Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2018

Внесени текстове :

A8-0288/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Обяснение на вота
PV 28/03/2019 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Приети текстове
PDF 450kWORD 159k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменения 161, 187, 206 и 213
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.
(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива и чрез нея да се осигурява универсалният достъп до такива води за всички в Съюза. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“, настоящата директива следва да се стреми да насърчава ефективността и устойчивостта на водните ресурси, като по този начин се постигат целите на кръговата икономика.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б)   Правото на човека на безопасна питейна вода и канализация беше признато като право на човека от Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. и следователно достъпът на крайния ползвател до чиста питейна вода следва да не бъде ограничаван поради финансова недостъпност;
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
(2в)   Необходима е съгласуваност между Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и настоящата директива.
_________________
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)
(2г)   Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условия, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в производството, приготовлението или обработката на храни, следва да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието (т.е. крана), а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70.
(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета68 и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета69. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Това задължение обаче не следва да се простира до микробиологичните параметри, установени в приложение I, част А към настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са от общественото водоснабдяване или от частните инсталации и които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в промишленото производство, приготовлението или обработката на храни, следва по принцип да продължават да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието, а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета70. Когато са спазени изискванията за безопасност на храните, компетентните органи в държавите членки следва да имат правомощието да разрешават повторното използване на водата в хранително-вкусовата промишленост.
_________________
_________________
68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).
68 Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).
69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
69 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
70 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71 беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Фактът, че част от населението – особено маргинализираните групи – не разполага с достъп до води, предназначени за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73.
(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)71, с която Съюзът се призовава да увеличи усилията си за постигане на всеобщ достъп до вода, беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)72. В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения – те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, и последствията от това за здравето на човека. В допълнение, фактът, че част от населението – сред уязвимите и маргинализираните групи – разполага с ограничен или нулев достъп до вода на достъпна цена, предназначена за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента, поет по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В този контекст Европейският парламент призна правото на достъп до води, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура73, и понякога – на недостатъчното познаване на водоснабдителните мрежи.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177
71 COM(2014)0177
72 SWD(2016)0428
72 SWD(2016)0428
73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.
73 Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата – „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)   За постигане на амбициозните цели, поставени по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие, държавите членки следва да се задължат да изпълняват планове за действие, за да гарантират всеобщ и равен достъп до безопасна и финансово достъпна питейна вода за всички до 2030 г.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Европейският парламент прие Резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Когато научните знания не са достатъчни, за да се определи рискът или липсата на риск за човешкото здраве или допустимата стойност на дадено вещество във водите, предназначени за консумация от човека, съгласно принципа на предпазливост такова вещество следва да се постави под наблюдение, докато се получат по-ясни научни данни. Съответно държавите членки следва да извършват отделен контрол на тези нови параметри.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Индикативните параметри нямат пряко въздействие върху общественото здраве. Те обаче са важни като средства за определяне на начина на функциониране на съоръженията за добив и разпределение на водата и за оценяване на нейното качество. Те могат да помогнат за установяване на нередности в пречистването на водата и също така играят важна роля за повишаване и поддържане на доверието на потребителите в качеството на водата. Поради това те следва да бъдат наблюдавани от държавите членки.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Когато е необходимо да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.
(7)  Когато е необходимо да се приложи напълно принципът на предпазливост и да се опази здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от вътрешните разпределителни системи, като например Legionella или олово („оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи и водоснабдителните предприятия.
(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода76. Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига – от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО, и следва да отчита по-ефективно въздействието на изменението на климата върху водните ресурси. Подход, основаващ се на оценка на риска, следва да се състои от три компонента: първо – извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите77; второ – предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето – извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от частните разпределителни системи, като например Legionella или олово, със специален акцент върху приоритетните обекти („оценка на риска по отношение на частните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи, водоснабдителните предприятия и други заинтересовани страни, включително отговарящите за източника на замърсяване или за риска от замърсяване. По изключение прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се приспособи към специфичните ограничения за морските плавателни съдове, които обезсоляват вода и превозват пътници. Регистрираните в ЕС морски съдове спазват международната правна уредба, когато плават в международни води. Освен това съществуват особени ограничения за транспорта и производството на води, предназначени за консумация от човека, на борда, което означава, че разпоредбите на настоящата директива следва да бъдат съответно адаптирани.
_________________
_________________
76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. – http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Това сериозно затруднява държавите членки да постигнат целите, определени съгласно Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Оценката на опасностите следва да бъде насочена към намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). Тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и заинтересованите страни.
(9)  Оценката на опасностите следва да възприеме всеобхватен подход за оценка на риска, основан на изрично посочената цел за намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека – например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване или риск от замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни – например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета78), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). В съответствие с Директива 2000/60/ЕО тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти – например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на или риска от замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и всички заинтересовани страни, включително тези отговорни за замърсителите или потенциалните източници на замърсяване. Когато чрез оценката на риска държава членка установи, че даден параметър не присъства в определена вододайна зона, например защото това вещество никога не се появява в подпочвените или повърхностните води, тогава държавата членка следва да уведоми съответните водоснабдителни предприятия и следва да може да им позволи да намалят честотата на наблюдение на този параметър или да го премахнат от списъка с наблюдаваните параметри, без за извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването.
_________________
_________________
78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
78 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали, както и проверка на експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, въз основа на тяхната декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета79. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от строителните продукти, не представляват опасност за здравето на човека. Независимо от това и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато прилагането на такива мерки води до ограничения за свободното движение на продукти и материали в Съюза, тези ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и строго пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки.
(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella, по-специално от бактерията Legionella pneumophila, която причинява повечето случаи на легионерска болест в Съюза. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване – например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи и би било в противоречие с принципа на субсидиарност, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на частните разпределителни системи, със специален акцент върху приоритетните обекти. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета80. Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането в приоритетните обекти на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО81, и че веществата, мигриращи от веществата и материалите в контакт с водите, предназначени за консумация от човека, не представляват опасност за здравето на човека.
_________________
_________________
79 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
80 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 „Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. – http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Действителното премахване на техническите бариери може да бъде постигнато само чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, които са съобразени с Регламент (ЕС) № 305/2011. Този регламент дава възможност за разработване на европейски стандарти за хармонизиране на методите за оценка на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, както и за установяване на гранични нива и класове в съответствие с нивото на експлоатационен показател на съществена характеристика. С оглед на това в Работната програма за стандартизация за 2017 г.82 беше включено искане за стандартизация, отнасящо се конкретно до хигиената и безопасността на посочените в Регламент (ЕС) № 305/2011 продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, като издаването на съответния стандарт трябва да се извърши до 2018 г. С публикуването на този хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския съюз ще се гарантира рационално вземане на решение за пускането или предоставянето на пазара на безопасни строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. В резултат на това разпоредбите по отношение на оборудването и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, следва да бъдат заличени, частично заменени с разпоредби за оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи и допълнени със съответните хармонизирани стандарти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011.
(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, нито до осигуряване на достатъчна защита по отношение на здравето на човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Това положение се дължи на липсата на минимални европейски стандарти по отношение на хигиената за всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, което е задължително условие за пълното гарантиране на взаимното признаване между държавите членки. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица държави членки, които от няколко години насам работят заедно, полагайки съгласувани усилия за постигане на нормативно сближаване.
_________________
82 SWD(2016)0185
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.
(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия, но когато е необходимо, държавите членки следва да пояснят с кои компетентни органи са разпределени задълженията, произтичащи от транспонирането на настоящата директива. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.
Изменение 188
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително малките, следва постепенно да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата.
(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително много малките, малките и средните, следва да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол, като същевременно се дава възможност за дерогации за много малките предприятия. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата и относно принципа „замърсителят плаща“. При по-малките водоснабдителни предприятия компетентният орган следва да подпомага дейностите по контрол, като предоставя експертна помощ.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)   За да се осигури най-силна защита на общественото здраве, държавите членки следва да гарантират ясно и балансирано разпределение на отговорностите за прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, в съответствие с националната институционална и правна рамка.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено. Наред с това е важно да се поясни, че неспазването на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, следва автоматично да бъде разглеждано от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.
(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено, като надлежно се предостави информация на потенциално засегнатите граждани. Наред с това в случай на неспазване на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, държавите членки следва да определят дали превишаването на стойностите представлява потенциален риск за здравето на човека. За тази цел държавите членки следва да отчетат по-специално равнището на неспазване на минималните изисквания, както и вида на съответния параметър. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)   Важно е да се възпрепятстват замърсените води да причиняват потенциална опасност за здравето на хората. Следователно следва да се забрани доставката на тези води или да се ограничи тяхната употреба.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  На държавите членки следва вече да не се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа обременяваща както за държавите членки, така и за Комисията. В някои случаи тя доведе също така до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация е била счетена за преходен период. Съответно разпоредбата относно дерогациите следва да се заличи. С оглед опазване на здравето на човека в случаите, в които параметричните стойности са надвишени, разпоредбите относно коригиращите действия следва да се прилагат незабавно и без възможност за предоставяне на дерогация от параметричната стойност. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат до тяхното изтичане, но без да бъдат подновявани.
(16)  На държавите членки следва да се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива. Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа полезна за държавите членки предвид равнището на амбициозност на директивата. Следва да се отбележи обаче, че в някои случаи процедурата доведе до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация понякога е била счетена за преходен период. Въпреки това, с оглед на засилването на параметрите за качество, предвидени в настоящата директива, от една страна, и откриването на все повече замърсители, изискващо повече мерки за оценка, контрол и управление, от друга страна, продължава да съществува необходимостта от запазване на процедура за дерогация, адаптирана към тези обстоятелства, при условие че те не представляват потенциален риск за здравето на човека и че снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, в засегнатия район не може да бъде запазено с никакви други разумни средства. Съответно разпоредбата в Директива 98/83/EО относно дерогациите следва да се измени, за да се гарантира по-бързо и по-ефективно спазване на изискванията на настоящата директива от държавите членки. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат съгласно реда и условията, определени от действащите при предоставянето на дерогацията разпоредби.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Този призив е съобразен с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права85, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека (например посредством свободно достъпни чешми в градовете), и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради и ресторанти.
(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“83, Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда84. Това е в съответствие с членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Този призив е съобразен и с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в тази директива, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права85, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на достъпна цена на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека, например като се избегне неоправдано засилване на изискванията за качество на водата по съображения, свързани с общественото здраве, което би довело до повишаване на цената ѝ за гражданите, посредством свободно достъпни чешми в градовете, и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради, ресторанти, търговски и развлекателни центрове, както и по-специално в зони на транзит и голям пътникопоток, като например на железопътни гари и летища. Държавите членки следва да могат свободно да определят подходящото съчетание на тези инструменти, в зависимост от конкретните обстоятелства на национално равнище.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177
83 COM(2014)0177
84 COM(2014)0177, стp. 12.
84 COM(2014)0177, стp. 12.
85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).
85 Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите.
(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)86, Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“87. Специфичното положение на културните малцинства, като например роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите88 и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки89. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Като отчитат принципа за възвръщаемост на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки следва да подобряват достъпа до вода за уязвимите и маргинализирани групи, без да се нарушава висококачественото водоснабдяване на достъпна за всички цена. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми и Travellers, независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите. Когато местните публични органи носят отговорност за тези задължения, държавите членки следва да гарантират, че те разполагат с достатъчни финансови ресурси и имат достатъчен технически и материален капацитет, и следва да ги подпомагат по съответен начин, например чрез предоставяне на експертна помощ. По-специално водоснабдяването за уязвимите и маргинализираните групи не следва да води до непропорционални разходи за местните публични органи.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294
86 P8_TA(2015)0294
87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.
87 P8_TA(2015)0294, параграф 62.
88 COM(2014)0209
88 COM(2014)0209
89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).
89 Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална информация например на уебсайт, чийто адрес активно се популяризира. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например относно показателите (желязо, твърдост, минерално съдържание и др.) и които често оказват влияние върху възприятието на потребителите за качеството на чешмяната вода. За тази цел индикативните параметри в Директива 98/83/ЕО, които не предоставят свързана със здравето информация, следва да бъдат заменени с публикувана онлайн информация относно тези параметри. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която, се отнася до енергийната ефективност, управлението, анализа на разходите, използваните начини на пречистване и др. Предполага се, че наличието на повече информация за потребителите и подобряването на прозрачността ще помогнат да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода. Също така се очаква, че по този начин ще се увеличи използването на чешмяна вода, с което ще се допринесе за намаляване на пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.
(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“90, се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална, разбираема и важна за потребителите информация например в брошура, на уебсайт или в „смарт“ приложение. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността например резултатите от действията, предприети за контрола на водоснабдителни предприятия относно показателите за качество на водата и информация относно индикативните параметри, изброени в част Ба от приложение I. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която се отнася до анализа на тарифите, използваните начини на пречистване и др. С наличието на повече информация за потребителите относно целесъобразни данни и подобряването на прозрачността следва да се цели да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода и в предоставянето на водни услуги и следва да води до това да се увеличи използването на чешмяна вода като питейна вода, с което ще се допринесе за намаляване на използването на пластмаси и пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.
_________________
_________________
90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
90 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения) относно обема на консумираната вода, анализ на разходите, на които се основава тарифата на водоснабдителното предприятие (включително променливите и постоянните разходи), както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.
(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация по лесно достъпен начин, например върху фактурата или посредством „смарт“ приложение, относно обема на консумираната вода годишно, промените в потреблението, както и сравнение със средното потребление на домакинствата, когато такава информация е на разположение на водоснабдителното предприятие, анализ на тарифата на водоснабдителното предприятие, включително променливите и постоянните части от нея, както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Принципите, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в Директива 2000/60/ЕО. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност този въпрос следва да бъде решен чрез увеличаване на прозрачността и чрез информиране на потребителите за мащаба на течовете и енергийната ефективност.
(21)  Основните принципи, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО – а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са посочени в тази директива. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност, с цел увеличаване на осведомеността по този въпрос, свързаната с него информация следва да бъде предоставяна на потребителите по по-прозрачен начин.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата научни, аналитични и епидемиологични данни, както и на наличните препоръки на СЗО.
(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.
(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на частните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива и да предприема мерките, необходими съгласно промените, указани по член 10а. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета96 посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.
_________________
_________________
96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
96 Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза.
Изменения 163, 189, 207 и 215
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2
2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота.
2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота, както и да се осигури универсален достъп до вода, предназначена за консумация от човека.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1
1.  „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти , независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна или, в случай че става въпрос за изворни води— бутилирани .
1.  „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на храни или за други хранителни цели или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти, включително предприятия за производство на храни, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна, или бутилирани или в контейнери.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2
2.  „вътрешна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;
частна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3
3.  „водоснабдително предприятие“ означава субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека;
3.  „водоснабдително предприятие“ означава правен субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
3a.  „много малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 50 m3 на ден или обслужващо по-малко от 250 души.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
4.  „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 5000 души;
4.  „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 2500 души;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
4a.  „средно водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 2500 души.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5
5.  „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 5000 души;
5.  „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 25 000 души;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6
6.  „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 50 000 души;
6.  „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 20 000 m3 на ден или обслужващо най-малко 100 000 души;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
7.  „приоритетни обекти“ означава големи обекти с множество потребители, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;
7.  „приоритетни обекти“ означава големи недомакински обекти с множество лица, по-специално уязвими лица, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата например болници, лечебни заведения, старчески домове, училища, университети и други образователни обекти, детски ясли, спортни, развлекателни и изложбени обекти, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
8a.   „предприятие за производство на храни“ означава предприятие за производство на храни по смисъла на определението в член 3, точка (2) от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1a.  По отношение на водите, използвани в предприятията за производство на храни за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, се прилагат само членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива. При все това никой от членовете на настоящата директива не се прилага, когато оператор на предприятие за производство на храни може да докаже по удовлетворителен начин на компетентните национални органи, че качеството на водите, които използва, не се отразява на хигиената на продуктите или веществата – резултат от неговите дейности, и че такива продукти или вещества отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета.
________________
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
Изменение 49
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 б (нов)
1б.  Производител на бутилирана вода или вода в контейнери, предназначена за консумация от човека, не се счита за водоснабдително предприятие.
Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за бутилираните води или водите в контейнери, предназначени за консумация от човека, доколкото те не са обхванати от задължения по други законодателни актове на Съюза.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 в (нов)
1в.  Морските плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни предприятия, се подчиняват единствено на разпоредбите на членове 1 – 7 и 9 – 12 от настоящата директива и приложенията към нея.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията , посочени в членове 5—12 от настоящата директива.
в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията, посочени:
i)   в членове 4 – 12 от настоящата директива за водите, предназначени за консумация от човека, доставяни на крайните потребители от водоснабдителна система или от цистерна;
ii)  в членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 4 от настоящата директива за бутилираната вода или водата в контейнери, предназначена за консумация от човека, в предприятие за производство на храни;
iii)  в членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива за водата, предназначена за консумация от човека, произведена и използвана в предприятие за производство на храни за производството, преработката и дистрибуцията на храни.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека .
2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива са изцяло съобразени с принципа на предпазливост и по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че компетентните органи извършват оценка на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете в сектора на питейната вода. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти. До 31 декември 2022 г. държавите членки приемат национални цели за намаляване на мащаба на течовете на водоснабдителните предприятия на тяхна територия до 31 декември 2030 г. Държавите членки също така предоставят целесъобразни стимули, за да гарантират, че водоснабдителните предприятия на тяхна територия изпълняват националните цели.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)
2б.  Ако компетентен орган, отговарящ за добива и разпределението на вода, предназначена за консумация от човека, повери управлението на всички дейности по добива и доставката на вода или на част от тези дейности на водоснабдително предприятие, в договора между компетентния орган и водоснабдителното предприятие се посочват произтичащите от настоящата директива отговорности на всяка страна.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1
1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека, като тези стойности не могат да са по-малко строги от стойностите, посочени в същото приложение .
1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)
1a.  Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от стойностите, посочени в части А, Б и Ба от приложение I. Що се отнася до параметрите, посочени в част Б от приложение I, стойностите се определят единствено за целите на контрола и за гарантиране на спазване на изискванията, определени в член 12.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че агентите за обработка, материалите и процедурите за дезинфекция, използвани за дезинфекция във водоснабдителните системи, не оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Всяко замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, от употребата на такива агенти, материали и процедури се свежда до минимум, без обаче да се застрашава ефективността на дезинфекцията.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част
Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А и Б параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:
Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А, Б и В параметри с параметричните стойности, установени съгласно член 5, е, както следва:
Изменение 59
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  за изворните води — на мястото, където те се бутилират .
в)  за водите, предназначени за консумация от човека,бутилирани или поставени в контейнери, на мястото, където те се бутилират или поставят в контейнери;
Изменение 60
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  за водите, използвани в предприятие за производство на храни, където водата се доставя от водоснабдително предприятие, на мястото на доставяне на водите в предприятието за производство на храни.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов)
1a.  Що се отнася до водите, посочени в параграф 1, буква a), се счита, че държавите членки са изпълнили задълженията си по настоящия член, когато може да се установи, че неспазването на параметрите, предвидени в член 5, се дължи на частна разпределителна система или на нейната поддръжка, с изключение на помещенията от приоритетно значение.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 8;
a)  оценка на опасностите за водните обекти или за части от водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, извършвано от държавите членки в съответствие с член 8;
Изменение 63
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия за целите на контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;
б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия във всяка водоснабдителна система за целите на запазването и контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В;
Изменение 64
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да адаптират прилагането на основания на оценката на риска подход, без да накърняват целта на настоящата директива по отношение на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и здравето на потребителите, когато са налице особени ограничения, дължащи се на географски обстоятелства, като например отдалеченост или достъпност на зоната за водоснабдяване.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б (нов)
1б.  Държавите членки гарантират ясно и подходящо разпределение на отговорностите между заинтересованите лица, както е определено от държавите членки, за прилагането на основания на оценка на риска подход по отношение на водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, както и за частни разпределителни системи. Това разпределение на отговорностите е съобразено с тяхната институционална и правна рамка.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години, като се взема предвид изискването, предвидено в член 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки да идентифицират водни обекти, и при необходимост се актуализират.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от много големите и от големите водоснабдителни предприятия в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], както и от малките водоснабдителни предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.
3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от водоснабдителните предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.  В съответствие с членове 8 и 9 от настоящата директива държавите членки предприемат необходимите коригиращи мерки по програмите от мерки и плановете за управление на речните басейни, предвидени съответно в член 11 и член 13 от Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4
4.   Оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
4.   Оценките на риска по отношение на частните разпределителни системи в обектите, посочени в член 10, параграф 1, се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 8 – заглавие
Оценка на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека
Оценка, контрол и управление на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека
Изменение 71
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  Без да се засягат членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:
1.  Без да се засяга Директива 2000/60/ЕО, и по-специално членове 4 – 8 от нея, държавите членки, съвместно със своите компетентни органи, отговарящи за водите, гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи:
Изменение 72
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти, обхванати от оценката на опасностите;
a)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти или в части от тези водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Като се има предвид, че данните, посочени в настоящата буква, са с потенциално чувствителен характер, по-специално в контекста на защитата на общественото здраве, държавите членки гарантират, че тези данни са защитени и се съобщават единствено на компетентните органи;
Изменение 73
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, и защитените територии, посочени в член 6 от същата директива;
б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;
Изменение 216
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти, обхванати от оценката на опасностите. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;
в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти или части от водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Тази идентификация на източниците на замърсяване се актуализира редовно в съответствие с член 7. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива;
Изменение 75
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г – уводна част
г)  редовен контрол върху водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към съответните замърсители, избрани от следните списъци:
г)  редовен контрол върху водните обекти или върху части от тях, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към замърсители, които са от значение за водоснабдяването и които са избрани от следните списъци:
Изменение 76
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква г – подточка iv
iv)  други замърсители, като например пластмасови микрочастици, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.
iv)  параметри за мониторинг само в част Вa от приложение I, или други замърсители, като например пластмасови микрочастици, при условие че е въведена методика за измерване на пластмасови микрочастици, както е посочено в член 11, параграф 5б, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Много малките водоснабдителни предприятия могат да бъдат освободени от изискванията, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, при условие че компетентният орган има предварително и актуално документирано знание за съответните параметри, посочени в тези букви. Това освобождаване се преразглежда от компетентния орган най-малко на всеки три години и при необходимост се актуализира.
Изменение 217
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3
За целите на редовния контрол държавите членки могат да използват контрола, извършван в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
За целите на редовния контрол, както и за целите на откриването на нови вредни вещества чрез нови проучвания, държавите членки могат да използват извършвания контрол и предвидения капацитет за проучване, в съответствие с други законодателни актове на Съюза.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект, обхванат от оценката на опасностите, за резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати те могат:
заличава се
a)   да изискат от водоснабдителните предприятия да извършат допълнителен контрол или пречистване във връзка с някои параметри;
б)   да позволят на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри, без да са длъжни да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че посочените параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4
4.  В случаите, в които на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в параграф 2, буква б), държавите членки продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.
заличава се
Изменение 80
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни или гарантират тяхното предприемане от страна на водоснабдителните предприятия:
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни:
Изменение 178
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква а
a)  превантивни мерки за намаляване на необходимото равнище на пречистване и за запазване на качеството на водите, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО;
заличава се
Изменение 82
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква a а (нова)
aa)  гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и други заинтересовани лица, вземат превантивни мерки за намаляване или избягване на необходимото ниво на пречистване и за опазване на качеството на водата, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, както и допълнителни мерки, считани за необходими въз основа на мониторинга, извършван съгласно параграф 1, буква г) от настоящия член;
Изменение 83
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б
б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия.
б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия, както и за да бъде избягвано всяко допълнително пречистване, когато се счита, че превантивните мерки не са достатъчно надеждни или ефективни за своевременно елиминиране на източника на замърсяването;
Изменение 84
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)
бa)  когато мерките, определени в букви аа) и б), не са счетени за достатъчни за осигуряването на адекватна защита на човешкото здраве, изискват от водоснабдителните предприятия да извършват допълнително наблюдение на определени параметри на мястото на водочерпене или пречистване, ако това е строго необходимо за предотвратяване на рискове за здравето.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект или части от водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, относно резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати от мониторинга и на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, те могат:
a)  да позволяват на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри или броя на контролираните параметри, без да изискват от тях да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че въпросните параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата;
б)  когато на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в буква а), да продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 9 – заглавие
Оценка на риска по отношение на водоснабдяването
Оценка, контрол и управление на риска по отношение на водоснабдяването
Изменение 87
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А и Б, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.
Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, в съответствие с приложение II, част В, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода.
Изменение 88
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В.
По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В и в зависимост от тяхното наличие в необработената вода и спецификите на пречистването.
Изменение 89
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 3
С оглед на това от водоснабдителните предприятия се изисква да вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.
С оглед на това водоснабдителните предприятия вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО.
Изменение 90
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да освобождават много малки водоснабдителни предприятия от параграф 1, при условие че компетентният орган има документирани предварителни и актуални данни за съответните параметри и счита, че не съществува риск за здравето на човека в резултат на такова освобождаване, и без да се засягат задълженията на органа по член 4.
Компетентният орган прави преглед на освобождаването на всеки три години или при разкриване на нова опасност от замърсяване във водосборния басейн, като при необходимост това освобождаване се актуализира.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се одобряват от компетентните органи.
2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването са отговорност на водоснабдителните предприятия, които гарантират, че спазват настоящата директива. За тази цел водоснабдителните предприятия могат да изискват подкрепата на компетентните органи.
Държавите членки могат да изискват от компетентните органи да одобряват или наблюдават оценките на риска по отношение на водоснабдителните предприятия.
Изменение 92
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2a.  Въз основа на резултатите от оценката на риска по отношение на водоснабдяването, извършвана съгласно параграф 1, държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия създават план за действие за безопасност на водата, който е пригоден към установените рискове и е пропорционален на размера на водоснабдителното предприятие. Например този план за безопасност на водата може да се отнася до използването на материали в контакт с вода, продукти за пречистване на води, възможни рискове, произтичащи от течове от тръби, или мерки за адаптиране към настоящите и бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата, и този план се уточнява допълнително от държавите членки.
Изменение 93
Предложение за директива
Член 10 – заглавие
Оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи
Оценка, контрол и управление на риска по отношение на частните разпределителни системи
Изменение 94
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират извършването на оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, която се състои от следните елементи:
1.  Държавите членки гарантират извършването в приоритетни обекти на оценка на риска по отношение на частните е разпределителни системи, която се състои от следните елементи:
Изменение 95
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а
a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека, и в частност — където водата се доставя на населението в приоритетни обекти;
a)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека;
Изменение 96
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 1
б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в обектите, в които потенциалната опасност за здравето на човека се смята за най-висока. Целесъобразните параметри и обекти за контрол се избират въз основа на оценката по буква а).
б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в приоритетните обекти, в които са идентифицирани особени рискове по отношение на качеството на водите по време на оценката по буква а).
Изменение 97
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б – алинея 2
Във връзка с редовния контрол, посочен в първата алинея, държавите членки могат да създадат стратегия за контрол, насочена най-вече към приоритетните обекти;
Във връзка с редовния контрол държавите членки гарантират достъп до съоръженията в приоритетните обекти за целите на пробовземането и могат да създадат стратегия за контрол, по-специално по отношение на бактериите от вида Legionella pneumophila;
Изменение 98
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в
в)  проверка дали експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на съществените характеристики, свързани с основните изисквания към строежите, посочени в точка 3, буква д) от приложение I към Регламент (ЕС) № 305/2011.
в)  проверка дали експлоатационните показатели на продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на защитата на здравето на човека.
Изменение 99
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  проверка дали използваните материали са подходящи за контакт с води, предназначени за консумация от човека, и дали са изпълнени изискванията, посочени в член 11.
Изменение 100
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки:
2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система в приоритетните обекти или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В.
a)  предприемат подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В;
б)  предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че веществата или химикалите, мигриращи от строителните продукти, които са използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, не застрашават нито пряко, нито косвено здравето на човека;
в)  предприемат други мерки, като например използване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия на подходящи технологии за крайна обработка с цел промяна на естеството или свойствата на водите преди да бъдат доставени, така че да се премахне или намали рискът от несъответствие с параметричните стойности след доставянето;
г)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;
д)  организират обучения за водопроводчици и други специализирани кадри в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти;
е)  гарантират въвеждането на ефективни мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването и елиминирането на евентуални огнища на Legionella.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2a.  С оглед на намаляване на рисковете по отношение на вътрешното разпределение във всички вътрешни разпределителни мрежи, държавите членки:
a)  насърчават собствениците на обществени и частни помещения да извършват оценка на рисковете по отношение на вътрешното разпределение;
б)  информират потребителите и собствениците на обществени и частни помещения за мерките, насочени към премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за консумация от човека, във вътрешната разпределителна система;
в)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;
г)  насърчават обучения за водопроводчици и други професионалисти в сферата на частните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали в контакт с води; както и
д)  гарантират въвеждането на ефективни и пропорционални на риска мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването на евентуални огнища на зарази с бактерии от вида Legionella, по-специално Legionella pneumophila, и справянето с тях.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 10 а (нов)
Член 10a
Минимални хигиенни изисквания за продуктите, веществата и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека
1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата и материалите, които се използват за производството на всички нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, предлагани на пазара и използвани за водочерпене, пречистване или разпределение, свързвани с тези вещества:
a)  не понижават пряко или косвено защитата на здравето на човека, както предвижда настоящата директива;
б)  не засягат мириса или вкуса на водата, предназначена за консумация от човека;
в)  не присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, в по-висока концентрация от необходимото равнище за постигане на целта, за която се използват; както и
г)  не благоприятстват микробния растеж.
2.   За целите на осигуряването на хармонизираното прилагане на параграф 1, в срок до... [3 години от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива чрез определяне на минималните изисквания по отношение на хигиената и списъка с разрешени в рамките на Съюза вещества, използвани за производството на материали в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, включително пределни стойности на специфична миграция и специални условия за употреба, когато е приложимо. Комисията преразглежда и актуализира редовно този списък в съответствие с последните научни и технологични разработки.
3.  За оказване на подкрепа на Комисията при приемането и изменението на делегираните актове съгласно параграф 2 се създава постоянен комитет, който е съставен от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти.
4.  Материалите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, които са обхванати от други законодателни актове на Съюза, като например Регламент(EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета, отговарят на предвидените в параграфи 1 и 2 изисквания.
______________
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
Изменение 103
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.
1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали те отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.
Изменение 104
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от контрола, извършен в съответствие с контрола на параметрите, изброени в приложение I, част Ва, в срок до... [три години от датата на влизане в сила на настоящата директива], а след това — веднъж годишно.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя настоящата директива чрез актуализиране на веществата, включени в списъка за наблюдение, посочен в приложение I, част Ва. Комисията може да решава да прибавя вещества, когато съществува риск такива вещества да присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, и да представляват потенциален риск за здравето на човека, но по отношение на които научните познания не са доказали риск за човешкото здраве. За тази цел Комисията се основава по-специално на научните изследвания на СЗО. Прибавянето на всяко ново вещество е надлежно обосновано по член 1 от настоящата директива.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 б (нов)
5б.  До ... [1 година от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива с методология за измерване на пластмасовите микрочастици, включени в списъка на поставени под наблюдение вещества в приложение I, част Ва.
Изменение 106
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.
1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, на мястото на определяне на съответствието, посочено в член 6, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.
Изменение 107
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2, букви а)—е).
В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2а.
Изменение 108
Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
Неспазването на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, автоматично се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека.
Евентуалното неспазване на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентните органи считат, че неспазването на параметричната стойност е маловажно.
Изменение 109
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – уводна част
4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:
4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието с параметричните стойности се счита за потенциална опасност за здравето на човека, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:
Изменение 110
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)
Мерките, посочени в букви а), б) и в), се предприемат в сътрудничество със съответното водоснабдително предприятие.
Изменение 111
Предложение за директива
Член 12 – параграф 5
5.  Компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.
5.  Когато несъответствието е установено на мястото на определяне на съответствието, компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.
Изменение 112
Предложение за директива
Член 12 а (нов)
Член 12a
Дерогации
1.  Държавите членки могат да допуснат дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 2, до друга определена от тях максимална стойност, стига посочените дерогации да не представляват потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответната зона. Посочените дерогации се ограничават до следните случаи:
a)  нова зона за водоснабдяване;
б)  нов източник на замърсяване, открит в зона за водоснабдяване или новооткрити или установени параметри.
Дерогациите са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят период от три години, след чието изтичане държавите членки правят преглед, за да установят дали е постигнат достатъчен напредък.
При изключителни обстоятелства държава членка може да допусне втора дерогация по отношение на първа алинея, букви а) и б). Когато държава членка има намерение да допусне посочената втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да предостави втора дерогация. Продължителността на посочената втора дерогация не превишава три години.
2.  Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграф 1, съдържа следните сведения:
a)  мотивите за дерогацията;
б)  съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогация;
в)  географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното засегнатото население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;
г)  подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;
д)  резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността; както и
е)  изискваната продължителност на дерогацията.
3.  Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, сведенията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, не трябва да се посочват в дерогацията.
В този случай компетентните органи или другите съответни инстанции трябва да определят в дерогацията само максимално допустимата стойност за съответния параметър и дадения срок за поправяне на положението.
4.  Прибягването до параграф 3 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.
5.  Всяка държава членка, която е приложила предвидените в настоящия член дерогации, гарантира, че засегнатото от тези дерогации население е информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. При необходимост, държавата членка гарантира предоставянето на съвети на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.
Посочените в алинея 1 задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 3, освен ако компетентните органи не решат друго.
6.  Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 3, държавите членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка допусната дерогация, отнасяща се до индивидуално водоснабдяване, което е над 1000 m3 средно на ден или което снабдява над 5000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 2.
7.  Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.
Изменения 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 и 220
Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия. Това включва всяка една от следните мерки:
1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципа за субсидиарност и пропорционалност, като отчитат местните и регионалните перспективи и обстоятелства, свързани с водоразпределението, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия;
a)  идентифициране на хората без достъп до води, предназначени за консумация от човека, и на причините за липса на такъв достъп (например принадлежността на тези хора към уязвима и маргинализирана група), като се извършва оценка на възможностите за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води, предназначени за консумация от човека;
а)  идентифициране на хората без достъп или с ограничен достъп до води, предназначени за консумация от човека, включително уязвими и маргинализирани групи, и на причините за липса на такъв достъп, като се извършва оценка на възможностите и се предприемат действия за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води;
аа)   гарантиране на общественото снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека
б)   инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека;
б)  инсталиране и поддържане на оборудване както на открито, така и в закрити помещения, включително места за наливане на вода – за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека, и по-специално в зони с голям човекопоток; това се извършва, когато е технически осъществимо, по начин, който е пропорционален на необходимостта от такива мерки и като се вземат предвид специфичните местни условия, като климат и географско положение;
в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:
в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:
i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно качеството на тези води;
i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно високото качество на чешмяната вода и за повишаване на осведомеността относно най-близко намиращото се място за наливане на вода;
ia)  стартиране на кампании за насърчаване на широката общественост да използва бутилки за вода за многократна употреба и стартиране на инициативи за повишаване на осведомеността относно местоположението на местата за наливане на вода;
ii)  насърчаване на снабдяването на административните и обществените сгради с такива води;
ii)  гарантиране на безплатното снабдяване на административните и обществените сгради с такива води, както и въвеждане на възпиращи фактори за използването на вода, поставена в бутилки или в съдове за еднократна употреба, в тези администрации и сгради;
iii)  насърчаване на безплатното предоставяне на такива води в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга.
iii)  насърчаване на предоставянето на такива води безплатно или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга
Изменение 114
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.
Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат мерки, които считат за необходими и целесъобразни, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека.
Изменения 173, 199 и 209
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.   Когато задълженията, предвидени в настоящия член, са възложени на местни публични органи съгласно националното законодателство, държавите членки гарантират, че тези органи разполагат със средства и ресурси, за да осигурят достъп до води, предназначени за консумация от човека, както и че всички мерки в това отношение са пропорционални на капацитета и размера на съответната разпределителна мрежа.
Изменения 174, 200 и 210
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 б (нов)
2б.   Като се имат предвид данните, събрани в съответствие с разпоредбите по член 15, параграф 1, точка а), Комисията си сътрудничи с държавите членки и с Европейската инвестиционна банка в подкрепа на общините в Съюза, които не разполагат с необходимия капитал, за да могат те да получат достъп до техническа помощ, до наличното финансиране от Съюза и до дългосрочни заеми при преференциални лихвени проценти, особено с цел да поддържат и да подновяват своята водна инфраструктура, така че да се гарантира предоставянето на висококачествена вода и да се разшири предоставянето на услуги, свързани с водата и канализационната инфраструктура, в полза на уязвимите и маргинализираните групи от населението.
Изменение 116
Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн на подходяща и актуална информация, която е достъпна за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV.
1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн, или на друг удобен за ползвателите начин, на подходяща, актуална и достъпна информация за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV, като се съобразяват с приложимите правила за защита на данните.
Изменение 117
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), без да се налага да я изискват, следната информация:
Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и леснодостъпна форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), както е определено от компетентния орган, следната информация:
Изменение 118
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част
a)  анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани със следните елементи:
a)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително разпределението на постоянните и променливите разходи);
Изменение 119
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка i
i)  мерките, предприети от водоснабдителните предприятия за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 5;
заличава се
Изменение 120
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка ii
ii)  пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;
заличава се
Изменение 121
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iii
iii)  събирането и пречистването на отпадъчните води;
заличава се
Изменение 122
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – подточка iv
iv)  мерките, предприети в съответствие с член 13, в случай че водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
заличава се
Изменение 123
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)
aa)  информация относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, включително индикативни параметри;
Изменение 124
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  цената за литър и кубически метър на доставяната вода, предназначена за консумация от човека;
б)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, цената за доставка на литър кубически метър вода, предназначена за консумация от човека, и фактурираната цена на литър; когато разходите не се възстановяват чрез тарифна система, общият размер на годишните разходи, които се понасят от водоснабдителната система, за да се гарантира съответствие с настоящата директива, съпроводено от контекстуална и относима информация как водата, предназначена за консумация от човека, се доставя до зоната;
Изменение 125
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
бa)   пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека;
Изменение 126
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението;
в)  количеството вода, употребено от домакинството най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и само ако водоснабдителното предприятие разполага с тази информация;
Изменение 127
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата от същата категория;
г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата, когато е приложимо съгласно буква в);
Изменение 128
Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 2
Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.
Държавите членки определят ясно разделение на отговорностите по отношение на предоставянето на информацията, посочена в първа алинея между водоснабдителните предприятия, заинтересованите страни и компетентните местни органи. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея.
Изменение 129
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциална опасност за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.
г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциален риск за здравето на човека без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12.
Изменение 130
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1
4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.
4.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3.
Изменение 131
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2
Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.
заличава се
Изменение 132
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б
б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води;
б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води и дела на населението без достъп до вода;
Изменение 133
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква в
в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV.
в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV, включително лесно достъпен преглед на равнище на Съюза на информацията, посочена в точка 7 от приложение IV.
Изменение 134
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията, не по-късно от ... [пет години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], а след това, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно потенциалната опасност за водата, предназначена за консумация от човека поради пластмасови микрочастици, лекарствени продукти и евентуално други нововъзникващи замърсители, както и относно свързаните с това потенциални рискове за здравето. Комисията се оправомощава при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез определяне на максимални стойности на пластмасовите микрочастици, лекарствените продукти и други нововъзникващи замърсители във водата, предназначена за консумация от човека.
Изменение 135
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 а (нов)
2a.   До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на това дали член 10а е довел до достатъчно ниво на хармонизация на хигиенните изисквания относно материалите и продуктите в контакт с водата, предназначена за консумация от човека и, ако е необходимо, предприема допълнителни подходящи мерки.
Изменение 136
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2
2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им. Тези дерогации не могат да бъдат подновявани.
2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им.
Изменение 179
Предложение за директива
Приложение I – част A – таблица

Текст, предложен от Комисията

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Спори на Clostridium perfringens

0

Брой/100 ml

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

Ентерококи

0

Брой/100 ml

Escherichia coli (Е.Коли)

0

Брой/100 ml

Брой хетеротрофни микроорганизми при 22°C

Без ненормална промяна

 

Соматични колифаги

0

Брой/100 ml

Мътност

< 1

NTU

Изменение

Параметър

Параметрична стойност

Параметър

Спори на Clostridium perfringens

0

Брой/100 ml

Ентерококи

0

Брой/100 ml

Escherichia coli (Е.Коли)

0

Брой/100 ml

Соматични колифаги

0

Брой/100 ml

Бележка

Посочените в настоящата част параметри не се прилагат за изворни и минерални води в съответствие с Директива 2009/54/ЕО.

Изменения 138 и 180
Предложение за директива
Приложение I – част Б – таблица

Текст, предложен от Комисията

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,01

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/20091.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

PFASs — общо

0,50

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1.   Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

Бета-естрадиол (50-28-2)

0 001

μg/l

 

Бисфенол А

0,1

μg/l

 

Бор

1,5

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

 

Хлорити

0,25

mg/l

 

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини (AHA)

80

μg/l

Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

10

μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нонилфенол

0,3

μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

 

 

 

органични инсектициди,

 

 

 

органични хербициди,

 

 

 

органични фунгициди,

 

 

 

органични нематоциди,

 

 

 

органични акарициди,

 

 

 

органични алгициди,

 

 

 

органични родентициди,

 

 

 

органични слимициди,

 

 

 

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа) и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (EО) № 1107/11.

 

 

 

Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

 

 

 

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Пестициди — общо

0,50

μg/l

„Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

 

 

 

Освен това формулата въвежда разграничение между „дълговерижни“ и „късоверижни“ PFASs. Настоящата директива се прилага само за „дълговерижни“ PFASs.

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

PFASs — общо

0,50

μg/l

„PFASs – общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

 

 

 

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

 

 

 

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

__________________

1.  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение 139
Предложение за директива
Приложение I – част Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Индикативни параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Цвят

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

μS cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

единици рН

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

 

Общо органичен въглерод (COT)

Без ненормална промяна

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Бележка 1:

Водите не трябва да бъдат агресивни.

Бележка 2:

Този параметър се измерва само в случай че водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях. В случай на неспазване на тази параметрична стойност съответната държава членка провежда проучване на водоснабдяването, за да се увери, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве, произтичаща от присъствието на патогенни микроорганизми, например cryptosporidium.

Бележка 3:

За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН.

За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден двуокис, минималната стойност може да бъде по-ниска.

Изменение 140
Предложение за директива
Приложение I – част В

Текст, предложен от Комисията

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella

< 1 000

Брой/l

В случай че по отношение на Legionella не е спазена параметричната стойност от <1000/l, се извършва повторно вземане на проби за Legionella pneumophila. При отсъствие на Legionella pneumophila параметричната стойност за Legionella е <10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Изменение

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на частните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Legionella pneumophila

< 1 000

Брой/l

 

Legionella

< 10 000

Брой/l

При отсъствие на Legionella pneumophila, чиято параметрична стойност е < 1000/l, параметричната стойност за Legionella е < 10 000/l.

Олово

5

μg/l

Стойността се спазва най-късно до... [десет години след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Изменение 141
Предложение за директива
Приложение I – част В а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нововъзникващи параметри под наблюдение

Пластмасови микрочастици

Наблюдението се извършва в съответствие с методиката за измерване на пластмасови микрочастици, определена в делегирания акт, посочен в член 11, параграф 5б.

Изменение 142
Предложение за директива
Приложение II – част Б – точка 1 – параграф 1
Escherichia coli (E. coli), спорите на Clostridium perfringens и соматичните колифаги се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.
Escherichia coli (E. coli) и ентерококите се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.
Изменение 186
Предложение за директива
Приложение II – част Б – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Честота на пробовземането

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение:

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Обем (m3) вода, разпределяна или произвеждана всекидневно в дадена зона на водоснабдяване

Минимален брой проби

годишно

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50б

365

365

a: всички проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени, които са оцелели въпреки пречистването;

б: най-малко 10 проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени.

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Бележка 3: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

Изменение

Честота на пробовземането

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение:

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Обем вода, разпределяна или произвеждана всекидневно в дадена зона на водоснабдяване

(вж. бележки 1 и 2) m3

Параметър от група А (микробиологичен параметър) —

брой проби годишно

(вж. бележка 3)

Параметър от група Б (химичен параметър) —

брой проби годишно

 

≤ 100

> 0

(вж. бележка 4)

> 0

(вж. бележка 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+1

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

за всеки 1000 m3/ден и

за съответния остатък от общия обем

> 100000

 

12

+ 1

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Бележка 3: Посочената честота се изчислява, както следва: например 4 300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за допълнителни 3 300 m3/ден).

Бележка 4: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

Изменение 144
Предложение за директива
Приложение IІ – част Г – точка 2 а (нова)
2a.  Пробите за Legionella във частните разпределителни системи се вземат в рисковите точки на размножаване и/или на експозиция на Legionella pneumophila. Държавите членки създават насоки за методите за пробовземане на Legionella]
Изменение 145
Предложение за директива
Приложение ІI a (ново)
Минимални изисквания за хигиена по отношение на веществата и материалите за производството на нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека:
a)  списък на веществата, разрешени за използване при производството на материали, включително, но не ограничени до, органични материали, еластомери, силикони, метали, цимент, йоннообменни смоли и съставни материали, както и произведени от тях продукти.
б)  специфични изисквания за използването на вещества в материалите и произведените от тях продукти.
в)  специфични ограничения за миграцията на определени вещества във водата, предназначена за консумация от човека.
г)  Правила относно хигиената по отношение на други свойства, които са необходими за изпълнението на разпоредбите.
д)  Основни правила за проверка на съответствието с букви а) – г).
е)  Правила по отношение на пробовземането и методи за анализ с цел проверка на съответствието с букви a) – г).
Изменения 177 и 224
Предложение за директива
Приложение III – част Б – точка 1 – таблица 1 – ред 28

Текст, предложен от Комисията

PFASs

50

Изменение

PFASs

20

Изменение 146
Предложение за директива
Приложение IV – заглавие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОНЛАЙН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Изменение 147
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – уводна част
На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн, представена по лесен за ползване и персонализиран начин:
На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн или представена по еднакво лесни за ползване и персонализирани начини:
Изменение 148
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 1
(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие;
(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, и начинът на производство на водата;
Изменение 149
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2 – уводна част
(2)  най-актуалните резултати от контрола на параметрите, посочени в приложение I, части А и Б, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:
(2)  преглед най-актуалните резултати от контрола на параметрите на водоснабдителното дружество, посочени в приложение I, части А, Б и Ба, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от:
Изменение 202
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2– буква б
б)  шест месеца — за големите водоснабдителни предприятия;
б)  шест месеца — за средните и големите водоснабдителни предприятия;
Изменение 203
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 2– буква в
в)  една година — за малките водоснабдителни предприятия;
в)  една година — за много малките и малките водоснабдителни предприятия;
Изменение 150
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 3
(3)  в случай на превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;
(3)  в случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи след превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;
Изменение 151
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 4
(4)  обобщение на съответната оценка на риска по отношение на водоснабдяването;
заличава се
Изменение 152
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 5
(5)  информация за следните параметри с индикаторно значение и свързаните с тях параметрични стойности:
(5)  информация за параметрите с индикаторно значение, изброени в приложение 1, част Ва, и свързаните с тях параметрични стойности;
a)  цвят;
б)  pH (концентрация на водородни йони);
в)  eлектропроводимост;
г)  желязо;
д)  манган;
е)  мирис;
ж)  вкус;
з)  твърдост;
i)  минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:
—  борати — BO3-
—  карбонати — CO32-
—  хлориди — Cl-,
—  флуориди — F-,
—  хидрогенкарбонати — HCO3-
—  нитрати — NO3-
—  нитрити — NO2-
—  фосфати — PO43-
—  силикати — SiO2
—  сулфати — SO42-
—  сулфиди — S2-
—  алуминий — Al,
—  амониеви йони — NH4+,
—  калций — Ca,
—  магнезий — Mg,
—  калий — K,
—  натрий — Na.
По отношение на тези параметрични стойности, както и на други нейонизирани съединения и микроелементи, могат да бъдат публикувани референтни стойности и/или обяснения;
Изменение 153
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 6
(6)  съвети за потребителите, включително за начините, по които може да се намали потреблението на вода;
(6)  съвети за потребителите, включително, по целесъобразност, за начините, по които може да се намали потреблението на вода и по които водата се използва отговорно според местните условия;
Изменение 154
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7
(7)  за много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:
(7)  за големите и много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно:
Изменение 155
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква а
a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно дела на течовете и потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода;
a)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно равнището на течовете съгласно определеното от държавите членки;
Изменение 156
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква б
б)  управлението и ръководството на водоснабдителното предприятие, включително за състава на управителния съвет;
б)  информация относно модела на управление и структурата на собствеността на водоснабдителното предприятие;
Изменение 157
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква г
г)  анализ на разходите на плащаната от потребителите тарифа за кубичен метър вода (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани с потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода, предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, събирането и пречистването на отпадъчните води, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
г)  когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително разходите, свързани с предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки;
Изменение 158
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква д
д)  размера на инвестициите, които водоснабдителното предприятие е преценило за необходими, за да се гарантира финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги (включително за поддръжка на инфраструктурата) и размера на действително получените или възстановени инвестиции;
д)  размера на направените, текущите и планираните инвестиции, както и финансовия план;
Изменение 159
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква ж
ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка със сроковете и целесъобразността на действията в отговор на възникнали проблеми;
ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка с начина, по който е намерено решение за тях;
Изменение 160
Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – точка 8
(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3).
(8)  при поискване достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3) и не по-рано от датата на транспониране на настоящата директива.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0288/2018).

Последно осъвременяване: 9 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност