Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2720(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0399/2018

Předložené texty :

B8-0399/2018

Rozpravy :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0374

Přijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Středa, 3. října 2018 - Štrasburk Konečné znění
Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. října 2018 o řešení specifických potřeb venkovských, horských a odlehlých oblastí (2018/2720(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2016 o politice soudržnosti v horských regionech EU(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2017 o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 nazvané „Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii: 7. zpráva Evropské komise“(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že venkovské, horské a odlehlé oblasti tvoří 80 % území EU, jsou domovem 57 % jejího obyvatelstva a představují 46 % hrubé přidané hodnoty;

B.  vzhledem k tomu, že HDP na hlavu v mimoměstských oblastech činí 70 % průměru EU, zatímco někteří obyvatelé měst si užívají HDP na hlavu ve výši až 123 % průměru EU;

C.  vzhledem k tomu, že se míra nezaměstnanosti v mimoměstských oblastech v letech 2008–2012 zvýšila ze 7 % na 10,4 %;

D.  vzhledem k tomu, že čtvrtina obyvatelstva venkovských, horských a odlehlých oblastí nemá přístup k internetu;

E.  vzhledem k tomu, že je důležité podporovat venkovské, horské a odlehlé oblasti při řešení problémů, s nimiž se potýkají; vzhledem k tomu, že jedním z těchto problémů je vylidňování venkova, přičemž starší osoby (nad 65 let) tvoří 20 % celkové populace těchto oblastí a mladí lidé stále odcházejí; vzhledem k tomu, že by proto mnoha občanům mimo městské oblasti měla být poskytnuta záruka, že mohou mít stejné příležitosti jako občané žijící v městských oblastech;

F.  vzhledem k tomu, že odvětví služeb pokrývá jen 24 % zaměstnanosti mimo města;

G.  vzhledem k tomu, že evropské hospodářství, města, průmysl (včetně cestovního ruchu) a občané na těchto oblastech do značné míry závisí kvůli potravinám, využívání půdy, energiím, vodě, čistému vzduchu a surovinám;

H.  vzhledem k tomu, že venkovské, horské a odlehlé oblasti se často nacházejí v příhraničních regionech členských států a v blízkosti vnějších hranic EU, a vzhledem k tomu, že v zájmu řešení jejich specifických potřeb, podpory soudržnosti a prohloubení dobrých sousedských vztahů by měly být plně využity možnosti, jež skýtají přeshraniční spolupráce, makroregionální strategie a jiné nástroje jako evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS);

I.  vzhledem k tomu, že zástupci 40 evropských zemí podepsali prohlášení z Venhorstu, které vydal Evropský venkovský parlament v roce 2017, jehož cílem je podpořit spolupráci v oblastech, jako je konektivita, infrastruktura, služby, posílení místních hospodářství a řešení chudoby a sociálního vyloučení;

1.  zdůrazňuje význam venkovských, horských a odlehlých oblastí pro vyvážený územní rozvoj v Evropě a nutnost jejich posílení prostřednictvím řešení jejich specifických potřeb v politikách EU;

2.  je přesvědčen, že podpora místního rozvoje je klíčová pro stabilizaci a vyvážení negativních tendencí na místních trzích, demografické dynamiky a přírodního bohatství;

3.  dále požaduje koordinaci politik EU v zájmu zajištění rozvoje venkovských oblastí;

4.  zdůrazňuje, že jsou nezbytné investice zaměřené na začlenění venkovských, horských a odlehlých oblastí do všech politik, mají-li být dosaženy priority EU, mimo jiné včetně inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, bezpečnosti a zajištění potravin, sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů, změny klimatu, vytváření pracovních míst, digitalizace a účinného vnitřního trhu;

5.  požaduje, aby agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti podporovala socioekonomický rozvoj, hospodářský růst a diverzifikaci, sociální blahobyt, ochranu přírody a spolupráci a propojení s městskými oblastmi v zájmu podpory soudržnosti a zabránění riziku územní roztříštěnosti; naléhavě vybízí k vytvoření Paktu inteligentních vesnic s cílem zajistit účinnější, integrovanější a koordinovanější přístup k politikám EU, které mají vliv na venkovské oblasti, do nějž by byly zapojeny všechny správní úrovně, a to v souladu se zásadou subsidiarity a městskou agendou pro Evropu uvedenou v Amsterodamském paktu;

6.  dále žádá, aby tato agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti zahrnovala strategický rámec pro rozvoj venkovských, horských a odlehlých oblastí zkoordinovaný se strategiemi zaměřenými na okrajové a zaostalejší regiony, aby byly splněny cíle ověřování dopadu na venkovské oblasti, inteligentních vesnic, přístupu k veřejným službám, digitalizace, odborné přípravy a inovací; dále požaduje posílení inteligentní spolupráce a partnerství mezi venkovským a městským pólem, aby byla obnovena rovnováha ve vztahu mezi městy a venkovem;

7.  pobízí venkovské oblasti a komunity k rozvoji projektů, jako jsou inteligentní vesnice, které by využívaly jejich stávající silné stránky a aktiva a vytvářely nové příležitosti, jako např. decentralizované služby, řešení v oblasti energetiky a digitální technologie a inovace;

8.  zdůrazňuje nutnost podpořit další rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturistiky při současném zachování zvláštností těchto oblastí, například tradic a tradičních místních produktů, neboť cestovní ruch má významné sociální, ekonomické a kulturní dopady;

9.  poukazuje na potenciál sopečných horských oblastí a sopek, zejména s ohledem na příspěvek vulkanologie k dosažení cílů v oblasti obnovitelné energie a přínos těchto oblastí k prevenci a zvládání přírodních katastrof, např. vulkanických erupcí;

10.  vyzývá Komisi, aby do budoucích legislativních návrhů zahrnula ustanovení týkající se zvláštností těchto oblastí a zajistila odpovídající financování politiky soudržnosti po roce 2020, zejména z evropských strukturálních a investičních fondů;

11.  zdůrazňuje, že Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) značnou měrou přispívá k hospodářské a sociální soudržnosti, zejména ve venkovských oblastech, a má také významný teritoriální rozměr; proto doporučuje, aby byly výdaje z EZFRV nadále propojeny s politikou soudržnosti, mimo jiné s cílem usnadňovat integrované, komplementární financování a zjednodušovat postupy pro příjemce, aby regiony mohly čerpat z různých unijních zdrojů s cílem optimalizovat své možnosti financování a investovat do venkovských oblastí;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů a členským státům.

(1) Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 11.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0254.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0105.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí