Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2133(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0333/2018

Esitatud tekstid :

A8-0333/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0386

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 50k
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2018. aasta otsus Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2133(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 31. mail 2017. aastal Kreeka Vabariigi Ülemkohtu peaprokurör seoses menetlusega nr ABM:EOE 20/2017 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 3. juulil 2017. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Manolis Kefalogiannise ära kuulanud,

–  olles samuti ära kuulanud Euroopa Parlamendi personali peadirektoraadi peadirektori kohustäitja Kristian Knudseni,

–  olles vahetanud arvamusi Kreeka Vabariigi peaprokuröri asetäitjaga majanduskuritegude alal,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0333/2018),

A.  arvestades, et Kreeka Vabariigi ülemkohtu peaprokuröri asetäitja on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmist, et tema vastu saaks alustada kriminaalmenetlust seoses kahe väidetava süüteoga;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 8 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel „oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel“;

D.  arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artikli 62 kohaselt ei või parlamendiliiget tema ametiaja jooksul kohtumenetlusele allutada, vahistada, kinni pidada ega tema suhtes muid vabadust piiravaid meetmeid kohaldada ilma Kreeka Esindajatekogu loata;

E.  arvestades, et Kreeka Vabariigi Ülemkohtu peaprokuröri asetäitja taotlus on seotud menetlustega, mis puudutavad väidetavaid õigusrikkumisi Kreeka karistusseadusliku artikli 385 lõike 1 punktis b ja seaduse nr 2803/2000 artiklis 4 tähenduses, mille puhul on tegemist vastavalt väljapressimisega ähvardust kasutades ja pettusega;

F.  arvestades, et Manolis Kefalogiannist süüdistatakse pettusekatses, mis tekitab kahju Euroopa Liidu finantshuvidele üle 73 000 euro ulatuses ja mille abil ta püüdis 2014. aasta juulist kuni 2016. aasta lõpuni ebaseaduslikult omastada osa oma assistendi töötasust summas 4240 eurot kuus;

G.  arvestades, et Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 9 lõike 8 kohaselt ei võta õiguskomisjon mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

H.  arvestades samuti, et Euroopa Parlament ei võta seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas teod, milles teda süüdistatakse, on kriminaalkorras karistatavad, samuti ei anna ta hinnangut riikide õigus- ja kohtusüsteemide suhteliste eeliste kohta;

I.  arvestades, et Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus tema isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

J.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

K.  arvestades, et kõnesolev menetlus ei ole seotud parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses, tuleks puutumatus ära võtta, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et kohtumenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust ja seeläbi Euroopa Parlamendi sõltumatust (fumus persecutionis);

L.  arvestades, et otsuseni tuleb jõuda käesolevas asjas esitatud teabe ja selgituste, sealhulgas vastuste põhjal, mille andis Kreeka Vabariigi peaprokuröri asetäitja majanduskuritegude alal arvamuste vahetuse käigus, ning võttes arvesse asjaolusid, kuidas asjaomased ametiasutused käsitlesid Manolis Kefalogiannise vastu alustatud asja, kahtlusi puutumatuse äravõtmise taotluse asjaolude suhtes ning tõsiseid kahtlusi menetluse, sealhulgas puutumatuse äravõtmise taotluse põhjenduste suhtes;

M.  arvestades, et seepärast näib olevat tegemist juhtumiga, mille puhul võib oletada fumus persecutionis’e olemasolu;

N.  arvestades, et Manolis Kefalogiannise puutumatust ei tuleks seetõttu ära võtta;

1.  otsustab Manolis Kefalogiannise puutumatust mitte ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka Vabariigi Ülemkohtu peaprokurörile ja Manolis Kefalogiannisele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika