Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2747(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0400/2018

Esitatud tekstid :

B8-0400/2018

Arutelud :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0384

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 51k
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg
Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Euroopa Parlamendi 4. oktoobri 2018. aasta resolutsioon tollipettuste vastase võitluse ning ELi omavahendite kaitse kohta (2018/2747(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Pettustevastase Ameti 2016. aastal avaldatud 17. aruannet,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil(1),

–  võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel(2), ja komisjoni 1. augusti 2018. aasta otsust (EL) 2018/1094, millega kinnitatakse Madalmaade osalemine tõhustatud koostöös Euroopa Prokuratuuri asutamisel(3), ning komisjoni 7. augusti 2018. aasta otsust (EL) 2018/1103, millega kinnitatakse Malta osalemine tõhustatud koostöös Euroopa Prokuratuuri asutamisel(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik(5), ning sellega seotud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte,

–  võttes arvesse komisjoni 7. aprilli 2016. aasta teatist käibemaksu tegevuskava kohta (COM(2016)0148),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 3. märtsi 2016. aasta eriaruannet nr 24/2015 „Võitlus ühendusesisese käibemaksupettusega: vajatakse täiendavaid jõupingutusi“,

–  võttes arvesse tolliprotseduuri nr 42, millega nähakse ette käibemaksuvabastus kaupadele, mis on imporditud ühte liikmesriiki, kuid viiakse hiljem teise liikmesriiki,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 5. detsembri 2017. aasta eriaruannet nr 19/2017 „Impordiprotseduurid: puudused õigusraamistikus ja ebatõhus rakendamine mõjutavad ELi finantshuve“,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et traditsioonilised omavahendid, mis koosnevad peamiselt ELi imporditud kauba tollimaksudest ja suhkrumaksudest, moodustavad ligikaudu 12,8 % ELi omavahenditest;

B.  arvestades, et 2017. aasta algul lõpetas Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) Ühendkuningriigis toimunud tollipettuse juhtumi uurimise, mille peamised järeldused avaldati OLAFi 2017. aasta tegevusaruandes;

C.  arvestades, et vastavalt OLAFi arvutustele ulatub ajavahemikus 2013–2016 Ühendkuningriigi kaudu Hiinast imporditud tekstiilikaupade ja jalanõude eest maksmata jäänud tollimaksude tõttu ELi eelarvele põhjustatud kahju 1,987 miljardi euroni;

D.  arvestades võrdlusena, et 2016. aastal soovitas OLAF 272 juhtumi uurimise tulemusena sisse nõuda kokku 631,1 miljonit eurot;

E.  arvestades, et antud juhul on tegemist pettusega, mis seisneb väärtuse väiksemana näitamises ja võimaldab importijatel tollimaksudest ning seotud maksudest hoidumise teel tulu teenida, makstes palju vähem kui seaduslikult ette nähtud;

F.  arvestades, et uurimise käigus tuli Ühendkuningriigi kaudu imporditud kaupade puhul ühtlasi ilmsiks ulatuslik käibemaksust hoidumine, mis toimus käibemaksu maksmise peatamise (nn tolliprotseduur 42) kuritarvitamise teel; arvestades, et sellest tekkis 2013.–2016. aastal ligikaudu 3,2 miljardi euro suurune kahju, mis ühtlasi põhjustab kahju ELi eelarvele;

G.  arvestades, et OLAF esitas komisjoni eelarve peadirektoraadile finantssoovituse, komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadile haldussoovituse ning Ühendkuningriigi kroonikohtu prokuratuurile (Crown Prosecution Service) õigusliku soovituse algatada kohtumenetlus pettuse eesmärgil tollimaksudest hoidujate ja teadlikult selle rikkumise teel saadud tulude pesemises osalejate vastu;

H.  arvestades, et OLAF uurib praegu uut kauba väärtuse väiksemana näitamise teel tollimaksudest hoidumise juhtumit, millesse on segatud Pireuse sadam Kreekas, mis kujutab endast ELile märkimisväärset tulude kaotust ning mille tõttu Itaalial on saamata jäänud hinnanguliselt kümneid miljoneid eurosid tulumaksu, kusjuures uurimine on alles pooleli ja üldine kahju võib olla veelgi suurem;

I.  arvestades, et Ühendkuningriigi ja Kreeka juhtumid ei ole kaugeltki ainulaadsed ja see peaks ajendama meetmeid võtma;

J.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoda on märkinud, et liikmesriigid ei rakenda tollikontrolli ühtlustatult ja standardselt ning et see võib ajendada impordipettureid valima ahelas kõige nõrgema lüli;

1.  kiidab heaks komisjoni poolt 8. märtsil 2018 Ühendkuningriigi tollipettuse juhtumi asjus algatatud rikkumismenetluse;

2.  palub komisjonil võtta kõik vajalikud meetmed ELi saamata jäänud omavahendite sissenõudmiseks, et kindlustada liidu eelarvetulu;

3.  palub maksukorralduse ja tolliliidu peadirektoraadil võtta meetmeid, et takistada tolliprotseduuri nr 42 edasist kuritarvitamist;

4.  nõuab, et komisjon võtaks OLAFi soovituste alusel järelmeetmeid ja annaks neist vastavalt aru, ning peab kahetsusväärseks, et kaotatud tulu sissenõudmiseks võib kuluda kuni kümme aastat;

5.  nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et liikmesriigid täidaksid täielikult 1. mail 2016 jõustunud liidu tolliseadustiku sätteid, ja selgitaks kõiki selliseid sätteid, mis võivad segadust põhjustada; palub komisjonil ja liikmesriikidel hoolitseda selle eest, et tolliametid kohaldaksid ühiseid eeskirju nii, et pettust, kaasa arvatud karussellpettust, tulemuslikult välditaks ning sadamates, lennujaamades, maapiiridel ja internetis tugevdataks kontrolli;

6.  palub komisjonil aidata ELi tolliinfosüsteemid välja töötada ja muuta need rahaliselt jätkusuutlikuks;

7.  palub komisjonil välja töötada sobiv metoodika ja koostada 2019. aastast alates perioodilisi tollimaksu alalaekumise hinnanguid ning neist parlamendile iga kuue kuu järel aru anda;

8.  palub nõukogul leppida parlamendiga kiiresti kokku õiguslikus raamistikus, mis hõlmab liidu tolliseadustiku rikkumisi ja selle eest kohaldatavaid karistusi, et ühtlustada halduskaristused ja kohaldada rikkumiste uurimisel ühesuguseid kriteeriume; tuletab meelde, et parlament võttis oma seisukoha vastu juba 2016. aastal; kutsub komisjoni üles selle kokkuleppe saavutamist toetama;

9.  peab kahetsusväärseks, et kõik ELi liikmesriigid ei ole nõustunud osalema Euroopa Prokuratuuri tegevuses;

10.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lõpetaksid võimalikult kiiresti arutelud lõpliku tulumaksusüsteemi rakendamise üle, et ühtlustada tulumaksu kogumine ja maksmine kogu liidus, mis võimaldaks muu hulgas pettust vältida;

11.  kutsub komisjoni üles koostama tegevuskava, millega tagada käibemaksueeskirjade täielik ja õigeaegne rakendamine kõigis liikmesriikides ja nii seda liidu omavahendite allikat kaitsta;

12.  palub komisjonil kaaluda tolliametite kohustuste riigi tasandilt liidu tasandile üleviimist, et tagada kõigis ELi sissepääsupunktides ühtne menetlus, tolliametite tulemuste ja tegevuse jälgimine ning tolliandmete kogumine ja töötlemine;

13.  toetab tollialase tegevusprogrammi „Toll 2020“ määruse (EL) nr 1294/2013(7) eesmärki aidata tolliasutustel kaitsta liidu ja liikmesriikide finants- ja majandushuve, sealhulgas võidelda pettuse vastu; rõhutab, et komisjon peab võtma sobivad meetmed, et ennetavate pettusevastaste meetmete kohaldamisega tagataks liidu finantshuvide kaitse;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

(1) ELT L 198, 28.7.2017, lk 29.
(2) ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.
(3) ELT L 196, 2.8.2018, lk 1.
(4) ELT L 201, 8.8.2018, lk 2.
(5) ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
(6) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(7) ELT L 347, 20.12.2013, lk 209.

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika