Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2223(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0311/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0311/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2018 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0394

Pieņemtie teksti
PDF 155kWORD 52k
Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - CentroLisboa wearing apparel
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Portugāles pieteikums EGF/2018/002 PT/NorteCentroLisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0311/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Portugāle iesniedza pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc darba ņēmēju atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 14. nodaļā (Apģērbu ražošana), NUTS 2. līmeņa reģionos Norte (PT11), Centro (PT16) un Lisboa (PT17) Portugālē;

D.  tā kā šis pieteikums pamatojas uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā ekonomikas nozarē, kura definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī, ja divos no šiem reģioniem kopā dalībvalstī skarti vairāk nekā 500 darba ņēmēji,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Portugāle saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 4 655 883 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 7 759 806 EUR;

2.  norāda, ka Portugāles iestādes šo pieteikumu iesniedza 2018. gada 24. aprīlī un ka pēc Portugāles sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 10. septembrī pabeidza pieteikuma novērtēšanu un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  norāda — Portugāle apgalvo, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un jo īpaši ar tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecības liberalizāciju pēc tam, kad 2004. gada beigās beidzās Pasaules Tirdzniecības organizācijas Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīguma termiņš, kas izraisīja radikālas izmaiņas pasaules tekstilizstrādājumu un apģērbu tirdzniecības struktūrā;

4.  norāda, ka apgabalos, kuros notika atlaišanas, bezdarba līmenis apģērbu nozarē ir augstāks nekā reģionos, kuros tie atrodas, proti, Norte, Centro un Lisboa reģionos, un ka ir mazas iespējas atrast jaunu darbu, ņemot vērā, ka lielākā daļa atlaisto darba ņēmēju ir mazkvalificētas sievietes;

5.  atgādina — sagaidāms, ka darba ņēmēju atlaišana, kas notika divos uzņēmumos, kuri darbojas Portugāles apģērbu ražošanas sektorā, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku un ka darba ņēmēju atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, atlaistajiem darba ņēmējiem ir zems izglītības līmenis un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

6.  iesaka izmantot strukturālos un investīciju fondus un jo īpaši Eiropas Sociālo fondu, lai uzlabotu Portugāles darba ņēmēju kvalifikāciju ar mērķi samazināt bezdarbu un jo īpaši jauniešu bezdarbu un ilgtermiņa bezdarbu;

7.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 1161 atlaisto darba ņēmēju, no kuriem ierosinātie pasākumi tiks piemēroti 730; norāda, ka lielākā daļa atlaisto darba ņēmēju ir sievietes (88,63 %); turklāt norāda, ka 20,55 % no atlaistajiem darba ņēmējiem ir vecāki par 55 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu minēto neaizsargāto darba ņēmēju grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

8.  atzinīgi vērtē to, ka no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegs arī līdz 730 jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET);

9.  norāda, ka Portugāle plāno īstenot triju veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) apmācību un pārkvalifikāciju, ii) uzņēmējdarbības veicināšanu, iii) pabalstus;

10.  uzsver, ka apmācībai un pārkvalifikācijai būtu jāsniedz reālas iespējas reintegrēties nodarbinātībā šajā reģionā, ņemot vērā nozares, kurās ir pieaugošs pieprasījums pēc darbaspēka;

11.  norāda, ka finansiālie pabalsti, tostarp mācību, mobilitātes un ēdināšanas pabalsti, nepārsniedz EGF regulā noteikto maksimālo daļu no kopējām izmaksām, proti, 35 %, un ka tie ir atkarīgi no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

12.  atzīst, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums tika izstrādāts, apspriežoties ar darba grupu, kas ietvēra valsts nodarbinātības dienestu, arodbiedrību pārstāvjus, valsts sociālā nodrošinājuma institūtu un par darba apstākļiem atbildīgo iestādi;

13.  uzsver, ka Portugāles iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un ir apliecinājušas, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

14.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus, un atzinīgi vērtē Portugāles sniegto apstiprinājumu šajā sakarībā;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ varētu tikt pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

17.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa – apģērbu ražošana

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/1720.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika