Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2720(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0399/2018

Ingivna texter :

B8-0399/2018

Debatter :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0374

Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Onsdagen den 3 oktober 2018 - Strasbourg
EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2018 om att hantera de särskilda behoven i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2016 om sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2017 om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2018 om starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport(3),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden utgör 80 procent av EU:s territorium, härbärgerar 57 procent av dess befolkning och står för 46 procent av bruttoförädlingsvärdet.

B.  BNP per capita i icke-stadsområden är 70 procent av EU-genomsnittet, medan storstadsbor har en BNP per capita på upp till 123 procent av EU-genomsnittet.

C.  Arbetslösheten i icke-stadsområden ökade från 7 procent till 10,4 procent mellan 2008 och 2012.

D.  En fjärdedel av befolkningen i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden har inte tillgång till internet.

E.  Det är viktigt att stödja landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden i arbetet med att klara av de utmaningar som de står inför. En sådan utmaning utgör avfolkningen av landsbygden, med tanke på att äldre (över 65) utgör 20 procent av hela befolkningen i dessa områden och att de unga fortsätter att ge sig av. Ett stort antal människor utanför stadsområden bör därför försäkras om att de skulle kunna åtnjuta samma möjligheter som de som bor och lever i stadsområden.

F.  Tjänstesektorn omfattar bara 24 procent av sysselsättningen utanför stadsområden.

G.  Europeiska unionens ekonomi, städer, näringsliv (inbegripet turism) och medborgare är i hög grad beroende av dessa områden vad gäller livsmedel, markanvändning, energi, vatten, ren luft och råvaror.

H.  Landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden är i många fall belägna i medlemsstaternas gränsregioner och nära EU:s yttre gränser, och för att hantera deras särskilda behov och främja sammanhållning och goda förbindelser med grannländerna bör man till fullo utnyttja de möjligheter som gränsöverskridande samarbete, makroregionala strategier och andra instrument, såsom europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), ger upphov till.

I.  Företrädare från 40 europeiska länder har undertecknat Venhorst-deklarationen, som utfärdades 2017 av den europeiska landsbygdsriksdagen och som syftar till att främja samarbete på områden såsom konnektivitet, infrastruktur och tjänster för att stärka de lokala ekonomierna och ta itu med fattigdom och socialt utanförskap.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden för en balanserad territoriell utveckling i Europa, samt nödvändigheten av att stärka dessa områden genom att inom ramen för EU:s politik hantera deras särskilda behov.

2.  Europaparlamentet anser att främjande av den lokala utvecklingen är en förutsättning för att åstadkomma en stabilisering och motverka negativa tendenser med avseende på naturtillgångar och lokala marknader samt den demografiska dynamiken.

3.  Europaparlamentet efterlyser dessutom en samordning av EU-politiken för att säkerställa utveckling i landsbygdsområden.

4.  Europaparlamentet understryker att investeringar med inriktning på en integrering av landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden i all politik är nödvändiga för att uppnå resultat inom EU:s prioriteringar, inbegripet – men inte begränsat till – smart och hållbar tillväxt för alla, livsmedelssäkerhet och livsmedelstrygghet, social inkludering, jämställdhet, klimatförändringar, jobbskapande, digitalisering och en effektiv inre marknad.

5.  Europaparlamentet vill att EU-agendan för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden ska främja socioekonomisk utveckling, ekonomisk tillväxt och diversifiering, socialt välbefinnande, naturskydd och samarbete och sammanlänkning med stadsområden i syfte att bidra till sammanhållning och förhindra risken för territoriell splittring. Parlamentet efterlyser eftertryckligen inrättande av en pakt för smarta byar, i syfte att säkerställa en mer ändamålsenlig, integrerad och samordnad strategi för unionspolitik som får en inverkan på landsbygdsområden, med deltagande från alla styrningsnivåer, i enlighet med subsidiaritetsprincipen och i linje med den agenda för städer i Europa som fastställdes i Amsterdampakten.

6.  Europaparlamentet vill dessutom att EU-agendan för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden ska inkludera en strategisk ram för utveckling av landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden, samordnad med strategier inriktade på eftersatta regioner och randområden, i syfte att uppnå målen om landsbygdssäkring, smarta byar, tillgång till offentliga tjänster, digitalisering, utbildning och innovation. Parlamentet efterlyser också stärkande åtgärder för smart samverkan och smarta partnerskap mellan landsbygds- och stadspolerna, för att skapa en ny balans i förhållandet mellan landsbygdsområden och stadsområden.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar landsbygdsområden och deras samhällen att utveckla projekt såsom smarta byar, genom att bygga vidare på sina nuvarande styrkor och tillgångar och skapa nya möjligheter, till exempel decentraliserade tjänster, energilösningar och digitala tekniker och innovationer.

8.  Europaparlamentet betonar behovet att stödja vidareutvecklingen av landsbygdsturismen och lantgårdsturismen i bergsområden samtidigt som man bevarar dessa områdens särdrag, till exempel traditioner och traditionella lokala produkter, eftersom turismen har en mycket viktig social, ekonomisk och kulturell inverkan.

9.  Europaparlamentet understryker den potential som vulkaniska bergsområden och vulkaner har, särskilt vulkanologins bidrag till att nå målen för förnybar energi samt förebygga och hantera naturkatastrofer, till exempel vulkanutbrott.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida lagstiftningsförslag inkludera bestämmelser som tar hänsyn till dessa områdens särdrag och att tillhandahålla adekvat finansiering – särskilt från de europeiska struktur- och investeringsfonderna – för sammanhållningspolitiken efter 2020.

11.  Europaparlamentet betonar att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) bidrar i betydande grad till ekonomisk och social sammanhållning, särskilt i landsbygdsområden, och har en viktig territoriell dimension. Parlamentet rekommenderar därför att man även framöver kopplar Eiflus utgifter till sammanhållningspolitiken, också i syfte att främja integrerad och kompletterande finansiering och förenkla förfarandena för stödmottagarna, så att olika regioner kan utnyttja olika EU-källor för att optimera finansieringsmöjligheterna och investera i landsbygdsområden.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén och medlemsstaterna.

(1) EUT C 76, 28.2.2018, s. 11.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0254.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0105.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy