Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/2223(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0311/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0311/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 23/10/2018 - 7.10

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0394

Téacsanna atá glactha
PDF 131kWORD 46k
Dé Máirt, 23 Deireadh Fómhair 2018 - Strasbourg
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú: iarratas EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir leis an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón bPortaingéil– EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1) (Rialachán CED),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 12 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3) (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

–  ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0311/2018),

A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

B.  de bhrí gur cheart cúnamh airgeadais an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus gur cheart é a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir;

C.  de bhrí gur chuir an Phortaingéil isteach iarratas EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa corpbheart, ar ranníocaíocht airgeadais ó CED, de dheasca iomarcaíochtaí san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 14 (Monarú corpbhirt) sna réigiúin leibhéal 2 NUTS seo a leanas: Norte (PT11), Centro (PT16) agus Lisboa (PT17) na Portaingéile;

D.  de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) de Rialachán CED, lena gceanglaítear 500 oibrí ar a laghad a bheith curtha ar iomarcaíocht le linn thréimhse thagartha naoi mí i bhfiontair atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch chéanna arna sainiú ar leibhéal na rannán de NACE Athbhreithniú 2 agus iad lonnaithe i réigiún amháin nó in dhá réigiún comhtheagmhálacha nó níos mó arna sainiú ag NUTS leibhéal 2 ar choinníoll go bhfuil níos mó ná 500 oibrí thíos leis an iomarcaíocht sa dá réigiún in aon Bhallstát amháin;

1.  ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán CED comhlíonta agus go bhfuil an Phortaingéil i dteideal ranníocaíocht airgeadais de EUR 4 655 883 faoin Rialachán sin, arb ionann an méid sin agus 60 % den chostas iomlán de EUR 7 759 806;

2.  ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Portaingéile an t-iarratas isteach an 24 Aibreán 2018, agus i ndiaidh don Phortaingéil faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 10 Meán Fómhair 2018 agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna;

3.  ag tabhairt dá haire go n-áitíonn an Phortaingéil go mbaineann na hiomarcaíochtaí le mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe agus, go háirithe, leis an léirscaoileadh trádála i dteicstílí agus éadach tar éis dhul in éag Chomhaontú Ilsnáithíní na hEagraíochta Domhanda Trádála ag deireadh 2004 as ar eascair athruithe radacacha i struchtúr na trádála domhanda i dteicstílí agus éadach;

4.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an ráta dífhostaíochta in earnáil an chorpbhirt sna dúichí inar tharla na hiomarcaíochtaí níos airde ná mar atá i réigiúin Norte, Centro agus Lisboa ina bhfuil na dúichí sin lonnaithe, agus nach mór na deiseanna ath-imlonnaithe mar is mná ar bheagán oiliúna iad formhór na n-oibrithe a briseadh as a bpost;

5.  ag meabhrú go meastar go mbeidh tionchar díobhálach suntasach ar an ngeilleagar áitiúil de dheasca na n-iomarcaíochtaí a tharla in dhá fhiontar atá ag oibriú in earnáil an chorpbhirt sa Phortaingéil, agus go bhfuil nasc ag an tionchar a bhí ag an leagan as foirne leis na deacrachtaí a bhaineann le hath-imlonnú mar gheall ar an nganntanas post, le cúlra íseal oideachais na n-oibrithe a briseadh as a bpost, agus leis an líon ard cuardaitheoirí poist;

6.  ag moladh go ndéanfaí na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta a chur i bhfeidhm, agus go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa, chun feabhas a chur ar cháilíochtaí oibrithe na Portaingéile chun dífhostaíocht, agus go háirithe dífhostaíocht i measc na hóige agus dífhostaíocht fhadtéarmach a laghdú;

7.  ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas le 1 161 oibrí a fágadh iomarcach, a spriocdhíreofar ar 730 díobh leis na bearta atá molta; ag cur i bhfáth gur mná (88,63 %) is ea tromlach na n-oibrithe iomarcacha; ag tabhairt dá haire ina theannta sin go bhfuil 20,55 % de na hoibrithe iomarcacha os cionn 55 bliana d’aois; ag aithint, i bhfianaise an fhíorais sin, a thábhachtaí atá bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CED chun cur leis na deiseanna ar na grúpaí leochaileacha sin a ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

8.  ag fáiltiú roimh an bhfíoras go soláthrófar seirbhísí pearsanaithe a bheidh cómhaoinithe ag CED do suas le 730 duine óg faoi aois 30 nach bhfuil fostaithe, in oideachas nó faoi oiliúint (NEETanna);

9.  ag tabhairt dá haire go bhfuil an Phortaingéil ag beartú trí chineál gníomhaíochta do na hoibrithe iomarcacha a thagann faoin iarratas seo: (i) oiliúint agus athoiliúint, (ii) fiontraíocht a chur chun cinn (iii) liúntais;

10.  ag cur i dtreis go gcruthófar roghanna malartacha nithiúla le hoiliúint agus athoiliúint le haghaidh athimeascadh sa réigiún, agus aird á tabhairt ar earnálacha ina bhfuil fás ag teacht ar éileamh ar shaothar;

11.  ag tabhairt dá haire nach dtéann liúntais airgeadais, lena n-áirítear liúntais oiliúna, soghluaisteachta agus béilí, thar an t-uasmhéid de 35 % de na costais iomlána a leagtar amach i Rialachán CED agus go bhfuil na bearta sin coinníollach ar rannpháirtíocht ghníomhach i gcuardach post nó gníomhaíochtaí oiliúna ar pháirt na dtairbhithe a spriocdhíreofar orthu;

12.  ag aithint gur dréachtaíodh an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe i gcomhairle le meitheal ina raibh an tSeirbhís Phoiblí Fostaíochta, ionadaithe na gcomharchumann, an Institiúid Slándála Sóisialta agus an tÚdarás um Dhálaí Oibre;

13.  ag cur i dtreis go bhfuil deimhnithe ag údaráis na Portaingéile nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh as cistí eile ná as ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais agus go bhfuil dearbhuithe soláthraithe acu go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte agus go mbeidh na gníomhaíochtaí beartaithe comhlántach le gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na Cistí Struchtúracha;

14.  ag athdhearbhú nár cheart go gcuirfí cúnamh ó CED in ionad gníomhaíochtaí atá faoi chúram cuideachtaí, de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna, ná in ionad bearta chun cuideachtaí nó earnálacha a athstruchtúrú agus ag fáiltiú roimh dheimhniú na Portaingéile dá réir sin;

15.  ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán CED, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar chaoi a gcuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

16.  á iarraidh ar an gCoimisiún na húdaráis náisiúnta a ghríosú le níos mó mionsonraí a chur ar fáil, i dtograí amach anseo, maidir leis na hearnálacha lena mbaineann ionchais fáis agus ar dócha, dá bhrí sin, go bhfostófaí daoine iontu, mar aon le sonraí cuí-réasúnaithe a bhailiú maidir le tionchar mhaoiniú CED, lena n-áirítear ar cháilíocht na bpost agus ar an ráta ath-imeasctha arna bhaint amach trí CED;

17.  ag meabhrú a achainí ar an gCoimisiún rochtain phoiblí a áirithiú ar na doiciméid ar fad a bhaineann le cásanna CED;

18.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

19.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

20.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le leas a bhaint as gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tar éis iarratas ón bPortaingéil – EFG/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2018/1720.)

An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais