Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0400/2018

Indgivne tekster :

B8-0400/2018

Forhandlinger :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0384

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 44k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2018 om bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (2018/2747(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den syttende rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig for 2016,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed(2) samt til Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1094 af 1. august 2018 om bekræftelse af Nederlandenes deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed(3) og Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1103 af 7. august 2018 om bekræftelse af Maltas deltagelse i det forstærkede samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(5) og de dertil hørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. april 2016 om en handlingsplan for moms (COM(2016)0148),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2015 af 3. marts 2016 "Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesskabet: Der er behov for mere handling",

–  der henviser til toldprocedure 42, som foreskriver momsfritagelse for varer, der indføres i én medlemsstat, når de efterfølgende vil blive sendt til en anden medlemsstat,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(6),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 19/2017 af 5. december 2017 "Importprocedurer: Mangler i lovgrundlaget og en ineffektiv gennemførelse påvirker EU's finansielle interesser",

–  der henviser til forslag til beslutning fra Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at traditionelle egne indtægter, der primært består af told på import fra lande uden for EU og sukkerafgifter, tegner sig for ca. 12,8 % af EU's egne indtægter;

B.  der henviser til, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i begyndelsen af 2017 færdiggjorde en undersøgelse af en sag om toldsvig i Det Forenede Kongerige, hvis hovedkonklusioner indgår i OLAF's aktivitetsrapport for 2017;

C.  der henviser til, at OLAF regnede sig frem til, at EU's budget havde mistet egne indtægter for 1 987 mia. EUR i form af tabte toldafgifter på tekstiler og sko importeret fra Kina gennem Det Forenede Kongerige i perioden 2013-2016;

D.  der henviser til, at OLAF til sammenligning i 2016 fremsatte henstillinger om finansielle inddrivelser til et samlet beløb af 631,1 mio. EUR som følge af 272 undersøgelser, det havde gennemført;

E.  der henviser til, at ovenfor omtalte toldsvig drejer sig om undervurdering, hvorved importører kan opnå fortjeneste ved at unddrage sig toldafgifter og dertil knyttede afgifter og betale langt mindre, end de skal ifølge lovgivningen;

F.  der henviser til, at undersøgelsen også afslørede en betydelig momsunddragelse i forbindelse med import gennem Det Forenede Kongerige via misbrug af suspenderingen af momsbetalingen, den såkaldte toldprocedure 42; der henviser til, at disse tab kumulativt er beregnet til at ligge i omegnen af 3,2 mia. EUR for perioden 2013-2016, hvilket også udgør et tab for EU-budgettet;

G.  der henviser til, at OLAF har afgivet en finansiel henstilling til Kommissionens Generaldirektorat for Budget, en administrativ henstilling Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion og en retlig henstilling til anklagemyndigheden i Det Forenede Kongerige om at indlede en retssag mod dem, der er involveret i svigagtig unddragelse af toldafgifter og mod dem, der bevidst har deltaget i hvidvask af udbyttet af denne lovovertrædelse;

H.  der henviser til, at OLAF i øjeblikket undersøger en ny sag om toldmæssig undervurdering, som involverer havnen i Piræus i Grækenland, og som repræsenterer et alvorligt tab af EU-indtægter og anslås at have kostet Italien over tyve mio. EUR i ubetalt moms, skønt det samlede beløb kan være langt højere, eftersom undersøgelsen stadig er i gang;

I.  der henviser til, at sagerne fra Det Forenede Kongerige og Grækenland er langt fra enkeltstående og bør foranledige, at der træffes foranstaltninger;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Revisionsret har påpeget, at der ikke er nogen harmoniseret og standardiseret anvendelse af toldkontrollen i medlemsstaterne, og at dette kan tilskynde svindlere til at vælge det svageste led i kæden for at gennemføre deres svigagtige importer;

1.  glæder sig over den traktatbrudsprocedure, Kommissionen indledte den 8. marts 2018 som opfølgning på sagen om toldsvig i Det Forenede Kongerige;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at inddrive ikke opkrævede egne indtægter for at tilvejebringe indtægter til EU's budget;

3.  opfordrer Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion til at skride til handling for at forhindre fremtidigt misbrug af toldprocedure 42;

4.  anmoder om, at Kommissionen følger op på OLAF's henstillinger og rapporterer tilbage herom, og beklager, at det kan tage op til 10 år at inddrive midler;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne fuldt ud overholder bestemmelserne i EU-toldkodeksen, som trådte i kraft den 1. maj 2016, og til at præcisere eventuelle bestemmelser, som måtte give anledning til forvirring; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at toldmyndighedernes anvendelse af de fælles regler organiseres på en sådan måde, at svig, herunder karruselsvig, forhindres effektivt, og kontrollerne forstærkes i havne, lufthavne og ved landegrænser samt på internettet;

6.  opfordrer Kommissionen til at bidrage til færdiggørelsen af EU's toldinformationssystemer og deres finansielle bæredygtighed;

7.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en passende metode og udarbejde periodiske skøn over de manglende toldindtægter fra og med 2019 og rapportere tilbage til Parlamentet i denne henseende;

8.  opfordrer Rådet til at nå frem til en hurtig aftale med Parlamentet om en EU-retlig ramme for toldovertrædelser og -sanktioner for at åbne mulighed for harmoniserede administrative sanktioner og anvendelse af de samme kriterier til behandling af overtrædelser; minder om, at Parlamentet vedtog sin holdning helt tilbage i oktober 2016; opfordrer Kommissionen til at fremme en sådan aftale;

9.  beklager, at ikke alle EU-medlemsstater har indvilget i at deltage i Den Europæiske Anklagemyndighed;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til snarest muligt at afslutte deres drøftelser om bestræbelserne på at gennemføre en endelig momsordning, der sigter mod at harmonisere måden, hvorpå momsen opkræves og betales i hele EU, for bl.a. at undgå svig;

11.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan med henblik på at sikre en fuldstændig og rettidig gennemførelse af momsreglerne i alle medlemsstater for at sikre denne kilde til EU's egne indtægter;

12.  opfordrer Kommissionen til at overveje at overføre toldmyndighedernes ansvar fra nationalt niveau til EU-niveau for så vidt angår sikring af ensartet behandling ved alle EU's indførselssteder, overvågning af toldmyndighedernes resultater og aktiviteter samt indsamling og behandling af tolddata;

13.  tilslutter sig målene i forordning (EU) nr. 1294/2013 om told 2020(7) for at bistå toldmyndighederne med at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, herunder bekæmpelsen af svig; understreger, at Kommissionen skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser er beskyttet, gennem anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

(1) EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29.
(2) EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1.
(3) EUT L 196 af 2.8.2018, s. 1.
(4) EUT L 201 af 8.8.2018, s. 2.
(5) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(6) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(7) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 209.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik