Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0400/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0400/2018

Συζήτηση :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0384

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 123kWORD 53k
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και την προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (2018/2747(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέκατη έβδομη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης για το έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(2) και τις αποφάσεις της Επιτροπής (EΕ) 2018/1094, της 1ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την επιβεβαίωση της συμμετοχής των Κάτω Χωρών στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(3) και (EΕ) 2018/1103, της 7ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την επιβεβαίωση της συμμετοχής της Μάλτας στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(5), και τις συναφείς κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 24/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 3ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: Ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων»,

–  έχοντας υπόψη την τελωνειακή διαδικασία 42, η οποία προβλέπει την απαλλαγή από τον ΦΠΑ εμπορευμάτων που εισάγονται σε ένα κράτος μέλος όταν αυτά αποστέλλονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: Αντίκτυπος στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, λόγω αδυναμιών του νομοθετικού πλαισίου και η αναποτελεσματικής εφαρμογής»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, αποτελούμενοι κυρίως από δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ και από εισφορές για τη ζάχαρη, αντιπροσωπεύουν περίπου το 12,8 % των ιδίων πόρων της ΕΕ.

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του 2017 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ολοκλήρωσε έρευνα σε υπόθεση τελωνειακής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα βασικά συμπεράσματα της οποίας εκτίθενται στην έκθεση δραστηριοτήτων της OLAF για το 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η OLAF υπολόγισε ότι, λόγω μη καταβολής οφειλόμενων δασμών για εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων εισαχθέντων από την Κίνα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 2013-2016, ο προϋπολογισμό της ΕΕ απώλεσε έσοδα ύψους 1,987 δισεκατομμυρίων EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, το 2016 η OLAF, κατόπιν διενέργειας 272 ερευνών, συνέστησε την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους 631,1 εκατομμυρίων EUR·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη απάτη αφορά υποτιμολογήσεις, με τις οποίες οι εισαγωγείς αποκομίζουν κέρδη λόγω αποφυγής τελωνειακών δασμών και συναφών φόρων, καταβάλλοντας πολύ μικρότερα ποσά από τα νομίμως οφειλόμενα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα έφερε στο φως σημαντική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ σε συνάρτηση με εισαγωγές μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω καταχρηστικής χρήσης της αποκαλούμενης Τελωνειακής Διαδικασίας 42· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απώλειες αυτές εκτιμάται ότι ανέρχονται σωρευτικά στο ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2013-2016, κάτι το οποίο επίσης συνιστά ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η OLAF έχει εκδώσει οικονομική σύσταση προς την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής, διοικητική σύσταση προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Επιτροπής καθώς και νομική σύσταση προς τις εισαγγελικές αρχές του ΗΒ προκειμένου να κινήσουν ποινικές διαδικασίες εις βάρος όσων εμπλέκονται στη μη καταβολή τελωνειακών δασμών λόγω απάτης και κατά εκείνων που εσκεμμένα εμπλέκονται στη νομιμοποίηση των προσόδων από την εγκληματική αυτή πράξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η OLAF διερευνά σήμερα μια νέα υπόθεση τελωνειακής υποτιμολόγησης με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα, η οποία συνεπάγεται σοβαρή απώλεια εσόδων για την ΕΕ και εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει στην Ιταλία ζημία ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω μη καταβολής ΦΠΑ, αν και το συνολικό της ύψος ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερο δεδομένου ότι η έρευνα εκκρεμεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται το ΗΒ και η Ελλάδα δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά και πρέπει συνεπώς να λειτουργήσουν ως έναυσμα για τη λήψη μέτρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο εναρμονισμένο και τυποποιημένο από τα κράτη μέλη και ότι αυτό μπορεί να ωθεί όσους μετέρχονται απάτη κατά τις εισαγωγές να επιλέγουν τον ασθενέστερο κρίκο της αλυσίδας·

1.  επιδοκιμάζει τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2018 σε συνέχεια της υπόθεσης τελωνειακής απάτης στο ΗΒ·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανακτήσει τους οφειλόμενους ίδιους πόρους της ΕΕ ώστε να υπάρξουν έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

3.  καλεί τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης να αναλάβει δράση προκειμένου να αποτραπεί στο μέλλον η καταχρηστική εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42·

4.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στη σύσταση της OLAF και να υποβάλει σχετική έκθεση, εκφράζει δε τη λύπη του για το γεγονός ότι για την ανάκτηση των κονδυλίων ενδέχεται να απαιτηθούν έως και 10 χρόνια·

5.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016, και να καταστήσει σαφές το περιεχόμενο των διατάξεων που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η εφαρμογή των κοινών κανόνων από τις τελωνειακές αρχές να οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται αποτελεσματικά η απάτη, συμπεριλαμβανομένης της απάτης τύπου καρουσέλ, και να ασκούνται αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα χερσαία σύνορα καθώς και στο διαδίκτυο·

6.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην ολοκλήρωση και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει από το 2019 κατάλληλη μεθοδολογία και να προβαίνει σε περιοδικές εκτιμήσεις όσον αφορά τις ελλείψεις στα τελωνεία και να υποβάλει σχετικά έκθεση στο Κοινοβούλιο κάθε έξη μήνες·

8.  καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει ταχέως με το Κοινοβούλιο επί ενός νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης για τελωνειακές παραβάσεις και κυρώσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβολή εναρμονισμένων διοικητικών κυρώσεων και η εφαρμογή ταυτόσημων κριτηρίων κατά την εξέταση των παραβιάσεων· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη καθορίσει τη θέση του τον Οκτώβριο του 2016· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

10.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατό τις συζητήσεις τους σχετικά με τις προσπάθειες για την εφαρμογή ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ, σκοπός του οποίου είναι να εναρμονιστεί ο τρόπος συγκέντρωσης και καταβολής του ΦΠΑ στην ΕΕ προκειμένου να αποτρέπεται, μεταξύ άλλων, η απάτη·

11.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των κανονισμών περί ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η εν λόγω πηγή ιδίων πόρων της Ένωσης·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των τελωνειακών αρχών από το εθνικό επίπεδο σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εναρμονισμένη διαχείριση όλων των σημείων εισόδου στην ΕΕ, τον έλεγχο των επιδόσεων και των δραστηριοτήτων των τελωνειακών διοικήσεων και τη συλλογή και επεξεργασία τελωνειακών δεδομένων·

13.  προσυπογράφει τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2013(7) (Τελωνεία 2020) για τη στήριξη των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο της προστασίας των δημοσιονομικών και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κατά της απάτης·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(2) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ L 196 της 2.8.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 201 της 8.8.2018, σ. 2.
(5) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 209.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου