Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0205(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2018

Внесени текстове :

A8-0324/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Приети текстове
PDF 225kWORD 65k
Вторник, 23 октомври 2018 г. - Страсбург
Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета
(текст от значение за ЕИП)
(текст от значение за ЕИП)
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта в областта на околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.
(1)  За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта, свързани с околната среда, като се вземат под внимание резултатите в Доклада на Комисията относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда45 и свързаната с него проверка за пригодност46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   С настоящия регламент се цели да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез опростяване на докладването, така че да се намали административната тежест, да се подобри базата данни с оглед на бъдещи оценки и да се увеличи прозрачността в полза на обществеността, според обстоятелствата при всеки отделен случай.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена. За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.
(2)  Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена, и по-специално за неправителствени субекти като малките и средните предприятия (МСП). За целта се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с Директива 2003/4/ЕО47 и Директива 2007/2/ЕО48 на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.
_________________
_________________
47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
47 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
48 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Докладваните от държавите членки данни са от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел.
(3)  Процесът на всеобхватно и своевременно докладване на съответните данни от страна на държавите членки е от съществено значение за Комисията, която следва да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели, за да предостави тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.49 В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за ЕС на законодателството на Съюза, а оттам произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел както на отговорните за вземане на решения лица, така и на широката общественост.
_________________
_________________
49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
49 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква определена информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.
(5)  В съответствие с оценката на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50 съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по посочените планове. За целта и само еднократно срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие е отложен с една година, така че срокът за следващия (четвърти) кръг планове за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на планиране на действията ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква изчерпателна, точна и съпоставима информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други относими законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.
_________________
_________________
50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).
50 Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53.
(7)  Въз основа на Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и оценката по REFIT52 е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади53. Въпреки това Комисията следва да продължи на редовни интервали да извършва оценка на тази директива и да прави оценката обществено достъпна.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 и SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 и SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54 и 57 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа.
(9)  Необходимо е изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54, 57 и 58 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета56. С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест тези разпоредби включват създаването на централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията да въведе общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, информирането относно изпълнението и замяната на тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискване за създаване на динамична централна база данни на Комисията и предоставяне на информация на годишна основа. В контекста на доклад на Комисията от 2017 г.56a клаузата за преразглеждане на тази директива, въведена в член 58 от нея, следва да се преосмисли с оглед на бъдещо преразглеждане.
__________________
__________________
56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
56 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
56a Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите в съответствие с член 58 от Директива 2010/63/EС относно защитата на животните, използвани за научни цели COM(2017)0631
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Поради това директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 2173/2005 следва да бъдат съответно изменени,
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 86/278/ЕИО
Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)
-1.  В член 2 се добавя следната буква:
„га) „услуги за пространствени данни“ означава: операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни, или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
__________________
*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Директива 86/278/ЕИО
Член 2 – параграф 1 – буква г б (нова)
-1a.  В член 2 се добавя следната буква:
„гб) „масив от пространствени данни“ означава: определяем набор от пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 3 от Директива 2007/2/ЕО.“.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – буква г
г)   имената и адресите на получателите на утайките и мястото, където утайката ще се използва;
заличава се
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – буква д
д)  всяка друга информация във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива, предоставена от държавите членки на Комисията съгласно член 17.
заличава се
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*.
За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези данни, се използват услуги за пространствени данни.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 2 – алинея 1
Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.
Посочените в параграф 1 данни се предоставят на обществеността и се дава лесен достъп до тях за всяка календарна година в срок до три месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията**, или друг формат, предоставен съгласно член 17.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 86/278/ЕИО
Член 10 – параграф 3
3.  Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя при молба от страна на компетентните органи.
3.  Информация за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя на компетентните органи.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 86/278/ЕИО
Член 17
На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17.
На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством акт за изпълнение формата, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на Директива 86/278/ЕИО, както се изисква в член 10 от същата директива. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2. Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно членове 10 и 17. В светлината на тези данни, ако е необходимо, Комисията също така представя подходящи предложения за по-добро опазване на почвата и околната среда.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Директива 2002/49/ЕО
Член 10 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в хранилището на данни, което предстои да бъде създадено по процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.
2.  Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, които са посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки докладват информацията единствено по електронен път в задължително хранилище на данни. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2002/49/ЕО
Член 10 – параграф 2 а (нов)
4а.  В член 10 след параграф 2 се вмъква следният параграф:
„2а. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива по отношение на създаването на задължително хранилище на данни, както е посочено в параграф 2, и подробните правила за цифровия механизъм за обмен на информация, така че да се споделя информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие.“.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Директива 2002/49/ЕО
Член 12 а (нов)
4б.  Добавя се следният член:
„Член 12a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
__________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
Директива 2002/49/ЕО
Приложение VI – точка 3
5.  В приложение VI точка 3 се заменя със следното:
5.  В приложение VI точка 3 се заличава.
3.  Механизъм за обмен на информация
„Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2004/35/ЕО
Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
-1.  В член 2 се добавя следната точка:
„16а. „услуги за пространствени данни“ означава операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни или по свързаните с тях метаданни, съгласно определението в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*;
__________________
*Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 1
Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.
1.   Държавите членки гарантират, че подходяща и актуална информация, като минимум за непосредствени заплахи от щети, е на разположение на обществеността и на Комисията в отворен формат на данните онлайн в съответствие с приложение VI към настоящата директива и с член 7, параграф 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. За всеки инцидент като минимум се предоставя информацията, посочена в приложение VI към настоящата директива.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 1 а (нов)
1а.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 18а за изменение на приложение VI към настоящата директива по отношение на подробните критерии, съгласно които се класифицират мащабът и видът на екологичните щети.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 2
2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**.
2.  За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, като пространственото местоположение на инцидентите, се използват услуги за пространствени данни .
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 3
3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1.
3.  Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, включително карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно параграф 1, и го актуализират редовно.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 - параграф 4 – уводна част
4.  Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
4.  Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане. Наред с останалото оценката се прави обществено достъпна и се основава на следните елементи:
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 – буква б a (нова)
ба)  анализ на развитието и относимите промени в държавите членки.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 а (нов)
4а.   Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по параграф 4 и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 – параграф 4 б (нов)
4б.   В посочената в параграф 4 оценка следва също така да се разгледа въпросът за разширяване на определението за „екологични щети“, както е посочено в член 2, параграф 1, и на обхвата на настоящата Директива, за да включи вредите за човешкото здраве, така че да се въведат и щетите за въздуха, които може да причинят значителни рискове за здравето.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2004/35/ЕО
Член 18 а (нов)
2а.  Вмъква се следният член:
„Член 18a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 1а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграф 1а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграф 1а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
__________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
Директива 2004/35/ЕО
Приложение IV – параграф 1 – уводна част
Информацията, посочена в член 18, параграф 1, се отнася до емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:
Информацията, посочена в член 18, параграф 1, включва списък с емисии, събития или инциденти, които предизвикват екологични щети или представляват непосредствена заплаха от щети, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
Директива 2004/35/ЕО
Приложение VI – точка 7 – буква в а (нова)
ва)   съответни съдебни производства;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Директива 2007/2/ЕО
Член 21 – параграф 2 – буква в a (нова)
аа)  в параграф 2 се добавя следната буква:
„ва) анализ на развитието на инфраструктурата за INSPIRE в държавите членки;“;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Директива 2007/2/ЕО
Член 23 – параграф 2 – уводна част
Комисията редовно извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане и я прави обществено достъпна. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Директива 2007/2/ЕО
Член 23 – параграф 2 a (нов)
Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета относно резултатите от оценката по втория параграф и ако е необходимо, представя подходящи законодателни предложения.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1
Директива 2009/147/ЕО
Член 12 – параграф 1
1.   Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. В този доклад се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.“;
1.  Успоредно с доклада, който се изготвя по същото време съгласно член 17 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета*, на всеки шест години държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави публично достъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2
Директива 2009/147/ЕО
Член 12 – параграф 2 – първо изречение
2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.
2.  Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2010/63/ЕС
Член 54 – параграф 1 – алинея 3
Службите на Комисията публикуват преглед за Съюза въз основа на данните, представени от държавите членки.
Не по-късно от 6 месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват и редовно актуализират преглед за Съюза въз основа на тези данни.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2010/63/ЕС
Член 54 – параграф 4
4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 56, параграф 3.“;
4.  Комисията определя общ формат и съдържание за предоставяне на информацията по параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3.“;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2010/63/ЕС
Член 56 – параграф 3
2а.   В член 56 параграф 3 се заменя със следното:
3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 166/2006
Член 7 – параграф 2
2.  Ежегодно държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат и срок, които се определят от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.
2.  Не по-късно от 31 март всяка година държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат, който се определя от Комисията посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване не е по-късно от девет месеца след края на годината за докладване.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 995/2010
Член 20 – параграф 1
1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията може да определи посредством актове за изпълнение формата и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Регламент 995/2010/ЕС
Член 20 – параграф 3
3.  До 3 декември 2015 г. и на всеки шест години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.
3.  До 3 декември 2021 г. и на всеки пет години след това Комисията, въз основа на информацията и опита, свързани с прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2173/2005
Член 8 – параграф 1
1.  До 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.
1.  Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2173/2005
Член 9 – параграф 1
До декември 2021 г. и на всеки шест години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.
До декември 2021 г. и на всеки пет години след това въз основа на информацията и опита по прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа на всеки пет години и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 15 – параграф 4 – буква в
в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.
в)  Без да се нарушава член 20, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Форматът на представянето ѝ се определя от Комисията в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 a (нов)
Регламент (ЕО) № 338/97
Член 18 – параграф 2
В член 18 параграф 2 се заменя със следното:
2.  При позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
„2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“.
Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, точки 1 и 2, ако след изтичането на период три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0324/2018).

Последно осъвременяване: 9 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност