Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0256(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2017

Ingivna texter :

A8-0320/2017

Debatter :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0379

Antagna texter
PDF 117kWORD 49k
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I
P8_TA(2018)0379A8-0320/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0535),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 85 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0240/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A8-0320/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF
P8_TC1-COD(2013)0256

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1727.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy