Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2223(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2018

Indgivne tekster :

A8-0311/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2018 - 7.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0394

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 52k
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Portugal EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0311/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Portugal indgav en ansøgning (EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa beklædningsartikler) om økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på baggrund af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 14 (Fremstilling af beklædningsartikler) i NUTS 2-regionerne Norte (PT11), Centro (PT16) og Lisboa (PT17) i Portugal;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter, at mindst 500 arbejdstagere afskediges over en periode på ni måneder i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE (rev. 2), og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 500 arbejdstagere er berørt i to af de kombinerede regioner i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Portugal er berettiget til en økonomisk støtte på 4 655 883 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 7 759 806 EUR;

2.  bemærker, at de portugisiske myndigheder indgav ansøgningen den 24. april 2018, og efter at Portugal havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 10. september 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  bemærker, at Portugal gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, nærmere bestemt liberaliseringen af handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande som følge af udløbet af WTO's multifiberaftale i slutningen af 2004, hvilket har ført til gennemgribende ændringer af strukturen i verdenshandelen inden for tekstiler og beklædningsgenstande;

4.  bemærker, at arbejdsløsheden i beklædningssektoren i de distrikter, hvor afskedigelserne fandt sted, er højere end arbejdsløsheden i regionerne Norte, Centro og Lisboa, hvor disse distrikter ligger, og at mulighederne for omplacering er lave, da de afskedigede arbejdstagere for det meste er lavtuddannede kvinder;

5.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i to virksomheder i den portugisiske beklædningssektor, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse og det høje antal jobsøgende;

6.  anbefaler anvendelse af struktur- og investeringsfonde, herunder navnlig Den Europæiske Socialfond, for at forbedre de portugisiske arbejdstageres kvalifikationer med henblik på at nedbringe arbejdsløsheden, navnlig ungdomsarbejdsløsheden og langtidsledigheden;

7.  henviser til, at ansøgningen vedrører 1 161 arbejdstagere, der blev afskediget, hvoraf 730 vil blive omfattet af de foreslåede foranstaltninger; påpeger, at flertallet af de afskedigede arbejdstagere er kvinder (88,63 %); bemærker endvidere, at 20,55 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller ældre; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

8.  glæder sig over, at individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også gives til op til 730 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er);

9.  bemærker, at Portugal planlægger tre typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) uddannelse og omskoling, ii) fremme af iværksætteri og iii) godtgørelser;

10.  understreger, at uddannelse og omskoling bør skabe reelle alternativer til reintegration i regionen, under hensyntagen til sektorer med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft;

11.  bemærker, at finansielle godtgørelser, herunder godtgørelser til uddannelse, mobilitet og forplejning, ikke overstiger det maksimum på 35 % af de samlede udgifter, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

12.  anerkender, at den koordinerede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe bestående af den offentlige arbejdsformidling, repræsentanter for fagforeningerne, instituttet for socialsikring og myndigheden med ansvar for arbejdsvilkår;

13.  understreger, at de portugisiske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og har givet garantier for, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de foreslåede foranstaltninger vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

14.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer, og bifalder Portugals bekræftelse heraf;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

17.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/1720.)

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik