Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0256(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0320/2017

Внесени текстове :

A8-0320/2017

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0379

Приети текстове
PDF 123kWORD 52k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие ***I
P8_TA(2018)0379A8-0320/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2013)0535),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 85 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0240/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратени от Сената на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по правни въпроси (A8-0320/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2013)0256

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1727.)

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност