Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0201/2018

Indgivne tekster :

A8-0201/2018

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 17
CRE 03/10/2018 - 17

Afstemninger :

PV 04/10/2018 - 7.7
CRE 04/10/2018 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0381

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I
P8_TA(2018)0381A8-0201/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0495),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0312/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0201/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 227 af 28.6.2018, s. 78.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
P8_TC1-COD(2017)0228

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1807.)

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik