Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0400/2018

Внесени текстове :

B8-0400/2018

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0384

Приети текстове
PDF 126kWORD 52k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно борбата срещу митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС (2018/2747(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Седемнадесетия доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2016 г.,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(2) и решения на Комисията (ЕС) 2018/1094 от 1 август 2018 г. за потвърждаване на участието на Нидерландия в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(3) и (ЕС) 2018/1103 от 7 август 2018 г. за потвърждаване на участието на Малта в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза(5), и свързаните с него делегирани актове и актове за изпълнение,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС (COM(2016)0148),

—  като взе предвид Специален доклад № 24/2015 на Европейската сметна палата от 3 март 2016 г., озаглавен „Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността — необходими са допълнителни действия“,

—  като взе предвид митнически режим 42, който предвижда освобождаване от ДДС на стоките, внесени в една държава членка, когато впоследствие стоките бъдат изпратени в друга държава членка,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по бюджетен контрол,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че традиционните собствени ресурси, включващи основно мита върху вноса от страни извън ЕС и налози върху захарта, възлизат на около 12,8% от собствените ресурси на ЕС;

Б.  като има предвид, че в началото на 2017 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) приключи разследване по случай на митническа измама в Обединеното кралство, като основните заключения от разследването бяха публикувани в доклада за дейността на OLAF за 2017 г.;

В.  като има предвид, че OLAF изчисли загуба за бюджета на ЕС в размер на 1987 млрд. EUR под формата на изгубени мита върху текстилни изделия и обувки, внесени от Китай през Обединеното кралство за периода 2013-2016 г.

Г.  като има предвид, че за сравнение през 2016 г. в резултат на проведени 272 разследвания OLAF препоръча възстановяването на сума в общ размер на 631.1 милиона евро;

Д.  като има предвид, че въпросната измама се състои в занижаване на стойността, при което вносителите могат да си осигурят печалби чрез отклонение на плащането на мита и свързаните с тях налози и чрез заплащане на много по-малко от дължимото по закон;

Е.  като има предвид, че разследването също така показа значима измама с ДДС във връзка с внос през Обединеното кралство чрез злоупотреба с преустановяването на плащането на ДДС, така наречения митнически режим 42; като има предвид, че посочените загуби се изчисляват на обща стойност от порядъка на 3,2 милиарда евро за периода 2013-2016 г., което също представлява загуба за бюджета на ЕС;

Ж.  като има предвид, че OLAF отправи до генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията финансова препоръка, до генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ административна препоръка и до прокуратурата на Обединеното кралство юридическа препоръка за образуване на съдебно производство срещу лицата, участвали в отклоняването на плащането на мита с цел измама и срещу лицата, които съзнателно са участвали в изпирането на печалбите от това престъпление;

З.  като има предвид, че понастоящем OLAF води разследване по нов случай на занижаване на мита, отнасящ се до пристанището на Пирея в Гърция, който представлява значителна загуба на ресурси за ЕС и се счита, че е струвал на Италия десетки милиона евро под формата на неплатен ДДС, като общата сума може да е много по-висока, като се има предвид, че разследването продължава;

И.  като има предвид, че делата в Обединеното кралство и Гърция съвсем не са изолирани и следва да се превърнат в стимул за предприемане на действия;

Й.  като има предвид, че Европейската сметна палата посочи, че не съществува хармонизирано и стандартизирано прилагане на митническия контрол от държавите членки и че това може да стимулира извършителите на измами да избират най-слабото звено във веригата, за да осъществяват внос с цел измама;

1.  приветства образуваното от Комисията на 8 март 2018 г. производство за установяване на неизпълнение на задължения като последваща стъпка по случая с митническата измама в Обединеното кралство;

2.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за възстановяване на несъбрани собствени ресурси на ЕС с цел набавяне на приходи за бюджета на ЕС;

3.  призовава генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ да предприеме действия за предотвратяване на бъдещи злоупотреби с митнически режим 42;

4.  изисква от Комисията да предприеме последващи действия по препоръките на OLAF и да представи съответния доклад, и изразява съжаление по повод факта, че възстановяването на средствата може да отнеме до 10 години;

5.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че държавите членки изцяло спазват разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, който влезе в сила на 1 май 2016 г. и да изясни разпоредбите, които могат да създадат объркване; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че прилагането на общите правила от страна на митническите органи е организирано така, че действително се предотвратяват измамите, включително верижните измами и се засилват проверките по пристанища, летища и сухопътни граници, както и по интернет;

6.  призовава Комисията да допринесе за завършването и финансовата устойчивост на митническите информационни системи в ЕС;

7.  призовава Комисията, считано от 2019 г., да разработи подходяща методология и да съставя периодични оценки на пропуските в областта на митниците и да докладва на Парламента за това на всеки шест месеца;

8.  призовава Съвета да постигне бързо споразумение с Парламента относно правната уредба на Съюза в областта на митническите нарушения и санкции, с цел да се договорят хармонизирани административни наказания и прилагането на еднакви критерии с оглед на нарушенията; припомня, че Парламентът прие своята позиция през октомври 2016 г.; призовава Комисията да улесни постигането на споразумението;

9.  изразява съжаление, че не всички държави членки на ЕС се съгласиха да бъдат част от Европейската прокуратура;

10.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приключат възможно най-скоро разискванията си относно усилията по прилагането на окончателен ДДС режим, които целят хармонизирането на начина на събиране и на плащане на ДДС в рамките на ЕС, така че, наред с другото, да се избегнат измами;

11.  призовава Комисията да изготви план за действие, за да обезпечи пълното и своевременно изпълнение на нормативните актове относно ДДС във всички държави членки с цел да подсигури този източник на собствени ресурси на ЕС;

12.  призовава Комисията да обмисли възможността за прехвърляне на отговорностите на митническите органи от национално равнище към равнището на ЕС с цел да се осигури хармонизирано третиране на всички входни пунктове, като се наблюдават резултатите и дейностите на митническата администрация и се събират и обработват митнически данни;

13.  подкрепя целите на Регламент (ЕС) № 1294/2013 „Митници 2020“(7) за подпомагане на митническите органи при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и на държавите членки, включително при борбата с измамите; подчертава, че Комисията трябва да вземе подходящи мерки, за да гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагане на превантивни мерки срещу измамата;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
(2) OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
(3) OВ L 196, 2.8.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 201, 8.8.2018 г., стр. 2.
(5) OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 209.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност