Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0400/2018

Předložené texty :

B8-0400/2018

Rozpravy :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0384

Přijaté texty
PDF 132kWORD 45k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk
Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 o boji proti celním podvodům a ochraně vlastních zdrojů EU (2018/2747(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sedmnáctou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům týkající se roku 2016,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce(2), na rozhodnutí Komise (EU) 2018/1094 ze dne 1. srpna 2018, kterým se potvrzuje účast Nizozemska na posílené spolupráci za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce(3), a na rozhodnutí Komise (EU) 2018/1103 ze dne 7. srpna 2018, kterým se potvrzuje účast Malty na posílené spolupráci za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie(5), a na související akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. dubna 2016 o akčním plánu v oblasti DPH (COM(2016)0148),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 24/2015 ze dne 3. března 2016 nazvanou „Boj s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření“,

–  s ohledem na celní režim 42, v jehož rámci je zboží dovážené do jednoho členského státu a dále dodávané do jiného členského státu osvobozeno od DPH,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(6),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 19/2017 ze dne 5. prosince 2017 nazvanou „Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají dopad na finanční zájmy EU“,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro rozpočtovou kontrolu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že tradiční vlastní zdroje, které zahrnují především cla na dovoz ze zemí mimo EU a dávky z cukru, představují přibližně 12,8 % vlastních příjmů EU;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“) uzavřel vyšetřování týkající se případu celního podvodu ve Spojeném království, jehož hlavní výsledky jsou uvedeny ve zprávě o činnosti úřadu OLAF za rok 2017;

C.  vzhledem k tomu, že úřad OLAF vyčíslil, že ztráta vzniklá celkovému rozpočtu Unie v letech 2013–2016 v důsledku ušlých cel na textilní výrobky a obuv dovážené z Číny přes Spojené království představuje 1,987 miliardy EUR;

D.  vzhledem k tomu, že – pro porovnání – úřad OLAF v roce 2016 v návaznosti na 272 provedených šetření doporučil vymáhání celkové částky 631,1 milionu EUR;

E.  vzhledem k tomu, že tento podvod zahrnuje podhodnocení, jehož prostřednictvím mohou dovozci docílit zisků díky obcházení celních poplatků a souvisejících daní, přičemž zaplatí mnohem méně, než vyžadují právní předpisy;

F.  vzhledem k tomu, že šetření rovněž odhalilo značné úniky v oblasti DPH v souvislosti s dovozem přes Spojené království, kdy bylo v nadměrné míře využíváno osvobození od DPH (tzv. celní režim 42); vzhledem k tomu, že se tyto ztráty kumulativně odhadují přibližně na 3,2 miliardy EUR za období 2013–2016, což rovněž představuje ztrátu pro rozpočet EU;

G.  vzhledem k tomu, že úřad OLAF také vydal finanční doporučení Generálnímu ředitelství Komise pro rozpočet, správní doporučení Generálnímu ředitelství Komise pro daně a celní unii a soudní doporučení státnímu zastupitelství Spojeného království, aby zahájilo soudní řízení proti všem, kteří byli zapojeni do podvodného vyhýbání se celním poplatkům, a proti těm, kteří byli vědomě zapojeni do praní výnosů z tohoto trestného činu;

H.  vzhledem k tomu, že úřad OLAF v současnosti vyšetřuje nový případ podhodnocení, který se týká přístavu Piraeus v Řecku a představuje závažnou ztrátu prostředků EU a odhadem stál Itálii desítky milionů eur nezaplacené DPH, ačkoli celková výše by mohla být mnohem vyšší, neboť vyšetřování stále probíhá;

I.  vzhledem k tomu, že případy Spojeného království a Řecka rozhodně nejsou izolované a měly by fungovat jako podnět k podniknutí odpovídajících kroků;

J.  vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr zdůraznil, že používání celních kontrol ze strany členských států není harmonizované a standardizované, což může podvodníky motivovat k tomu, aby si pro své podvodné dovozy zvolili nejslabší článek řetězce;

1.  vítá řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila dne 8. března 2018 v návaznosti na případ celního podvodu ve Spojeném království;

2.  vyzývá Komisi, aby přijala veškerá opatření nezbytná k vymáhání nevybraných vlastních zdrojů příjmu pro rozpočet EU;

3.  vyzývá Generální ředitelství pro daně a celní unii, aby přijalo opatření k zabránění zneužívání celního režimu 42 v budoucnu;

4.  žádá, aby se Komise řídila doporučeními úřadu OLAF a předkládala o tom zprávy, a vyjadřuje politování nad tím, že vymáhání prostředků může trvat až 10 let;

5.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že členské státy budou plně dodržovat ustanovení celního kodexu Unie, který vstoupil v platnost dne 1. května 2016, a aby vyjasnila veškerá ustanovení, která by mohla vést k nejasnostem; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že celní orgány budou společná pravidla uplatňovat takovým způsobem, aby účinně zabránily podvodům, včetně řetězových podvodů, a posílily kontroly v přístavech, na letištích a pozemních hranicích a na internetu;

6.  vyzývá Komisi, aby přispěla k dokončení a finanční udržitelnosti celních informačních systémů EU;

7.  vyzývá Komisi, aby vyvinula vhodnou metodiku a od roku 2019 prováděla pravidelné odhady výše nezaplaceného cla a každých šest měsíců o tom předkládala zprávu Parlamentu;

8.  vyzývá Radu, aby urychleně dosáhla dohody s Parlamentem ohledně unijního právního rámce týkajícího se porušení celních předpisů a sankcí, který by umožnil harmonizaci správních sankcí a uplatňování stejných kritérií při posuzování případů porušení; připomíná, že Parlament svůj postoj přijal v říjnu 2016; vybízí Komisi, aby tuto dohodu usnadnila;

9.  s politováním konstatuje, že ne všechny členské státy EU souhlasily s členstvím v Úřadu evropského veřejného žalobce;

10.  naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby co nejdříve dokončily své diskuse o úsilí zaměřeném na uplatňování konečného systému DPH, jehož cílem je harmonizovat způsob výběru a placení DPH v celé EU a díky němuž bude možné mimo jiné předcházet podvodům;

11.  vyzývá Komisi, aby vypracovala akční plán s cílem zajistit úplné a včasné provádění nařízení o DPH ve všech členských státech s cílem zajistit tento zdroj vlastních příjmů EU;

12.  vyzývá Komisi, aby zvážila přenesení odpovědnosti celních orgánů z vnitrostátní úrovně na úroveň EU, pokud jde o zajištění harmonizovaného přístupu ve všech místech vstupu do EU, sledování výsledků a činností celních správ a shromažďování a zpracování celních údajů;

13.  podporuje cíl nařízení (EU) č. 1294/2013(7) o programu Clo 2020 podporovat celní orgány při ochraně finančních a hospodářských zájmů Unie a jejích členských států, včetně boje proti podvodům; zdůrazňuje, že Komise musí přijmout vhodná opatření, aby zajistila, že finanční zájmy Unie budou chráněny uplatněním preventivních opatření proti podvodům;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29.
(2) Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1.
(3) Úř. věst. L 196, 2.8.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. L 201, 8.8.2018, s. 2.
(5) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 209.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí