Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2223(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0311/2018

Pateikti tekstai :

A8-0311/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2018 - 7.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0394

Priimti tekstai
PDF 140kWORD 47k
Antradienis, 2018 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Rezoliucija
 Priedas

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Portugalijos paraiška „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0621 – C8‑0399/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2) , ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0311/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kenčiantiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžeto priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir efektyviau;

C.  kadangi Portugalija pateikė paraišką „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro - Lisboa wearing apparel“ dėl finansinės paramos iš EGF po 1 161 darbuotojo atleidimo iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)) NUTS 2 lygmens Portugalijos Šiaurės (PT 11), Vidurio (PT 16) ir Lisabonos (PT 17) regionuose;

D.  kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename arba dviejuose ar daugiau kaip dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygmens regionuose, turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, su sąlyga, kad dviejuose regionuose kartu sudėjus poveikis padarytas daugiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad Portugalija turi teisę gauti finansinę 4 655 883 EUR paramą pagal tą reglamentą, o ši suma sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 7 759 806 EUR;

2.  pažymi, kad Portugalijos institucijos paraišką pateikė 2018 m. balandžio 24 d. ir kad, Portugalijai pateikus papildomos informacijos, Komisija 2018 m. rugsėjo 10 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, jog Portugalija teigia, kad atleidimai iš darbo yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos, visų pirma, dėl prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo baigus galioti 2004 m. pabaigoje Pasaulio prekybos organizacijos daugiašalei tekstilės sutarčiai, todėl įvyko radikalių pasaulio prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais struktūros pokyčių;

4.  pažymi, kad apylinkėse, kuriose buvo atleisti iš darbo darbuotojai, nedarbo lygis drabužių siuvimo (gamybos) sektoriuje yra didesnis nei Šiaurės, Vidurio ir Lisabonos regionuose, kuriems priklauso tos apylinkės, ir kad perspektyvos rasti kitą darbą yra menkos, nes atleisti iš darbo darbuotojai daugiausia yra žemos kvalifikacijos moterys;

5.  primena, kad darbuotojai buvo atleisti iš darbo dviejose įmonėse, vykdančiose veiklą Portugalijos drabužių siuvimo (gamybos) sektoriuje, ir kad manoma, jog šis atleidimas turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai, kad dėl šių atleidimų gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų išsilavinimas žemas, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

6.  rekomenduoja naudoti struktūrinių ir investicijų fondų lėšas, visų pirma Europos socialinio fondo, siekiant pakelti Portugalijos darbuotojų kvalifikaciją, kad būtų sumažintas nedarbas ir ypač jaunimo nedarbas bei ilgalaikis nedarbas;

7.  pažymi, kad paraiška yra susijusi su atleistais 1 161 darbuotoju, iš kurių 730 bus taikomos pasiūlytos priemonės; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma iš darbo atleistų darbuotojų yra moterys (88,63 proc.); taip pat pažymi, kad 20,55 proc. iš darbo atleistų darbuotojų yra vyresni nei 55 metų amžiaus; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti tų pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

8.  palankiai vertina tai, kad prie individualių poreikių pritaikytos iš EGF bendrai finansuojamos paslaugos taip pat bus teikiamos ne daugiau kaip 730 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunuoliai), kuriems yra mažiau kaip 30 metų;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Portugalija planuoja taikyti trijų rūšių priemones: i) mokymą ir perkvalifikavimą, ii) verslumo skatinimą, iii) išmokas;

10.  pabrėžia, kad mokymas ir perkvalifikavimas turėtų sudaryti realias reintegravimo alternatyvas regione, atsižvelgiant į sektorius, kuriuose auga darbuotojų poreikis;

11.  pažymi, kad finansinės išmokos (be kita ko, mokymo, judumo ir maitinimo išmokos) neviršija EGF reglamente nustatytos viršutinės ribos, sudarančios 35 % visų sąnaudų, ir kad šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai aktyviai dalyvauja darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

12.  pripažįsta, kad suderintas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su darbo grupe, kurią sudarė Valstybinės užimtumo tarnybos, profesinių sąjungų, Socialinės apsaugos instituto ir Darbo sąlygų tarnybos atstovai;

13.  pabrėžia, jog Portugalijos institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama parama iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių, ir užtikrino, jog bus užkirstas kelias dvigubam finansavimui ir kad siūlomi veiksmai papildys iš struktūrinių fondų finansuojamus veiksmus;

14.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių, taip pat palankiai vertina Portugalijos patvirtinimą šiuo klausimu;

15.  primena, kad pagal EGF reglamento 7 straipsnį rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą turėtų būti numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir reikiami įgūdžiai, taip pat šios paslaugos turėtų būti pritaikytos perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose yra augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti darbuotojus, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

17.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Portugalijos paraišką „EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/1720.)

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika