Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2223(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2018

Předložené texty :

A8-0311/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0394

Přijaté texty
PDF 147kWORD 48k
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0311/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Portugalsko podalo žádost EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 14 (Výroba oděvů) v regionech úrovně NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) a Lisboa (PT17) v Portugalsku;

D.  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví vymezeném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech, nebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů v daném členském státě dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků více než 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Portugalsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 655 883 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 7 759 806 EUR;

2.  konstatuje, že portugalské orgány podaly žádost dne 24. dubna 2018 a že poté, co Portugalsko poskytlo další informace, dokončila Komise dne 10. září 2018 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Portugalska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s liberalizací obchodu s textiliemi a oděvy po skončení doby platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace v roce 2004, v důsledku čehož došlo k radikálním změnám ve struktuře světového obchodu s textiliemi a oděvy;

4.  konstatuje, že míra nezaměstnanosti v odvětví výroby oděvů v oblastech, v nichž došlo k propouštění pracovníků, je vyšší než v regionech Norte, Centro a Lisboa, ve kterých se tyto distrikty nacházejí, a že vyhlídky na přesun jsou malé vzhledem k tomu, že propuštěnými pracovníky jsou převážně ženy s nízkou kvalifikací;

5.  připomíná, že propouštění, k němuž došlo ve dvou podnicích působících v portugalském odvětví výroby oděvních doplňků, pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku a že jeho dopad souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení pracovníků na jiná místa kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nízkému vzdělání propuštěných pracovníků, a vysokému počtu uchazečů o zaměstnání;

6.  doporučuje použití strukturálních a investičních fondů, a zejména Evropského sociálního fondu, s cílem zlepšit kvalifikaci portugalských pracovníků, aby se snížila nezaměstnanost, a to především nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost;

7.  konstatuje, že se žádost týká 1 161 propuštěných pracovníků, přičemž navrhovaná opatření se budou týkat 730 osob; poukazuje na skutečnost, že většinu propuštěných pracovníků tvoří ženy (88,63 %); konstatuje dále, že 20,55 % propuštěných pracovníků je starších 55 let; vzhledem k této skutečnosti uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce;

8.  vítá skutečnost, že individualizované služby spolufinancované z EFG budou rovněž poskytovány až 730 mladým lidem ve věku pod 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

9.  konstatuje, že Portugalsko pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, plánuje tři typy opatření: i) odbornou přípravu a rekvalifikaci, ii) podporu podnikání, iii) příspěvky;

10.  zdůrazňuje, že odborná příprava a rekvalifikace by měla vytvořit skutečná alternativní řešení pro opětovnou integraci v dotyčném regionu s ohledem na odvětví s rostoucí poptávkou po pracovní síle;

11.  konstatuje, že finanční příspěvky, včetně odborné přípravy, mobility a stravného, nepřekračují maximální výši 35 % celkových nákladů stanovenou v nařízení o EFG a že tyto akce jsou podmíněny tím, že příjemci, na něž jsou zaměřeny, budou aktivně hledat práci nebo se účastnit odborné přípravy;

12.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě s pracovní skupinou, do níž patřila veřejná služba zaměstnanosti, zástupci odborů, institut sociálního zabezpečení a úřad pro dohled nad pracovními podmínkami;

13.  zdůrazňuje, že portugalské orgány potvrdily, že způsobilá opatření nezískávají podporu z jiných poskytovaných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhovaná opatření budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů;

14.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví, a vítá v tomto ohledu ujištění ze strany Portugalska;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA:

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/1720.)

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí