Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2278(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0229/2018

Внесени текстове :

A8-0229/2018

Разисквания :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0378

Приети текстове
PDF 168kWORD 62k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки
P8_TA(2018)0378A8-0229/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (2017/2278(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2017 г., озаглавено „Повишаване на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на Европа“ (COM(2017)0572),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2017 г. относно „Подпомагане на инвестициите чрез доброволна предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти във връзка с обществените поръчки (COM(2017)0573),

—  като взе предвид Препоръка на Комисията (ЕС) 2017/1805 от 3 октомври 2017 г. за професионализация на обществените поръчки — Изграждане на архитектура за професионализацията на обществените поръчки (C(2017)6654)(1),

—  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО(2),

—  като взе предвид Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО(3),

—  като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия(4),

—  Като взе предвид доклада на Комисията от 17 май 2017 г. относно прегледа на практическото прилагане на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (COM(2017)0242),

—  като взе предвид Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки(5),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 11 октомври 2017 г. относно оценката на европейския стандарт за електронно фактуриране съгласно Директива 2014/55/ЕС (COM(2017)0590),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, становището на комисията по международна търговия и позицията под формата на изменение на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0229/2018),

А.  като има предвид, че пълният потенциал на обществените поръчки за подпомагане изграждането на конкурентоспособна социална пазарна икономика все още не е разгърнат и като има предвид, че над 250 000 публични органи в Съюза изразходват около 14% от БВП, или почти 2 трилиона евра всяка година за закупуването на услуги, строителни работи и доставки;

Б.  Б. като има предвид, че възлагането на обществени поръчки е свързано с изразходване на значителна сума от парите на данъкоплатците, което означава, че тези поръчки следва да се изпълняват по етичен начин в условията на прозрачност и почтеност и по възможно най-ефикасния начин, както по отношение на разходите, така и на качеството на изпълнението, за да се предлагат на гражданите качествени продукти и услуги;

В.  като има предвид, че правилното прилагане на правилата за обществените поръчки е ключов инструмент в услуга на по-силен единен пазар и за растежа на предприятията и работните места в ЕС, и като има предвид, че интелигентното използване на обществените поръчки може да бъде стратегически инструмент за постигане на целите на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се ускори преходът към по-устойчиви вериги на доставки и стопански модели;

Г.  като има предвид, когато става въпрос за транспониране на правилата на ЕС относно обществените поръчки и концесиите, пълното транспониране и прилагане на правото на ЕС е от съществено значение за по-лесно и по-евтино участие на малките и средните предприятия в процедури за обществени поръчки, при пълно зачитане на принципите на ЕС на прозрачност и конкуренция;

Д.  като има предвид, че Комисията е започнала целенасочена консултация по проекта на насоки относно обществените поръчки за иновации на 3 октомври 2017 г. и целева консултация относно обхвата и структурата на ръководството на Комисията относно социално отговорното възлагане на обществени поръчки на 7 декември 2017 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно проучването през 2016 г., както се посочва в Съобщението на Комисията COM(2017)0572, само четири държави членки са разчитали на цифровите технологии за всички важни стъпки в процеса на възлагане на обществени поръчки, като например електронни обявления, електронен достъп до тръжна документация, електронно подаване на оферти, електронна оценка, електронно възлагане на поръчките, електронни заявки, електронно фактуриране и електронни разплащания;

Ж.  като има предвид, че според тематичния информационен фиш за Европейския семестър от ноември 2017 г. броят на тръжните процедури, в които е подадена само една оферта, се е увеличил от 14% на 29% в периода 2006—2016 г. и, като има предвид, че съгласно Съобщението на Комисията COM(2017)0572, озаглавено „МСП печелят само 45% от стойността на обществените поръчки над праговата стойност за ЕС, значително под тежестта им в икономиката“;

З.  като има предвид, че новите правила, въведени с директивите от 2014 г., чрез улесняване на възлагането на обществени поръчки и налагане на по-голям контрол следва да допринесат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за устойчива, по-социална, новаторска и приобщаваща икономика;

И.  като има предвид, че според Съобщението на Комисията COM(2017)0572, при 55% от процедурите за възлагане на обществени поръчки все още се използва най-ниската цена като единствен критерий за възлагане, вместо например стратегически социални и екологични критерии;

Й.  като има предвид, че Европейският съюз се е ангажирал с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации;

К.  като има предвид, че е от съществено значение доставчиците да разчитат, че системите на Съюза за възлагане на обществени поръчки предлагат възможности за опростени и достъпни цифрови процедури, пълна прозрачност, почтеност и сигурност на данните;

Законодателна рамка и прилагане

1.  приветства, почти четири години след приключването на мащабното преразглеждане на законодателната рамка на Съюза в областта на обществените поръчки, набора от незаконодателни мерки, предложени от Комисията, и очаква, че това ще създаде стимули за по-добро прилагане;

2.  изразява дълбоко разочарование от скоростта, с която много държави членки са транспонирали директивите от 2014 г. в областта на обществените поръчки, и от множеството закъснения, и изразява съжаление относно факта, че Комисията трябваше да открие процедура за установяване на неизпълнение на задължения срещу някои държави членки; настоява за бързо приключване на транспонирането във всички държави членки без по-нататъшно забавяне;

3.  изразява загриженост във връзка със следващия кръг от срокове, предвидени в директивите, относно електронните процедури за възлагане на обществени поръчки и прехода на държавите членки към изцяло електронни обществени поръчки, включително електронното фактуриране; подчертава необходимостта от включване на насърчаването на изцяло електронни поръчки в програмите на държавите членки в областта на цифровите технологии;

4.  призовава Комисията да финализира бързо насоките относно обществените поръчки за иновации и ръководството относно социално отговорното възлагане на обществени поръчки, с цел да се улесни прилагането на съответните законодателни разпоредби в държавите членки;

5.  отправя искане към Комисията за по-добро и по-ясно организиране на ръководства и други инструменти, разработени с цел да помогнат на държавите членки в прилагането на рамката за обществените поръчки по по-достъпен и по-лесен за ползване начин, който дава добър преглед на практикуващите специалисти, като същевременно обръща внимание на наличните езикови версии;

6.  приветства новите насоки относно обществените поръчки за специалисти от февруари 2018 г., чиято цел е да помогне на националните, регионалните и местните държавни служители при осигуряването на ефикасни и прозрачни процедури за възлагането на обществени поръчки за проекти, финансирани от ЕС;

Стратегическо и координирано възлагане на обществени поръчки

7.  изтъква, че действащото законодателство на Съюза повече от всякога дава възможност за това възлагането на обществени поръчки да бъде използвано като стратегически инструмент за популяризиране на целите на политиките, и насърчава държавите членки да се възползват максимално от тази възможност; припомня, че обществените поръчки са също така важен инструмент на регионално и местно равнище за допълване на местните и регионалните стратегии и насърчават публичните изслушвания и консултациите с крайните ползватели на продукти и услуги;

8.   призовава за широко използване на иновативни обществени поръчки за постигане на интелигентен, екологосъобразен и приобщаващ растеж и за укрепване на кръговата икономика; подчертава значението на кръговата икономика и в това отношение на новите възможности, предлагани от новите директиви за обществените поръчки по отношение на стоки и услуги, използвани повторно, ремонтирани, преработени, обновени и други продукти и решения с ефективно използване на ресурсите и с ефективно използване на ресурсите;

9.  призовава държавите членки да използват стратегически обществените поръчки, с цел насърчаване на иновативен, устойчив и приобщаващ растеж, включително за МСП и предприятията от социалната икономика; подчертава, че за тази цел е необходимо държавите членки да оповестят постоянно тези политики на най-високо равнище и за тази цел да подкрепят звената за обществени поръчки и специалистите в публичната администрация;

10.  изтъква значението на тръжните условия, които не са прекалено обременяващи, така че да се запази възможността за достъп до обществени поръчки на всички дружества, включително МСП;

11.  приветства примера на приемането на национални стратегии за обществените поръчки и насърчава повече държави членки да последват този пример като средство за модернизиране и рационализиране на техните системи за възлагане на обществени поръчки, и по този начин за постигане на по-голяма ефективност на тези системи; подчертава, че възлагането на обществени поръчки със своя междусекторен характер присъства в дейността на различни публични администрации и че съответно е изключително важно, освен координация да съществува и управленска структура, която да обединява основните заинтересовани страни, така че важните решения да могат да се вземат чрез сътрудничество и да се приемат от всички участници;

12.  приветства факта, че много държави членки са приели разпоредби за използването на качествени критерии (включително най-доброто съотношение цена/качество), и насърчава систематичното прилагане на този подход; насърчава възлагащите органи да прилагат други критерии, а не единствено цената или икономическата ефективност, като вземат под внимание качествени, екологични и/или социални аспекти;

13.  като признава, че действително в някои случаи ниската цена отразява новаторски решения и ефикасно управление, изразява обаче загриженост относно прекомерното използване на най-ниската цена като критерий за възлагане в редица държави членки, като не се вземат под внимание качеството, устойчивостта и социалното приобщаване, и поради това призовава Комисията и държавите членки да анализират и докладват причините, довели до това положение, и при необходимост да предложат подходящи решения;

14.  призовава държавите членки да гарантират, че практиките в областта на обществените поръчки са в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания; призовава държавите членки да насърчават консултациите с лица с увреждания и техните представителни организации в това отношение;

15.  призовава за приемането на Европейски етичен кодекс за обществените поръчки за различните участници в процедурите за обществени поръчки;

16.  подчертава, че е важно възлагащите органи да вземат предвид в решенията си за покупки целия жизнен цикъл на продуктите, включително въздействието им върху околната среда, когато е целесъобразно, и призовава Комисията да съдейства за разработването на методики за осъществяване на концепцията за „оценка на разходите за целия жизнен цикъл“

17.  отбелязва, че иновативните, социалните и екологичните съображения са законни и съществени критерии за възлагане при обществените поръчки и че възлагащите органи могат също така да преследват екологични, новаторски или социални цели чрез добре обмислени спецификации и като позволяват варианти по недискриминационен начин, при условие че тези характеристики са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност и цели;

18.  припомня, че законодателната рамка на ЕС за обществените поръчки задължава държавите членки да гарантират, че изпълнителите и подизпълнителите спазват изцяло разпоредбите на екологичното, социалното и трудовото законодателство, които се прилагат на мястото на извършване на строителството, на предоставяне на услугите или на производството или доставката на стоките съгласно предвиденото в приложимите международни конвенции, в правото на Съюза и в националното право, както и в колективните трудови договори, сключени в съответствие с националното право и практики; призовава Комисията да гарантира, че държавите членки са изпълнили това задължение при транспонирането и прилагането на директивите от 2014 г., и да улесни обмена на най-добри практики в тази област;

19.  признава, че качествената оценка на офертите изисква квалифицирани възложители на обществени поръчки, и призовава Комисията да съдейства на държавите членки при разпространението на методики и практики за оценка, по-специално чрез организирането на семинари и квалификационни курсове; подчертава, че такава помощ следва да се предлага на всички административни равнища, на които се възлагат обществени поръчки;

20.  отбелязва, че при социално отговорното възлагане на обществени поръчки трябва да се вземат предвид веригите на доставки и рисковете, свързани със съвременното робство, социалния дъмпинг и нарушенията на правата на човека; отбелязва, че трябва се положат усилия, за да се гарантира, че стоките и услугите, получени чрез възлагане на обществени поръчки, не са произведени по начин, който нарушава правата на човека; призовава Комисията да включи материалноправни разпоредби за етично поведение във веригите на доставки, в своето ново ръководство за социалните аспекти при възлагането на обществени поръчки;

21.  приветства усилията на няколко държави членки да създадат органи, които отговарят за координиране на обществените поръчки, и признава, че това допринася за стратегическо и ефикасно възлагане на поръчките;

22.  призовава повече държави членки да използват предимствата на централизираното възлагане и обединяване на обществени поръчки и отбелязва, че централизираните органи за покупки биха могли и би следвало да ускорят разпространението на експертни познания, най-добри практики и иновации;

23.  подчертава, че особено с цел насърчаване на иновациите, е важно възлагащите органи да се ангажират с пазара и да използват в достатъчна степен етапа, предшестващ възлагането на обществена поръчка, като подготовка за следващите стъпки; счита, че предварителните обществени поръчки също могат да бъдат важен етап в подкрепа на участието на МСП;

24.  счита, че новата процедура за партньорство ще допринесе за стимулиране на иновациите, и насърчава възлагащите органи да сътрудничат на пазара с цел разработване на новаторски продукти, строителство или услуги, които не са съществували до момента; приветства в това отношение факта, че до момента са започнали 17 процедури за партньорство за иновации;

25.  приветства доброволната предварителна оценка на аспектите във връзка с обществените поръчки при големи инфраструктурни проекти, както се предлага от Комисията, и я призовава да въведе бързо бюрото за помощ, механизма за нотифициране, както и механизма за обмен на информация, като същевременно напълно се спазва поверителността;

Цифровизация и добро управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки

26.  изразява съжаление във връзка с бавното навлизане на цифровите технологии в областта на обществените поръчки в Съюза и призовава държавите членки да се стремят към бърза цифрова трансформация на процедурите и за въвеждане на електронни процеси за всички основни стъпки, а именно обявлението за процедурите, достъпа до офертите, представянето за оценка, възлагането на поръчката, заявки, фактуриране и плащане;

27.  призовава Комисията и държавите членки да въведат електронни формуляри най-късно до края на 2018 г.;

28.  припомня, че електронните обществени поръчки предлагат редица ползи, като например значителни икономии за всички страни, опростени и съкратени процедури, намаляване на бюрокрацията и административната тежест, по-голяма прозрачност, повече иновации, както и подобряване на достъпа на МСП до пазарите на обществени поръчки;

29.  изразява съгласие с Комисията, че регистрите за договорите може да бъдат икономически ефективен инструмент за управление на договорите, за подобряване на прозрачността, етиката и данните, както и за по-добро управление на обществените поръчки;

30.  призовава Комисията да проучи възможността за свързване на националните регистри за договорите с Електронния ежедневник за обществени поръчки (TED) с цел да се премахне задължението на възлагащите органи да публикуват една и съща информация в две системи;

31.  обръща внимание на трудностите, които могат да възникнат за участниците, и по-специално за МСП, в търговете във връзка с изискванията за сертификати и подписи, и насърчава режим на по-лесно изпълними изисквания в това отношение, заедно с пълното прилагане на принципа за еднократност с оглед намаляване на тежестта за участниците в търговете;

32.  подчертава, че всички държави членки следва да бъдат в състояние да предоставят всички необходими данни относно прилагането на уредбата относно обществените поръчки, включително данни за търгове, процедури и договори и статистическа информация, също и с цел да се даде възможност на Комисията да направи оценка на единния пазар на обществени поръчки;

33.  призовава държавите членки насърчават иновативното използване на данни с отворен формат, тъй като тези данни са от съществено значение за всяко правителство при управлението на неговата администрация и в същото време дават възможност икономическия им потенциал да бъде използван от дружествата, а също така насърчават прозрачността и отговорността в рамките на институциите и органите, ангажирани с възлагането на обществени поръчки; подчертава, че тези данни трябва винаги да бъдат публикувани при надлежно зачитане на принципа на пропорционалността и в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни и търговската тайна;

Единен пазар и по-добър достъп до обществени поръчки

34.  подчертава, че конкурентната процедура е от изключително значение за възлагането на обществени поръчки и отбелязва със съжаление намаляването на интензивността на конкуренцията при обществените поръчки в Съюза през последните години; настоятелно призовава държавите членки, които отчитат висок процент на процедурите само с един участник в търга, да разгледат този проблем;

35.  настоятелно призовава държавите членки да увеличат съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, включително трансгранични, които са улеснени от преработените правила на ЕС, и призовава Комисията да предостави задълбочена помощ в тази област; счита обаче, че подобни процедури не следва да водят до обществени поръчки в такъв размер, който на практика изключва МСП от процеса на разглеждане в най-ранния етап от процедурата;

36.  изразява съжаление, че МСП и предприятията на социалната икономика все още са изправени пред трудности при достъпа до обществени поръчки, и призовава Комисията да извърши оценка на ефективността на мерките, предвидени от директивите от 2014 г., и да излезе с нови решения, ако е необходимо;

37.  отправя искане към Комисията да докладва на Парламента относно изпълнението въз основа на принципа „прилагане или обяснение“ по член 46 от Директива 2014/24/EС, който изисква от възлагащите органи да посочат основните причини за решението си да не разделят поръчката на обособени позиции, което трябва да бъде систематично обяснено в документацията за обществената поръчка или в индивидуалния доклад;

38.  призовава държавите членки да подкрепят участието на МСП в процедурите за възлагане на поръчки, например чрез задължително разделяне на обособени позиции или ограничаване на размера на изисквания оборот, който се изисква за участие в тръжна процедура; подчертава, че разделянето на договорите за обществени поръчки на обособени позиции насърчава конкуренцията на пазара, както и избягването на риска от зависимост на един доставчик; призовава Комисията и държавите членки да разработят консултантски услуги и обучение за МСП, за да гарантират тяхното по-успешно участие в процедурите за обществени поръчки;

39.  призовава Комисията да анализира по-специално пречките пред трансграничните обществени поръчки, произтичащи от езикови, административни, правни или други бариери, както и да предложи решения или да се намеси, за да се гарантира функционално трансгранично възлагане на поръчки;

40.  подчертава значението на осигуряването на оперативна съвместимост на закупените стоки и услуги, както и да се избегне зависимостта от определен доставчик, и призовава Комисията да предложи мерки в тази област;

41.  изразява съжаление във връзка с липсата на ясни и консолидирани данни относно обществените поръчки в ЕС и отбелязва, че са необходими надеждни данни относно достъпа до обществени поръчки, за да се следи отчетността на публичните органи, и като средство за борба с измамите и корупцията;

42.  приема резултата от оценката на Директивата за средствата за правна защита и решението на Комисията да не предлага законодателно преразглеждане, но призовава за продължаване на сътрудничеството между националните органи за преразглеждане, както и за повече насоки от страна на Комисията относно директивите;

43.  изразява съжаление, че Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната все още не е дала очакваните резултати, по-специално по отношение на транснационалните инфраструктурни проекти, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят усилията си за по-добро прилагане на действащите правила;

44.  подчертава значението на прозрачността и недискриминационния характер на процедурите за възлагане на обществени поръчки; припомня значението на прилагането на подходящи процедури по обжалване и на достъпа до насоки за реда и условията за подаване на жалба;

Международни обществени поръчки

45.  призовава за действия на Съюза, насочени към подобряване на достъпа на доставчици от ЕС до пазарите на обществени поръчки в трети държави, тъй като пазарът на обществени поръчки в Съюза е един от най-отворените в света;

46.   изразява загриженост относно нелоялна конкуренция в процедури за възлагане на обществени поръчки, която е следствие от държавната намеса спрямо конкурентите от трети държави, по-специално, но не само на пазара на електрически превозни средства и батерии; счита, че е необходима връзка между инструментите за търговска защита и практиките за възлагане на обществени поръчки;

47.  подчертава, че пазарите на обществени поръчки са от голямо икономическо значение, като се има предвид, че разходите за обществени поръчки се оценяват на 20% от световния БВП, и подчертава, че следователно подобряването на достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави, както и създаването на еднакви условия на конкуренция за европейските предприятия могат да бъдат съществен двигател за растеж на търговията със стоки и услуги и да доведат до по-голям избор и по-висока стойност за данъкоплатците в ЕС и в трети държави;

48.  изтъква, че пазарите на обществени поръчки в трети държави често са затворени де юре и/или де факто за оференти от ЕС; насърчава Комисията да събере и предостави по-добри данни относно международните процедури за възлагане на обществени поръчки; припомня, че по оценки на Комисията понастоящем повече от половината от световния пазар на обществени поръчки е затворен за свободна международна конкуренция поради протекционистки мерки, които се засилват по цял свят, докато в същото време в ЕС обществени поръчки на стойност приблизително 352 милиарда евро са отворени за тръжни участници от държавите — страни по Споразумението на СТО за държавните поръчки; подчертава необходимостта ЕС да коригира този дисбаланс, без да прибягва до протекционистки мерки; отправя искане към Комисията да гарантира, че на европейските дружества се предоставя достъп до пазарите, подобен на този, с който се ползват нашите чуждестранни конкуренти на пазара на ЕС, и отбелязва, че предложението за международен инструмент в областта на обществените поръчки би могъл при определени условия да бъде средство за създаване на ефект на лоста за по-голям достъп до пазара;

49.  приветства факта, че една от шестте приоритетни области за действие на Комисията в областта на обществените поръчки е подобряването на достъпа до пазарите на обществени поръчки; подчертава, че подобряването на достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави, в това число на поднационално равнище, е от най-приоритетен интерес за ЕС в търговските преговори, като се има предвид, че много дружества от ЕС са силно конкурентни в различни сектори; подчертава, че обществените поръчки следва да бъдат включени във всяко бъдещо търговско споразумение, с цел максимално увеличаване на участието на европейски дружества в чуждестранни търгове; призовава Комисията да гарантира спазването и правилното прилагане на разпоредбите относно пазарите на обществени поръчки, които се съдържат в споразуменията за свободна търговия на ЕС; припомня, че търговските споразумения следва да бъдат използвани за подобряване на достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави, и че подобряването на пазарния достъп до пазарите на обществени поръчки в трети държави и въвеждането на усъвършенствани правила за модерни, ефикасни и прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки, които са от решаващо значение за осигуряване на по-висока стойност в замяна на обществените средства, следва да бъдат ключови елементи във всички търговски споразумения, сключени от ЕС, като в същото време напълно се зачитат законните публични политически цели, залегнали в директивите на Съюза за обществените поръчки; подчертава, че стопанските субекти от трети държави трябва да спазват европейските социални и екологични критерии като условие за възлагането на обществени поръчки, както е предвидено в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, и в съответствие с това насърчава използването на критерия за икономически най-изгодната оферта (ИНИО) при възлагането на тези поръчки; отбелязва, че двустранните и подрегионалните споразумения за свободна търговия не винаги гарантират пълен достъп до пазарите на обществени поръчки; призовава Комисията да договори възможно най-широк достъп до пазарите на обществени поръчки в трети държави;

50.  подчертава, че всяка стратегия за отваряне на пазарите на обществени поръчки в трети държави трябва да предложи конкретен подход по отношение на пречките пред МСП и на специфичните им нужди, за да се улесни техният достъп до пазари, тъй като те са особено ощетени, когато става въпрос за проникване на пазарите на обществени поръчки в трети държави, но и трябва да бъдат надлежно взети под внимание отраженията на конкуренцията от страна на предприятия от трети държави върху МСП; призовава Комисията да насърчава включването в търговските споразумения на процедури за възлагане на обществени поръчки (включително трансгранични инициативи и разделяне на тръжните процедури на обособени позиции), които са съобразени с възможностите на МСП; подчертава потенциалните ползи, по-специално за МСП, от цифровизацията посредством електронни обществени поръчки във всички процеси във връзка с обществени поръчки с трети държави;

51.  изтъква, че големите бързо развиващи се икономики като Бразилия, Китай, Индия и Русия все още не са част от Споразумението на СТО за държавните поръчки (СДП), като Китай и Русия официално се намират в процес на присъединяване, и отправя искане към Комисията да насърчава и поощрява усилията на трети държави за присъединяването им към СДП, тъй както многостранните и плурилатералните споразумения са най-добрият начин за създаване на равни условия на конкуренция за всички участници в дългосрочен план; подчертава, че двустранните търговски спогодби с амбициозни разпоредби относно обществените поръчки, в които се зачитат основните принципи на СДП, могат да бъдат трамплин за засилено многостранно сътрудничество;

52.  подчертава значението на СДП не само за осигуряване на достъп де юре до пазарите на обществени поръчки в трети държави, но и за повишаване на прозрачността и предвидимостта на процедурите за възлагане на обществени поръчки; насърчава Комисията да поощрява разработването на глобални и съгласувани стандарти за прозрачни обществени поръчки като важен инструмент за борба с корупцията; призовава Комисията, по-конкретно, да се стреми към включване в търговските споразумения на разпоредби относно съвместни правила за обществените поръчки, които дават възможност за докладване на корупция, опростяване на процедурите и укрепване на почтеността и прозрачността по отношение на оферентите;

Професионализация

53.  приветства препоръките на Комисията за професионализация и призовава държавите членки да разработят национални планове като приоритет; счита, че в плановете следва да се прави разлика между видовете обществени поръчки, по-специално тъй като достъпът на МСП до поръчки за услуги и цифрова инфраструктура би могъл да бъде улеснен по различен начин от достъпа до обществени поръчки при големи инфраструктурни проекти;

54.  призовава Комисията да предложи средства за финансова подкрепа от фондовете на Съюза за подпомагане на съответните действия за професионализация в държавите членки;

55.  изразява съжаление относно ниското равнище на професионализация на публичните купувачи и призовава държавите членки да подобрят уменията на всички участници във всички етапи от процеса на възлагане на обществени поръчки;

56.  подчертава, че както възложителите, така и доставчиците трябва да бъдат добре обучени, за да работят ефективно на всички етапи от процеса на възлагане на обществени поръчки, и че трябва да се обърне внимание на всички равнища на публичната администрация по отношение на критериите за качество, включително относно професионализацията; счита, че ще бъдат постигнати по-добри резултати с подобряването на начина, по който публичните органи определят предмета на обществените поръчки и реда и условията за възлагането им; без да се засяга процедурата на договаряне, изразява съжаление във връзка с това, че често обществените поръчки могат да се печелят от фирми с повече опит, които оказват помощ в етапа на проектиране на дадена обществена поръчка, поради което те в крайна сметка са дори в по-благоприятна позиция да я спечелят;

57.  изисква от държавите членки да насърчават университетите да продължат да разработват университетски курсове по европейското право в областта на обществените поръчки и да подобрят обучението и професионалното развитие на специалистите в областта на обществените поръчки, включително работещите в МСП, включително по отношение на разработването и използването на достъпни ИТ инструменти; подкрепя създаването на обща европейска рамка за съответните технически и компютърни умения;

o
o   o

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 259, 7.10.2017 г., стр. 28.
(2) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(3) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
(4) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.
(5) OВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност