Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0265(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0282/2018

Teksty złożone :

A8-0282/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0398

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 48k
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg
Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasoby na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia ***I
P8_TA(2018)0398A8-0282/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0498),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0307/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0282/2018),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
P8_TC1-COD(2018)0265

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1719.)

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności