Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0400/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0400/2018

Keskustelut :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 41k
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2018 tullipetosten torjunnasta ja EU:n omien varojen suojelusta (2018/2747(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan petostentorjuntaviraston 17. kertomuksen vuodelta 2016,

–  ottaa huomioon unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 5. heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/1371(1),

–  ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939(2), Alankomaiden osallistumisesta tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 1. elokuuta 2018 annetun komission päätöksen (EU) 2018/1094(3) ja Maltan osallistumisesta tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 7. elokuuta 2018 annetun komission päätöksen (EU) 2018/1103(4),

–  ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(5) ja erityisesti siihen liittyvät delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset,

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta (COM(2016)0148),

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2016 annetun tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 24/2015 ”EU:n sisäisten arvonlisäveropetosten torjuminen: lisätoimia tarvitaan”,

–  ottaa huomioon tullimenettelyn 42, jolla myönnetään arvonlisäverovapautus johonkin jäsenvaltioon tuoduille tavaroille, kun ne myöhemmin kuljetetaan toiseen jäsenvaltioon,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(6),

–  ottaa huomioon 5. joulukuuta 2017 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 19/2017 ”Tuontimenettelyt: oikeudellisen kehyksen puutteet ja tehoton toteutus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin”,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että perinteiset omat varat, jotka koostuvat pääosin EU:n ulkopuolelta tulevan tuonnin tullimaksuista ja sokerimaksuista, muodostavat noin 12,8 prosenttia EU:n omista varoista;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) suoritti vuoden 2017 alussa tutkinnan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneesta tullipetostapauksesta ja sen tärkeimmät päätelmät sisältyvät OLAFin vuoden 2017 toimintakertomukseen;

C.  ottaa huomioon, että OLAFin laskelmien mukaan EU:n talousarvion omiin varoihin aiheutui 1 987 miljardin euron tappio Kiinasta Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tuoduista tekstiileistä ja kengistä perittävien tullimaksujen menetyksinä ajanjaksolla 2013–2016;

D.  ottaa huomioon, että vertailun vuoksi OLAF suositti vuonna 2016 perimään takaisin yhteensä 631,1 miljoonaa euroa 272:n loppuun saattamansa tutkinnan perusteella;

E.  ottaa huomioon, että kyseiseen petokseen sisältyy aliarvottamista, jolloin maahantuojat voivat saada voittoa välttämällä tullimaksuja ja veroja ja maksamalla niitä paljon vähemmän kuin lakisääteisesti kuuluisi;

F.  ottaa huomioon, että tutkinnassa paljastui myös huomattava arvonlisäveronkierto, joka liittyi Yhdistyneen kuningaskunnan kautta harjoitettavaan tuontiin ja jossa käytettiin väärin arvonlisäverovapautusta (tullimenettely 42); ottaa huomioon, että tappioiden kokonaismääräksi arvioidaan 3,2 miljardia euroa ajanjaksolla 2013–2016, mikä merkitsee myös tulonmenetystä EU:n talousarviolle;

G.  ottaa huomioon, että OLAF on antanut taloudellisen suosituksen komission budjettipääosastolle, hallinnollisen suosituksen komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolle ja oikeudellisen suosituksen Yhdistyneen kuningaskunnan yleiselle syyttäjänvirastolle oikeudenkäynnin panemiseksi vireille niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat osallistuneet vilpilliseen tullimaksujen välttelyyn, ja niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat tietoisesti osallistuneet tämän rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesuun;

H.  ottaa huomioon, että OLAF tutkii parhaillaan uutta tullien aliarvottamista Pireuksen satamaan Kreikassa liittyvässä tapauksessa, josta on aiheutunut vakavia menetyksiä EU:n varoille ja jonka arvioidaan aiheuttaneen Italialle kymmenien miljoonien eurojen menetyksen maksamatta jätettyinä arvonlisäveromaksuina; toteaa, että tutkinta on vielä kesken, joten lopullinen määrä voi olla paljon suurempi;

I.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kreikan tapaukset eivät ole yksittäistapauksia ja niiden johdosta olisi ryhdyttävä toimiin;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin, että jäsenvaltiot eivät sovella tullitarkastuksia yhdenmukaisella ja yhtenäisellä tavalla ja että tämä saattaa kannustaa petoksentekijöitä valitsemaan ketjun heikoimman lenkin harjoittaakseen vilpillistä tuontia;

1.  pitää myönteisenä komission 8. maaliskuuta 2018 aloittamaa rikkomusmenettelyä Yhdistyneen kuningaskunnan tullipetostapauksen jatkotoimena;

2.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet keräämättä jääneiden EU:n omien varojen takaisin perimiseksi, jotta varat saadaan EU:n talousarvioon;

3.  kehottaa verotuksen ja tulliliiton pääosastoa ryhtymään toimiin tullimenettelyn 42 väärinkäytön estämiseksi tulevaisuudessa;

4.  pyytää komissiota noudattamaan OLAFin suosituksia ja raportoimaan asiasta ja pitää valitettavana, että varojen takaisin perimiseen voi kulua jopa kymmenen vuotta;

5.  kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat kaikilta osin 1. toukokuuta 2016 voimaan tulleen unionin tullikoodeksin säännöksiä, ja selventämään säännöksiä, jotka saattavat aiheuttaa sekaannusta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tulliviranomaiset soveltavat yhteisiä sääntöjä siten, että petokset, myös karusellipetokset, estetään tehokkaasti ja valvontaa lisätään satamissa, lentoasemilla ja maarajoilla sekä internetissä;

6.  kehottaa komissiota edistämään EU:n tullitietojärjestelmän valmiiksi saattamista ja varmistamaan sen taloudellisen kestävyyden;

7.  kehottaa komissiota kehittämään kestävän menetelmän ja tekemään vuodesta 2019 alkaen määräajoin arvioita tullitulojen vajeesta sekä raportoimaan asiasta parlamentille kuuden kuukauden välein;

8.  kehottaa neuvostoa pääsemään nopeasti sopimukseen parlamentin kanssa tullirikkomuksia ja niiden seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä, jotta rikkomuksia käsiteltäessä voidaan soveltaa yhdenmukaisia hallinnollisia seuraamuksia ja samoja perusteita; muistuttaa, että parlamentti hyväksyi kantansa jo lokakuussa 2016; kehottaa komissiota edistämään tätä sopimusta;

9.  pitää valitettavana, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole suostuneet osallistumaan Euroopan syyttäjänviraston toimintaan;

10.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita saattamaan mahdollisimman pian päätökseen neuvottelunsa toimista, joilla pyritään panemaan täytäntöön lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa arvonlisäveron kerääminen ja maksaminen koko EU:ssa, jotta voidaan muun muassa välttää petokset;

11.  kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan arvonlisäverosäännösten täydellinen ja oikea-aikainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa tämän unionin omien varojen lähteen turvaamiseksi;

12.  kehottaa komissiota harkitsemaan tulliviranomaisten vastuiden siirtämistä kansalliselta tasolta EU:n tasolle, kun pyritään varmistamaan yhdenmukainen kohtelu kaikilla EU:ssa sijaitsevilla saapumispaikoilla, seuraamaan tullihallintojen tuloksellisuutta ja toimintaa sekä keräämään ja käsittelemään tullitietoja;

13.  tukee Tulli 2020 -toimintaohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 1294/2013(7) tavoitteita, joilla tuetaan tulliviranomaisia EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojelussa, mukaan lukien petostentorjunta; korostaa, että komission on toteutettava asianmukaisia toimia varmistaakseen, että unionin taloudellisia etuja suojellaan panemalla täytäntöön petoksia ehkäiseviä toimia;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

(1) EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29.
(2) EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.
(3) EUVL L 196, 2.8.2018, s. 1.
(4) EUVL L 201, 8.8.2018, s. 2.
(5) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(6) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.
(7) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 209.

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö