, καθώς και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, παρέχοντας σε καταναλωτές και πολίτες υψηλού επιπέδου συναλλακτική εμπειρία και μειώνοντας το κόστος για αυτούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή οριζόντιων κανονισμών και ρυθμίσεων για ζητήματα όπως η προστασία των δεδομένων ή η φορολογία, μπορεί να παρεμποδίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της τεχνολογίας DLT στην ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας DLT έχουν τη δυνατότητα να καταστούν γρήγορα συστημικές με τον ίδιο τρόπο που οι ψηφιακές καινοτομίες άλλαξαν θεμελιωδώς τις υπηρεσίες σε άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πλήρως τους κινδύνους και τα προβλήματα της τεχνολογίας αυτής·

Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), αποκέντρωση και εφαρμογές

1.  τονίζει ότι η τεχνολογία DLT μειώνει τις δαπάνες διαμεσολάβησης σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσομένων μερών και επιτρέπει ανταλλαγές αξιών μεταξύ ομοτίμων οι οποίες μπορούν να ενδυναμώσουν τους πολίτες, να τερματίσουν τα παλαιά μοντέλα λειτουργίας, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να μειώσουν το κόστος σε όλο το μήκος των αξιακών αλυσίδων, σε ένα ευρύ φάσμα βασικών τομέων·

2.  υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που οι εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) θα μπορούσαν να έχουν στη δομή της δημόσιας διακυβέρνησης και στον ρόλο των θεσμών και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εκτίμηση των πιθανών σεναρίων μιας ευρύτερης υιοθέτησης δημόσιων δικτύων βασισμένων στην τεχνολογία DLT·

3.  τονίζει το ευρύ φάσμα εφαρμογών βασισμένων στην τεχνολογία DLT που θα ήταν ικανές να επηρεάσουν όλους τους τομείς της οικονομίας·

Εφαρμογές φιλικές για την ενέργεια και το περιβάλλον

4.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να μεταμορφώσει και να εκδημοκρατίσει τις αγορές ενέργειας, επιτρέποντας στα νοικοκυριά να παράγουν φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια και να την ανταλλάσσουν στο πλαίσιο μιας σχέσης ομοτίμων· τονίζει ότι η τεχνολογία αυτή παρέχει κλιμακωσιμότητα και ευελιξία στους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ενέργειας, στους προμηθευτές και στους καταναλωτές·

5.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να στηρίξει την παραγωγή και κατανάλωση πράσινης ενέργειας και θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας· επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να μετατρέψει τη λειτουργία του δικτύου και να επιτρέψει στις κοινότητες και στα άτομα να παρέχουν υπηρεσίες, όπως και να ενοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει επίσης ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να δημιουργήσει εναλλακτικές επιλογές αντί των υπό κρατική χορηγία επενδυτικών συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές·

6.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να διευκολύνει τις υποδομές μεταφοράς και διανομής ενέργειας και να δημιουργήσει ένα νέο συναλλακτικό οικοσύστημα γύρω από τα ηλεκτρικά οχήματα· τονίζει ότι η τεχνολογία DLT βελτιώνει την υποβολή ενεργειακών εκθέσεων και επιτρέπει την ακριβή ιχνηλάτηση των πιστοποιητικών ανανεώσιμης ή ανθρακικής ενέργειας·

7.  τονίζει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να υποστηρίξει την ηλεκτροδότηση των φτωχών αγροτικών κοινοτήτων μέσω εναλλακτικών μηχανισμών πληρωμών και δωρεών·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη προαγωγής τεχνικών λύσεων λιγότερο ενεργοβόρων και εν γένει όσο το δυνατόν πιο φιλοπεριβαλλοντικών· τονίζει ότι πολλοί μηχανισμοί συναίνεσης, μεταξύ των οποίων οι «proof-of-work», «proof-of-stake», «proof-of-authority» και «proof-of-elapsed-time», έχουν διαφορετικές ανάγκες ως προς την ενεργειακή κατανάλωση· καλεί την Επιτροπή να προσθέσει μια διάσταση ενεργειακής απόδοσης στις εργασίες της που σχετίζονται με την τεχνολογία DLT και μέσω ερευνητικών πρωτοβουλιών να διερευνήσει τον ενεργειακό αντίκτυπο και την ενεργειακή απόδοση των διαφόρων μηχανισμών συναίνεσης·

9.  ζητεί μια αξιολόγηση των μοντέλων διακυβέρνησης στο πλαίσιο των διαφόρων υπό ανάπτυξη μηχανισμών συναίνεσης, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών αναγκών των ενδιάμεσων συστημάτων, των φορέων και οργανισμών για επικύρωση και επαλήθευση της γνησιότητας των συναλλαγών και για πρόληψη δόλιων συμπεριφορών εγκαίρως·

10.  τονίζει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στην κυκλική οικονομία παρέχοντας κίνητρα για την ανακύκλωση και καθιστώντας δυνατή τη λειτουργία συστημάτων εμπιστοσύνης και φήμης σε πραγματικό χρόνο·

Μεταφορές

11.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT στους τομείς της κινητικότητας και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων της ταξινόμησης και διαχείρισης οχημάτων, του ελέγχου των αποστάσεων οδήγησης, της έξυπνης ασφάλισης και της φόρτισης των ηλεκτρονικών οχημάτων·

Υγειονομική περίθαλψη

12.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δεδομένων και για την κατάρτιση εκθέσεων κλινικών δοκιμών στον τομέα της υγείας, επιτρέποντας την ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων υπό τον έλεγχο των πολιτών/ασθενών·

13.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, χάρη στη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, την εξακρίβωση ταυτότητας και τη διανομή φαρμάκων·

14.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους και να διαθέτουν διαφάνεια επ’ αυτών, όπως και να επιλέγουν ποια δεδομένα θα διαμοιραστούν, σε ό,τι αφορά επίσης τη χρήση τους από ασφαλιστικές εταιρείες και από το ευρύτερο οικοσύστημα της υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει ότι οι εφαρμογές DLT θα πρέπει να προστατεύουν το απόρρητο των ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν την υγεία·

15.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περιπτωσιολογικές μελέτες χρήσης DLT στη διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να ορίσει κριτήρια και απαιτήσεις που να επιτρέπουν ποιοτική καταχώριση δεδομένων και διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών DLT, αναλόγως συστήματος, τύπου ιδρύματος και διαδικασιών εργασίας·

Αλυσίδες εφοδιασμού

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογίας DLT για τη βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να διευκολύνει την αποστολή και την παρακολούθηση της καταγωγής των εμπορευμάτων και των συστατικών ή εξαρτημάτων τους, να βελτιώσει τη διαφάνεια, την ορατότητα και τον έλεγχο της συμμόρφωσης, παρέχοντας εγγυήσεις για την τήρηση των πρωτοκόλλων βιωσιμότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο καταγωγής ενός προϊόντος, και μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο παρείσδυσης παράνομων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού και διασφαλίζοντας την προστασία του καταναλωτή· επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των τελωνειακών υπαλλήλων κατά τον έλεγχο απομιμήσεων·

Εκπαίδευση

17.  τονίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT στην επαλήθευση των ακαδημαϊκών τίτλων, στην κρυπτοθετημένη πιστοποίηση εκπαιδευτικών πιστοποιητικών (π.χ. «blockcerts»), και στους μηχανισμούς μεταφοράς πιστωτικών μονάδων·

18.  τονίζει ότι η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT αποθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για τις επιχειρήσεις τους·

19.  τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μη κερδοσκοπικών οργανισμών, π.χ. ερευνητικών κέντρων που θα μπορούσαν να είναι κόμβοι καινοτομίας ειδικευόμενοι στην τεχνολογία DLT, για να έχουν εκπαιδευτικό ρόλο στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία·

20.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού άκρως κλιμακώσιμου και διαλειτουργικού δικτύου που να χρησιμοποιεί τους τεχνολογικούς πόρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ένωσης, ώστε να υιοθετηθεί αυτή η τεχνολογία για το διαμοιρασμό δεδομένων και πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο αποτελεσματική αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών προσόντων· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να αναπροσαρμόσουν τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι σπουδές σε αναδυόμενες τεχνολογίες σαν την DLT·

21.  αναγνωρίζει ότι για να υπάρξει εμπιστοσύνη προς την τεχνολογία DLT, πρέπει να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση της τεχνολογίας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση μέσω στοχοθετημένης κατάρτισης και εκπαίδευσης·

Δημιουργικές βιομηχανίες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)

22.  υπογραμμίζει ότι για το «ψηφιοποιημένο» δημιουργικό περιεχόμενο η τεχνολογία DLT μπορεί να δώσει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης και διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας και να διευκολύνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· τονίζει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο βαθμό κυριότητας και δημιουργικής ανάπτυξης στους καλλιτέχνες μέσω ενός ανοικτού δημόσιου καθολικού που να μπορεί επίσης να εντοπίζει σαφώς κυριότητα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι η τεχνολογία DLT θα μπορούσε να βοηθήσει τους δημιουργούς να συνδέονται με το έργο τους, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια και λειτουργικότητα στο πλαίσιο ενός συνεργατικού και καινοτόμου ανοικτού οικοσυστήματος, ειδικά σε πεδία όπως η προσθετική κατασκευαστική και η τρισδιάστατη εκτύπωση·

23.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία DLT μπορεί να ωφελήσει τους δημιουργούς, προσφέροντας περισσότερη διαφάνεια και ανιχνευσιμότητα ως προς τη χρήση του δημιουργικού περιεχομένου τους, καθώς και να περιορίσει τους διαμεσολαβητές σε ό, τι αφορά την πληρωμή σε αυτούς για το δημιουργικό περιεχόμενο των δημιουργών·

Χρηματοπιστωτικός τομέας

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογίας DLT στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και τις δυνατότητές της για βελτίωση της διαφάνειας και μείωση του κόστους των συναλλαγών και των έμμεσων εξόδων χάρη στην καλύτερη διαχείριση των δεδομένων και τις διαδικασίες εξορθολογισμού· επισημαίνει τα προβλήματα διαλειτουργικότητας που η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

25.  επικροτεί τις έρευνες και τα πειράματα που οι κυριότεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας DLT· τονίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας αυτής μπορεί επίσης να επηρεάσει τις υποδομές του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να αναστατώσει τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση·

26.  καλεί την Επιτροπή και τις χρηματοπιστωτικές αρχές να παρακολουθούν τις τάσεις και τις περιπτωσιολογικές μελέτες χρήσης της τεχνολογίας αυτής στον χρηματοπιστωτικό κλάδο·

27.  τονίζει την αστάθεια και αβεβαιότητα που περιβάλλουν τα κρυπτονομίσματα· επισημαίνει ότι η σκοπιμότητα της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής και μεταφοράς αξιών με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω· καλεί την Επιτροπή και την ΕΚΤ να παρέχουν ενημέρωση για τις πηγές αστάθειας των κρυπτονομισμάτων, να εντοπίσουν τους κινδύνους για το κοινό και να διερευνήσουν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των κρυπτονομισμάτων στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών·

Το οικοσύστημα της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT)

Αυτοκυριαρχία, ταυτότητα και εμπιστοσύνη

28.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία DLT επιτρέπει στους χρήστες να αυτο-ταυτοποιούνται έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να ελέγχουν ποια προσωπικά τους δεδομένα επιθυμούν να διαμοιραστούν· διαπιστώνει ότι ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μπορεί να επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας, και επισημαίνει την ανάγκη συμμόρφωσης των εφαρμογών με το ενωσιακό δίκαιο· υπογραμμίζει επίσης ότι σε ένα δημόσιο καθολικό τα δεδομένα είναι ψευδωνυμοποιημένα και όχι ανώνυμα·

29.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία DLT υποστηρίζει την εμφάνιση νέων μοντέλων που αλλάζουν την υφιστάμενη αντίληψη και αρχιτεκτονική των ψηφιακών ταυτοτήτων· επισημαίνει ότι ως εκ τούτου η ψηφιακή ταυτότητα καλύπτει ανθρώπους, οργανώσεις, αντικείμενα, και απλουστεύει περαιτέρω διαδικασίες ταυτοποίησης όπως η διαδικασία «know your customer», ενώ παράλληλα επιτρέπει τον αυτοπρόσωπο έλεγχο των δεδομένων·

30.  τονίζει ότι η αυτοπρόσωπη διαχείριση των δεδομένων σημαίνει πως οι χρήστες διαθέτουν την ικανότητα και τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειριστούν τα δεδομένα τους· ανησυχεί για τον κίνδυνο κακής χρήσης των δεδομένων τους από τους ίδιους τους χρήστες και για την τρωτότητά τους απέναντι σε συστήματα καταδολίευσης, λόγω έλλειψης γνώσεων·

31.  τονίζει ότι οι ψηφιακές ταυτότητες είναι επιτακτικά αναγκαίες για το μέλλον της τεχνολογίας αυτής· εκτιμά πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τους τρόπους προστασίας των εν λόγω δεδομένων·

32.  υπογραμμίζει ότι παρόλο που η τεχνολογία DLT προωθεί την αυτοκυρίαρχη ταυτότητα, το «δικαίωμα στη λήθη» δεν έχει εύκολη εφαρμογή στην τεχνολογία αυτή·

33.  τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να τηρείται κατά τη χρήση των τεχνολογιών DLT η ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, και ιδιαίτερα ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)· καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) να προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση στο θέμα αυτό·

34.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία DLT έχει καταστεί δυνατή χάρη στους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους που αντικαθιστούν τον τρίτο διαμεσολαβητή με ένα μηχανισμό που διενεργεί την επικύρωση, διασφάλιση και προστασία των συναλλαγών·

35.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη σε μη αδειοδοτημένες blockchains έχει καταστεί δυνατή χάρη στους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, τους συμμετέχοντες, το σχεδιασμό του δικτύου και τη δομή, και ότι οι τρίτοι διαμεσολαβητές μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανισμό που διενεργεί την επικύρωση, διασφάλιση και προστασία των συναλλαγών και επιταχύνει την εκκαθάριση και το κλείσιμο ορισμένων συναλλαγών σε χρεόγραφα· επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων διασφάλισης εξαρτάται από την σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας, και ότι αυτό απαιτεί τεχνολογικές εξελίξεις που να παρέχουν πραγματική ασφάλεια, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη·

Έξυπνες συμβάσεις

36.  τονίζει ότι οι έξυπνες συμβάσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο που η τεχνολογία DLT καθιστά δυνατό και λειτουργούν ως βασικός παράγοντας των αποκεντρωμένων εφαρμογών· τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να κάνει μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του δυναμικού και των νομικών συνεπειών, π.χ. των κινδύνων ως προς τη δικαιοδοσία· εκτιμά πως η παρακολούθηση των περιπτωσιολογικών μελετών χρήσης της τεχνολογίας αυτής θα είναι επωφελής για τη διερεύνηση του δυναμικού των έξυπνων συμβάσεων·

37.  τονίζει ότι η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εγκυρότητα μιας ψηφιακής κρυπτογραφικής υπογραφής συνιστά κρίσιμο βήμα προς τη διευκόλυνση των έξυπνων συμβάσεων·

38.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με διεθνείς οργανισμούς σαν τον ISO, την ITU και την CEN-CELENEC την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και να πραγματοποιήσει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου στα επιμέρους κράτη μέλη όσον αφορά την εκτελεστότητα των έξυπνων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που εμφανιστούν πιθανοί φραγμοί στη χρήση των έξυπνων συμβάσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αξιολογήσει εάν οι φραγμοί αυτοί είναι αναλογικοί· επισημαίνει πάντως ότι η ασφάλεια δικαίου μπορεί να αυξηθεί με έναν νομικό συντονισμό ή μια αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις έξυπνες συμβάσεις·

Διαλειτουργικότητα, τυποποίηση και κλιμακωσιμότητα

39.  τονίζει ότι υπάρχει ένα πλήθος από τεχνολογίες DLT με διαφορετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και με διαφορετικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης (αδειοδοτημένα και μη αδειοδοτημένα κατανεμημένα καθολικά) και συναίνεσης·

40.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα απαιτεί διαλειτουργικότητα: (i) μεταξύ των τεχνολογιών DLT· (ii) μεταξύ των εφαρμογών που στηρίζονται στην ίδια τεχνολογία DLT· και (iii) μεταξύ των τεχνολογιών DLT και των κληρονομημένων συστημάτων·

41.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες οργανισμών όπως ο ISO για τη δημιουργία προτύπων για τις τεχνολογίες DLT· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

42.  τονίζει τη σημασία μιας σφαιρικής προσέγγισης στον καθορισμό προτύπων, ώστε οι καινοτόμες εταιρείες να μην αναζητούν κανονιστικές ρυθμίσεις έξω από την ΕΕ·

43.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία εμπιστοσύνης μέσω της τεχνολογίας DLT απαιτεί πολλά ανθεκτικά και εκτεταμένα κατανεμημένα καθολικά προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση δεδομένων στα χέρια λίγων φορέων της αγοράς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέμιτη σύμπραξη· ενθαρρύνει τη δημιουργία κόμβων DLT σε όλη την ΕΕ·

Ασφάλεια υποδομής

44.  υπενθυμίζει τη σημασία του να προστατεύονται οι υποδομές DLT και προτείνει να μην επιτρέπεται η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, εάν επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά την τεχνολογία αυτή·

45.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις (όπως οι κβαντικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές), να αξιολογεί τους τεχνολογικούς κινδύνους, να στηρίζει την ανθεκτικότητα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις ή την κατάρρευση συστήματος, και να προωθεί έργα προστασίας δεδομένων, για τη βιωσιμότητα των πλατφορμών DLT ως μέρος της ατζέντας του Παρατηρητήριου και Φόρουμ της ΕΕ για το Blockchain· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τους ανάλογους πόρους·

46.  προτρέπει τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να αναπτύξουν δοκιμές καταπόνησης (stress testing) για εφαρμογές DLT·

Στρατηγική σημασία των τεχνολογιών DLT για τις δημόσιες υποδομές

47.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες υψηλής απόδοσης των τεχνολογιών DLT στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και στη διαχείριση, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικά εν όψει της εκτέλεσης του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση, σε ενωσιακή κλίμακα, της ψηφιακής αρχής «μόνον άπαξ» (TOOP), και έτσι στην περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση·

48.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT όσον αφορά την αποκέντρωση της διακυβέρνησης και τη βελτίωση της ικανότητας των πολιτών να απαιτούν λογοδοσία από τις κυβερνήσεις· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα βελτίωσης των παραδοσιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ψηφιοποίησης και αποκέντρωσης των δημόσιων μητρώων, των κτηματολογίων, των αδειοδοτήσεων, των πιστοποιητικών για τους πολίτες (π.χ. πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) και της διαχείρισης της μετανάστευσης, ιδίως με την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιπτωσιολογικών μελετών χρήσης και δοκιμαστικών εφαρμογών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επίσης εφαρμογές DLT που βελτιώνουν διαδικασίες συνδεόμενες με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου στις ανταλλαγές δεδομένων, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με αποκεντρωμένη ψηφιακή ταυτότητα·

49.  έχει επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τις εφαρμογές DLT, και ιδιαίτερα με τη χρήση μη αδειοδοτημένων εφαρμογών blockchain για εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά χρειάζονται παρακολούθηση και επείγουσα αντιμετώπιση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή προς το σκοπό αυτό να διερευνήσει επίσης τις δυνατότητες των τεχνολογιών DLT στα πεδία της επιβολής του νόμου, της ιχνηλάτησης της νομιμοποίησης εσόδων και των συναλλαγών της παραοικονομίας, καθώς και της φορολογικού ελέγχου·

50.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT για τη βελτίωση του κοινωνικού οφέλους και να αξιολογήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της τεχνολογίας αυτής·

51.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει πλατφόρμες βασισμένες στην τεχνολογία DLT που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και ιχνηλάτηση της ενωσιακής χρηματοδότησης προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να αυξηθεί η προβολή των ενωσιακών προγραμμάτων βοήθειας και η λογοδοσία των δικαιούχων·

52.  τονίζει, λόγω της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας DLT, τις δυνατότητες της τεχνολογίας DLT για blockchains στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, που θα συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και θα καθιστούν δυνατές τις αποκεντρωμένες διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη ασφαλέστερων και εξορθολογισμένων υπηρεσιών, κανονιστικών γνωστοποιήσεων και ανταλλαγών δεδομένων ανάμεσα στους πολίτες και στα όργανα της ΕΕ·

53.  υπογραμμίζει ότι οι blockchains στον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα θα καταστήσουν δυνατή μια μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς και μια πιο εξορθολογισμένη επεξεργασία των πληροφοριών και την ανάπτυξη πιο ασφαλών υπηρεσιών για τους Ευρωπαίους πολίτες· τονίζει πως ένα αδειοδοτημένο δίκτυο blockchain διαμοιρασμένο ανάμεσα στα κράτη μέλη θα μπορούσε να προορίζεται για την αποθήκευση των δεδομένων των πολιτών κατά τρόπο ασφαλή και ευέλικτο·

54.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες DLT, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα· ενθαρρύνει την περαιτέρω διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών·

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μεταφορά Τεχνολογίας και Χρηματοδότηση

55.  χαιρετίζει τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία DLT να βελτιώσει τις ισχύουσες αξιακές αλυσίδες, να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά πρότυπα και έτσι να προωθήσει την ευημερία με άξονα την καινοτομία· τονίζει τον αντίκτυπο που ο εξορθολογισμός των αλυσίδων εφοδιασμού και η αυξημένη διαλειτουργικότητα έχουν μεταξύ των επιχειρήσεων·

56.  τονίζει ότι τα ανοιχτά πρωτόκολλα blockchain μπορούν να μειώσουν τους φραγμούς εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό στις ψηφιακές αγορές·

57.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ μπορούν να ωφεληθούν από την αποδιαμεσολάβηση μειώνοντας το κόστος συναλλαγών, διαμεσολάβησης και γραφειοκρατίας· επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας DLT απαιτεί επενδύσεις σε ειδικευμένες υποδομές ή σε υπηρεσίες υψηλής χωρητικότητας·

58.  επισημαίνει ότι οι καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ούτως να αναπτύξουν έργα με βάση τις τεχνολογίες DLT· καλεί την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ να δημιουργήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης που θα στηρίζουν επιχειρηματικές προσπάθειες βασισμένες στις τεχνολογίες DLT, ώστε να επιταχυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας·

59.  καλεί την Επιτροπή να συμπράξει με τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχει ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές, τους χρήστες και τους πολίτες, ενεργούς και παθητικούς, και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει την εναρμόνιση εντός της Ένωσης, και να εξετάσει την ιδέα της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου έργων βασισμένων στις τεχνολογίες DLT·

60.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των Initial Coin Offerings (ICOs, αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων) ως εναλλακτικού επενδυτικού μέσου για την ίδρυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και για την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας· τονίζει ότι η ασάφεια ως προς το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις ICOs μπορεί να επηρεάσει αρνητικά αυτές τις δυνατότητες· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου μπορεί να είναι καθοριστική για τη βελτίωση της προστασίας επενδυτών και καταναλωτών και για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από ασύμμετρη πληροφόρηση, δόλια συμπεριφορά, παράνομες δραστηριότητες όπως νομιμοποίηση εσόδων και φοροδιαφυγή, και άλλων κινδύνων που επισημαίνονται στην έκθεση 2017 της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) για τις ICOs· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και απαιτήσεις γνωστοποίησης, ειδικά στην περίπτωση ψηφιακών κερμάτων αγοράς υπηρεσιών (utility tokens) που χαρακτηρίζονται περισσότερο ως χωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παρά ως κινητές αξίες·

61.  τονίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις ICOs· καλεί την Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες ρυθμιστικές αρχές να προσδιορίσουν κριτήρια που να ενισχύουν την προστασία του επενδυτή και να διατυπώσουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις γνωστοποίησης για όσους ξεκινούν ICOs· η νομική σαφήνεια είναι απαραίτητη για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ICOs και να προληφθούν οι απάτες και τα αρνητικά μηνύματα της αγοράς·

62.  υπογραμμίζει ότι οι ICOs μπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο της ένωσης των κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις νομικές απαιτήσεις που θα επιτρέψουν να αναμειχθεί αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καινοτόμων έργων·

63.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των ICOs, όπως και μια βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά τους και την ταξινομία τους, με διάκριση ανάμεσα σε ψηφιακά κέρματα συμμετοχής σε εταιρείες (security tokens) και σε ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών (utility tokens)· εκτιμά πως ένα πρότυπο πλαίσιο για ρυθμιστικά δοκιμαστήρια και ένας κώδικας δεοντολογίας μαζί με πρότυπα θα μπορούσαν να είναι το θετικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου παρατηρητηρίου που θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες των ICOs·

64.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες DLT ως νόμιμος τομέας χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ 2.0·

Πολιτικές για την προώθηση των τεχνολογιών DLT στην Ευρώπη

65.  τονίζει ότι οποιαδήποτε κανονιστική αντιμετώπιση της τεχνολογίας DLT θα πρέπει να είναι φιλοκαινοτόμος, να επιτρέπει μηχανισμό διαβατηρίου (passporting), και να διέπεται από τις αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας του επιχειρηματικού προτύπου·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν στρατηγικές κατάρτισης και επανακατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες που να μπορέσουν να συμβάλουν στην ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας σε αυτήν την αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών·

67.  προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν γρήγορα τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ρυθμιστική ικανότητα που να επιτρέπουν ταχεία νομοθετική ή κανονιστική δράση εάν και όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο·

68.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να ρυθμίσει κανονιστικά τις τεχνολογίες DLT αυτές καθαυτές, αλλά να προσπαθήσει να εξαλείψει τα υφιστάμενα εμπόδια στην εφαρμογή των αλυσίδων συστοιχιών (blockchains)· επιδοκιμάζει την επιλογή της Επιτροπής να ακολουθήσει μια τακτική περιπτωσιολογικών μελετών για να διερευνήσει το κανονιστικό περιβάλλον της χρήσης των τεχνολογιών DLT και των φορέων που τη χρησιμοποιούν ανά τομέα, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σύγκλιση και εναρμόνιση της κανονιστικής αντιμετώπισης·

69.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την επίλυση τυχόν προβλημάτων δικαιοδοσίας που ενδέχεται να προκύπτουν σε περιπτώσεις απάτης ή ποινικών υποθέσεων κατά τις ανταλλαγές στο πλαίσιο της τεχνολογίας DLT·

70.  επισημαίνει ότι οι περιπτωσιολογικές μελέτες είναι βασικές για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στο οικοσύστημα της τεχνολογίας DLT και για την αξιολόγηση και διαχείριση των επιπτώσεων στη δομή της απασχόλησης στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτοματοποίησης·

71.  επικροτεί τα πλαίσια μακρόπνοων ερευνών για τη βελτίωση της αξιολόγησης των δυνητικών ευκαιριών και προβλημάτων των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την υποστήριξη μιας καλύτερης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και πιο συγκεκριμένα επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής «Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations»·

72.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση και αφομοίωση της εν λόγω τεχνολογίας·

73.  τονίζει τη σημασία των ερευνών και των επενδύσεων στην τεχνολογία DLT· διαπιστώνει ότι το μετά το 2020 ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει χρηματοδότηση για ερευνητικές πρωτοβουλίες και έργα που βασίζονται σε τεχνολογία DLT, καθώς απαιτείται βασική έρευνα σχετικά με τη DLT, μεταξύ άλλων και για τους δυνητικούς κινδύνους και τον κοινωνιακό αντίκτυπο·

74.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεχνολογίες DLT, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των πολιτών στην τεχνολογία αυτή και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών·

75.  προτείνει να συντονίζονται στενά οι υφιστάμενες και μελλοντικές πρωτοβουλίες και τα πιλοτικά έργα της Επιτροπής που έχουν σχέση με την τεχνολογία DLT, ενδεχομένως υπό την καθοδήγηση του ενωσιακού παρατηρητηρίου blockchain, ούτως ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και να δημιουργηθεί πραγματική προστιθέμενη αξία, και παράλληλα να αποφεύγονται οι δαπανηρές διπλές δομές· καλεί την Επιτροπή να συζητά τακτικά με το Κοινοβούλιο για την πρόοδο σε πιλοτικά έργα σχετιζόμενα με την τεχνολογία DLT·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες που θα προωθούν την ανταγωνιστική θέση της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας DLT·

77.  τονίζει ότι η Ένωση έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της τεχνολογίας DLT και αξιόπιστος παράγοντας στη διαμόρφωση σε παγκόσμιο επίπεδο της ανάπτυξης της τεχνολογίας DLT και των αγορών DLT, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0228.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0023.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου