Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2720(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0399/2018

Indgivne tekster :

B8-0399/2018

Forhandlinger :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0374

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 44k
Onsdag den 3. oktober 2018 - Strasbourg
EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 3. oktober 2018 om opfyldelse af de særlige behov i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (2018/2720(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2016 om samhørighedspolitik i EU's bjergområder(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2017 om byggesten til EU's samhørighedspolitik efter 2020(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 med titlen "Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union; den 7. rapport fra Europa-Kommissionen"(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder udgør 80 % af EU's territorium, er hjem for 57 % af befolkningen og tegner sig for 46 % af bruttoværditilvæksten;

B.  der henviser til, at BNP pr. indbygger i de ikke-bymæssige områder er på 70 % af EU's gennemsnit, mens visse byboere har et BNP pr. indbygger på 123 % af EU's gennemsnit;

C.  der henviser til, at arbejdsløsheden i områder uden for byområder er steget fra 7 % til 10,4 % mellem 2008 og 2012;

D.  der henviser til, at en fjerdedel af befolkningen i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder har ingen adgang til internettet;

E.  der henviser til, det er vigtigt at støtte landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder med henblik på at overvinde de udfordringer, de står over for; der henviser til, at en sådan udfordring er affolkning af landdistrikterne, således at ældre (over 65) tegner sig for 20 % af den samlede befolkning i disse områder, og unge fortsat forlader landet; der henviser til, at mange borgere uden for byområder derfor bør have sikkerhed for, at de har samme muligheder som dem, der bor i byområder;

F.  der henviser til, at servicesektoren kun omfatter 24 % af beskæftigelsen uden for byerne;

G.  der henviser til, at den europæiske økonomi, byer, industri (herunder turisme) og borgerne i høj grad er afhængige af disse områder for fødevarer, arealanvendelse, energi, vand, ren luft og råstoffer;

H.  der henviser til, at landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder ofte ligger i medlemsstaternes grænseregioner og i nærheden af EU's ydre grænser, og for at opfylde medlemsstaternes specifikke behov, fremme samhørigheden og fremme gode naboforbindelser, bør der gøres fuld brug af mulighederne i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde, makroregionale strategier og andre instrumenter såsom Den Europæiske Gruppe for Territorialt Samarbejde (EGTS);

I.  der henviser til, at repræsentanter fra 40 europæiske lande har undertegnet den første erklæring fra Europa-Parlamentet i 2017, som har til formål at fremme samarbejdet på områder som konnektivitet, infrastruktur, tjenesteydelser, styrkelse af de lokale økonomier og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse;

1.  understreger betydningen af landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder for at skabe en afbalanceret territorial udvikling i Europa og behovet for at styrke dem ved at tage hensyn til deres specifikke behov gennem EU-politikker;

2.  mener, at det er vigtigt at fremme den lokale udvikling for at stabilisere og opveje de negative tendenser på de lokale markeder, den demografiske dynamik og de naturlige aktiver;

3.  opfordrer desuden til samordning af EU's politikker for at sikre landdistrikternes udvikling;

4.  understreger, at investeringer, der tager sigte på at integrere landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder i alle politikker, er nødvendige for at nå EU's prioriteter, herunder, men ikke kun, intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, fødevaresikkerhed og -sikring, social inklusion, ligestilling mellem kønnene, klimaforandringer, jobskabelse, digitalisering og et effektivt indre marked;

5.  opfordrer til en EU-dagsorden for landdistrikterne, bjergområder og fjerntliggende områder, der har til formål at fremme socioøkonomisk udvikling, økonomisk vækst og diversificering, social velfærd, naturbeskyttelse og samarbejde og sammenkobling med byområder for at fremme samhørighed og forebygge risikoen for territorial opsplitning; opfordrer indtrængende til, at der indføres en pagt om intelligente landsbyer med henblik på at sikre en mere effektiv, integreret og koordineret tilgang til EU's politikker med en indvirkning på landdistrikterne, der involverer alle myndighedsniveauer, i overensstemmelse med nærhedsprincippet og i overensstemmelse med den dagsorden for byerne i Amsterdam, der er fastlagt i Amsterdampagten;

6.  anmoder endvidere om, at denne EU-dagsorden for landdistrikter, bjergrige og fjerntliggende områder indeholder en strategisk ramme for udvikling af landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder, der er koordineret med strategier for tilbagestående og perifere regioner, med henblik på at opfylde målene for landdistriktsvurderinger, intelligente landsbyer, adgang til offentlige tjenester, digitalisering, uddannelse og innovation; opfordrer endvidere til, at intelligent samarbejde og partnerskaber mellem by- og landbyer styrkes for at skabe bedre balance mellem forbindelserne mellem land og by;

7.  tilskynder landdistrikter og lokalsamfund til at udvikle projekter såsom intelligente landsbyer, der bygger på deres eksisterende styrker og aktiver, og udvikler nye muligheder, såsom decentrale tjenester, energiløsninger samt digitale teknologier og innovation;

8.  understreger behovet for at støtte den videre udvikling af turisme i landdistrikterne og i bjergområdet, samtidig med at de særlige forhold i disse områder bevares, f.eks. traditioner og traditionelle lokale produkter, da turismen har stor social, økonomisk og kulturel betydning;

9.  understreger mulighederne i bjergrige vulkanske regioner og vulkaner, navnlig med hensyn til deres bidrag til opnåelse af mål for vedvarende energi og til forebyggelse og styring af naturkatastrofer, såsom vulkanudbrud;

10.  opfordrer Kommissionen til i de fremtidige lovgivningsforslag at medtage bestemmelser vedrørende de særlige forhold i disse områder og sørge for passende finansiering, navnlig fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, til samhørighedspolitikken efter 2020;

11.  understreger, at Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne har stor betydning for den økonomiske og sociale samhørighed og har en vigtig territorial dimension; anbefaler derfor, at ELFUL-udgifterne fortsat knyttes til samhørighedspolitikken, også med henblik på at fremme integreret og supplerende finansiering samt forenkle procedurerne for modtagerne, således at regionerne kan trække på forskellige EU-kilder for at optimere finansieringsmulighederne og investere i landdistrikter;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget og medlemsstaterne.

(1) EUT C 76 af 28.2.2018, s. 11.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0254.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0105.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik