Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0400/2018

Pateikti tekstai :

B8-0400/2018

Debatai :

PV 03/10/2018 - 21
CRE 03/10/2018 - 21

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0384

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga
P8_TA(2018)0384B8-0400/2018

2018 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su sukčiavimu muitų srityje ir ES nuosavų išteklių apsaugos (2018/2747(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 17-ąją Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ataskaitą 2016 m.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas dėl Europos prokuratūros įsteigimo(2) ir 2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimą (ES) Nr. 2018/1094, kuriuo patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas tvirtesniame bendradarbiavime dėl Europos prokuratūros įsteigimo(3), ir 2018 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimą (ES) Nr. 2018/1103, kuriuo patvirtinamas Maltos dalyvavimas tvirtesniame bendradarbiavime dėl Europos prokuratūros įsteigimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas(5) ir susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos komunikatą dėl PVM veiksmų plano (COM(2016)0148),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 3 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 24/2015 „Kova su sukčiavimu PVM Bendrijos viduje. Reikia imtis daugiau veiksmų“,

–  atsižvelgdamas į muitinės procedūrą Nr. 42, pagal kurią į vieną valstybę narę importuojamoms prekėms, kai jos vėliau bus išsiųstos į kitą valstybę narę, taikomas atleidimas nuo PVM,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 5 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 19/2017 pavadinimu „Importo procedūros. Teisinės sistemos trūkumai ir neveiksmingas įgyvendinimas daro poveikį ES finansiniams interesams“,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi tradiciniai nuosavi ištekliai, kuriuos daugiausia sudaro iš ne ES valstybių narių įvežamoms prekėms taikomi importo muitai ir cukraus mokesčiai, sudaro apie 12,8 % ES nuosavų išteklių;

B.  kadangi 2017 m. pradžioje Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) atliko tyrimą dėl sukčiavimo muitais atvejų Jungtinėje Karalystėje, kurios pagrindinės išvados pateikiamos 2017 m. OLAF veiklos ataskaitoje;

C.  kadangi šios tarnybos apskaičiavimais, dėl prarastų muitų tekstilės gaminiams ir batams, importuotiems iš Kinijos per JK, ES biudžetas 2013–2016 m. laikotarpiu prarado 1.987 mlrd. EUR;

D.  kadangi, pvz. 2016 m., atlikus 272 tyrimus, OLAF rekomendavo iš viso susigrąžinti 631,1 mln. EUR;

E.  kadangi nagrinėjamas sukčiavimas apima atvejus, kai nurodoma per maža vertė, kuo importuotojai gali gauti pelną išvengdami muitų ir susijusių mokesčių, mokėdami daug mažesnę sumą, negu teisiškai privaloma;

F.  tyrimu taip pat atskleistas plataus masto PVM sukčiavimas, susijęs su importu per JK, piktnaudžiaujant PVM mokėjimo sustabdymu (vadinamoji muitinės procedūra Nr. 42); kadangi šie nuostoliai bendrai įvertinami nuo 3,2 mlrd. EUR 2013–2016 m. laikotarpiui, o tai taip pat rodo nuostolį ES biudžetui;

G.  kadangi OLAF parengė Komisijos Biudžeto generaliniam direktoratui skirtą finansinę rekomendaciją, administracinę rekomendaciją Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniam direktoratui ir pateikė juridinę rekomendaciją JK Karališkosios prokuratūros tarnybai, siekiant pradėti teismo procesą prieš sukčiaujančius vengiant muito mokesčių ir sąmoningai dalyvaujančius šios nusikalstamos veikos pinigų plovimo procese;

H.  kadangi OLAF šiuo metu tiria naujus atvejus muitinėse, kai nurodoma per maža vertė, susijusius su Pirėjo uostu Graikijoje, kurie sukėlė daug nuostolių ES ištekliams. Apskaičiuota, kad tai Italijai kainavo dešimtis milijonų eurų dėl nesumokėto PVM, nors suma gali būti gerokai didesnė, kadangi tyrimas dar tęsiamas;

I.  kadangi Jungtinės Karalystės ir Graikijos atvejai toli gražu nėra pavieniai ir turėtų tapti pagrindu imtis veiksmų;

J.  kadangi Europos Audito Rūmai nurodė, kad nėra suderinto ir standartizuoto muitinės kontrolės taikymo valstybėse narėse ir kad tai gali paskatinti sukčiautojus pasirinkti silpniausią grandinės grandį, siekiant vykdyti nesąžiningą importą;

1.  palankiai vertina 2018 m. kovo 8 d. Komisijos pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl sukčiavimo muitų srityje JK;

2.  ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių sugrąžinti ES nuosavus išteklius suteikiant ES biudžetui pajamų;

3.  ragina Mokesčių ir muitų sąjungos generalinį direktoratą imtis veiksmų, kad ateityje būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui muitinės procedūra Nr. 42;

4.  prašo, kad Komisija imtųsi tolesnių veiksmų reaguojant į OLAF rekomendacijas ir atitinkamai praneštų apie tai, bei apgailestauja dėl to, kad lėšas susigrąžinti gali užtrukti iki 10 metų;

5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai laikytųsi 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Sąjungos muitinės kodekso nuostatų ir paaiškinti visas nuostatas, dėl kurių gali kilti painiavos; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad muitinės bendrų taisyklių taikymas būtų organizuotas taip, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias sukčiavimui, įskaitant karuselinį sukčiavimą, o uostuose, oro uostuose ir sausumos pasienyje bei internete kontrolė būtų sustiprinta kontrolė;

6.  ragina Komisiją prisidėti prie ES muitinės informacinių sistemų užbaigimo ir finansinio tvarumo;

7.  ragina Komisiją parengti tinkamą metodiką ir nuo 2019 m. periodiškai rengti muitų nepriemokos vertinimus ir kas šešis mėnesius pateikti ataskaitą Parlamentui;

8.  ragina Tarybą greitai susitarti su Parlamentu dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos, kad būtų galima suderinti administracines sankcijas ir taikyti tuos pačius kriterijus, atsižvelgiant į pažeidimus; primena, kad Parlamentas priėmė savo poziciją dar 2016 m. spalio mėn.; ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas šiam susitarimui;

9.  apgailestauja dėl to, kad ne visos ES valstybės narės sutiko būti Europos prokuratūros dalimi;

10.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau užbaigti diskusijas apie pastangas įgyvendinti galutinę PVM sistemą, kuria siekiama visoje ES suderinti PVM rinkimo ir mokėjimo tvarką, kad, be kita ko, būtų išvengta sukčiavimo;

11.  ragina Komisiją parengti veiksmų planą, siekiant užtikrinti, kad PVM reglamentai kiekvienoje valstybėje narėje būtų įgyvendinami visapusiškai ir laiku tam, kad būtų užtikrinamas šis ES nuosavų išteklių šaltinis;

12.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę perkelti nacionalinių ir ES muitinių įsipareigojimus, kad būtų užtikrintas suderintas režimas visuose ES įvežimo punktuose, stebėti muitinės administracijos veiklos rezultatus bei veiklą, rinkti ir tvarkyti muitinės duomenis;

13.  pritaria Muitinės 2020 Reglamento (ES) Nr. 1294/2013(7) tikslams – padėti muitinėms apsaugoti Sąjungos ir valstybių narių finansinius ir ekonominius interesus, įskaitant kovą su sukčiavimu; pabrėžia, kad Komisija privalo imtis tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant prevencines kovos su sukčiavimu priemones;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

(1) OL L 198, 2017 7 28, p. 29.
(2) OL L 283, 2017 10 31, p. 1.
(3) OL L 196, 2018 8 2, p. 1.
(4) OL L 201, 2018 8 8, p. 2.
(5) OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
(6) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
(7) OL L 347, 2013 12 20, p. 209.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika