Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2133(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0333/2018

Ingivna texter :

A8-0333/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0386

Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet
P8_TA(2018)0386A8-0333/2018

Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2018 om begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet (2017/2133(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet som översändes den 31 maj 2017 av den allmänne åklagaren vid Republiken Greklands högsta domstol med anledning av förfarande nr ABM:EOE 20/2017 och som tillkännagavs i kammaren den 3 juli 2017,

–  efter att ha hört Manolis Kefalogiannis i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  efter att ha hört även Kristian Knudsen, tillförordnad generaldirektör för Europaparlamentets generaldirektorat för personal,

–  efter ett utbyte av synpunkter med Republiken Greklands biträdande riksåklagare för ekonomisk brottslighet,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0333/2018), och av följande skäl:

A.  Den biträdande riksåklagaren vid Republiken Greklands högsta domstol har begärt ett upphävande av den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Manolis Kefalogiannis, i syfte att väcka åtal mot honom för två misstänkta brott.

B.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

C.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Enligt artikel 62 i Republiken Greklands författning får ingen parlamentsledamot under sitt mandat åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan tillstånd från deputeradekammaren.

E.  Begäran från den biträdande riksåklagaren vid Republiken Greklands högsta domstol gäller förfaranden i samband med påstådda överträdelser enligt artikel 385.1 b i den grekiska strafflagen och artikel 4 i lag nr 2803/2000, vilka avser utpressning genom hot respektive bedrägeri.

F.  Manolis Kefalogiannis anklagas för att ha försökt begå ett bedrägeri mot Europeiska unionens ekonomiska intressen vilket lett till en förlust på mer än 73 000 EUR då han olagligen ska ha försökt tillskansa sig en del av sin assistents lön motsvarande ett belopp på 4 240 EUR per månad mellan juli 2014 och slutet av 2016.

G.  Enligt artikel 9.8 i Europaparlamentets arbetsordning får utskottet för rättsliga frågor under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

H.  Det ankommer inte heller på Europaparlamentet att uttala sig i skuldfrågan eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal mot ledamoten, och inte heller att uttala sig värderande om nationella rättssystem och domstolsväsenden.

I.  Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets arbetsordning är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

J.  Syftet med den parlamentariska immuniteten är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden i samband med verksamhet som utförs under utövandet av ämbetet som parlamentsledamot och inte kan skiljas från det ämbetet.

K.  Om förfarandet i fråga inte rör yttranden som gjorts eller röster som avlagts av en ledamot i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier bör immuniteten upphävas, såvida inte avsikten med det rättsliga förfarandet verkar vara att skada ledamotens politiska verksamhet eller anseende och därmed parlamentets oberoende (fumus persecutionis).

L.  På grundval av de uppgifter och de förklaringar som tillhandahållits i detta ärende, inbegripet svar som lämnades av Republiken Greklands biträdande allmänne åklagare mot ekonomisk brottslighet under det utbyte av synpunkter som hölls med honom, och med tanke på hur ärendet mot Manolis Kefalogiannis har behandlats av de berörda myndigheterna, råder det osäkerhet beträffande grunderna för begäran om upphävande av immuniteten och allvarliga tveksamheter kring förfarandet, inbegripet de motiv som ligger till grund för begäran om upphävande av immuniteten.

M.  Det framgår därför att det handlar om ett ärende där man kan förmoda att det rör sig om ett fall av fumus persecutionis.

N.  Manolis Kefalogiannis immunitet bör därmed inte upphävas.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Manolis Kefalogiannis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till riksåklagaren vid Republiken Greklands högsta domstol och till Manolis Kefalogiannis.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy