Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2223(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2018 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0394

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 146kWORD 54k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση από την Πορτογαλία - EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013) , και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0311/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πορτογαλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 1 161 απολύσεις που έγιναν στον οικονομικό τομέα ο οποίος ταξινομείται, σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, στον κλάδο 14 (Κατασκευή ειδών ένδυσης) στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) και Lisboa (PT17) στην Πορτογαλία.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υπεβλήθη δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και είναι εγκατεστημένες σε μία ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι σε δύο από τις περιφέρειες ενός κράτους μέλους συνδυασμένα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Πορτογαλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 4 655 883 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 7 759 806 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 24 Απριλίου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Πορτογαλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει πως οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και ειδικότερα στην ελευθέρωση του εμπορίου στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης εν συνεχεία της εκπνοής της συμφωνίας πολυϊνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα τέλη του 2004, γεγονός που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές της δομής του παγκόσμιου εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης·

4.  σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας στον κλάδο ειδών ένδυσης στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις είναι υψηλότερο από ό, τι στις περιφέρειες Norte, Centro και Lisboa στις οποίες οι περιοχές αυτές υπάγονται και ότι οι προοπτικές ανακατανομής είναι χαμηλές, δεδομένου ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι είναι κυρίως γυναίκες χαμηλής ειδίκευσης·

5.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πορτογαλικό τομέα της κατασκευής ειδών ένδυσης αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες αναδιάταξης του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

6.  συνιστά τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για τη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων στην Πορτογαλία προκειμένου να μειωθεί η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1 161 εργαζομένους που απολύθηκαν, εκ των οποίων 730 θα καλύπτονται από τα προτεινόμενα μέτρα· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των απολυμένων εργαζομένων είναι γυναίκες (88,63 %)· σημειώνει επίσης ότι το 20,55 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες εργαζομένων να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα παρέχονται επίσης σε έως και 730 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

9.  σημειώνει ότι η Πορτογαλία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) κατάρτιση και επανακατάρτιση, ii) προώθηση της επιχειρηματικότητας, iii) επιδόματα·

10.  τονίζει ότι η κατάρτιση και επανακατάρτιση θα πρέπει να δημιουργήσει στην περιοχή πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για επανένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς με αυξανόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού·

11.  επισημαίνει ότι τα οικονομικά επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων κατάρτισης, κινητικότητας και γευμάτων, δεν υπερβαίνουν το 35 % κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού κόστους που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε συνεννόηση με ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, οι εκπρόσωποι των εργατικών ενώσεων, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή για τις Συνθήκες Εργασίας·

13.  σημειώνει ότι οι πορτογαλικές αρχές έχουν παράσχει διαβεβαιώσεις ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν θα χορηγηθεί ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη και ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

14.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων, και επικροτεί τη σχετική διαβεβαίωση εκ μέρους της Πορτογαλίας·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώνει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Πορτογαλίας – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2018/1720.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου