Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2223(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2018

Внесени текстове :

A8-0311/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0394

Приети текстове
PDF 150kWORD 54k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0311/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Португалия подаде заявление EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa Wearing apparel за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1 161 съкращения в икономическия сектор, класифициран в разделение 14 по NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) в регионите Norte (PT11), Centro (PT16) и Lisboa (PT17) на ниво 2 по NUTS в Португалия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който трябва да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Португалия има право на финансово подпомагане в размер на 4 655 883 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 7 759 806 EUR;

2.  отбелязва, че португалските органи са подали заявлението на 24 април 2018 г. и че след като Португалия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 10 септември 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Португалия твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-специално с либерализацията на търговията с текстилни изделия и облекла след изтичането на срока на действие на Споразумението за международната текстилна търговия (Споразумение за мултифибрите) на Световната търговска организация в края на 2004 г., което е довело до коренни промени в структурата на световната търговия с текстилни изделия и облекла;

4.  отбелязва, че процентът на безработица в сектора на производство на облекло в областите, в които са извършени съкращенията, е по-висок от този в регионите Norte, Centro и Lisboa, където се намират тези области, и че перспективите за пренасочване на персонала са слаби, тъй като съкратените работници са предимно нискоквалифицирани жени;

5.  припомня, че съкращенията, предприети в две предприятия, извършващи дейност в португалския сектор на производство на облекло, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците, които се дължат на недостига на работни места, ниското ниво на образование на уволнените работници и големия брой на търсещите работа лица;

6.  препоръчва прилагането на структурните и инвестиционните фондове, и по-специално на Европейския социален фонд, за да се подобрят квалификациите на португалските работници с цел намаляване на безработицата, и по-специално на младежката безработица и дълготрайната безработица;

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 1 161 работници, от които 730 ще бъдат в целевата група на предложените мерки; посочва, че по-голямата част от съкратените работници са жени (88,63%); отбелязва освен това, че 20,55% от съкратените работници са на възраст над 55 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на тези уязвими групи на пазара на труда ;

8.  приветства факта, че персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, ще бъдат предоставени на близо 730 млади хора на възраст под 30 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

9.  отбелязва, че Португалия планира три вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) обучение и преквалификация, ii) насърчаване на предприемачеството и iii) помощи;

10.  подчертава, че обучението и преквалификацията следва да създадат реални алтернативи за реинтеграция в региона, като се вземат предвид секторите с нарастващо търсене на работна ръка;

11.  отбелязва, че финансовите помощи, включително помощите за обучение, мобилност и храна, не надвишават определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общите разходи, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с работна група, която включва Публичната служба по заетостта, представители на синдикатите, Института за социална сигурност и Органа за условията на труд;

13.  подчертава, че португалските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, и са предоставили гаранции, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

14.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства полученото от Португалия потвърждение в това отношение;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, както и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1720.)

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност