Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0288/2018

Texte depuse :

A8-0288/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Explicaţii privind voturile
PV 28/03/2019 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Texte adoptate
PDF 386kWORD 152k
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg
Calitatea apei destinate consumului uman ***I
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentele 161, 187, 206 și 213
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Prezenta directivă ar trebui să urmărească același obiectiv. În acest scop, este necesar să se definească la nivelul Uniunii cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman nu conține microorganisme, paraziți și orice alte substanțe care, în anumite cazuri, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că aceasta îndeplinește condițiile minime menționate.
(2)  Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul juridic pentru a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Prezenta directivă ar trebui să urmărească același obiectiv și ar trebui să asigure accesul universal la apa destinată consumului uman în Uniune. În acest scop, este necesar să se definească la nivelul Uniunii cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească apa cu această destinație. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman nu conține microorganisme, paraziți și substanțe care, în anumite cazuri, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, precum și că aceasta îndeplinește condițiile minime menționate.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   În conformitate cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, prezenta directivă ar trebui să aibă ca scop încurajarea utilizării eficiente și sustenabile a resurselor de apă, îndeplinind astfel obiectivele economiei circulare.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)
(2b)   Dreptul omului la apă și la salubritate a fost recunoscut ca unul dintre drepturile omului de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din 28 iulie 2010 și, prin urmare, accesul la apă potabilă curată nu ar trebui limitat din cauza lipsei accesibilității din punct de vedere financiar pentru utilizatorul final.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2 c (nou)
(2c)   Trebuie asigurată coerența dintre Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și prezenta directivă.
_________________
1a Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 2 d (nou)
(2d)   Cerințele prevăzute de prezenta directivă ar trebui să reflecte situația și condițiile de la nivel național pentru furnizorii de apă din statele membre.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că aceste tipuri de apă sunt reglementate de Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului68 și, respectiv, de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului69. Cu toate acestea, Directiva 2009/54/CE are drept obiect atât apele minerale naturale, cât și apele de izvor, și doar prima dintre aceste două categorii ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) al treilea paragraf din Directiva 2009/54/CE, apele de izvor ar trebui să respecte dispozițiile prezentei directive. În cazul apei destinate consumului uman și îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării sau utilizate pentru producerea, prepararea sau tratarea alimentelor, apa trebuie să respecte dispozițiile prezentei directive până la punctul de conformitate (cu alte cuvinte robinetul), după care ar trebui să fie considerată aliment, în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului70.
(3)  Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele medicinale, având în vedere faptul că aceste tipuri de apă sunt reglementate de Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului68 și, respectiv, de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului69. Cu toate acestea, Directiva 2009/54/CE are drept obiect atât apele minerale naturale, cât și apele de izvor, și doar prima dintre aceste două categorii ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive. În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) al treilea paragraf din Directiva 2009/54/CE, apele de izvor ar trebui să respecte dispozițiile prezentei directive. Această obligație nu ar trebui totuși să fie extinsă la parametrii microbiologici prevăzuți în anexei I partea A din prezenta directivă. În cazul apei destinate consumului uman din sistemul public de aprovizionare cu apă sau din fântâni private, îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării sau utilizate pentru producerea, prepararea sau tratarea în scop comercial a alimentelor, în principiu apa trebuie să respecte în continuare dispozițiile prezentei directive până la punctul de conformitate, după care ar trebui să fie considerată aliment, în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului70. Atunci când sunt respectate cerințele aplicabile privind siguranța alimentară, autoritățile competente din statele membre ar trebui să poată autoriza reutilizarea apei în sectoarele de prelucrare a alimentelor.
_________________
_________________
68 Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).
68 Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) (JO L 164, 26.6.2009, p. 45).
69 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
69 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
70 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
70 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  În urma finalizării inițiativei cetățenești europene privind dreptul la apă (Right2Water)71, a fost lansată o consultare publică la nivelul întregii Uniuni și s-a efectuat o evaluare a Directivei 98/83/CE în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)72. Din acest exercițiu a rezultat că anumite dispoziții ale Directivei 98/83/CE trebuie să fie actualizate. Au fost identificate patru domenii în care s-ar putea face îmbunătățiri, și anume lista parametrilor valorici bazați pe calitate, recurgerea limitată la o abordare bazată pe riscuri, dispozițiile imprecise privind informarea consumatorilor și disparitățile dintre sistemele de aprobare pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman. În plus, inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă a identificat drept o problemă distinctă faptul că o parte a populației, în special grupurile marginalizate, nu are acces la apa destinată consumului uman, a cărui asigurare reprezintă, de asemenea, un angajament asumat în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU. Un ultim aspect identificat este lipsa generalizată a conștientizării în privința problemei scurgerilor de apă, care sunt cauzate de investițiile insuficiente în întreținerea și reînnoirea infrastructurii de alimentare cu apă, după cum se arată și în Raportul special privind infrastructura de alimentare cu apă al Curții de Conturi Europene73.
(4)  În urma finalizării inițiativei cetățenești europene privind dreptul la apă (Right2Water)71, care a invitat Uniunea să depună eforturi mai mari pentru a se realiza accesul universal la apă, a fost lansată o consultare publică la nivelul întregii Uniuni și s-a efectuat o evaluare a Directivei 98/83/CE în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)72. Din acest exercițiu a rezultat că anumite dispoziții ale Directivei 98/83/CE trebuie să fie actualizate. Au fost identificate patru domenii în care s-ar putea face îmbunătățiri, și anume lista parametrilor valorici bazați pe calitate, recurgerea limitată la o abordare bazată pe riscuri, dispozițiile imprecise privind informarea consumatorilor și disparitățile dintre sistemele de aprobare pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman și implicațiile acestora pentru sănătatea umană. În plus, inițiativa cetățenească europeană privind dreptul la apă a identificat drept o problemă distinctă faptul că o parte a populației, în special grupurile vulnerabile și marginalizate, are acces limitat sau nu are acces la apa destinată consumului uman, la prețuri accesibile, ceea ce reprezintă, de asemenea, un angajament asumat în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 din Agenda 2030 a ONU. În acest context, Parlamentul European recunoaște dreptul tuturor locuitorilor Uniunii de a avea acces la apă destinată consumului uman. Un ultim aspect identificat este lipsa generalizată a conștientizării problemei scurgerilor de apă, care sunt cauzate de investițiile insuficiente în întreținerea și reînnoirea infrastructurii de alimentare cu apă, după cum se arată și în Raportul special al Curții de Conturi Europene privind infrastructura de alimentare cu apă73, precum și de o cunoaștere câteodată insuficientă a rețelelor de distribuție a apei.
_________________
_________________
71 COM(2014)0177
71 COM(2014)0177
72 SWD(2016)0428
72 SWD(2016)0428
73 Raport special al Curții de Conturi Europene, SR 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.
73 Raport special al Curții de Conturi Europene, SR 12/2017: „Punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 6 al ONU, statele membre ar trebui să aibă obligația de a pune în aplicare planuri de acțiune pentru a asigura accesul universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă din punct de vedere financiar pentru toți până în 2030.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)
(4b)   Parlamentul European a adoptat Rezoluția din 8 septembrie 2015 referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water).
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Apa destinată consumului uman joacă un rol fundamental în eforturile continue ale Uniunii menite să consolideze protecția sănătății umane și a mediului împotriva perturbatorilor endocrini. Reglementarea în prezenta directivă a compușilor care perturbă sistemul endocrin constituie un pas încurajator, coerent cu strategia actualizată a Uniunii privind perturbatorii endocrini, pe care Comisia este obligată să o prezinte fără întârziere.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  În cazul în care nu există suficiente cunoștințe științifice pentru a determina dacă o substanță prezentă în apa destinată consumului uman prezintă sau nu riscuri pentru sănătatea umană sau pentru a determina cantitatea maximă admisibilă a acestei substanțe în apă, ar trebui, în conformitate cu principiul precauției, să se pună această substanță „sub supraveghere”, în așteptarea obținerii unor dovezi științifice mai clare. Prin urmare, statele membre ar trebui să monitorizeze separat acești parametri emergenți.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)
(6b)   Parametrii indicatori nu au niciun efect direct asupra sănătății publice. Ei sunt totuși importanți pentru a monitoriza funcționarea instalațiilor de producție și distribuție a apei, precum și pentru a evalua calitatea apei. Acești parametri pot scoate în evidență deficiențele din procesul de tratare a apei și au, de asemenea, un rol important în îmbunătățirea și menținerea încrederii consumatorilor în calitatea apei. Prin urmare, ei trebuie să fie monitorizați de statele membre.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor, statele membre ar trebui să aibă obligația să stabilească valori și pentru parametri suplimentari, care nu figurează în anexa I.
(7)  În cazurile în care acest lucru este necesar pentru a aplica pe deplin principiul precauției și pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor, statele membre ar trebui să aibă obligația să stabilească valori și pentru parametri suplimentari, care nu figurează în anexa I.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Planificarea preventivă în domeniul siguranței și elementele bazate pe riscuri au fost avute în vedere numai într-o măsură limitată în Directiva 98/83/CE. Primele elemente ale unei abordări bazate pe riscuri au fost deja introduse în 2015 de Directiva (UE) 2015/1787, care a modificat Directiva 98/83/CE pentru a permite statelor membre să acorde derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile76. Orientările respective, care instituie așa-numita abordare bazată pe principiul planificării în domeniul siguranței apei, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel internațional care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei destinate consumului uman. Acestea ar trebui să fie menținute în prezenta directivă. Pentru a se asigura că aceste principii nu se limitează la aspectele legate de control, pentru a cheltui timp și resurse doar pentru riscurile importante și pentru măsurile care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor și care intervin la sursă și pentru a evita efectuarea de analize și depunerea de eforturi pe subiecte irelevante, este adecvat să se introducă o abordare completă, bazată pe riscuri, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la zona de captare, trecând prin distribuție și ajungând până la robinet. Această abordare ar trebui să fie alcătuită din trei componente: în primul rând, o evaluare de către statul membru a pericolelor asociate zonei de captare („evaluarea riscurilor”), efectuată în conformitate cu Orientările OMS și cu Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei77; în al doilea rând, posibilitatea ca furnizorul de apă să adapteze controlul la riscurile principale („evaluarea riscului de furnizare”); în al treilea rând, o evaluare de către statul membru a posibilelor riscuri decurgând din sistemele de distribuție casnică (de exemplu Legionella sau plumbul) („evaluarea riscului de distribuție casnică”). Aceste evaluări ar trebui revizuite periodic, printre altele ca reacție la amenințările reprezentate de evenimente meteorologice extreme legate de climă, la modificări cunoscute ale activității umane în zona de captare ori la incidente având legătură cu sursa. Abordarea bazată pe riscuri asigură un schimb continuu de informații între autoritățile competente și furnizorii de apă.
(8)  Planificarea preventivă în domeniul siguranței și elementele bazate pe riscuri au fost avute în vedere numai într-o măsură limitată în Directiva 98/83/CE. Primele elemente ale unei abordări bazate pe riscuri au fost deja introduse în 2015 de Directiva (UE) 2015/1787, care a modificat Directiva 98/83/CE pentru a permite statelor membre să acorde derogări de la programele de monitorizare pe care le-au instituit, cu condiția să fie efectuate evaluări ale riscului credibile, care se pot baza pe Orientările OMS privind calitatea apei potabile76. Orientările respective, care instituie așa-numita abordare bazată pe principiul planificării în domeniul siguranței apei, împreună cu standardul EN 15975-2 privind securitatea alimentării cu apă potabilă, sunt principii recunoscute la nivel internațional care stau la baza producției, distribuției, monitorizării și analizei parametrilor apei destinate consumului uman. Acestea ar trebui să fie menținute în prezenta directivă. Pentru a se asigura că aceste principii nu se limitează la aspectele legate de control, pentru a cheltui timp și resurse doar pentru riscurile importante și pentru măsurile care sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor și care intervin la sursă și pentru a evita efectuarea de analize și depunerea de eforturi pe subiecte irelevante, este adecvat să se introducă o abordare completă, bazată pe riscuri, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la zona de captare, trecând prin distribuție și ajungând până la robinet. Această abordare ar trebui să se bazeze pe cunoștințele dobândite și pe acțiunile întreprinse în temeiul Directivei 2000/60/CE și ar trebui să țină seama, într-o măsură mai mare, de impactul pe care îl au schimbările climatice asupra resurselor de apă. O abordare bazată pe riscuri ar trebui să fie alcătuită din trei componente: în primul rând, o evaluare de către statul membru a pericolelor asociate zonei de captare („evaluarea riscurilor”), efectuată în conformitate cu Orientările OMS și cu Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei77; în al doilea rând, posibilitatea ca furnizorul de apă să adapteze controlul la riscurile principale („evaluarea riscului de furnizare”); în al treilea rând, o evaluare de către statul membru a posibilelor riscuri decurgând din sistemele de distribuție casnică (de exemplu Legionella sau plumbul), în special în spațiile prioritare („evaluarea riscului de distribuție casnică”). Aceste evaluări ar trebui revizuite periodic, printre altele ca reacție la amenințările reprezentate de evenimente meteorologice extreme legate de climă, la modificări cunoscute ale activității umane în zona de captare ori la incidente având legătură cu sursa. Abordarea bazată pe riscuri asigură un schimb continuu de informații între autoritățile competente, furnizorii de apă și alte părți interesate, inclusiv cele responsabile de sursele de poluare sau de riscul de poluare. Cu titlu de excepție, punerea în aplicare a abordării bazate pe riscuri ar trebui să fie adaptată la constrângerile specifice ale navelor maritime care desalinizează apa și transportă pasageri. Navele maritime aflate sub pavilion european respectă cadrul internațional de reglementare atunci când navighează în apele internaționale. De asemenea, transportul și producția de apă destinată consumului uman la bord se confruntă cu constrângeri specifice care impun o adaptare a dispozițiilor prezentei directive.
_________________
_________________
76 Orientări privind calitatea apei potabile, ediția a patra, Organizația Mondială a Sănătății, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Orientări privind calitatea apei potabile, ediția a patra, Organizația Mondială a Sănătății, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei: gestionarea pas cu pas a riscurilor pentru furnizorii de apă potabilă, Organizația Mondială a Sănătății, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
77 Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei: gestionarea pas cu pas a riscurilor pentru furnizorii de apă potabilă, Organizația Mondială a Sănătății, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Utilizarea ineficace a resurselor de apă, în special scurgerile de la nivelul infrastructurilor de alimentare cu apă, conduce la supraexploatarea resurselor limitate de apă destinată consumului uman. Acest lucru împiedică în mod grav statele membre să atingă obiectivele prevăzute de Directiva 2000/60/CE.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Evaluarea riscurilor ar trebui să se concentreze pe reducerea nivelului de tratare necesar pentru producerea de apă destinată consumului uman, de exemplu prin reducerea presiunilor care provoacă poluarea corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. În acest scop, statele membre ar trebui să identifice pericolele și posibilele surse de poluare asociate cu aceste corpuri de apă și să controleze nivelul poluanților pe care îi consideră relevanți, de exemplu din cauza pericolelor identificate (cum ar fi microplasticele, nitrații, pesticidele sau medicamentele identificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului78), din cauza prezenței lor naturale în zona de captare (de exemplu arsenicul) sau din cauza informațiilor provenite de la furnizorii de apă (de exemplu în cazul creșterii bruște a unui anumit parametru în apa brută). Acești parametri ar trebui utilizați ca repere care să declanșeze luarea de către autoritățile competente a unor măsuri destinate să reducă presiunea asupra corpurilor de apă, cum ar fi măsuri de prevenire sau de atenuare (inclusiv desfășurarea de cercetări pentru a înțelege impactul asupra sănătății, dacă este necesar), să protejeze respectivele corpuri de apă și să abordeze sursa poluării, în cooperare cu furnizorii de apă și cu părțile interesate.
(9)  Evaluarea riscurilor ar trebui să adopte o abordare globală a evaluării riscurilor, bazată pe obiectivul explicit al reducerii nivelului de tratare necesar pentru producerea de apă destinată consumului uman, de exemplu prin reducerea presiunilor care provoacă poluarea – sau riscurile de poluare – a corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. În acest scop, statele membre ar trebui să identifice pericolele și posibilele surse de poluare asociate cu aceste corpuri de apă și să controleze nivelul poluanților pe care îi consideră relevanți, de exemplu din cauza pericolelor identificate (cum ar fi microplasticele, nitrații, pesticidele sau medicamentele identificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului78), din cauza prezenței lor naturale în zona de captare (de exemplu arsenicul) sau din cauza informațiilor provenite de la furnizorii de apă (de exemplu în cazul creșterii bruște a unui anumit parametru în apa brută). În conformitate cu Directiva 2000/60/CE, acești parametri ar trebui utilizați ca repere care să declanșeze luarea de către autoritățile competente a unor măsuri destinate să reducă presiunea asupra corpurilor de apă, cum ar fi măsuri de prevenire sau de atenuare (inclusiv desfășurarea de cercetări pentru a înțelege impactul asupra sănătății, dacă este necesar), să protejeze respectivele corpuri de apă și să elimine sursa sau riscul poluării, în cooperare cu toate părțile interesate, inclusiv cu cele responsabile de sursele de poluare reale sau potențiale. Atunci când un stat membru constată, în urma evaluării riscurilor, că un parametru nu este prezent într-o anumită zonă de captare (de exemplu, datorită faptului că respectiva substanță nu se regăsește niciodată în apele subterane sau în apele de suprafață), acesta ar trebui să informeze furnizorii de apă vizați și ar trebui să le poată permite să reducă frecvența controlului privind respectivul parametru sau să îl elimine din lista parametrilor de controlat, fără a efectua o evaluare a riscului în legătură cu aprovizionarea.
_________________
_________________
78 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
78 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Respectarea parametrilor valorici utilizați pentru a evalua calitatea apei destinate consumului uman trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză. Cu toate acestea, calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție. OMS precizează că în Uniune Legionella reprezintă cel mai mare pericol pentru sănătate dintre toți patogenii cu transmisie acvatică. Aceasta este transmisă prin instalațiile de alimentare cu apă caldă prin inhalare, de exemplu în timpul dușului. Prin urmare, acest patogen este în mod clar legat de sistemele de distribuție casnică. Întrucât impunerea unei obligații unilaterale de a controla toate spațiile private și publice pentru a depista prezența acestui agent patogen ar conduce la costuri nerezonabil de ridicate, o evaluare a riscului de distribuție casnică este, prin urmare, o soluție mai adecvată pentru a trata această problemă. În plus, potențialele riscuri generate de produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor de distribuție casnică. Prin urmare, evaluarea riscului de distribuție casnică ar trebui să includă, prin altele, concentrarea controlului asupra spațiilor prioritare, evaluarea riscurilor care decurg din sistemul de distribuție casnică și din produsele și materialele conexe și verificarea performanței produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman pe baza declarației de performanță întocmite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului79. Informațiile menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului80 trebuie, de asemenea, să fie furnizate împreună cu declarația de performanță. Pe baza acestei evaluări, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, printre altele, că au fost luate măsuri adecvate de control și gestionare (de exemplu în cazul unor epidemii), în conformitate cu orientările OMS81, și că migrarea unor substanțe din produsele pentru construcții nu periclitează sănătatea umană. Cu toate acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, în cazul în care aceste măsuri ar presupune limitarea liberei circulații a produselor și a materialelor în Uniune, aceste limite trebuie să fie justificate în mod corespunzător, să fie strict proporționale și să nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată a comerțului dintre statele membre.
(11)  Respectarea parametrilor valorici utilizați pentru a evalua calitatea apei destinate consumului uman trebuie asigurată în punctul în care apa destinată consumului uman este pusă la dispoziția consumatorului în cauză. Cu toate acestea, calitatea apei destinate consumului uman poate fi influențată de sistemul casnic de distribuție. OMS precizează că în Uniune Legionella reprezintă cel mai mare pericol pentru sănătate dintre toți patogenii cu transmisie acvatică, în special Legionella pneumophila, care este răspunzătoare de cea mai mare parte a cazurilor de legioneloză în Uniune. Aceasta este transmisă prin instalațiile de alimentare cu apă caldă prin inhalare, de exemplu în timpul dușului. Prin urmare, acest patogen este în mod clar legat de sistemele de distribuție casnică. Întrucât impunerea unei obligații unilaterale de a controla toate spațiile private și publice pentru a depista prezența acestui agent patogen ar conduce la costuri nerezonabil de ridicate și ar contraveni principiului subsidiarității, o evaluare a riscului de distribuție casnică este, prin urmare, o soluție mai adecvată pentru a trata această problemă, în special în spațiile prioritare. În plus, potențialele riscuri generate de produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor de distribuție casnică. Prin urmare, evaluarea riscului de distribuție casnică ar trebui să includă, printre altele, axarea controlului pe spațiile prioritare, evaluarea riscurilor care decurg din sistemul de distribuție casnică și din produsele și materialele conexe care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Informațiile menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului80 trebuie, de asemenea, să fie furnizate împreună cu declarația de performanță. Pe baza acestei evaluări, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura, printre altele, că au fost luate măsuri adecvate de control și gestionare (de exemplu, în cazul unor epidemii), în conformitate cu orientările OMS81, și că migrarea unor particule din substanțele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman nu periclitează sănătatea umană.
_________________
_________________
79 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).
80 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
80 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
81 „Legionella și prevenirea legionelozei”, Organizația Mondială a Sănătății, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 „Legionella și prevenirea legionelozei”, Organizația Mondială a Sănătății, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Dispozițiile Directivei 98/83/CE privind asigurarea calității tratării, a echipamentului și a materialelor nu au reușit să abordeze obstacolele din calea pieței interne legate de libera circulație a produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Sunt încă necesare aprobări ale produselor la nivel național, iar cerințele sunt diferite de la un stat membru la altul. Acest lucru face dificil și costisitor pentru producători să își comercializeze produsele în întreaga Uniune. Înlăturarea barierelor tehnice din calea liberei circulații a produselor pentru construcții poate fi obținută numai prin stabilirea, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, a unor specificații tehnice armonizate pentru produsele pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman. Acest regulament permite elaborarea de standarde europene prin care să se armonizeze metodele de evaluare aplicate produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman, precum și stabilirea de niveluri-prag și de clase prin raportare la nivelul de performanță al unei caracteristici esențiale. În acest sens, în programul de lucru pentru 2017 în domeniul standardizării82 a fost inclusă o solicitare de standardizare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011, vizând în mod specific igiena și siguranța produselor și a materialelor care intră în contact cu apa destinată consumului uman, iar în 2018 ar trebui să fie publicat un standard. Publicarea acestui standard armonizat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene va asigura un proces rațional de luare a deciziilor referitoare la introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a unor produse pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman sigure. Drept urmare, dispozițiile privind echipamentele și materialele care vin în contact cu apa destinată consumului uman ar trebui eliminate, înlocuite parțial cu dispoziții privind evaluarea riscului de distribuție casnică și completate de standarde armonizate relevante, adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011.
(12)  Dispozițiile Directivei 98/83/CE referitoare la asigurarea calității tratării, a echipamentelor și a materialelor nu au reușit să elimine obstacolele de pe piața internă legate de libera circulație a produselor pentru construcții care vin în contact cu apa destinată consumului uman și nici să asigure o protecție suficientă în ceea ce privește sănătatea umană. Sunt încă necesare aprobări ale produselor la nivel național, iar cerințele sunt diferite de la un stat membru la altul. Acest lucru face dificil și costisitor pentru producători să își comercializeze produsele în întreaga Uniune. Această situație este cauzată de lipsa unor standarde minime de igienă la nivel european pentru toate produsele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman, condiție esențială pentru asigurarea recunoașterii reciproce depline între statele membre. Înlăturarea barierelor tehnice și conformitatea la nivelul Uniunii a tuturor produselor și materialelor care intră în contact cu apa destinată consumului uman pot fi obținute efectiv, așadar, numai prin stabilirea unor cerințe minime de calitate la nivelul Uniunii. Drept urmare, aceste dispoziții ar trebui consolidate printr-o procedură de armonizare a acestor produse și materiale. Această activitate ar trebui să se bazeze pe experiența dobândită și pe progresele obținute de mai multe state membre care colaborează de mulți ani și depun eforturi comune pentru a ajunge la o convergență normativă în acest domeniu.
_________________
82 SWD(2016)0185.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că sunt instituite programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Cea mai mare parte a controalelor efectuate în scopul prezentei directive sunt realizate de furnizorii de apă. Furnizorii de apă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește parametrii pe care îi controlează în scopul evaluării riscului de furnizare. Dacă un parametru nu este detectat, furnizorii de apă ar trebui să aibă posibilitatea de a diminua frecvența controalelor sau de a înceta controlul acelui parametru. Evaluarea riscului de furnizare ar trebui aplicată majorității parametrilor. Cu toate acestea, ar trebui să existe o listă a parametrilor de bază care să fie controlați cu o anumită frecvență minimă. Prezenta directivă prevede dispoziții cu privire la frecvența controalelor de conformitate și conține numai un număr limitat de dispoziții privind controlul în scopuri operaționale. Este posibil să fie necesare controale suplimentare în scopuri operaționale pentru a asigura buna funcționare a tratării apei, dar acest fapt rămâne la latitudinea furnizorilor de apă. În această privință, furnizorii de apă pot consulta Orientările OMS și Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei.
(13)  Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că sunt instituite programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Cea mai mare parte a controalelor efectuate în scopul prezentei directive sunt realizate de furnizorii de apă, însă, acolo unde este cazul, statele membre ar trebui să clarifice căror autorități competente le revin obligațiile care decurg din transpunerea prezentei directive. Furnizorii de apă ar trebui să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește parametrii pe care îi controlează în scopul evaluării riscului de furnizare. Dacă un parametru nu este detectat, furnizorii de apă ar trebui să aibă posibilitatea de a diminua frecvența controalelor sau de a înceta controlul acelui parametru. Evaluarea riscului de furnizare ar trebui aplicată majorității parametrilor. Cu toate acestea, ar trebui să existe o listă a parametrilor de bază care să fie controlați cu o anumită frecvență minimă. Prezenta directivă prevede dispoziții cu privire la frecvența controalelor de conformitate și conține numai un număr limitat de dispoziții privind controlul în scopuri operaționale. Este posibil să fie necesare controale suplimentare în scopuri operaționale pentru a asigura buna funcționare a tratării apei, dar acest fapt rămâne la latitudinea furnizorilor de apă. În această privință, furnizorii de apă pot consulta Orientările OMS și Manualul privind planificarea în domeniul siguranței apei.
Amendamentul 188
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Abordarea bazată pe riscuri ar trebui să fie treptat aplicată de toți furnizorii de apă, inclusiv de cei mici, întrucât evaluarea Directivei 98/83/CE a arătat existența unor deficiențe la nivelul punerii sale în aplicare de către acești furnizori, provocate uneori de costul efectuării unor operațiuni de control inutile. Atunci când se aplică abordarea bazată pe riscuri, ar trebui ținut cont de preocupările legate de securitate.
(14)  Abordarea bazată pe riscuri ar trebui să fie aplicată de toți furnizorii de apă, inclusiv de cei foarte mici, mici și mijlocii, întrucât evaluarea Directivei 98/83/CE a arătat existența unor deficiențe la nivelul punerii sale în aplicare de către acești furnizori, provocate uneori de costul efectuării unor operațiuni de control inutile, prevăzând în același timp posibilitatea unor derogări pentru furnizorii foarte mici. Atunci când se aplică abordarea bazată pe riscuri, ar trebui ținut cont de preocupările legate de securitate și de preocupările legate de principiul „poluatorul plătește”. În cazul furnizorilor mai mici, autoritatea competentă ar trebui să susțină operațiunile de control, asigurând un sprijin de specialitate.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   În vederea asigurării celui mai ridicat nivel de protecție în materie de sănătate publică, statele membre ar trebui să asigure o repartizare clară și echilibrată a responsabilităților legate de aplicarea abordării bazate pe riscuri în conformitate cu cadrul lor național instituțional și juridic.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  În cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat ar trebui să investigheze imediat cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei. În cazurile în care furnizarea apei reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană, furnizarea acestui tip de apă ar trebui interzisă sau utilizarea sa ar trebui să fie restricționată. În plus, este important să se clarifice faptul că neconformarea la cerințele minime privind valorile parametrilor microbiologici și chimici ar trebui considerată automat de statele membre drept pericol potențial la adresa sănătății umane. În cazurile în care astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 191 alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă.
(15)  În cazul nerespectării cerințelor prezentei directive, statul membru vizat ar trebui să investigheze imediat cauza și să se asigure că se întreprind măsurile de remediere necesare cât mai curând posibil pentru a restabili calitatea apei. În cazurile în care furnizarea apei reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană, furnizarea acestui tip de apă ar trebui interzisă sau utilizarea sa ar trebui restricționată, iar cetățenii care ar putea fi afectați ar trebui informați în mod corespunzător. În plus, în caz de nerespectare a cerințelor minime privind valorile parametrilor microbiologici și chimici, statele membre ar trebui să determine dacă depășirea valorilor constituie sau nu un pericol potențial pentru sănătatea umană. În acest scop, statele membre ar trebui să ia în considerare mai ales măsura în care s-au depășit cerințele minime privind valorile, precum și tipul parametrului în cauză. În cazurile în care astfel de măsuri de remediere sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu dispozițiile articolului 191 alineatul (2) din tratat, trebuie să se acorde prioritate acțiunilor care soluționează problema la sursă.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)   Este important ca apa contaminată să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană. De aceea, furnizarea acestei ape ar trebui să fie interzisă sau utilizarea ei ar trebui să fie limitată.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Statele membre ar trebui să nu mai fie autorizate să acorde derogări de la prezenta directivă. Derogările erau inițial utilizate pentru a acorda statelor membre un termen de până la nouă ani pentru a remedia o situație de nerespectare a unui parametru valoric. Această procedură s-a dovedit a fi împovărătoare pentru statele membre și Comisie deopotrivă. În plus, în unele cazuri, aceasta a condus la adoptarea cu întârziere a acțiunilor de remediere, întrucât posibilitatea acordării unei derogări a fost considerată ca indicând o perioadă de tranziție. Prin urmare, dispoziția privind derogările ar trebui să fie eliminată. Din rațiuni de protecție a sănătății umane, atunci când sunt depășiți parametrii valorici, dispozițiile referitoare la acțiunile de remediere ar trebui să se aplice imediat, fără posibilitatea de a se acorda o derogare de la respectarea parametrilor valorici. Cu toate acestea, derogările acordate de statele membre în temeiul articolului 9 din Directiva 98/83/CE care sunt încă aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să continue să se aplice până la sfârșitul perioadei pentru care sunt valabile, dar nu ar trebui să mai fie înnoite.
(16)  Statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde derogări de la prezenta directivă. Derogările erau inițial utilizate pentru a acorda statelor membre un termen de până la nouă ani pentru a remedia o situație de nerespectare a unui parametru valoric. Această procedură s-a dovedit a fi utilă pentru statele membre, având în vedere nivelul de ambiție al directivei. Totuși, trebuie remarcat că, în unele cazuri, această procedură a condus la adoptarea cu întârziere a acțiunilor de remediere, întrucât posibilitatea acordării unei derogări era considerată uneori ca indicând o perioadă de tranziție. Cu toate acestea, având în vedere, în primul rând, că urmează să fie consolidați parametrii de calitate prevăzuți de prezenta directivă și, în al doilea rând, că se depistează tot mai bine prezența poluanților emergenți, ceea ce necesită măsuri sporite de evaluare, de monitorizare și de gestionare, este în continuare necesar să se păstreze o procedură de derogare adaptată la aceste realități, cu condiția ca acestea să nu reprezinte un pericol potențial pentru sănătatea umană și ca alimentarea cu apă destinată consumului uman în domeniul vizat să nu poată fi asigurată prin alte mijloace rezonabile. Prin urmare, dispoziția din Directiva 98/83/CE referitoare la derogări ar trebui să fie modificată, pentru a asigura conformarea mai rapidă și mai eficace de către statele membre la cerințele prezentei directive. Derogările acordate de statele membre în temeiul articolului 9 din Directiva 98/83/CE care sunt încă aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să se aplice în continuare în conformitate cu modalitățile prevăzute în dispozițiile aflate în vigoare în momentul în care a fost acordată derogarea.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  Comisia, în răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (Dreptul la apă) din 201483, a invitat statele membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Comisia s-a angajat, de asemenea, să „îmbunătățească accesul la apă potabilă sigură [...] pentru întreaga populație, prin intermediul politicilor de mediu”84 Acest lucru este în acord cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și cu obiectivul aferent al „accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți”. Conceptul de acces echitabil acoperă o gamă largă de aspecte, cum ar fi disponibilitatea (de exemplu din cauza motivelor geografice, a lipsei infrastructurii sau a situației specifice a unei anumite părți a populației), calitatea, acceptabilitatea sau caracterul accesibil din punct de vedere financiar. În ceea ce privește caracterul accesibil din punct de vedere financiar al apei, este important să se reamintească faptul că, atunci când stabilesc tarifele în conformitate cu principiul recuperării costurilor prevăzut în Directiva 2000/60/CE, statele membre pot avea în vedere variația condițiilor economice și sociale ale populației și pot, din acest motiv, să adopte tarife sociale sau măsuri pentru protejarea categoriilor de populație dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Prezenta directivă se referă în special la aspectele accesului la apă care sunt legate de calitate și disponibilitate. Pentru a aborda aceste aspecte, ca parte a răspunsului la inițiativa cetățenească europeană, și pentru a contribui la punerea în aplicare a Principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale85, care prevede că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă”, statele membre ar trebui să aibă obligația de a combate problema accesului la apă la nivel național, dispunând totodată de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește tipul exact de măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin acțiuni care vizează îmbunătățirea accesului la apa destinată consumului uman pentru toți, de exemplu prin amplasarea de surse de apă cu acces liber în orașe, și prin promovarea utilizării prin încurajarea furnizării de apă destinată consumului uman în mod gratuit în clădirile publice și în restaurante.
(17)  Comisia, în răspunsul său la inițiativa cetățenească europeană „Right2Water” (Dreptul la apă) din 201483, a invitat statele membre să asigure accesul la un nivel minim de alimentare cu apă pentru toți cetățenii, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Comisia s-a angajat, de asemenea, să „îmbunătățească accesul la apă potabilă sigură [...] pentru întreaga populație, prin intermediul politicilor de mediu”84 Acest lucru este în conformitate cu articolele 1 și 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest lucru este în acord, de asemenea, cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 și cu obiectivul aferent al „accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și accesibilă pentru toți”. Conceptul de acces echitabil acoperă o gamă largă de aspecte, cum ar fi disponibilitatea (de exemplu din cauza motivelor geografice, a lipsei infrastructurii sau a situației specifice a unei anumite părți a populației), calitatea, acceptabilitatea sau caracterul accesibil din punct de vedere financiar. În ceea ce privește accesibilitatea apei din punct de vedere financiar, este important să se reamintească faptul că, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, dacă stabilesc tarifele în conformitate cu principiul recuperării costurilor prevăzut în directiva menționată, statele membre pot avea în vedere variația condițiilor economice și sociale ale populației și pot, din acest motiv, să adopte tarife sociale sau măsuri pentru protejarea categoriilor de populație dezavantajate din punct de vedere socio-economic. Prezenta directivă se referă în special la aspectele accesului la apă care sunt legate de calitate și disponibilitate. Pentru a aborda aceste aspecte, ca parte a răspunsului la inițiativa cetățenească europeană, și pentru a contribui la punerea în aplicare a Principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale85, care prevede că „orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă”, statele membre ar trebui să aibă obligația de a soluționa la nivel național problema accesului la apă la un preț abordabil, dispunând totodată de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește tipul exact de măsuri care urmează să fie puse în aplicare. Acest lucru poate fi realizat, printre altele, prin acțiuni care vizează îmbunătățirea accesului la apa destinată consumului uman pentru toți, de exemplu prin evitarea introducerii unor cerințe mai stricte privind calitatea apei, care sunt nejustificate din punctul de vedere al sănătății publice, ceea ce ar duce la creșterea prețului la apă pentru cetățeni, prin amplasarea de fântâni de apă cu acces liber în orașe și prin promovarea utilizării acesteia încurajând asigurarea gratuită a apei destinate consumului uman în clădirile publice, în restaurante, în centrele comerciale și de agrement, precum și în zonele de tranzit și de circulație intensă cum ar fi gările și aeroporturile. Statele membre ar trebui să poată stabili de sine stătător combinația potrivită de astfel de instrumente în funcție de situația lor internă specifică.
_________________
_________________
83 COM(2014)0177
83 COM(2014)0177
84 COM(2014)0177, p. 12.
84 COM(2014)0177, p. 12.
85 Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09) din 17 noiembrie 2017 (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).
85 Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09) din 17 noiembrie 2017 (JO C 428, 13.12.2017, p. 10).
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water)86, a solicitat ca statele membre „să acorde o atenție specială nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății”87. Situația specifică a culturilor minoritare, cum ar fi romii, sinti, nomazii, kalé, gens du voyage etc., indiferent dacă sunt sau nu sedentari, în particular lipsa accesului la apă potabilă, a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor88 și în Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre89. Ținând cont de acest context general, este oportun ca statele membre să acorde o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, prin luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că aceste grupuri au acces la apă. Fără a se aduce atingere dreptului statelor membre de a defini grupurile respective, acestea ar trebui să includă cel puțin refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare precum romii, sinti, nomazii, kalé, gens du voyage etc., indiferent dacă sunt sedentari sau nu. Astfel de măsuri pentru a asigura accesul, lăsate la latitudinea statelor membre, ar putea include, de exemplu, furnizarea unor sisteme de alimentare alternative (dispozitive individuale de tratare), furnizarea de apă în rezervoare (camioane și cisterne) și asigurarea infrastructurii necesare pentru tabere.
(18)  Parlamentul European, în Rezoluția sa referitoare la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” (Right2Water)86, a solicitat ca statele membre „să acorde o atenție specială nevoilor grupurilor vulnerabile ale societății”87. Situația specifică a culturilor minoritare, cum ar fi romii și nomazii, indiferent dacă sunt sau nu sedentari, în special lipsa accesului la apă potabilă, a fost, de asemenea, recunoscută în Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor88 și în Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre89. Ținând cont de acest context general, este oportun ca statele membre să acorde o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, prin luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că aceste grupuri au acces la apă. Având în vedere principiul recuperării costurilor prevăzut la în Directiva 2000/60/CE, statele membre ar trebui să îmbunătățească accesul la apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, fără a compromite alimentarea cu apă de calitate la prețuri rezonabile pentru toți. Fără a se aduce atingere dreptului statelor membre de a defini grupurile respective, acestea ar trebui să includă cel puțin refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare precum romii și nomazii, indiferent dacă sunt sedentari sau nu. Astfel de măsuri pentru a asigura accesul, lăsate la latitudinea statelor membre, ar putea include, de exemplu, furnizarea unor sisteme de alimentare alternative (dispozitive individuale de tratare), furnizarea de apă în rezervoare (camioane și cisterne) și asigurarea infrastructurii necesare pentru tabere. În cazul în care autorităților publice locale li se atribuie responsabilitatea pentru aceste obligații, statele membre trebuie să se asigure că acestea dispun de suficiente resurse financiare, precum și de capacități tehnice și materiale și trebuie să le susțină în consecință, de exemplu asigurându-le sprijin de specialitate. În special, distribuția de apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate nu ar trebui să genereze costuri disproporționate pentru autoritățile publice locale.
_________________
_________________
86 P8_TA(2015)0294.
86 P8_TA(2015)0294.
87 P8_TA(2015)0294, punctul 62.
87 P8_TA(2015)0294, punctul 62.
88 COM(2014)0209.
88 COM(2014)0209.
89 Recomandarea Consiliului (2013/C 378/01) din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, p. 1).
89 Recomandarea Consiliului (2013/C 378/01) din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, p. 1).
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Al 7-lea Program de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”90 prevede ca publicul să aibă acces la informații despre mediu clare la nivel național. Directiva 98/83/CE prevede numai accesul pasiv la informații, în sensul că statele membre trebuiau să se asigure doar că informațiile sunt disponibile. Prin urmare, dispozițiile respective ar trebui să fie înlocuite, pentru a se asigura că informațiile actualizate sunt ușor accesibile, de exemplu pe un site web a cărui adresă ar trebui să fie distribuită în mod activ. Informațiile actualizate ar trebui să includă nu numai rezultatele programelor de control, ci și informații suplimentare care ar putea fi utile pentru public, cum ar fi informații privind indicatorii (fier, duritate, minerale etc.), care influențează adesea percepția consumatorilor privind apa de la robinet. În acest scop, parametrii indicatori din Directiva 98/83/CE care nu furnizau informații legate de sănătate ar trebui înlocuiți cu informații online referitoare la acești parametri. Pentru furnizorii de apă foarte mari, ar trebui să fie disponibile online, de asemenea, informații suplimentare privind, printre altele, eficiența energetică, gestionarea, guvernanța, structura costurilor și tratarea aplicată. Se presupune că îmbunătățirea cunoștințelor consumatorilor și a transparenței va contribui la creșterea încrederii cetățenilor în apa care le este furnizată. La rândul său, se așteaptă ca acest fapt să conducă la creșterea gradului de utilizare a apei de la robinet, contribuind astfel la reducerea deșeurilor de plastic și a emisiilor de gaze cu efect de seră și având un impact pozitiv în materie de atenuare a schimbărilor climatice și la nivelul mediului în ansamblul său.
(19)  Al 7-lea Program de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”90 prevede ca publicul să aibă acces la informații despre mediu clare la nivel național. Directiva 98/83/CE prevede numai accesul pasiv la informații, în sensul că statele membre trebuiau să se asigure doar că informațiile sunt disponibile. Prin urmare, dispozițiile respective ar trebui să fie înlocuite pentru a se asigura accesibilitatea fără probleme a informațiilor actualizate, ușor de înțeles și pertinente pentru consumatori, de exemplu sub formă de broșură, pe un site web sau prin intermediul unei aplicații mobile. Informațiile actualizate ar trebui să includă nu numai rezultatele programelor de control, ci și informații suplimentare care ar putea fi utile pentru public, cum ar fi rezultatul măsurilor de monitorizare a furnizorilor de apă în ceea ce privește parametrii de calitate a apei și informații privind parametrii indicatori enumerați în anexa I partea Ba. Pentru furnizorii de apă foarte mari ar trebui să fie disponibile online, de asemenea, informații suplimentare privind, printre altele, gestionarea, structura tarifelor și tratarea aplicată. Scopul unei mai bune informări a consumatorilor cu privire la aspectele pertinente și al unei mai bune transparențe ar trebui să fie creșterea încrederii cetățenilor în apa care le este furnizată, precum și în serviciile de aprovizionare cu apă și ar trebui să conducă la creșterea utilizării apei de la robinet ca apă potabilă, ceea ce ar putea contribui la reducerea utilizării articolelor din plastic și la reducerea deșeurilor de plastic, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră și ar putea avea un impact pozitiv în materie de atenuare a schimbărilor climatice și asupra mediului în ansamblu.
_________________
_________________
90 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).
90 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Din aceleași motive și pentru a face consumatorii mai conștienți de consecințele consumului de apă, aceștia ar trebui, de asemenea, să primească (de exemplu pe factură sau prin aplicații inteligente) informații privind volumul consumat, structura costurilor tarifului facturat de furnizorul de apă, inclusiv a costurilor variabile și fixe, precum și privind prețul pe litru de apă destinată consumului uman, permițând astfel o comparație cu prețul apei îmbuteliate.
(20)  Din aceleași motive și pentru a face consumatorii mai conștienți de consecințele consumului de apă, aceștia ar trebui, de asemenea, să primească informații ușor accesibile (de exemplu, pe factură sau prin aplicații inteligente) privind volumul consumat anual, evoluția consumului, o comparație cu consumul mediu al familiilor, dacă furnizorul de apă dispune de aceste informații, structura tarifului facturat de furnizorul de apă, inclusiv repartizarea elementelor sale variabile și fixe, precum și informații privind prețul pe litru de apă destinată consumului uman, permițând astfel o comparație cu prețul apei îmbuteliate.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Principiile care trebuie luate în considerare la stabilirea tarifelor apei, și anume principiul recuperării costurilor pentru serviciile de furnizare a apei și principiul „poluatorul plătește”, sunt stabilite în Directiva 2000/60/CE. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă nu este întotdeauna asigurată, ceea ce duce uneori la investiții insuficiente în întreținerea infrastructurilor de alimentare cu apă. Odată cu îmbunătățirea tehnicilor de control, cantitatea pierderilor rezultate din scurgerile în rețea – cauzate în principal de astfel de investiții insuficiente – a devenit tot mai evidentă, iar reducerea pierderilor de apă ar trebui să fie încurajată la nivelul Uniunii, pentru a îmbunătăți eficiența infrastructurilor de alimentare cu apă. În conformitate cu principiul subsidiarității, această problemă ar trebui să fie abordată prin creșterea transparenței și a informațiilor destinate consumatorilor cu privire la ratele scurgerilor și eficiența energetică.
(21)  Principiile fundamentale care trebuie luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru apă, fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE, și anume principiul recuperării costurilor pentru serviciile de furnizare a apei și principiul „poluatorul plătește”, sunt stabilite în directiva menționată. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă nu este întotdeauna asigurată, ceea ce duce uneori la investiții insuficiente în întreținerea infrastructurilor de alimentare cu apă. Odată cu îmbunătățirea tehnicilor de control, cantitatea pierderilor rezultate din scurgerile în rețea – cauzate în principal de astfel de investiții insuficiente – a devenit tot mai evidentă, iar reducerea pierderilor de apă ar trebui să fie încurajată la nivelul Uniunii, pentru a îmbunătăți eficiența infrastructurilor de alimentare cu apă. În conformitate cu principiul subsidiarității, pentru a crește gradul de conștientizare a acestei probleme, informațiile legate de aceasta ar trebui să fie aduse la cunoștința consumatorilor într-un mod mai transparent.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive într-o anumită perioadă de timp de la data stabilită pentru transpunerea sa. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei, pe datele științifice, analitice și epidemiologice și pe toate recomandările OMS disponibile.
(25)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive într-o anumită perioadă de timp de la data stabilită pentru transpunerea sa. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei, pe toate recomandările OMS disponibile, precum și pe datele științifice, analitice și epidemiologice pertinente.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic și pentru a preciza cerințele de monitorizare în scopul evaluării riscurilor și a pericolelor de distribuție casnică, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica anexele I-IV la prezenta directivă. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În particular, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În plus, delegarea competenței prevăzută în anexa I partea C nota 10 la Directiva 98/83/CE, având drept obiect stabilirea frecvenței controalelor și stabilirea metodelor de control pentru substanțele radioactive, a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului96 și, prin urmare, ar trebui eliminată. Delegarea competenței prevăzută în anexa III partea A al doilea paragraf la Directiva 98/83/CE, având drept obiect modificările aduse directivei, nu mai este necesară și ar trebui eliminată.
(28)  Pentru adaptarea prezentei directive la progresul științific și tehnic și pentru a preciza cerințele de monitorizare în scopul evaluării riscurilor și a pericolelor de distribuție casnică, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica anexele I-IV la prezenta directivă și a lua măsurile necesare în conformitate cu modificările prevăzute la articolul 10a. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În particular, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. În plus, delegarea competenței prevăzută în anexa I partea C nota 10 la Directiva 98/83/CE, având drept obiect stabilirea frecvenței controalelor și stabilirea metodelor de control pentru substanțele radioactive, a devenit caducă ca urmare a adoptării Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului96 și, prin urmare, ar trebui eliminată. Delegarea competenței prevăzută în anexa III partea A al doilea paragraf la Directiva 98/83/CE, având drept obiect modificările aduse directivei, nu mai este necesară și ar trebui eliminată.
_________________
_________________
96 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).
96 Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p. 12).
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
1.  Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman.
1.  Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman pentru toți în Uniune.
Amendamentele 163, 189, 207 și 215
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia.
2.  Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia, și de a asigura accesul universal la apa destinată consumului uman.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
1.  „apă destinată consumului uman” înseamnă întreaga cantitate de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării sau producției de alimente sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private , indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, furnizată dintr-un camion-cisternă sau dintr-un vapor-cisternă sau în cazul apelor de izvor, îmbuteliată în sticle .
1.  „apă destinată consumului uman” înseamnă orice tip de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării sau producției de alimente ori altor utilizări alimentare, sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, inclusiv în întreprinderile din sectorul alimentar, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, dintr-o cisternă sau dacă este îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
2.  „sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru consum uman atât în spații publice, cât și în spații private și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
3.  „furnizor de apă” înseamnă o entitate care furnizează în medie, pe zi, cel puțin 10 m3 de apă destinată consumului uman.
3.  „furnizor de apă” înseamnă o entitate juridică care furnizează în medie, pe zi, cel puțin 10 m3 de apă destinată consumului uman.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
3a.  „furnizor de apă foarte mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 50 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 250 de persoane.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
4.  „furnizor de apă mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 500 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 5 000 de persoane.
4.  „furnizor de apă mic” înseamnă un furnizor de apă care furnizează mai puțin de 500 m3 de apă pe zi sau deservește mai puțin de 2 500 de persoane.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
4a.  „furnizor de apă mijlociu” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 500 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 2 500 de persoane.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
5.  „furnizor de apă mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 500 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 5 000 de persoane.
5.  „furnizor de apă mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 5 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 25 000 de persoane.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
6.  „furnizor de apă foarte mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 5 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 50 000 de persoane.
6.  „furnizor de apă foarte mare” înseamnă un furnizor de apă care furnizează cel puțin 20 000 m3 de apă pe zi sau deservește cel puțin 100 000 de persoane.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7
7.  „spații prioritare” înseamnă spații de mari dimensiuni, cu mulți utilizatori care este posibil să fie expuși unor riscuri legate de apă, de exemplu spitale, instituții de sănătate publică, clădiri cu capacități de cazare, unități penitenciare și campinguri, astfel cum au fost identificate de statele membre.
7.  „spații prioritare” înseamnă spații de mari dimensiuni, necasnice, cu multe persoane, în special categorii de persoane vulnerabile, care este posibil să fie expuse unor riscuri legate de apă, de exemplu spitale, instituții medicale, cămine pentru bătrâni, școli, universități și alte instituții de învățământ, creșe și grădinițe, infrastructuri de sport, agrement, de petrecere a timpului liber și spații expoziționale, clădiri cu capacități de cazare, unități penitenciare și campinguri, astfel cum sunt identificate de statele membre.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
8a.   „întreprindere cu profil alimentar” înseamnă o întreprindere cu profil alimentar conform definiției de la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Pentru apa utilizată în cadrul întreprinderilor cu profil alimentar la fabricarea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, se aplică numai articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă. Totuși, niciunul dintre articolele prezentei directive nu se aplică în cazul în care operatorii de întreprinderi cu profil alimentar demonstrează autorităților naționale competente că apa utilizată nu afectează, datorită calității acesteia, igiena produselor sau a substanțelor care reprezintă rezultatul activității lor și că respectivele produse sau substanțe respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a.
________________
1a Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Un producător de apă destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente nu se consideră furnizor de apă.
Dispozițiile prezentei directive se aplică apei destinate consumului uman și îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente în măsura în care nu sunt prevăzute obligații în alte acte legislative ale Uniunii.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)
1c.  Navelor maritime care desalinizează apa, transportă pasageri și au rol de furnizori de apă li se aplică numai articolele 1-7 și 9-12 din prezenta directivă și anexele la aceasta.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
(c)  statele membre au luat toate celelalte măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolele 5 și 12 din prezenta directivă.
(c)  statele membre au luat toate celelalte măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute:
(i)   la articolele 4-12 din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman furnizată consumatorilor finali dintr-o rețea de distribuție sau dintr-un rezervor;
(ii)  la articolele 4, 5 și 6 și la articolul 11 alineatul (4) din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman și îmbuteliată în sticle sau recipiente în întreprinderi cu profil alimentar;
(iii)  la articolele 4, 5, 6 și 11 din prezenta directivă pentru apa destinată consumului uman produsă și utilizată în cadrul unei întreprinderi cu profil alimentar pentru producerea, prelucrarea și distribuția produselor alimentare.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive nu determină în nicio situație, direct sau indirect, o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei destinate consumului uman .
2.  Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive respectă pe deplin principiul precauției și nu determină în nicio situație, direct sau indirect, o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman ori o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei destinate consumului uman.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre iau măsuri pentru a asigura efectuarea de către autoritățile competente a unei evaluări a pierderilor de pe teritoriul lor datorate scurgerilor de apă și a potențialului de reducere a scurgerilor de apă în sectorul apei potabile. Această evaluare ține seama de aspectele pertinente în ceea ce privește sănătatea publică, mediul, partea tehnică și cea economică. Până la 31 decembrie 2022, statele membre adoptă obiective naționale de reducere, până la 31 decembrie 2030, a pierderilor datorate scurgerilor suportate de furnizorii de apă de pe teritoriul lor. Statele membre pot să prevadă măsuri eficace de stimulare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor naționale de către furnizorii de apă de pe teritoriul lor.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)
2b.  În cazul în care o autoritate competentă responsabilă pentru producerea și distribuția apei destinate consumului uman transmite integral sau parțial unui furnizor de apă gestiunea activităților de producere sau de furnizare a apei, în contractul încheiat între autoritatea competentă și furnizorul de apă se precizează responsabilitățile ce îi revin fiecărei părți în temeiul prezentei directive.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți în anexa I care nu trebuie să fie mai puțin stricte decât valorile stabilite în prezenta directivă .
1.  Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii prevăzuți în anexa I.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Valorile stabilite în temeiul alineatului (1) sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute în anexa I părțile A, B și Ba. În ceea ce privește parametrii prevăzuți în anexa I partea Ba, valorile sunt stabilite doar în scopul controlului și pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 12.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că agenții de tratare, materialele și procedeele de dezinfecție folosite pentru dezinfecție în sistemele de alimentare cu apă nu afectează în mod negativ calitatea apei destinate consumului uman. Eventuala contaminare a apei destinate consumului uman ca rezultat al utilizării acestor agenți, materiale sau procedee se reduce la minimum, fără însă a compromite eficacitatea dezinfecției.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă
Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A și B trebuie respectate:
Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și C trebuie respectate:
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c
(c)  în cazul apelor de izvor, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle.
(c)  în cazul apei destinate consumului uman îmbuteliate în sticle sau în recipiente, în punctul în care apa este îmbuteliată în sticle sau în recipiente;
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  în cazul apei folosite într-o întreprindere cu profil alimentar, dacă aceasta este furnizată de către un furnizor de apă, în punctul în care apa este furnizată în întreprinderea cu profil alimentar.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
1a.  În cazul apei menționate la alineatul (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol dacă se poate determina că nerespectarea parametrilor valorici stabiliți la articolul 5 se datorează unui sistem casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția spațiilor prioritare.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
(a)  o evaluare a pericolelor care vizează corpurile de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman, în conformitate cu articolul 8;
(a)  o evaluare a pericolelor care vizează corpurile de apă sau părți ale corpurilor de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman, efectuată de către statele membre în conformitate cu articolul 8;
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b
(b)  o evaluare a riscului de furnizare, realizată de furnizorii de apă în scopul controlului calității apei furnizate, în conformitate cu articolul 9 și anexa II partea C;
(b)  o evaluare a riscului de furnizare, realizată de furnizorii de apă în fiecare sistem de furnizare, în scopul protejării și controlului calității apei furnizate, în conformitate cu articolul 9 și anexa II partea C;
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre pot să adapteze punerea în practică a abordării bazate pe riscuri, fără a compromite obiectivul prezentei directive care vizează calitatea apei destinate consumului uman și sănătatea consumatorilor, în cazurile în care există constrângeri specifice determinate de situația geografică precum îndepărtarea sau accesibilitatea zonei de aprovizionare cu apă.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Statele membre asigură o repartizare clară și adecvată a responsabilităților în rândul părților interesate, așa cum sunt stabilite de statele membre, în ceea ce privește aplicarea abordării bazate pe riscuri care vizează corpurile de apă utilizate pentru captarea apelor destinate consumului uman și sistemele de distribuție casnică. Această repartizare a responsabilităților este adaptată cadrului lor instituțional și juridic.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Evaluările pericolelor se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.
2.  Evaluările pericolelor se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani, ținând seama de cerința prevăzută la articolul 7 din Directiva 2000/60/CE care obligă statele membre să identifice corpurile de apă, și se actualizează dacă este cazul.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Evaluările riscului de furnizare se realizează de către furnizorii de apă foarte mari și mari în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive], iar de către furnizorii de apă mici în termen de [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează la intervale regulate care nu trebuie să depășească 6 ani și se actualizează dacă este cazul.
3.  Evaluările riscului de furnizare se realizează de către furnizorii de apă în termen de [6 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează la intervale regulate care nu trebuie să depășească 6 ani și se actualizează dacă este cazul.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În temeiul articolelor 8 și 9 din prezenta directivă, statele membre iau măsurile de corecție necesare în cadrul programelor de măsuri și al planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzute la articolul 11 și, respectiv, la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4
4.   Evaluările riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.
4.   Evaluările riscului de distribuție prin rețelele casnice de distribuție în spațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) se realizează în termen de [3 ani de la data-limită de transpunere a prezentei directive]. Rezultatele acestor evaluări se reanalizează o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu
Evaluarea pericolelor corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman
Evaluarea, monitorizarea și gestionarea pericolelor legate de corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Fără a aduce atingere articolelor 6 și 7 din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură că se realizează o evaluare a pericolelor cu privire la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman care furnizează peste 10 m3 în medie pe zi. Evaluarea pericolelor include următoarele elemente:
1.  Fără a aduce atingere Directivei 2000/60/CE, în special articolelor 4-8, împreună cu autoritățile lor competente responsabile de aprovizionarea cu apă, statele membre se asigură că se realizează o evaluare a pericolelor cu privire la corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman care furnizează peste 10 m3 în medie pe zi. Evaluarea pericolelor include următoarele elemente:
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a
(a)  identificarea și referințele geografice ale tuturor punctelor de captare aferente corpurilor de apă care fac obiectul evaluării pericolelor;
(a)  identificarea și referințele geografice ale tuturor punctelor de captare aferente corpurilor de apă sau părților acestora care fac obiectul evaluării pericolelor. Întrucât datele menționate la prezenta literă pot să aibă un caracter sensibil, în special în ceea ce privește protecția sănătății publice, statele membre asigură protecția acestor date și comunicarea lor numai către autoritățile competente;
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
(b)  reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, și a zonelor protejate menționate la articolul 6 din directiva respectivă;
(b)  reprezentarea cartografică a zonelor de protecție, în cazul în care au fost instituite astfel de zone în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE;
Amendamentul 216
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c
(c)  identificarea pericolelor și a surselor posibile de poluare care afectează corpurile de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor. În acest sens, statele membre pot utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și informațiile privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă;
(c)  identificarea pericolelor și a surselor posibile de poluare care afectează corpurile de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor. Cercetările aferente și identificarea surselor de poluare sunt actualizate în mod regulat pentru a detecta noi substanțe cu efect asupra microplasticelor, în special asupra PFAS. În acest sens, statele membre pot utiliza analiza privind impactul activităților umane, realizată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și informațiile privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă;
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă
(d)  controlul periodic al prezenței, în corpurile de apă care fac obiectul evaluării pericolelor, a poluanților relevanți selectați de pe următoarele liste:
(d)  controlul periodic al prezenței, în corpurile de apă sau în părți ale corpurilor de apă care fac obiectul evaluării pericolelor, a poluanților relevanți pentru furnizarea de apă și care sunt selectați de pe următoarele liste:
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d – punctul iv
(iv)  alți poluanți relevanți, cum ar fi microplasticele, sau poluanții specifici bazinelor hidrografice, stabiliți de statele membre pe baza analizei privind impactul activităților umane realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și a informațiilor privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă.
(iv)  parametrii de control numai din partea Ca a anexei I sau alți poluanți relevanți, cum ar fi microplasticele, cu condiția să existe o metodologie pentru măsurarea prezenței microplasticilor conform articolului 11 alineatul (5b), sau poluanții specifici bazinelor hidrografice, stabiliți de statele membre pe baza analizei privind impactul activităților umane realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și a informațiilor privind presiunile semnificative culese în conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la directiva respectivă.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Furnizorii de apă foarte mici pot fi scutiți de cerințele de la literele (a), (b) și (c) din prezentul alineat, cu condiția ca autoritatea competentă să dispună de informații documentate primite în avans și actualizate cu privire la parametrii relevanți menționați la literele respective. Această scutire se reanalizează de către autoritatea competentă cel puțin o dată la trei ani și se actualizează dacă este cazul.
Amendamentul 217
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3
În vederea controlului periodic, statele membre se pot baza pe controalele realizate în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii.
În vederea controlului periodic, precum și în vederea detectării de noi substanțe dăunătoare prin noi investigații, statele membre se pot baza pe controalele realizate și pe capacitatea de investigație prevăzută, în conformitate cu alte acte legislative ale Uniunii.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
3.  Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă ce face obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control:
eliminat
(a)   să ceară furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare sau o procesare suplimentară a anumitor parametri;
(b)   să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, fără ca aceștia să fie nevoiți să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri esențiali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4
4.  În cazurile în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la alineatul (2) litera (b), statele membre continuă să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor.
eliminat
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatelor (1) și (2) și al Directivei 2000/60/CE, statele membre iau, în cooperare cu furnizorii de apă și alte părți interesate, următoarele măsuri sau se asigură că furnizorii de apă iau măsurile respective:
Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatelor (1) și (2) și al Directivei 2000/60/CE, statele membre iau, în cooperare cu furnizorii de apă și alte părți interesate, următoarele măsuri:
Amendamentul 178
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  măsuri de prevenire pentru a reduce nivelul necesar de tratare a apei și pentru a proteja calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE;
eliminat
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  se asigură că poluatorii, în cooperare cu furnizorii de apă sau cu alte părți interesate relevante, iau măsuri de prevenire pentru a reduce sau a evita nivelul necesar de tratare a apei și pentru a păstra calitatea apei, inclusiv măsurile menționate la articolul 11 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2000/60/CE, precum și măsurile suplimentare considerate necesare pe baza controlului efectuat în conformitate cu prezentul articol alineatul (1) litera (d);
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  măsuri de atenuare care sunt considerate necesare în urma controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) în vederea identificării sursei de poluare și a adoptării de măsuri de remediere.
(b)  măsuri de atenuare care sunt considerate necesare în urma controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) în vederea identificării sursei de poluare și a adoptării de măsuri de remediere, precum și în vederea evitării oricărei tratări suplimentare a apei în cazurile în care măsurile de prevenire nu sunt considerate suficient de fiabile sau de eficace pentru a aborda sursa de poluare în timp util.
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  în cazul în care se consideră că măsurile prevăzute la literele (aa) și (b) nu oferă un nivel suficient de protecție a sănătății umane, solicită furnizorilor de apă să efectueze controale suplimentare ale anumitor parametri la punctul de captare sau tratare, dacă acest lucru este strict necesar pentru prevenirea riscurilor pentru sănătate.
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Statele membre îi informează pe furnizorii de apă care utilizează corpul de apă sau părți ale corpurilor de apă ce fac obiectul evaluării pericolelor cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul alineatului (1) litera (d) și pot, pe baza rezultatelor acestui control și a informațiilor colectate în temeiul alineatelor (1) și (2) din Directiva 2000/60/CE:
(a)  să permită furnizorilor de apă să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă sau să reducă numărul de parametri monitorizați, fără a le cere să realizeze o evaluare a riscului de furnizare, cu condiția ca parametrii respectivi să nu fie parametri principali în sensul anexei II partea B punctul 1 și cu condiția ca niciun factor care poate să fie anticipat în mod rezonabil să nu fie susceptibil să cauzeze deteriorarea calității apei;
(b)  în cazul în care unui furnizor de apă i se permite să controleze anumiți parametri cu o frecvență mai redusă, astfel cum se menționează la litera (a), să continue să controleze periodic acești parametri în corpul de apă care face obiectul evaluării pericolelor.
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu
Evaluarea riscului de furnizare
Evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscului de furnizare
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre se asigură că furnizorii de apă realizează o evaluare a riscului de furnizare și iau în considerare posibilitatea de a ajusta frecvența controalelor efectuate pentru oricare dintre parametrii enumerați în anexa I părțile A și B care nu sunt parametri esențiali în conformitate cu partea B din anexa II, în funcție de prezența parametrilor respectivi în apa brută.
Statele membre se asigură că furnizorii de apă realizează o evaluare a riscului de furnizare, în conformitate cu anexa II partea C, și iau în considerare posibilitatea de a ajusta frecvența controalelor efectuate pentru oricare dintre parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și Ba care nu sunt parametri principali în conformitate cu partea B din anexa II, în funcție de prezența parametrilor respectivi în apa brută.
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
Pentru acești parametri, statele membre se asigură că furnizorii de apă se pot abate de la frecvențele de prelevare a probelor prevăzute în anexa II partea B, în conformitate cu specificațiile din anexa II partea C.
Pentru acești parametri, statele membre se asigură că furnizorii de apă se pot abate de la frecvențele de prelevare a probelor prevăzute în anexa II partea B, în conformitate cu specificațiile din anexa II partea C și în funcție de prezența lor în apa netratată și de sistemul de tratare.
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3
În acest sens, furnizorilor de apă li se cere să țină seama de rezultatele evaluării pericolelor realizate în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și de rezultatele controalelor efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.
În acest sens, furnizorii de apă țin seama de rezultatele evaluării pericolelor realizate în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă și de rezultatele controalelor efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (1) și al articolului 8 din Directiva 2000/60/CE.
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre pot excepta furnizorii de apă foarte mici de la dispozițiile alineatului (1), cu condiția ca autoritatea competentă să dețină în prealabil cunoștințe documentate și actualizate privind parametrii relevanți și să considere că aceste exceptări nu generează niciun risc pentru sănătatea umană, fără a aduce atingere obligațiilor care revin autorității în temeiul articolului 4.
Autoritatea competentă reexaminează exceptarea o dată la trei ani sau atunci când se detectează un nou risc de poluare în zona de captare și, după caz, o actualizează.
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Evaluările riscului de furnizare se aprobă de către autoritățile competente.
2.  Evaluările riscului de furnizare țin de responsabilitatea furnizorilor de apă, care se asigură că acestea sunt în conformitate cu prezenta directivă. În acest sens, furnizorii de apă pot cere sprijinul autorităților competente.
Statele membre le pot cere autorităților competente să aprobe sau să controleze evaluările cu riscului de furnizare ale furnizorilor de apă.
Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că furnizorii de apă elaborează un plan de acțiune adaptat riscurilor identificate și proporțional cu dimensiunea furnizorului. De exemplu, acest plan de asigurare a siguranței apei poate să vizeze materialele utilizate care intră în contact cu apa, produsele folosite la tratarea apei, eventualele riscuri generate de țevile care prezintă scurgeri sau măsuri de adaptare la provocările prezente și viitoare, cum ar fi schimbările climatice; statele membre elaborează mai detaliat acest plan.
Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu
Evaluarea riscului de distribuție casnică
Evaluarea, monitorizarea și gestionarea riscului de distribuție casnică
Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre se asigură că se realizează o evaluare a riscului de distribuție casnică, care include următoarele elemente:
1.  Statele membre se asigură că în spațiile prioritare se realizează o evaluare a riscului de distribuție casnică, care include următoarele elemente:
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a
(a)  o evaluare a riscurilor potențiale asociate sistemelor casnice de distribuție și produselor și materialelor conexe și o evaluare a riscului de afectare a calității apei în punctul în care curge de la robinetele folosite în mod obișnuit pentru consumul uman, în special în cazul apei furnizate populației în spații prioritare;
(a)  o evaluare a riscurilor potențiale asociate sistemelor casnice de distribuție și produselor și materialelor conexe și o evaluare a riscului de afectare a calității apei în punctul în care curge de la robinetele folosite în mod obișnuit pentru consumul uman;
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1
(b)  controlul periodic al parametrilor enumerați în anexa I partea C în spațiile în care se consideră că pericolul potențial pentru sănătatea umană este cel mai ridicat. Parametrii relevanți și spațiile relevante se selectează în vederea efectuării de controale pe baza evaluării realizate în temeiul literei (a).
(b)  controlul periodic al parametrilor enumerați în anexa I partea C în spațiile prioritare în care au fost identificate riscuri specifice în timpul evaluării realizate în temeiul literei (a).
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2
În ceea ce privește controlul periodic menționat la primul paragraf, statele membre pot stabili o strategie de control axată pe spațiile prioritare;
În ceea ce privește controlul periodic statele membre garantează accesul la instalațiile din spațiile prioritare în vederea prelevării eșantioanelor și pot stabili o strategie de control, în special în ceea ce privește Legionella pneumophila;
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c
(c)  o verificare a adecvării performanței produselor pentru construcții în contact cu apa destinată consumului uman în raport cu caracteristicile esențiale legate de cerința de bază referitoare la lucrările de construcție indicată la punctul 3 litera (e) din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
(c)  o verificare a adecvării performanței produselor și materialelor în contact cu apa destinată consumului uman în raport cu protejarea sănătății umane.
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  o verificare a caracterului adecvat al materialelor folosite pentru contactul cu apa destinată consumului uman și a respectării cerințelor menționate la articolul 11.
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
2.  În cazul în care statele membre consideră, pe baza evaluării realizate în temeiul alineatului (1) litera (a), că există un risc pentru sănătatea umană legat de sistemul casnic de distribuție sau de produsele și materialele conexe sau în cazul în care controlul efectuat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) demonstrează faptul că parametrii valorici stabiliți în anexa I partea C nu sunt îndepliniți, statele membre:
2.  În cazul în care statele membre consideră, pe baza evaluării realizate în temeiul alineatului (1) litera (a), că există un risc pentru sănătatea umană legat de sistemul casnic de distribuție din spațiile prioritare sau de produsele și materialele conexe sau în cazul în care controlul efectuat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) demonstrează faptul că parametrii valorici stabiliți în anexa I partea C nu sunt îndepliniți, statele membre se asigură că se iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina sau reduce riscul legat de nerespectarea parametrilor valorici prevăzuți în anexa I partea C.
(a)  iau măsuri corespunzătoare pentru a elimina ori a reduce riscul de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C;
(b)  iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că migrarea substanțelor sau a substanțelor chimice de la produsele pentru construcții utilizate la prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman nu implică, în mod direct sau indirect, riscuri pentru sănătatea umană;
(c)  iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de condiționare, în cooperare cu furnizorii de apă, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare;
(d)  îi informează și îi consiliază în mod corespunzător pe consumatori cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;
(e)  organizează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții;
(f)  în ceea ce privește Legionella, se asigură că au fost instituite măsuri eficace de control și gestionare pentru a preveni eventuala izbucnire a bolii și a lua măsurile de remediere corespunzătoare.
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
2a.  În vederea reducerii riscurilor legate de distribuția casnică în toate sistemele casnice de distribuție, statele membre:
(a)  încurajează proprietarii spațiilor publice și private să realizeze o evaluare a riscurilor legate de distribuția casnică;
(b)  informează consumatorii și proprietarii spațiilor publice și private cu privire la măsurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de nerespectare a normelor privind calitatea apei destinate consumului uman din cauza sistemului casnic de distribuție;
(c)  informează și consiliază în mod corespunzător consumatorii cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei și cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse pentru a se evita reapariția riscului;
(d)  promovează cursuri de formare pentru instalatori și alți profesioniști care lucrează cu sistemele casnice de distribuție și se ocupă de instalarea produselor pentru construcții și a materialelor care intră în contact cu apa; și
(e)  în ceea ce privește Legionella, în special specia Legionella pneumophila, se asigură că au fost instituite măsuri eficace și proporționale pentru controlul și gestionarea riscurilor, care au ca scop prevenirea și combaterea eventualelor focare ale acestei boli.
Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Cerințe minime de igienă pentru produsele, substanțele și materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman
1.   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că substanțele și materialele folosite pentru fabricarea tuturor produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt introduse pe piață și utilizate pentru captare, tratare ori distribuire ori că impuritățile asociate acestor aceste substanțe:
(a)  nu reduc în mod direct sau indirect gradul de protecție a sănătății umane prevăzut în prezenta directivă;
(b)  nu afectează mirosul sau gustul apei destinate consumului uman;
(c)  nu sunt prezente în apa destinată consumului uman într-o concentrație mai mare decât cea necesară pentru atingerea scopului în care sunt folosite; și
(d)  nu favorizează dezvoltarea unei activități microbiologice.
2.   În vederea asigurării unei aplicări armonizate a alineatului (1), în termen de... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea cerințelor minime de igienă și a listei substanțelor utilizate pentru producția de materiale care intră în contact cu apa destinată consumului uman și sunt autorizate în Uniune, inclusiv a limitelor specifice de migrare și a condițiilor speciale de utilizare, acolo unde este cazul. Comisia revizuiește și actualizează această listă periodic, în conformitate cu cele mai recente evoluții științifice și tehnologice.
3.  Pentru a sprijini Comisia în adoptarea și modificarea actelor delegate în temeiul alineatului (2), se înființează o comisie permanentă compusă din reprezentanți numiți de statele membre, care poate solicita asistență din partea experților și a consilierilor.
4.  Materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman care sunt vizate de alte acte legislative ale Uniunii, precum Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, respectă cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.
______________
1a Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1
1.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.
1.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a verifica dacă aceasta respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Statele membre transmit Comisiei rezultatele controlului efectuat în conformitate cu controlul parametrilor menționați la anexa I partea Ca până la... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], iar ulterior o dată pe an.
Competenţa de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 19 se conferă Comisiei, pentru a modifica prezenta directivă prin actualizarea listei substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea C. Comisia poate decide includerea unor noi substanțe dacă există riscul ca acestea să apară în apa destinată consumului uman și să constituie un risc potențial pentru sănătatea umană, însă pentru care datele științifice nu permit demonstrarea existenței unui risc dovedit pentru sănătatea umană. Pentru aceasta, Comisia se bazează în special pe cercetarea științifică din cadrul OMS. Includerea unei noi substanțe se justifică în mod corespunzător în conformitate cu articolul 1 din prezenta directivă.
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Până la... [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 19, pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unei metodologii pentru măsurarea microplasticelor incluse pe lista substanțelor care fac obiectul unei vigilențe sporite de la anexa I partea Ca.
Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acesteia.
1.  Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 la punctul de conformitate menționat la articolul 6, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acesteia.
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1
În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C, măsurile de remediere trebuie să includă măsurile stabilite la articolul 10 alineatul (2) literele (a)-(f).
În cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în anexa I partea C, măsurile de remediere trebuie să includă măsurile stabilite la articolul 10 alineatul (2a).
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2
Statele membre consideră în mod automat orice nerespectare a cerințelor minime referitoare la parametrii valorici stabilite în anexa I părțile A și B drept un pericol potențial pentru sănătatea umană.
Statele membre consideră o nerespectare a cerințelor minime referitoare la parametrii valorici stabilite în anexa I părțile A și B drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrilor valorici nu este gravă.
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – partea introductivă
4.  În cazurile descrise la alineatele (2) și (3), statele iau cât mai curând posibil toate măsurile următoare:
4.  În cazurile descrise la alineatele (2) și (3), dacă nerespectarea parametrilor valorici este considerată drept un pericol potențial pentru sănătatea umană, statele membre iau cât mai curând posibil toate măsurile următoare:
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Măsurile de la literele (a), (b) și (c) se iau în cooperare cu furnizorul de apă în cauză.
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5
5.  Autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.
5.  În cazul în care nerespectarea parametrilor este constatată la punctul de conformitate, autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.
Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 12 a (nou)
Articolul 12a
Derogări
1.  Statele membre pot să prevadă derogări de la parametrii valorici stabiliți în anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, cu condiția ca aceste derogări să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și să nu existe alte mijloace rezonabile pentru a continua alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată. Aceste derogări se limitează la următoarele cazuri:
(a)  o nouă zonă de alimentare cu apă;
(b)  o nouă sursă de poluare detectată într-o zonă de alimentare cu apă sau parametri căutați recent sau detectați.
Derogările sunt limitate în timp cât mai mult posibil și nu depășesc trei ani, perioadă la încheierea căreia statele membre întocmesc un bilanț pentru a stabili dacă s-a progresat suficient.
În cazuri excepționale, un stat membru poate acorda o a doua derogare în ceea ce privește primul paragraf literele (a) și (b). În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. A doua derogare nu poate avea o durată mai mare de trei ani.
2.  Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) conține următoarele informații:
(a)  motivele derogării;
(b)  parametrul în cauză, rezultatele relevante ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;
(c)  zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară vizate;
(d)  un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;
(e)  o sinteză a planului privind măsurile de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții privind bilanțul; și
(f)  durata necesară a derogării.
3.  Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile adoptate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, informațiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol nu trebuie precizate în derogare.
În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe vizate de derogare stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.
4.  Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (3) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.
5.  Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute în prezentul articol asigură informarea rapidă și corespunzătoare a populației afectate de o astfel de derogare cu privire la aceasta și la condițiile care o care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă recomandări grupurilor specifice de populație pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.
Obligațiile menționate la primul paragraf nu se aplică situației menționate la alineatul (3), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.
6.  Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (3), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la orice derogare acordată privind o distribuție de peste 1 000 m3 pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile menționate la alineatul (2).
7.  Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.
Amendamentele 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 și 220
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Fără a aducere atingere articolului 9 din Directiva 2000/60/CE, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți accesul întregii populații la apa destinată consumului uman și pentru a promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt avute în vedere toate măsurile următoare:
1.  Fără a aducere atingere articolului 9 din Directiva 2000/60/CE, și principiilor subsidiarității și proporționalității, ținând totodată seama de perspectivele și circumstanțele locale și regionale privind distribuția apei, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți accesul universal pentru toți la apa destinată consumului uman și pentru a promova utilizarea sa pe teritoriul lor.
(a)  identificarea persoanelor care nu au acces la apa destinată consumului uman și a motivelor pentru care nu au acces la apă (de exemplu, faptul că aparțin unui grup vulnerabil sau marginalizat), evaluarea posibilităților de îmbunătățire a accesului pentru persoanele respective și informarea lor cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de dobândire a accesului la apă;
(a)  identificarea persoanelor care nu au acces sau care au un acces limitat la apa destinată consumului uman, inclusiv a grupurilor vulnerabile și marginalizate, și a motivelor pentru care nu au acces la apă, evaluarea posibilităților și întreprinderea unor acțiuni pentru îmbunătățirea accesului pentru persoanele respective și informarea lor cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de dobândire a accesului la apă destinată consumului uman;
(aa)   asigurarea aprovizionării publice cu apă destinată consumului uman;
(b)  instalarea și menținerea de echipamente de exterior și de interior pentru accesul liber la apa destinată consumului uman în spațiile publice;
(b)   instalarea și menținerea de echipamente de exterior și de interior, inclusiv puncte de realimentare, pentru accesul liber la apa destinată consumului uman în spațiile publice, în special în zonele cu flux pietonal important; aceste echipamente se instalează atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, într-un mod care să fie proporțional cu necesitatea unor astfel de măsuri și ținând seama de condițiile locale specifice, cum ar fi clima și geografia;
(c)  promovarea accesului la apa destinată consumului uman prin:
(c)  promovarea accesului la apa destinată consumului uman prin:
(i)  lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei;
(i)  lansarea de campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea superioară a apei de la robinet și de informare cu privire la cel mai apropiat punct desemnat de realimentare;
(ia)  lansarea de campanii menite să încurajeze publicul larg să folosească sticle de apă reutilizabile și lansarea de inițiative de sensibilizare a populației la amplasarea punctelor de realimentare;
(ii)  încurajarea furnizării apei în administrații și clădiri publice;
(ii)  asigurarea furnizării gratuite a apei în administrații și clădiri publice, precum și descurajarea utilizării apei îmbuteliate în sticle sau recipiente de unică folosință din plastic în administrațiile și clădirile respective;
(iii)  încurajarea furnizării gratuite a apei în restaurante, cantine și servicii de restaurație.
(iii)  încurajarea furnizării gratuite sau în schimbul unui mic tarif pentru serviciu a apei pentru clienți în restaurante, cantine și servicii de restaurație.
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1
Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului 1 litera (a), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul grupurilor vulnerabile și marginalizate la apa destinată consumului uman.
Pe baza informațiilor culese în temeiul alineatului 1 litera (a), statele membre iau toate măsurile pe care le consideră necesare și adecvate pentru a asigura accesul grupurilor vulnerabile și marginalizate la apa destinată consumului uman.
Amendamentele 173, 199 și 209
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
2a.   În cazul în care obligațiile prevăzute la prezentul articol le revin autorităților publice locale în conformitate cu legislația națională, statele membre se asigură că aceste autorități dispun de mijloacele și resursele necesare pentru a asigura accesul la apa destinată consumului uman și că orice măsuri în acest sens sunt proporționale cu capacitățile și dimensiunea rețelei de distribuție în cauză.
Amendamentele 174, 200 și 210
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)
2b.   Ținând seama de datele colectate în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 15 alineatul (1) litera (a), Comisia colaborează cu statele membre și cu Banca Europeană de Investiții pentru a sprijini municipalitățile din Uniune care nu dispun de capitalul necesar care să le permită să recurgă la asistență tehnică, la fondurile disponibile din partea Uniunii și la împrumuturi pe termen lung cu o rată a dobânzii preferențială, în special în scopul menținerii și reînnoirii infrastructurii de apă, pentru a asigura furnizarea de apă de înaltă calitate și pentru extinderea furnizării serviciilor de apă și de salubritate către categoriile de populație vulnerabile și marginalizate.
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Statele membre se asigură că sunt disponibile online, pentru toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, informații adecvate și la zi privind apa destinată consumului uman, în conformitate cu anexa IV.
1.  Statele membre se asigură că sunt disponibile online sau în alte moduri ușor de utilizat, pentru toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, informații adecvate, la zi și accesibile privind apa destinată consumului uman, în conformitate cu anexa IV, respectându-se, totodată, normele aplicabile în materie de protecție a datelor.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre se asigură că toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită (de exemplu prin intermediul facturii sau al aplicațiilor inteligente) și fără să trebuiască să le solicite, următoarele informații:
Statele membre se asigură că toate persoanele care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită și ușor accesibilă (de exemplu prin intermediul facturii sau al aplicațiilor inteligente), stabilită de autoritățile competente, următoarele informații:
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
(a)  informații privind structura tarifului aplicat pe metru cub de apă destinată consumului uman, inclusiv privind costurile fixe și variabile, care să includă cel puțin costurile legate de următoarele elemente:
(a)   în cazul în care costurile se recuperează prin intermediul unui sistem de tarifare, informații privind structura tarifului aplicat pe metru cub de apă destinată consumului uman, inclusiv distribuția costurilor fixe și variabile;
Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i
(i)  măsurile luate de furnizorii de apă în vederea evaluării pericolelor, în temeiul articolului 8 alineatul (5);
eliminat
Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
(ii)  tratarea și distribuția apei destinate consumului uman;
eliminat
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
(iii)  colectarea și tratarea apelor uzate;
eliminat
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
(iv)  măsurile luate în temeiul articolului 13, în cazul în care au fost luate astfel de măsuri de către furnizorii de apă;
eliminat
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  informații privind calitatea apei destinate consumului uman, inclusiv parametrii indicatori;
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  prețul apei destinate consumului uman, pe litru și pe metru cub de apă furnizată;
(b)  în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, prețul alimentării cu apă destinată consumului uman, pe litru și pe metru cub de apă și prețul facturat pe litru; în cazul în care costurile nu sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, costurile anuale totale suportate de sistemul de apă pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă, însoțite de informații contextuale și relevante cu privire la modul în care apa destinată consumului uman este furnizată în zonă;
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)   tratarea și distribuția apei destinate consumului uman;
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum;
(c)  volumul de apă consumat de o gospodărie, cel puțin anual sau la fiecare perioadă de facturare, precum și tendințele anuale de consum ale gospodăriilor, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și numai dacă aceste date sunt disponibile furnizorului de apă;
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării din aceeași categorie;
(d)  informații comparative privind consumul anual de apă al gospodăriei și consumul mediu al unei gospodării, dacă acest lucru este aplicabil în conformitate cu litera (c);
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul primului paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).
Statele membre stabilesc o împărțire clară a responsabilităților în ceea ce privește furnizarea de informații în temeiul primului paragraf î între furnizorii de apă, părțile interesate și organismele locale competente. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin specificarea formatului și a modalităților de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în temeiul primului paragraf.
Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
(d)  stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin informații privind incidentele legate de apa potabilă care au reprezentat un pericol potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, pericol ce s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1 000 de persoane, inclusiv privind cauzele incidentelor respective și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12.
(d)  stabilesc și actualizează anual un set de date care conțin informații privind incidentele legate de apa potabilă care au reprezentat un risc potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii valorici, pericol ce s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive și a afectat cel puțin 1 000 de persoane, inclusiv privind cauzele incidentelor respective și măsurile de remediere întreprinse în conformitate cu articolul 12.
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1
4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul și modalitățile de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (3), inclusiv cerințe detaliate cu privire la indicatori, la hărțile sintetice privind situația la nivelul Uniunii și la rapoartele de sinteză ale statelor membre menționate la alineatul (3).
4.  Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin specificarea formatului și a modalităților de prezentare a informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (3), inclusiv a cerințelor detaliate cu privire la indicatori, la hărțile sintetice privind situația la nivelul Uniunii și la rapoartele de sinteză ale statelor membre menționate la alineatul (3).
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2
Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b
(b)  dispozițiile legate de accesul la apă de la articolul 13;
(b)  dispozițiile legate de accesul la apă de la articolul 13 și partea din populație fără acces la apă;
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c
(c)  dispozițiile privind informațiile care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul articolului 14 și al anexei IV.
(c)  dispozițiile privind informațiile care trebuie puse la dispoziția publicului în temeiul articolului 14 și al anexei IV, inclusiv o imagine de ansamblu la nivelul Uniunii, ușor accesibilă, a informațiilor enumerate la punctul 7 din anexa IV.
Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în termen de ...Statele membre, cel mai târziu în termen de ... [cinci ani de la data finală de transpunere a prezentei directive] și ulterior, ori de câte ori este necesar, un raport cu privire la potențialele amenințări la adresa surselor de apă destinată consumului uman generate de microplastice, medicamente și, eventual, de alți poluanți emergenți, precum și cu privire la potențialele riscuri conexe pentru sănătate. Competenţa de a adopta acte delegate, dacă este necesar, este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 19, pentru completarea prezentei directive prin stabilirea unor valori maxime pentru microplastice, medicamente și alți poluanți emergenți în apa destinată consumului uman.
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Până la... [cinci ani după intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia analizează dacă articolul 10a a condus la un nivel suficient de armonizare a cerințelor în materie de igienă privind materialele și produsele care intră în contact cu apa destinată consumului uman și, dacă este necesar, ia măsurile suplimentare corespunzătoare.
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2
2.  Derogările acordate statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 98/83/CE care se aplică în continuare la [data-limită de transpunere a prezentei directive] rămân aplicabile până la sfârșitul duratei lor și nu se pot prelungi.
2.  Derogările acordate statelor membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 98/83/CE care se aplică în continuare la [data-limită de transpunere a prezentei directive] rămân aplicabile până la sfârșitul duratei lor.
Amendamentul 179
Propunere de directivă
Anexa I – partea A – tabel

Textul propus de Comisie

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Spori de Clostridium perfringens

0

număr/100 ml

Bacterii coliforme

0

număr/100 ml

Enterococi

0

număr/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

număr/100 ml

Numărul de colonii microbiene heterotrofe (HPC) 22o

Fără modificări anormale

 

Colifagi somatici

0

număr/100 ml

Turbiditate

< 1

NTU

Amendamentul

Parametru

Parametru valoric

Parametru

Spori de Clostridium perfringens

0

număr/100 ml

Enterococi

0

număr/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

număr/100 ml

Colifagi somatici

0

număr/100 ml

Notă

Parametrii prevăzuți în această parte nu se aplică apelor de izvor și apelor minerale în conformitate cu Directiva 2009/54/CE.

Amendamentele 138 și 180
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – tabel

Textul propus de Comisie

Parametrii chimici

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Acrilamidă

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Antimoniu

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmiu

5,0

μg/l

 

Clorat

0,25

mg/l

 

Clorit

0,25

mg/l

 

Crom

25

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 μg/l.

Cupru

2,0

mg/l

 

Cianură

50

μg/l

 

1,2-dicloretan

3,0

μg/l

 

Epiclorhidrină

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Fluorură

1,5

mg/l

 

Acizi haloacetici (AHA)

80

μg/l

Suma următoarelor nouă substanțe reprezentative: acid monocloroacetic, dicloroacetic, tricloroacetic, acid monoacetic și dibromoacetic, acid bromocloroacetic, acid bromodicloroacetic, acid dibromocloroacetic și acid tribromoacetic.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Mercur

1,0

μg/l

 

Microcistină-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Azotat

50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Azotit

0.50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticide

0,10

μg/l

„Pesticide” reprezintă:

 

 

 

insecticide organice;

 

 

 

erbicide organice;

 

 

 

fungicide organice;

 

 

 

nematocide organice;

 

 

 

acaricide organice;

 

 

 

algicide organice;

 

 

 

rodenticide organice;

 

 

 

produse organice de combatere a mucegaiului;

 

 

 

produse conexe (inter alia, regulatori de creștere) și metaboliții lor relevanți, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte.

 

 

 

Parametrul valoric este 0,030 μg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid.

Pesticide – Total

0,50

μg/l

„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS” înseamnă fiecare substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (formula chimică: CnF2n+1−R).

PFAS - Total

0,50

μg/l

„PFAS Total” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (formula chimică: CnF2n+1−R).

Hidrocarburi aromatice policiclice

0,10

μg/l

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren.

Seleniu

10

μg/l

 

Tetracloretenă și tricloretenă

10

μg/l

Suma concentrațiilor parametrilor specificați

Trihalometani – Total

100

μg/l

Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție.

 

 

 

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Uraniu

30

μg/l

 

Clorură de vinil

0,50

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

__________________

1.   Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Amendamentul

Parametrii chimici

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Acrilamidă

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Antimoniu

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Bor

1,5

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Cadmiu

5,0

μg/l

 

Clorat

0,25

mg/l

 

Clorit

0,25

mg/l

 

Crom

25

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru crom este de 50 μg/l.

Cupru

2,0

mg/l

 

Cianură

50

μg/l

 

1,2-dicloretan

3,0

μg/l

 

Epiclorhidrină

0,10

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

Fluorură

1,5

mg/l

 

Acizi haloacetici (AHA)

80

μg/l

Suma următoarelor nouă substanțe reprezentative: acid monocloroacetic, dicloroacetic, tricloroacetic, acid monoacetic și dibromoacetic, acid bromocloroacetic, acid bromodicloroacetic, acid dibromocloroacetic și acid tribromoacetic.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Mercur

1,0

μg/l

 

Microcistină-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Azotat

50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Azotit

0.50

mg/l

Statele membre se asigură că se respectă condiția [azotat]/50 + [azotit]/3 ≤ 1 , unde concentrația în mg/l pentru azotat (NO3) și azotit (NO2) este indicată între paranteze pătrate, precum și că se respectă valoarea de 0,10 mg/l pentru azotiți la ieșirea apei din stațiile de tratare.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pesticide

0,10

μg/l

„Pesticide” reprezintă:

 

 

 

insecticide organice;

 

 

 

erbicide organice;

 

 

 

fungicide organice;

 

 

 

nematocide organice;

 

 

 

acaricide organice;

 

 

 

algicide organice;

 

 

 

rodenticide organice;

 

 

 

produse organice de combatere a mucegaiului;

 

 

 

produse conexe (inter alia, regulatori de creștere) și metaboliții lor relevanți, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1107/20091.

 

 

 

Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte.

 

 

 

Parametrul valoric este 0,030 μg/l pentru aldrin, dieldrin, heptaclor și heptaclor epoxid.

Pesticide – Total

0,50

μg/l

„Pesticide – Total” reprezintă suma tuturor pesticidelor, astfel cum sunt definite mai sus, detectate și cuantificate în cadrul procedurii de control.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS” înseamnă fiecare substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (formula chimică: CnF2n+1−R).

 

 

 

De asemenea, formula introduce o diferențiere între PFAS „cu catenă lungă” și PFAS „cu catenă scurtă”. Prezenta directivă se aplică numai pentru PFAS „cu catenă lungă”.

 

 

 

Această valoare parametrică pentru fiecare substanță PFAS se aplică numai substanțelor PFAS care pot fi prezente și care sunt periculoase pentru sănătatea umană, în conformitate cu evaluarea pericolelor menționată la articolul 8 din prezenta directivă.

PFAS - Total

0,50

μg/l

„PFAS Total” înseamnă suma substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (formula chimică: CnF2n+1−R).

 

 

 

Această valoare parametrică pentru PFAS Total se aplică numai substanțelor PFAS care pot fi prezente și care sunt periculoase pentru sănătatea umană, în conformitate cu evaluarea pericolelor menționată la articolul 8 din prezenta directivă.

Hidrocarburi aromatice policiclice

0,10

μg/l

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen și indeno(1,2,3-cd)piren.

Seleniu

10

μg/l

 

Tetracloretenă și tricloretenă

10

μg/l

Suma concentrațiilor parametrilor specificați

Trihalometani – Total

100

μg/l

Dacă este posibil, statele membre trebuie să depună eforturi pentru a atinge o valoare mai scăzută, fără însă a afecta operațiunea de dezinfecție.

 

 

 

Suma concentrațiilor următorilor compuși specificați: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Uraniu

30

μg/l

 

Clorură de vinil

0,50

μg/l

Parametrul valoric se referă la concentrația reziduală de monomer din apă, calculată conform specificațiilor privind emisia maximă din polimerul corespondent în contact cu apa.

__________________

1.   Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Amendamentul 139
Propunere de directivă
Anexa I – partea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parametri indicatori

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Aluminiu

200

μg/l

 

Amoniu

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

mg/l

Nota 1

Culoare

Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Conductivitate

2 500

μS cm-1 la 20 °C

Nota 1

Concentrația ionilor de hidrogen

≥ 6,5 și ≤ 9,5

unități pH

Notele 1 și 3

Fier

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Miros

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Sulfați

250

mg/l

Nota 1

Sodiu

200

mg/l

 

Gust

Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Număr de colonii la 22 °C

Fără modificări anormale

 

 

Bacterii coliforme

0

număr/100 ml

 

Carbon organic total (COT)

Fără modificări anormale

 

 

Turbiditate

Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale

 

 

Nota 1:

Apa nu ar trebui să fie agresivă.

Nota 2:

Acest parametru trebuie măsurat numai dacă apa provine din ape de suprafață sau este influențată de acestea. În cazul în care acest parametru valoric nu este respectat, statul membru în cauză trebuie să investigheze alimentarea cu apă pentru a se asigura că nu există niciun pericol potențial pentru sănătatea umană cauzat de prezența unor microorganisme patogene cum ar fi, de exemplu, criptosporidioza.

Nota 3:

În cazul apei necarbogazoase îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate să fie redusă la 4,5 unități pH.

În cazul apei carbogazoase naturale sau al apei îmbogățite artificial cu dioxid de carbon și îmbuteliate în sticle sau recipiente, valoarea minimă poate fi mai scăzută.

Amendamentul 140
Propunere de directivă
Anexa I – partea C

Textul propus de Comisie

Parametri relevanți pentru evaluarea riscului de distribuție casnică

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Legionella

< 1 000

Număr/l

În cazul în care nu este atins parametrul valoric <1000/l pentru Legionella, se prelevează noi eșantioane pentru Legionella pneumophila. Dacă se constată că Legionella pneumophila nu este prezentă, parametrul valoric pentru Legionella este <10 000/l.

Plumb

5

μg/l

[10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Amendamentul

Parametri relevanți pentru evaluarea riscului de distribuție casnică

Parametru

Parametru valoric

Unitate

Note

Legionella pneumophila

< 1 000

Număr/l

 

Legionella

< 10 000

Număr/l

Dacă se constată că Legionella pneumophila, al cărei parametru valoric este < 1 000/l, nu este prezentă, parametrul valoric pentru Legionella este <10 000/l.

Plumb

5

μg/l

Parametrul valoric trebuie să fie atins cel mai târziu în termen de... [10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Până la data respectivă, parametrul valoric pentru plumb este de 10 μg/l.

Amendamentul 141
Propunere de directivă
Anexa I – partea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Parametri emergenți controlați

Microplastice

Controlul se efectuează în conformitate cu metodologia de măsurare a microplasticelor prevăzute în actul delegat menționat la articolul 11 alineatul (5b).

Amendamentul 142
Propunere de directivă
Anexa II – partea B – punctul 1 – paragraful 1
Sporii de Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens și colifagii somatici sunt considerați „parametri principali” și este posibil să nu facă obiectului unei evaluări a riscului de furnizare efectuate în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aceștia trebuie să fie întotdeauna monitorizați conform frecvențelor indicate în Tabelul 1 de la punctul 2.
Escherichia coli (E. Coli) și enterococii sunt considerați „parametri principali” și este posibil să nu facă obiectul unei evaluări a riscului de furnizare efectuate în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aceștia trebuie să fie întotdeauna monitorizați conform frecvențelor indicate în Tabelul 1 de la punctul 2.
Amendamentul 186
Propunere de directivă
Anexa II – partea B – punctul 2

Textul propus de Comisie

Frecvențele de prelevare

Toți parametrii stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin conform frecvențelor indicate în tabelul următor, cu excepția cazului în care se stabilește o altă frecvență de prelevare a probelor pe baza unei evaluări a riscului de furnizare realizate în conformitate cu articolul 9 și partea C din prezenta anexă:

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

Volumul de apă (m3) distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de alimentare

Numărul minim de prelevări pe

an

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: toate probele se prelevă atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor intestinali în apa tratată.

b: se prelevă cel puțin 10 probe atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor intestinali în apa tratată.

Nota 1: O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).

Nota 3: Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) aplică aceste frecvențe doar în cazul zonelor de alimentare care distribuie între 10 și 100 m3 pe zi.

Amendamentul

Frecvențele de prelevare

Toți parametrii stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin conform frecvențelor indicate în tabelul următor, cu excepția cazului în care se stabilește o altă frecvență de prelevare a probelor pe baza unei evaluări a riscului de furnizare realizate în conformitate cu articolul 9 și partea C din prezenta anexă:

Tabelul 1

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității

Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi în interiorul unei zone de distribuție

(A se vedea notele 1 și 2) m3

Parametrul grupei A (parametrul microbiologic) –

numărul de prelevări pe an

(a se vedea nota 3)

Parametrul grupei B (parametrul chimic) –

numărul de prelevări pe an

 

≤ 100

> 0

(a se vedea nota 4)

> 0

(a se vedea nota 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3

pentru fiecare tranșă de 1 000 m³/zi din volumul total

1

+1

pentru fiecare tranșă de 1 000 m³/zi din volumul total

> 10 000

 

≤ 100 000

3

+ 1

pentru fiecare tranșă de 10 000 m³/zi

din volumul total

> 100 000

 

12

+ 1

pentru fiecare tranșă de 25 000 m³/zi din volumul total

Nota 1: O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată aproximativ uniformă.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).

Nota 3: Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 probe (patru pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 3 300 m3/zi suplimentari).

Nota 4: Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din prezenta directivă aplică aceste frecvențe doar în cazul zonelor de alimentare care distribuie între 10 și 100 m3 pe zi.

Amendamentul 144
Propunere de directivă
Anexa II – partea D – punctul 2 a (nou)
2a.  Se prelevează probe pentru Legionella din sistemele casnice de distribuție la punctele care prezintă riscul de proliferare a bacteriilor Legionella pneumophila sau de expunere la acestea. Statele membre stabilesc orientări pentru metodele de prelevare a eșantioanelor pentru Legionella.
Amendamentul 145
Propunere de directivă
Anexa II a (nouă)
Cerințe minime de igienă pentru substanțele și materialele folosite pentru fabricarea produselor noi care intră în contact cu apa destinată consumului uman:
(a)  o listă de substanțe care pot fi utilizate pentru fabricarea materialelor, printre care se numără materii organice, elastomeri, siliconi, metale, ciment, rășini schimbătoare de ioni și materiale compozite, precum și produsele fabricate din acestea;
(b)  cerințe specifice pentru folosirea substanțelor în materiale și produsele fabricate din acestea;
(c)  restricții specifice pentru migrarea anumitor substanțe în apa destinată consumului uman;
(d)  reguli de igienă cu privire la alte caracteristici necesare pentru respectarea normelor;
(e)  reguli de bază pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d);
(f)  reguli privind prelevarea probelor și metodele de analiză pentru verificarea conformității cu literele (a)-(d).
Amendamentele 177 și 224
Propunere de directivă
Anexa III – partea B – punctul 1 – tabelul 1 – rândul 28

Textul propus de Comisie

PFAS

50

 

Amendamentul

PFAS

20

 

Amendamentul 146
Propunere de directivă
Anexa IV – titlu
INFORMAȚII DESTINATE PUBLICULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE FURNIZATE ONLINE
INFORMAȚII DESTINATE PUBLICULUI
Amendamentul 147
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă
Următoarele informații sunt accesibile consumatorilor online într-un mod ușor de utilizat și personalizat:
Următoarele informații sunt accesibile consumatorilor online sau în moduri la fel de ușor de utilizat și personalizate:
Amendamentul 148
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 1
(1)  identificarea furnizorului de apă relevant;
(1)  identificarea furnizorului de apă relevant, a zonei și a numărului de persoane care beneficiază de apa furnizată și metoda de producere a apei;
Amendamentul 149
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă
(2)  cele mai recente rezultate ale monitorizării efectuate pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A și B, inclusiv frecvența și localizarea punctelor de prelevare relevante pentru zona de interes a persoanei care beneficiază de serviciile de aprovizionare cu apă, împreună cu parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Rezultatele monitorizări trebuie să nu fie mai vechi de: o lună, în cazul furnizorilor foarte mari;
(2)  o revizuire a celor mai recente rezultate ale monitorizării efectuate, per furnizor de apă, pentru parametrii enumerați în anexa I părțile A, B și Ba, inclusiv frecvența relevantă pentru zona de interes a persoanei care beneficiază de serviciile de aprovizionare cu apă, împreună cu parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Rezultatele monitorizării trebuie să nu fie mai vechi de:
Amendamentul 202
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
(b)  șase luni, în cazul furnizorilor mari;
(b)  șase luni, în cazul furnizorilor mari și medii;
Amendamentul 203
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
(c)  un an, în cazul furnizorilor mici;
(c)  un an, în cazul furnizorilor mici și foarte mici;
Amendamentul 150
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 3
(3)  în cazul depășirii parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandări legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații;
(3)  în cazul unui pericol potențial pentru sănătatea umană, astfel cum a fost stabilit de autoritățile competente, ca urmare a depășirii parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, informații privind pericolul potențial pentru sănătatea umană și recomandări legate de sănătate și consum sau un link către un site care să ofere acces la astfel de informații;
Amendamentul 151
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 4
(4)  un rezumat al evaluării relevante a riscului de furnizare;
eliminat
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 5
(5)  informații privind următorii parametri indicatori și parametrii valorici aferenți:
(5)  informații privind următorii parametri indicatori enumerați în anexa 1 partea Ba și parametrii valorici aferenți;
(a)  Culoare
(b)  pH (Concentrația ionilor de hidrogen)
(c)  Conductivitate
(d)  Fier
(e)  Mangan
(f)  Miros
(g)  Gust
(h)  Duritate
(i)  Minerale, anioni/cationi dizolvați în apă:
—  Borat BO3-
—  Carbonat CO32-
—  Clorură Cl-
—  Fluorură F-
—  Carbonat de hidrogen HCO3-
—  Nitrat NO3-
—  Nitrit NO2-
—  Fosfat PO43-
—  Silicat SiO2
—  Sulfat SO42-
—  Sulfură S2-
—  Aluminiu Al
—  Amoniu NH4+
—  Calciu Ca
—  Magneziu Mg
—  Potasiu K
—  Sodiu Na
Acești parametri valorici și alți compuși neionizați și oligoelemente pot fi afișați cu o valoare de referință și/sau o explicație;
Amendamentul 153
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 6
(6)  consiliere oferită consumatorilor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de apă;
(6)  consiliere oferită consumatorilor, inclusiv privind modul de reducere a consumului de apă, acolo unde este cazul, și utilizarea apei într-un mod responsabil, în funcție de condițiile locale;
Amendamentul 154
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7
(7)  pentru furnizorii foarte mari, informații anuale privind:
(7)  pentru furnizorii foarte mari și foarte mari, informații anuale privind:
Amendamentul 155
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 3 – punctul 7 – litera a
(a)  performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței, inclusiv ratele de scurgere și consumul de energie pe metru cub de apă furnizată;
(a)  performanța globală a sistemului de apă din punctul de vedere al eficienței, inclusiv nivelurile scurgerilor determinate de statele membre;
Amendamentul 156
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
(b)  informații privind gestionarea și guvernanța furnizorului de apă, inclusiv privind componența consiliului de administrație;
(b)  informații privind modelul de gestionare și structura de proprietate a serviciului de alimentare cu apă de către furnizorul de apă;
Amendamentul 157
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera d
(d)  informații privind structura tarifului aplicat consumatorilor pe metru cub de apă, inclusiv privind costurile fixe și variabile, care să includă cel puțin costurile legate de consumul energetic pe metru cub de apă furnizată, măsurile luate de furnizorii de apă în vederea efectuării evaluării pericolelor în temeiul articolului 8 alineatul (4), tratarea și distribuția apei destinate consumului uman, colectarea și tratarea apelor uzate și costurile legate de măsurile luate în vederea articolului 13, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;
(d)  în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem de tarifare, informații privind structura tarifului pe metru cub de apă inclusiv privind costurile fixe și variabile, precum și costurile legate de măsurile luate de furnizorii de apă în vederea efectuării evaluării pericolelor în temeiul articolului 8 alineatul (4), de tratarea și distribuția apei destinate consumului uman, și costurile legate de măsurile luate în sensul articolului 13, în cazul în care furnizorii de apă au luat astfel de măsuri;
Amendamentul 158
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera e
(e)  volumul de investiții considerat necesar de către furnizor pentru a asigura sustenabilitatea financiară a furnizării serviciilor de apă (incluzând serviciile de întreținere a infrastructurii) și volumul de investiții efectiv primite sau recuperate;
(e)  volumul de investiții realizate, în curs de realizare și planificate, precum și planul de finanțare;
Amendamentul 159
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera g
(g)  un rezumat și statistici privind reclamațiile primite din partea consumatorilor, precum și privind promptitudinea și adecvarea măsurilor luate pentru a remedia problemele;
(g)  un rezumat și statistici privind reclamațiile primite din partea consumatorilor, precum și modul în care sunt soluționate acestea;
Amendamentul 160
Propunere de directivă
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 8
(8)  acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2 și 3, cu o vechime de până la 10 ani, în urma unei solicitări în acest sens.
(8)  acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2 și 3, cu o vechime de până la 10 ani și nu anterioare momentului în care directiva a fost transpusă în dreptul național, în urma unei solicitări în acest sens.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0288/2018).

Ultima actualizare: 9 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate