Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0256(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0320/2017

Indgivne tekster :

A8-0320/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0379

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 51k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I
P8_TA(2018)0379A8-0320/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0535),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 85 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0240/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Retsudvalget (A8-0320/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA
P8_TC1-COD(2013)0256

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1727.)

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik