Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2223(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0311/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0394

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 44k
Tiistai 23. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0311/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Portugali jätti hakemuksen EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun 1 161 työntekijää oli vähennetty NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueilla Pohjois-Portugali (PT11), Keski-Portugali (PT16) ja Lissabon (PT17) Portugalissa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon määritellyllä talouden alalla ja sijaitsevat yhdellä NUTS 2 ‑tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella taikka useammalla kuin kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella edellyttäen, että vaikutukset kohdistuvat jäsenvaltion kahdella alueella yhteensä yli 500 työntekijään;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Portugali on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 4 655 883 euroa eli 60 prosenttia 7 759 806 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Portugalin viranomaiset jättivät hakemuksen 24. huhtikuuta 2018 ja että Portugalin toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 10. syyskuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille Portugalin todenneen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapautumiseen, kun Maailman kauppajärjestön monikuitusopimus päättyi vuoden 2004 lopussa, mikä johti radikaaleihin muutoksiin tekstiili- ja vaatealan maailmankaupan rakenteessa;

4.  panee merkille, että seuduilla, joilla työntekijävähennykset toteutettiin, vaatteiden valmistuksen alan työttömyysaste on korkeampi kuin alueilla, joilla nämä seudut sijaitsevat (Pohjois- ja Keski-Portugali ja Lissabon), ja että uudelleentyöllistymisnäkymät ovat heikot, sillä irtisanotut työntekijät ovat enimmäkseen vähän koulutettuja naisia;

5.  muistuttaa, että Portugalin vaatetusalalla toimivien kahden yrityksen työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät uudelleentyöllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, irtisanottujen työntekijöiden alhaisesta koulutustasosta sekä työnhakijoiden suuresta määrästä;

6.  suosittelee rakenne- ja investointirahastojen ja etenkin Euroopan sosiaalirahaston käyttämistä maan työntekijöiden pätevyyksien kehittämiseksi, jotta voidaan vähentää työttömyyttä, varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä;

7.  toteaa, että hakemus koskee 1 161:tä vähennettyä työntekijää, joista ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on 730 työntekijää; panee merkille, että suurin osa vähennetyistä työntekijöistä (88,63 prosenttia) on naisia; toteaa lisäksi, että 20,55 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita; pitää siksi EGR:stä osarahoitettuja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä tärkeinä, sillä ne parantavat näiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

8.  pitää myönteisenä, että EGR:stä yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja tarjotaan myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille, joiden määrä voi olla enintään 730;

9.  toteaa, että Portugali suunnittelee hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille kolmenlaisia toimia: i) koulutus ja uudelleenkoulutus, ii) yrittäjyyden edistäminen sekä iii) avustukset;

10.  korostaa, että koulutuksella ja uudelleenkoulutuksella olisi luotava todellisia vaihtoehtoja uudelleentyöllistymistä varten samalla alueella ottaen huomioon alat, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa;

11.  toteaa, että taloudellisten avustusten, mukaan lukien koulutus- ja liikkuvuusavustukset sekä ateriakorvaukset, osuus ei ylitä EGR-asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta kokonaiskustannuksista ja että kyseisten toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

12.  panee merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa kuultiin työryhmää, jossa olivat mukana julkinen työvoimapalvelu, ammattijärjestöjen edustajia, sosiaaliturvalaitos ja työoloista vastaava viranomainen;

13.  korostaa Portugalin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja vahvistaneen myös, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

14.  toteaa jälleen, ettei EGR-tuki saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; pitää myönteisenä Portugalin asiasta antamaa vahvistusta;

15.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR‑rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

17.  pyytää jälleen komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Portugalin hakemuksen johdosta – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/1720.)

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö