Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2278(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0229/2018

Indgivne tekster :

A8-0229/2018

Forhandlinger :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0378

Vedtagne tekster
PDF 154kWORD 53k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
Strategipakken for offentlige udbud
P8_TA(2018)0378A8-0229/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2018 om strategipakken for offentlige udbud (2017/2278(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2017 om Udbud, der virker - i og for Europa (COM(2017)0572),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2017 om Fremme af investeringer gennem en frivillig forudgående vurdering af udbudsaspekterne af store infrastrukturaspekter (COM(2017)0573),

–  der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2017/1805 af 3. oktober 2017 om professionalisering af offentlige udbud: Udvikling af en arkitektur for professionalisering af offentlige udbud (C(2017)6654)(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter(4),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 17. maj 2017 om evalueringen af den praktiske anvendelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (COM(2017)0242),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud(5),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 11. oktober 2017 om vurderingen af den europæiske standard for elektronisk fakturering i henhold til direktiv 2014/55/EU (COM(2017)0590),

–  der henviser til udtalelse af 14. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, udtalelse fra Udvalget om International Handel og holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0229/2018),

A.  der henviser til, at det fulde potentiale af offentlige udbud, der bidrager til at opbygge en konkurrencedygtig social markedsøkonomi endnu ikke udnyttes, og der henviser til, at mere end 250 000 offentlige myndigheder i EU bruger ca. 14 % af BNP, eller næsten 2 000 mia. EUR hvert år på indkøb af tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder og varer;

B.  der henviser til, at offentlige indkøb indebærer anvendelsen af en betydelig sum af skatteydernes penge, hvilket betyder, at dette udbud bliver gennemført med gennemsigtighed og integritet på etisk manér og på den mest effektive måde, både hvad angår udgifter og tjenesternes kvalitet, med henblik på at tilbyde borgerne varer og tjenesteydelser af høj kvalitet;

C.  der henviser til, at korrekt gennemførelse af reglerne for offentlige indkøb er et centralt værktøj til gavn for et stærkere indre marked og for vækst for EU's virksomheder og arbejdspladser i Unionen, og der henviser til, at intelligent brug af offentlige indkøb kan være et strategisk redskab til at nå EU's mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der således fremskynder overgangen til mere bæredygtige forsyningskæder og virksomhedsmodeller;

D.  der henviser til, at fuld gennemførelse og anvendelse af EU-retten er afgørende, når det drejer sig om gennemførelsen af EU-reglerne for offentlige udbud og koncessioner, for at gøre det lettere og billigere for små og mellemstore virksomheder at byde på offentlige kontrakter under fuld overholdelse af EU's principper om gennemsigtighed og konkurrence;

E.  der henviser til, at Kommissionen iværksatte en målrettet høring om udkastet til retningslinjer for offentlige udbud af innovation den 3. oktober 2017 og en målrettet høring om omfanget og strukturen af Kommissionens vejledning om socialt ansvarlige offentlige udbud den 7. december 2017;

F.  der henviser til, at det i følge en undersøgelse fra 2016, som nævnt i Kommissionens meddelelse COM(2017)0572, kun var fire medlemsstater, der benyttede sig af digital teknologi for alle store skridt i forbindelse med offentlige udbud, som f.eks. e-anmeldelse, e-adgang til udbudsdokumenter, e-indgivelse, e-evaluering, e-tildeling, e-bestilling, e-fakturering og e-betaling;

G.  der henviser til, at antallet af udbud med kun ét bud steg fra 14 % til 29 % i perioden 2006-2016 ifølge det europæiske semesters tematiske faktablad om offentlige udbud fra november 2017, og der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse (COM(2017)0572) anførte, at "SMV'er kun vinder 45 % af værdien af de offentlige kontrakter, der ligger over EU-tærsklerne, hvilket ligger klart under deres vægt i økonomien";

H.  der henviser til, at de nye bestemmelser, der er indført ved 2014-direktiverne, bør bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien for bæredygtig, mere social, innovativ og inklusiv økonomi ved at forenkle de offentlige udbud og indføre mere kontrol;

I.  der henviser til, at ifølge Kommissionens meddelelse, COM(2017)0572, anvendes den laveste pris fortsat som eneste tildelingskriterium i 55 % af de offentlige udbudsprocedurer i stedet for f.eks. strategiske sociale og miljømæssige kriterier;

J.  der henviser til, at EU tillægger FN's mål for bæredygtig udvikling stor betydning;

K.  der henviser til, at det er af afgørende betydning, at leverandørerne har tillid til, at EU's systemer for offentlige udbud giver enkle og tilgængelige digitale procedurer, fuld gennemsigtighed, integritet og datasikkerhed;

Lovgivningsramme og gennemførelse

1.  glæder sig, næsten fire år efter en omfattende revision af EU's lovgivningsmæssige rammer for offentlige udbud blev afsluttet, over de ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, og forventer, at dette vil skabe incitament til en bedre gennemførelse;

2.  er meget skuffet over den hastighed, hvormed mange medlemsstater har gennemført 2014-direktiverne på området for offentlige udbud, og over de mange forsinkelser, og begræder, at Kommissionen var nødt til at indlede traktatbrudsprocedure mod nogle medlemsstater; opfordrer indtrængende til, at alle medlemsstater hurtigt får tilendebragt gennemførelsesarbejdet uden yderligere forsinkelser;

3.  er bekymret over den næste runde af de frister, som er fastsat i direktiverne om elektroniske offentlige udbud og medlemsstaternes overgang til fuldt elektroniske offentlige udbud, herunder e-fakturering; understreger nødvendigheden af, at medlemsstaternes digitale dagsorden omfatter fremme af fuldt elektroniske offentlige udbud;

4.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at færdiggøre vejledningen om offentlige indkøb af innovation og vejledning om socialt ansvarlige offentlige udbud med henblik på at lette gennemførelsen af de respektive juridiske bestemmelser i medlemsstaterne;

5.  opfordrer Kommissionen til at organisere de vejledninger og andre værktøjer bedre og tydeligere, der er udviklet for at hjælpe medlemsstaterne med gennemførelsen af rammerne for offentlige udbud på en mere tilgængelig og brugervenlig måde, som giver praktikerne et godt overblik, samtidig med at der lægges vægt på de sprog, der er til rådighed;

6.  glæder sig over den nye vejledning i offentlige udbud til praktikere fra februar 2018, der har til formål at hjælpe de nationale, regionale og lokale embedsmænd med at sikre effektive og gennemsigtige procedurer for offentlige udbud i forbindelse med EU-finansierede projekter;

Strategiske og koordinerede udbud

7.  gør opmærksom på, at den nuværende EU-lovgivning mere end nogensinde giver offentligheden mulighed for at anvende offentlige udbud som et strategisk instrument til at fremme EU-politiske mål, og opfordrer medlemsstaterne til at få mest muligt ud af det; minder om, at offentlige indkøb er også et vigtigt redskab på regionalt og lokalt plan som supplement til lokale og regionale strategier og opfordrer til offentlige høringer og drøftelser med slutbrugerne af varer og tjenesteydelser;

8.   opfordrer til omfattende brug af innovative offentlige indkøb for at opnå intelligent, grøn og inklusiv vækst og styrke den cirkulære økonomi; understreger betydningen af den cirkulære økonomi, og i denne forbindelse de nye muligheder, som de nye direktiver om offentlige indkøb med hensyn til genanvendte, reparerede, genfremstillede, moderniserede varer og tjenesteydelser samt andre bæredygtige og ressourceeffektive produkter og løsninger;

9.  opfordrer medlemsstaterne til strategisk anvendelse af offentlige udbud for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der fremmer SMV'erne og sociale virksomheder; understreger, at dette kræver, at medlemsstaterne systematisk signalerer sådanne politikker på højeste plan og med henblik herpå støtter udbydere og praktikere i den offentlige administration;

10.  påpeger vigtigheden af licitationsbetingelser, der ikke er overdrevent byrdefulde, så alle virksomheder, herunder SMV'er, fortsat har adgang til de offentlige kontrakter;

11.  bifalder eksemplet med vedtagelse af nationale strategier for offentlige udbud og tilskynder flere medlemsstater til at følge dette eksempel som et middel til at modernisere og harmonisere deres systemer for offentlige udbud og gøre dem mere effektive; understreger, at offentlige udbud er et tværgående område, der inddrager flere forskellige offentlige forvaltningsorganer, hvorfor det er af afgørende betydning, at der ikke alene foretages en koordinering, men også findes en forvaltningsstruktur med deltagelse af hovedaktørerne, således at de centrale beslutninger kan træffes på en mere samarbejdsbaseret måde og accepteres af alle involverede parter;

12.  glæder sig over, at mange medlemsstater har truffet foranstaltninger til anvendelse af kvalitetskriterier (herunder det bedste forhold mellem pris og kvalitet), og tilskynder til deres systematiske anvendelse heraf; tilskynder de ordregivende myndigheder til at anvende andre kriterier end kun pris og omkostningseffektivitet, idet kvalitative, miljømæssige og/eller sociale aspekter tages i betragtning;

13.  erkender, at i visse tilfælde afspejler lav pris innovative løsninger og effektiv forvaltning, men er bekymret over den overdrevne brug af den laveste pris som et tildelingskriterium i en række medlemsstater uden hensyn til kvalitet, bæredygtighed samt social inklusion og opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere baggrunden for denne situation og indberette om årsagerne til denne situation og foreslå bæredygtige løsninger, hvor det er nødvendigt;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at offentlige indkøbspraksis er i overensstemmelse med konventionen om rettigheder for personer med handicap; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til samråd med handicappede og deres repræsentative organisationer i denne henseende;

15.  opfordrer til, at der vedtages en europæisk etisk kodeks for offentlige udbud for de forskellige aktører, der indgår i udbudsproceduren;

16.  understreger, at det er vigtigt for ordregivende myndigheder at tage hele livscyklussen for produkter, herunder deres miljøvirkning, i betragtning i deres købsbeslutninger, når det er passende, og opfordrer Kommissionen til at bistå i udviklingen af metoder til at gennemføre begrebet "livscyklusomkostninger";

17.  bemærker, at innovative, sociale og miljømæssige hensyn er legitime og væsentlige tildelingskriterier i offentlige indkøb, og at ordregivende myndigheder også kan forfølge grønne, innovative eller sociale mål gennem gennemtænkte specifikationer og ved at tillade alternative tilbud på en ikke-diskriminerende måde, forudsat at disse kendetegn er knyttet til kontraktens genstand og står i et rimeligt forhold til kontraktens værdi og målsætninger;

18.  minder om, at EU's lovgivningsmæssige rammer for offentlige udbud forpligter medlemsstaterne til at tilse, at kontrahenter og underkontrahenter fuldt ud overholder de bestemmelser i miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivningen, der gælder på det sted, hvor arbejdet udføres, tjenesteydelsen leveres, eller varen produceres eller leveres, som fastsat i gældende internationale konventioner, i EU-lovgivningen og den nationale lovgivning samt i kollektive aftaler indgået i henhold til national lovgivning og praksis; opfordrer Kommissionen til at garantere, at medlemsstaterne overholder denne forpligtelse ved gennemførelsen og anvendelsen af 2014-direktiverne, og til at lette udvekslingen af bedste praksis på området;

19.  anerkender, at en kvalitativ evaluering af tilbud kræver kvalificerede udbydere, og opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med udbredelsen af evalueringsmetoder og -praksis, navnlig ved afholdelse af workshopper og uddannelseskurser; understreger, at denne bistand bør være til rådighed på alle de administrative niveauer, hvor der foretages indkøb;

20.  understreger, at socialt ansvarlige offentlige udbud skal tage hensyn til forsyningskæderne og de risici, der er forbundet med moderne slaveri, social dumping og krænkelser af menneskerettighederne; bemærker, at det må sikres, at goder og tjenesteydelser erhvervet gennem offentlige udbud ikke produceres på en måde, der krænker menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen til at medtage materielle bestemmelser om etik i forsyningskæden i sin nye vejledning om de sociale aspekter af offentlige udbud;

21.  glæder sig over de bestræbelser, der gøres i flere medlemsstater for at oprette myndigheder, der er ansvarlige for at koordinere udbuddene, og anerkender, at dette bidrager til at foretage strategiske og effektive indkøb;

22.  opfordrer til, at flere medlemsstater udnytter fordelene ved centraliserede udbud og samling af offentlige indkøb, og bemærker, at indkøbscentraler kan og bør fremskynde udbredelsen af ekspertise, bedste praksis og innovation;

23.  understreger, at det, navnlig med henblik på at fremme innovation, er vigtigt, at ordregivende myndigheder går i dialog med markedet og gør tilstrækkelig brug af udbuddenes indledende fase som forberedelse af de næste skridt; tror på, at udbuddenes indledende fase også kan være en afgørende fase for at støtte SMV'ernes deltagelse;

24.  mener, at det nye partnerskab vil bidrage til at fremme innovation, og tilskynder de ordregivende myndigheder til at samarbejde med markedets aktører med henblik på at udvikle innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der endnu ikke eksisterer; glæder sig i denne forbindelse over, at der er blevet indledt 17 innovationspartnerskabsprocedurer til dato;

25.  glæder sig over den frivillige forudgående vurdering af udbudsaspekterne til store infrastrukturprojekter, som foreslået af Kommissionen, og opfordrer Kommissionen til hurtigt at indføre helpdesken, meddelelsesmekanismen samt informationsudvekslingsmekanismen under fuld iagttagelse af fortrolighed;

Digitalisering og forsvarlig forvaltning af udbudsprocedurer

26.  beklager den langsomme udbredelse af digital teknologi i forbindelse med offentlige udbud i EU, og opfordrer medlemsstaterne til at stræbe efter en hastig digital omstilling af procedurer og indførelse af e-processer for alle vigtige faser fra meddelelse, adgang til tilbuddene og forelæggelse til evaluering, tildeling af kontrakt, ordreafgivelse, fakturering og betaling;

27.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte e-formularerne senest inden udgangen af 2018;

28.  minder om, at e-udbud er forbundet med en række vigtige fordele, såsom omfattende besparelser for alle parter, forenklede og kortere procedurer, mindre bureaukrati og administrative byrder, øget gennemsigtighed, mere innovation og forbedret adgang til de offentlige udbudsmarkeder for SMV'erne;

29.  er enig med Kommissionen i, at registre over kontrakter kan være et omkostningseffektivt værktøj til forvaltning af kontrakter, forbedring af gennemsigtigheden, integriteten og data, og for en bedre forvaltning af offentlige udbud;

30.  opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at sammenkoble de nationale registre over kontrakter med Tenders Electronic Daily (TED) for dermed at undgå, at de ordregivende myndigheder skal offentliggøre de samme oplysninger i to systemer;

31.  henleder opmærksomheden på de vanskeligheder, som måtte opstå for tilbudsgivere, især SMV'er, om krav til certifikater og underskrifter, og opfordrer til et system med mindre hårde krav i denne forbindelse sammen med fuld anvendelse af engangsprincippet for at minimere byrden for tilbudsgivere;

32.  understreger, at alle medlemsstaterne bør være i stand til at tilvejebringe alle nødvendige data om offentlige udbuds gennemførelse, herunder data om tilbud, procedurer og kontrakter samt statistiske oplysninger, også med henblik på at sætte Kommissionen i stand til at vurdere det indre marked for udbud;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme den innovative brug af data i åbne formater, da sådanne data er afgørende for enhver regering i forhold til at kunne administrere sin offentlige forvaltning, og samtidig giver de mulighed for, at deres økonomiske potentiale udnyttes af virksomhederne, og desuden tilskyndes de institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med offentlige udbud, til gennemsigtighed og ansvarlighed; bemærker, at offentliggørelsen af sådanne data altid bør tage hensyn til proportionalitetsprincippet og respektere EU's lovgivning om databeskyttelse og forretningshemmeligheder;

Det indre marked og forbedret adgang til offentlige udbud

34.  bemærker, at konkurrencen er afgørende i forbindelse med offentlige indkøb, og bemærker med beklagelse et fald i intensiteten af konkurrencen i forbindelse med offentlige indkøb i Europa i de seneste år; opfordrer indtrængende medlemsstater, der oplever en stor procentdel af meddelelser med kun én tilbudsgiver, til at løse problemet;

35.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge antallet fælles udbudsprocedurer, herunder på tværs af grænserne, som fremmes ved hjælp af de reviderede EU-regler, og opfordrer Kommissionen til at yde dybtgående bistand på dette område; mener, at sådanne procedurer imidlertid ikke bør resultere i kontrakter af en størrelse, der gør, at SMV'erne rent faktisk er udelukket fra at komme i betragtning i processens tidligste fase;

36.  beklager, at SMV'erne og de socialøkonomiske virksomheder stadig står over for vanskeligheder med at få adgang til offentlige udbud, og opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der er fastsat ved direktiverne fra 2014, og til at fremlægge nye løsninger, hvis det er nødvendigt;

37.  anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet underrettet om den konkrete gennemførelse af "følg eller forklar"-princippet i artikel 46 i direktiv 2014/24/EU, som kræver, at de ordregivende myndigheder angiver de vigtigste grunde til deres beslutning om ikke at opdele en kontrakt i delkontrakter, som skal forklares systematisk i udbudsdokumenterne eller den individuelle rapport;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte SMV'ers deltagelse i udbud, f.eks. gennem obligatorisk opdeling i delkontrakter, når det er muligt, eller begrænsning af den omsætning, der er påkrævet for at kunne deltage i en udbudsprocedure; understreger, at opdelingen af offentlige indkøbskontrakter i delkontrakter fremmer konkurrencen på markedet og afhjælper risikoen for afhængighed af én enkelt leverandør; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle rådgivningstjenester og uddannelseskurser for SMV'er, så de bedre kan deltage i udbudsprocedurerne;

39.  opfordrer Kommissionen til nærmere at analysere hindringer for grænseoverskridende offentlige udbud som følge af sprogbarrierer, administrative og retlige barrierer eller andre barrierer og foreslå løsninger eller gribe ind for at garantere funktionelle grænseoverskridende udbud;

40.  understreger betydningen af at sikre interoperabilitet inden for indkøbte varer og tjenesteydelser og undgå fastlåsning, og opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger på dette område;

41.  beklager manglen på klare og konsoliderede data om offentlige indkøb i EU og bemærker, at pålidelige data om adgang til offentlige indkøb er nødvendige for at kontrollere de offentlige myndigheders ansvar og er et middel til bekæmpelse af svig og korruption;

42.  accepterer resultatet af evalueringen af klagedirektivet og Kommissionens beslutning om ikke at foreslå en revision af lovgivningen, men opfordrer til fortsættelse af samarbejdet mellem de nationale klageinstanser og mere vejledning fra Kommissionen om direktiverne;

43.  beklager, at direktivet om udbud af forsvarsmateriel endnu ikke har givet de ønskede resultater, navnlig med hensyn til de tværnationale infrastrukturprojekter, og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres indsats for at sikre en bedre gennemførelse af de nuværende regler;

44.  fremhæver betydningen af gennemsigtighed og ligebehandling inden for procedurerne for offentlige udbud; minder om, at det er vigtigt med egentlige appelprocedurer og adgang til vejledning i, hvordan en appelprocedure indledes;

Internationale offentlige indkøb

45.  opfordrer til foranstaltninger på EU-plan, der skal forbedre adgangen for Unionens leverandører til tredjelandes markeder for offentlige udbud, da EU's marked for offentlige udbud er et af de mest åbne i verden;

46.   udtrykker bekymring over illoyal konkurrence inden for offentlige udbudsprocedurer som følge af statslig indgriben i forhold til konkurrenter fra tredjelande, navnlig, men ikke begrænset til, markedet for elkøretøjer og batterier; mener, at det er nødvendigt at koble handelsbeskyttelsesinstrumenter og offentlig udbudspraksis sammen;

47.  understreger, at markederne for offentlige udbud er af stor økonomisk betydning, da udgifterne til offentlige udbud anslås at tegne sig for 20 % af det globale BNP, og understreger at en forbedret adgang til markederne for offentlige udbud i tredjelande derfor, ud over at skabe lige konkurrencevilkår for europæiske virksomheder, kan være en vigtig drivkraft for vækst i handelen med varer og tjenesteydelser og også fører til et større udvalg for skatteyderne, og at de får mere for pengene både i EU og tredjelande;

48.  påpeger, at markederne for offentlige udbud i tredjelande ofte retligt set og/eller de facto er lukkede for EU's tilbudsgivere; tilskynder Kommissionen til at indsamle og forelægge bedre oplysninger om internationale procedurer for offentlige udbud; minder om, at Kommissionen anslår, at mere end halvdelen af det globale marked for udbud for øjeblikket er lukket for international konkurrence som følge af protektionistiske foranstaltninger, der globalt set er stigende, mens offentlige udbud til en værdi på omtrent 352 mia. EUR er åbne for tilbudsgivere fra de medlemsstater, som har tilsluttet sig WTO-aftalen om offentlige udbud; understreger, at det er nødvendigt, at EU retter op på denne ubalance uden selv at ty til protektionistiske foranstaltninger; anmoder Kommissionen om at sikre, at de europæiske virksomheder får markedsadgang svarende til den adgang, som vore udenlandske konkurrenter har til EU's marked, og bemærker, at det foreslåede internationale instrument for offentlige udbud under visse betingelser kan være et middel til at skabe en løftestangseffekt for øget markedsadgang;

49.  glæder sig over, at et af de seks prioriterede områder for Kommissionens indsats inden for offentlige udbud er at forbedre adgangen til markederne for offentlige udbud; understreger, at en forbedret adgang til markederne for offentlige udbud i tredjelande, herunder på subnationalt niveau, udgør en stærk offensiv interesse for EU i handelsforhandlinger, idet mange EU-virksomheder er yderst konkurrencedygtige inden for forskellige sektorer; understreger, at offentlige udbud bør medtages i alle fremtidige handelsaftaler med henblik på at maksimere europæiske virksomheders deltagelse i udenlandske udbud; opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelse og korrekt gennemførelse af de bestemmelser vedrørende offentlige udbud, som indgår i EU's frihandelsaftaler; minder om, at handelsaftaler bør bruges til at forbedre adgangen til tredjelandes markeder for offentlige udbud, og at denne forbedrede markedsadgang sammen med styrkede regler for moderne, effektive og gennemsigtige udbudsprocedurer, som er af afgørende betydning for at sikre mere valuta for offentlige penge, bør være centrale elementer i alle handelsaftaler, som EU indgår, samtidig med at der sikres fuld respekt for den offentlige politiks legitime mål, som er fastsat i Unionens direktiver om offentlige udbud; understreger, at erhvervsdrivende i tredjelande skal overholde EU's sociale og miljømæssige kriterier for at kunne opfylde betingelserne for tildeling af offentlige kontrakter som fastsat i direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU, og tilskynder i overensstemmelse hermed til at gøre brug af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forbindelse med tildelingen af sådanne kontrakter; bemærker, at bilaterale og subregionale frihandelsaftaler ikke altid er en garanti for fuld adgang til markederne for offentlige udbud; opfordrer Kommissionen til at forhandle sig frem til den størst mulige adgang til markederne for offentlige udbud i tredjelande;

50.  understreger, at enhver strategi til at åbne markederne for offentlige udbud i tredjelande konkret skal tage hensyn til SMV'ers hindringer og særlige behov med henblik på at lette deres adgang til markeder, eftersom de er særligt ugunstigt stillet med hensyn til at trænge ind på tredjelandes markeder for offentlige udbud, samtidig med at virkningerne for SMV'er af at blive udsat for nye konkurrenter fra tredjelande også skal tages behørigt i betragtning; opfordrer Kommissionen til at tilskynde til at lade SMV-venlige udbudsprocedurer (herunder grænseoverskridende initiativer og opdeling af udbud i delkontrakter) indgå i handelsaftaler; understreger de fordele, der kan vindes, navnlig for SMV'er, gennem digitalisering og brug af e-udbud i alle offentlige udbudsprocedurer med tredjelande;

51.  påpeger, at store vækstøkonomier såsom Brasilien, Kina, Indien og Rusland endnu ikke er omfattet af GPA, men at Kina og Rusland officielt er i færd med at tiltræde aftalen, og anmoder Kommissionen om at tilskynde tredjelande til at tiltræde GPA og støtte deres bestræbelser herpå, idet multilaterale og plurilaterale aftaler er den bedste måde at opnå lige konkurrencevilkår på lang sigt; understreger, at bilaterale handelsaftaler med ambitiøse udbudsbestemmelser, der respekterer de principper, som ligger til grund for GPA, kan være et springbræt til forbedret multilateralt samarbejde;

52.  understreger betydningen af GPA ikke kun for retlig adgang til markederne for offentlige udbud i tredjelande, men også for øget gennemsigtighed og forudsigelighed i udbudsprocedurer; opfordrer Kommissionen til at fremme udviklingen af globale og konvergerende standarder for gennemsigtige udbud som et vigtigt redskab til bekæmpelse af korruption; anmoder mere specifikt Kommissionen om at bestræbe sig på at indarbejde bestemmelser om fælles regler for offentlige udbud i handelsaftaler, således at det bliver muligt at indberette korruption, forenkle procedurerne og styrke integriteten og gennemsigtigheden for tilbudsgivere;

Professionalisering

53.  glæder sig over Kommissionens henstillinger om professionalisering og opfordrer medlemsstaterne til at udforme nationale planer som en prioritet; foreslår, at der i de enkelte planer skelnes mellem forskellige udbudstyper, navnlig da SMV'ernes adgang til tjenesteydelser og digital infrastruktur kan lettes på andre måder end ved adgang til udbud i tilfælde af store infrastrukturkontrakter;

54.  opfordrer Kommissionen til at foreslå midler til finansiel støtte fra EU-midler til at støtte relevante aktioner vedrørende professionalisering i medlemsstaterne;

55.  beklager de offentlige indkøberes lave grad af professionalisme, og opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kompetencerne blandt alle aktører i alle faser af udbudsproceduren;

56.  understreger, at både leverandører og udbydere skal være tilstrækkeligt uddannet til at arbejde effektivt på alle udbudsstadier, og at der skal lægges vægt på alle niveauer i den offentlige forvaltning og på kvalitetskriterier, herunder de sociale og miljømæssige kriterier, for så vidt angår professionalisering; tror på, at der kan opnås bedre resultater ved at forbedre de offentlige myndigheders overvejelser om, hvad de vil købe, og hvordan de køber det; beklager, under forbehold af udbuddet med forhandling, at offentlige udbud ofte vindes af mere erfarne firmaer, som deltager i udformningen af indkøbskontrakten og derfor står endnu stærkere med hensyn til at vinde kontrakten i sidste ende;

57.  anmoder medlemsstaterne om at tilskynde universiteterne til at videreudvikle universitetskurser i europæiske lovgivning om offentlige indkøb og forbedre uddannelse af og karriereplanlægning for udbudspraktikere, herunder dem, der arbejder i SMV'er, herunder om udvikling og anvendelse af tilgængelige IT-værktøjer; bakker op om oprettelsen af en fælles europæisk ramme af relevante tekniske færdigheder og computerfærdigheder;

o
o   o

58.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådetat og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 259 af 7.10.2017, s. 28.
(2) EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.
(3) EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.
(4) EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.
(5) EUT L 133 af 6.5.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik