Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2223(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0311/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0311/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0394

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 53k
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2018. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Portugala – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0311/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Portugal podnio zahtjev EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 1161 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 14 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja odjeće) u regijama razine NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) i Lisboa (PT17) u Portugalu;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru na razini odjeljka NACE-a Rev. 2 i smještena su u jednoj regiji ili dvjema susjednim regijama ili u više od dviju susjednih regija razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 500 radnika pogođeno u dvije regije zajedno u državi članici;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Portugal stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 4 655 883 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 7 759 806 EUR;

2.  napominje da su portugalska tijela zahtjev podnijela 24. travnja 2018. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Portugal pružio, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 10. rujna 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  prima na znanje da Portugal smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, posebice zbog liberalizacije trgovine tekstilom i odjećom, nakon isteka sporazuma o vlaknima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) krajem 2004., što je dovelo do radikalnih promjena u strukturi svjetske trgovine tekstilom i odjećom;

4.  napominje da stopa nezaposlenosti u sektoru odjeće u okruzima u kojima je došlo do otpuštanja nadmašuje stopu nezaposlenosti u regijama Norte, Centro i Lisboa, gdje su ti okruzi smješteni, te da su izgledi za ponovno zapošljavanje niski jer su otpušteni radnici uglavnom niskokvalificirane žene;

5.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u dva poduzeća koja djeluju u portugalskom sektoru odjeće imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u ponovnom uključivanju radnika na tržište rada zbog nedostatka radnih mjesta, niskog stupnja obrazovanja otpuštenih radnika, kao i zbog velikog broja ljudi koji traže posao;

6.  preporučuje upotrebu strukturnih i investicijskih fondova, osobito Europskog socijalnog fonda, za poboljšanje kvalifikacija portugalskih radnika kako bi se smanjila nezaposlenost, a osobito nezaposlenost mladih i dugotrajna nezaposlenost;

7.  napominje da se zahtjev odnosi na 1161 radnika koji su proglašeni viškom, od čega će njih 730 biti ciljani korisnici predloženih mjera; ističe činjenicu da su većina otpuštenih radnika žene (88,63 %); nadalje, napominje da je 20,55 % otpuštenih radnika starije od 55 godina; s obzirom na tu činjenicu uviđa važnost aktivnih mjera tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada;

8.  pozdravlja činjenicu da će se prilagođene usluge sufinancirane iz EGF-a pružiti za najviše 730 osoba mlađih od 30 godina koje nisu zaposlene, ne školuju se niti osposobljavaju (NEET);

9.  napominje da Portugal priprema tri vrste mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen taj zahtjev: i. osposobljavanje i ponovno osposobljavanje, ii. promicanje poduzetništva i iii. naknade;

10.  naglašava da bi se osposobljavanjem i ponovnim osposobljavanjem trebale stvoriti stvarne alternative za reintegraciju u regiji uzimajući u obzir sektore sa sve većom potražnjom na tržištu rada;

11.  napominje da financijske naknade, uključujući naknade za osposobljavanje, mobilnost i obroke ne premašuju maksimalno 35 % ukupnih sredstava kako je navedeno u Uredbi o EGF-u te da te mjere ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

12.  potvrđuje da je u dogovoru s radnom skupinom, koju su činili predstavnici Portugalske službe za zapošljavanje i stručno osposobljavanje, predstavnici sindikata, Institut za socijalnu sigurnost i Služba za uvjete rada, sastavljen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama;

13.  naglašava da su portugalska tijela potvrdila da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije te da su dostavile jamstva da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen i da će se predložene mjere nadopunjavati mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

14.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora te pozdravlja potvrdu Portugala u tom pogledu;

15.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

16.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

17.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji slijedom zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2018/1720.)

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti