Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0412(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2018

Ingivna texter :

A8-0001/2018

Debatter :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 04/10/2018 - 7.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0380

Antagna texter
PDF 115kWORD 52k
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0819),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 82.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0002/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A8-0001/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
P8_TC1-COD(2016)0412

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1805.)

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy