Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2863(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0460/2018

Forhandlinger :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0377

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 47k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur
P8_TA(2018)0377RC-B8-0460/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2018 om vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (2018/2863(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, navnlig beslutningerne af 26. november 2009 om Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf(1), af 10. marts 2011 om situationen og kulturarven i Kashgar (Den Autonome Uygur-region Xinjiang)(2), af 6. juli 2017 om sagerne vedrørende nobelprismodtager Liu Xiaobo og Lee Ming-che(3), af 15. december 2016 om sagerne vedrørende det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og Ilham Tohti(4) og af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina(5),

–  der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om "mindretalsnationaliteter",

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2003, og til den fælles meddelelse af 22. juni 2016 fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina" (JOIN(2016)0030),

–  der henviser til den 36. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der blev afholdt i Beijing den 9.-10. juli 2018,

–  der henviser til de bemærkninger, der blev fremsat af Michelle Bachelet, FN's højkommissær for menneskerettigheder, under den 39. samling i FN's Menneskerettighedsråd den 10. september 2018, hvori hun gav udtryk for sin dybe bekymring over "genopdragelseslejre" og anmodede den kinesiske regering om at give adgang for uafhængige efterforskere,

–  der henviser til den nylige skrivelse med påstande, der blev sendt i maj 2018 fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger (WGEID) til den kinesiske regering, hvori der blev givet udtryk for bekymring over den fortsatte forværring af situationen og stigningen i antallet af uygurer, der tilbageholdes vilkårligt,

–  der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at fremme af og respekt for de universelle menneskerettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør have en central plads i det mangeårige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse selvsamme værdier i sin optræden udadtil og den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

B.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina er blevet yderligere forværret siden præsident Xi Jinping kom til magten, idet regeringen har optrappet sin fjendtlighed over for fredelige kritikere, ytringsfrihed og religionsfrihed samt retsstatsprincippet;

C.  der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor der bor 10 millioner uygurer og etniske kasakhere, er blevet hastigt forværret i de seneste år, eftersom den absolutte kontrol med Xinjiang er blevet gjort til en topprioritet, samtidig med at der er yderligere udfordringer i forbindelse med periodiske terrorangreb begået af uygurer i Xinjiang, eller som påstås af have forbindelse til Xinjiang;

D.  der henviser til, at FN's Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder har henvist til skøn, ifølge hvilke "mellem titusinder og op mod en million uygurer" kan være tilbageholdt i den autonome region Xinjiang Uyghur uden anklage eller retssag under påskud af terrorbekæmpelse og bekæmpelse af religiøs ekstremisme; der henviser til, at dette ville repræsentere den største massefængsling af en etnisk mindretalsbefolkning i verden i vore dage;

E.  der henviser til, at den amerikanske kongres' eksekutivkomité vedrørende Kina også har anført, at der er solide beviser for, at uygurer, kasakhere og andre primært muslimske etniske mindretal i Xinjiang Uyghur udsættes for vilkårlige tilbageholdelser, tortur og chokerende begrænsninger af deres religiøse praksis og kultur, og at der findes et digitalt overvågningssystem så gennemtrængende, at ethvert aspekt af dagliglivet overvåges – ved hjælp af ansigtsgenkendelseskameraer, scanning af mobiltelefoner, indsamling af DNA og omfattende og påtrængende tilstedeværelse af politi;

F.  der henviser til, at de indsatte angiveligt lever under dårlige forhold, udsættes for politisk indoktrinering, herunder obligatoriske kurser i patriotisme og tvinges til at fordømme deres etniske og religiøse identitet; der henviser til, at der foreligger nylige rapporter om dødsfald under fængsling, herunder selvmord;

G.  der henviser til, at tusinder af børn angiveligt er blevet skilt fra deres forældre, som vilkårligt tilbageholdes i interneringslejre, og stuves sammen i overfyldte børnehjem, selv hvis kun den ene af deres forældre tilbageholdes i en lejr;

H.  der henviser til, at den kinesiske delegation under FN's høring den 13. august 2018 i Genève benægtede de anklager, der blev fremsat af FN's eksperter om, at etniske muslimske uygurer blev tilbageholdt i "genopdragelseslejre" i den vestlige del af Xinjiang; der henviser til, at der foreligger omfattende beviser for opførelsen og opgraderingen af disse faciliteter;

I.  der henviser til, at nogle udenlandske journalister er blevet presset til at afstå fra at rapportere om følsomme spørgsmål såsom menneskerettighederne for uygurer og anvendelsen af interneringslejre, herunder i visse tilfælde gennem afslag på fornyelse af pressekort;

J.  der henviser, at der ikke findes andre steder i verden, hvor befolkningen overvåges så strengt som i Xinjiang Uyghur; der henviser til, at provinsregeringen har rekrutteret ekstra sikkerhedspersonale i titusindvis;

K.  der henviser til, at der indsamles data ved hjælp af en "integreret fælles operativ platform", som også lagrer yderligere oplysninger om befolkningen, herunder forbrugsvaner, bankaktiviteter, sundhedstilstand og DNA-profil for hver eneste indbygger i Xinjiang Uyghur; der henviser til, at muslimerne i regionen skal have installeret spionsoftware på deres mobiltelefon, og at manglende installation af denne applikation udgør en lovovertrædelse;

L.  der henviser til, at førstehåndsvidner og pålidelig videnskabelig forskning peger på, at uygurer med forbindelser til personer i udlandet og på grund af deres religiøse overbevisning forfølges målrettet;

M.  der henviser til, at uygurer i udlandet er blevet presset til at vende tilbage til Kina, ofte med støtte fra værtslandet; der henviser til, at kinesiske ambassader i udlandet har afvist at forny mange uygurers pas, hvilket fører til usikkerhed i forbindelse med beskæftigelse og studier;

N.  der henviser til, at anmodninger fra WGEID og FN's højkommissær for menneskerettigheder og andre FN-mandater vedrørende særlige procedurer om at sende uafhængige efterforskere til Xinjiang rutinemæssigt er blevet afvist af den kinesiske regering;

O.  der henviser til, at den uygurske professor i økonomi Ilham Tohti blev idømt livsvarigt fængsel den 23. september 2014 for anklager om påstået separatisme efter at være blevet arresteret i januar samme år; der henviser til, at syv af hans tidligere studerende også blev tilbageholdt og idømt fængselsstraffe på mellem tre og otte år for påstået samarbejde med Ilham Tohti; der henviser til, at Ilham Tohti altid har afvist separatisme og vold og søgt forsoning baseret på respekt for den uygurske kultur;

1.  er dybt bekymret over det stadig mere undertrykkende styre, som forskellige mindretal står over for, navnlig uygurer og kasakhere, idet der lægges yderligere begrænsninger på de forfatningsmæssige garantier for deres ret til kulturelle udtryk, religionsfrihed, ytringsfrihed, fredelige forsamlinger og foreningsfrihed; kræver, at myndighederne respekterer disse grundlæggende frihedsrettigheder;

2.  opfordrer den kinesiske regering til øjeblikkeligt at sætte en stopper for de vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere, til at lukke alle lejre og detentionscentre og til omgående og betingelsesløst at løslade de indsatte; er dybt bekymret over de mange påstande om dårlige forhold, tortur og dødsfald i lejrene; minder de kinesiske myndigheder om, at genopdragelseslejre ikke har noget retligt grundlag;

3.  er bekymret over forlydender om, at Muhammad Salih Hajim, Abdulnehed Mehsum, Ayhan Memet og andre er døde i interneringslejre – de nævnte er alle ældre uygurer, akademikere og lokale ledere;

4.  udtrykker bekymring over statens gennemførelse af foranstaltninger til sikring af "omfattende tilsyn" med regionen gennem installation af Kinas elektroniske overvågningssystem "Skynet" i større byområder, montering af GPS-sporingsanordninger i motorkøretøjer, brug af scannere til ansigtsgenkendelse på kontrolposter, i tog og på tankstationer og et program for indsamling af blod, der gennemføres af Xinjangs politi for at udvide Kinas DNA-register yderligere;

5.  understreger, at regeringens kontrol og den obligatoriske masseindsamling af oplysninger om borgerne primært rammer og påvirker uygurer, kasakhere og andre etniske mindretal og er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i henhold til folkeretten;

6.  opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at give de berørte familier fuldstændige oplysninger om de personer, der er blevet bortført med magt i Xinjiang, herunder deres navne, hvor de befinder sig og deres aktuelle status;

7.  er dybt bekymret over Kinas lov om terrorbekæmpelse (2015) og forordning om afekstremisering, som indeholder en urimeligt bred definition af, hvad der udgør en terrorhandling; opfordrer derfor Kina til klart at skelne mellem fredelig protest og voldelig ekstremisme;

8.  gentager sin krav til den kinesiske regering om omgående og betingelsesløst at løslade den uyguriske akademiker Ilham Tohti og alle andre, der tilbageholdes udelukkende på grund af deres fredelige udøvelse af deres ytringsfrihed, og opfordrer Kina til at sikre, at de har regelmæssig og ubegrænset adgang til deres familier og advokater efter eget valg, indtil de løslades; opfordrer desuden til løsladelse af Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun og Abdukerim Abduweli, som det blev krævet af EU i den 36. runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der blev afholdt i Beijing den 9.-10. juli 2018;

9.  opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til nøje at overvåge den stadig skiftende menneskerettighedssituation i Xinjiang, herunder den tiltagende undertrykkelse af uygurer, kasakhere og andre etniske mindretal fra regeringens side, og sende et stærkt signal til det højeste niveau i den kinesiske regering om at sætte en stopper for de groteske menneskerettighedskrænkelser;

10.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at tillade fri, uhindret adgang for journalister og internationale observatører til provinsen Xinjiang;

11.  minder om, at det er vigtigt, at EU og medlemsstaterne rejser spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang over for de kinesiske myndigheder, herunder på ledelsesniveau, i overensstemmelse med EU's tilsagn om en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til landet, herunder i forbindelse med den årlige menneskerettighedsdialog og det forestående topmøde mellem EU og Asien;

12.  udtrykker sin dybe bekymring over rapporter om de kinesiske myndigheders chikane af uygurer i udlandet, som har til hensigt at tvinge dem til at fungere som informanter mod andre uygurer, at vende tilbage til Xinjiang eller at forholde sig tavse om situationen derhjemme, i visse tilfælde ved at tilbageholde familiemedlemmer;

13.  glæder sig over den beslutning, der er truffet af Tyskland og Sverige om at suspendere tilbagesendelse af alle etniske uygurer, kasakhere og andre turkomuslimer til Kina i betragtning af risikoen for vilkårlig tilbageholdelse eller andre former for mishandling, som de ville blive udsat for i landet, og opfordrer alle andre medlemsstater til at følge trop og til at imødekomme asylansøgninger fra turkomuslimer, der risikerer at blive tvunget til at vende tilbage til Kina; opfordrer yderligere EU's medlemsstater til, hvor det er relevant, at anvende national ret til at undersøge den kinesiske regerings intimidering af turkomuslimske diasporasamfund i Europa;

14.  minder Kina om dets menneskerettighedsforpligtelser som følge af undertegnelsen af en lang række internationale menneskerettighedstraktater og minder derfor om, at Kina er forpligtet til at leve op til disse forpligtelser;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

(1) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 80.
(2) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 185.
(3) EUT C 334 af 19.9.2018, s. 137.
(4) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 108.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0343.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik