Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2223(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0311/2018

Esitatud tekstid :

A8-0311/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0394

Vastuvõetud tekstid
PDF 128kWORD 53k
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0311/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Portugal esitas taotluse EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel, et saada EGFist rahalist toetust seoses 1 161 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Portugalis NUTS 2. tasandi piirkondades Norte (PT11), Centro (PT16) ja Lisboa (PT17);

D.  arvestades, et Portugali taotlus tugineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumitele, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul mõne liikmesriigi ettevõtetes, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad NUTS 2. tasandil määratletud ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui kahes külgnevas piirkonnas juhul, kui kahes ühe liikmesriigi seotud piirkonnas on koondamistest mõjutatud üle 500 töötaja;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Portugalil õigus saada nimetatud määruse alusel 4 655 883 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 7 759 806 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Portugali ametiasutused esitasid taotluse 24. aprillil 2018 ning pärast Portugalilt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 10. septembril 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Portugal väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige tekstiili- ja rõivakaubanduses pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivusaja lõppemist 2004. aasta lõpus toimunud liberaliseerimisega, mis põhjustas tekstiili- ja rõivakaubanduse struktuuris suuri globaalseid muutusi;

4.  märgib, et rõivatootmissektori töötuse määr neil aladel on kõrgem kui piirkondade Norte, Centro ja Lisboa (kus need alad asuvad) üldine töötuse määr, ning uue töö leidmise väljavaated on väikesed, kuna koondatud töötajad on peamiselt madala kvalifikatsiooniga naised;

5.  tuletab meelde, et koondamised Portugali rõivatootmissektori kahes ettevõttes avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju ja koondamise tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib, koondatud töötajate haridustase on madal ja tööotsijaid on palju;

6.  soovitab kasutada struktuuri- ja investeerimisfonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), et parandada Portugali tööliste kvalifikatsiooni ja vähendada töötust, eelkõige noorte töötust ja pikaajalist töötust;

7.  märgib, et taotlus on esitatud seoses 1 161 töötaja koondamisega, kellest 730 toetatakse kavandatavate meetmetega; juhib tähelepanu asjaolule, et enamik koondatud töötajatest on naised (88,63 %); märgib ka, et 20,55 % koondatud töötajatest on üle 55‑aastased; tunnistab sellega seoses, et EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on väga olulised, et parandada nende tundlike rühmade tööturule naasmise võimalusi;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid hakatakse osutama ka kuni 730 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30‑aastasele noorele;

9.  märgib, et Portugalil on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate toetamiseks kolme liiki meetmeid: i) koolitus ja ümberõpe, ii) ettevõtluse edendamine, iii) toetused;

10.  toonitab, et koolituse ja ümberõppega tuleks pakkuda tõelisi alternatiive selles piirkonnas tööturule naasmiseks, võttes arvesse kasvava tööjõunõudlusega sektoreid;

11.  märgib, et rahalised toetused, sh koolitus-, liikuvus- ja toitlustustoetused, ei ületa EGFi määruses sätestatud maksimaalset piirmäära (35 % kogukuludest) ja et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

12.  võtab teadmiseks, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel konsulteeriti töörühmaga, kuhu kuulusid riiklik tööturuasutus, ametiühingute esindajad, sotsiaalkindlustusasutus ja töötingimuste amet;

13.  rõhutab, et Portugali ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, ning on esitanud kinnitused selle kohta, et välistatud on topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

14.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid, ning peab kiiduväärseks, et Portugal on seda kinnitanud;

15.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel arvesse võtta tööturu edasisi väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga;

16.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

17.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Portugali taotlus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/1720).

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika