Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0265(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0282/2018

Внесени текстове :

A8-0282/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.14

Приети текстове :

P8_TA(2018)0398

Приети текстове
PDF 123kWORD 49k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за инвестиции за растеж и работни места ***I
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и за поправка на посочения регламент по отношение на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0498),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0307/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0282/2018),

A.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осем-седмичния срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене ;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване ина средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“
P8_TC1-COD(2018)0265

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1719.)

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност