Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0205(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0324/2018

Předložené texty :

A8-0324/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Přijaté texty
PDF 213kWORD 64k
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk
Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
(Text s významem pro EHP)
(Text s významem pro EHP)
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů v oblasti životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46 .
(1)  K uspokojení potřeby informací o provádění a souladu by měly být provedeny změny řady právních předpisů týkajících se životního prostředí s přihlédnutím k výsledkům zprávy Komise o opatřeních na zjednodušení podávání zpráv v oblasti životního prostředí45 a související kontroly účelnosti46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Cílem tohoto nařízení je modernizovat správu informací a zajistit ucelenější přístup k legislativním aktům v rámci jeho působnosti, a to zjednodušením podávání zpráv s cílem snížit administrativní zátěž, posílením databáze pro budoucí hodnocení a zvýšením transparentnosti ku prospěchu veřejnosti, pokaždé podle okolností.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.
(2)  Je nezbytné, aby dostupnost údajů zajišťovala, že administrativní zátěž uložená všem subjektům je co nejnižší, zejména v případě nevládních subjektů, jako jsou malé a střední podniky. Vyžaduje se aktivní šíření na vnitrostátní úrovni v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES47 a 2007/2/ES48 a jejich prováděcími pravidly k zajištění náležité infrastruktury pro přístup veřejnosti, podávání zpráv a sdílení údajů mezi orgány veřejné moci.
_________________
_________________
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Údaje poskytované členskými státy jsou nezbytné k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel.
(3)  Proces uceleného a včasného předkládání příslušných údajů ze strany členských států je nezbytný k tomu, aby mohla Komise sledovat, přezkoumávat a vyhodnocovat účinnost právních předpisů na základě sledovaných cílů za účelem poskytnutí informací pro budoucí hodnocení právních předpisů v souladu s bodem 22 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201649. Je vhodné vložit do řady legislativních aktů v oblasti životního prostředí ustanovení za účelem jejich budoucího hodnocení, a to na základě údajů získaných během provádění, jež jsou případně doplněny dalšími vědeckými, analytickými údaji. V této souvislosti jsou zapotřebí relevantní údaje, jež umožní lépe posoudit účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU právních předpisů Unie, tudíž nezbytnost zajistit náležité mechanismy pro podávání zpráv, jež mohou sloužit rovněž jako ukazatele pro tento účel subjektům s rozhodovací pravomocí i široké veřejnosti.
_________________
_________________
49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
49 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly určité informace zveřejněny, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.
(5)  V souladu s hodnocením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES50 je nutné zefektivnit lhůty pro předkládání hlukových map a akčních plánů, aby měly členské státy dostatek času na veřejnou konzultaci ohledně akčních plánů. Za tímto účelem a pouze jednou by se měla lhůta pro přezkum nebo revizi akčních plánů posunout o rok, takže lhůta pro další kolo (čtvrté kolo) akčních plánů není stanovena na 18. července 2023, nýbrž 18. července 2024. Počínaje od čtvrtého kola budou mít členské státy mezi vyhotovením hlukových map a dokončením přezkumu nebo revize akčních plánů k dispozici přibližně dva roky místo jednoho roku, jak je tomu v současnosti. Pro následná kola akčních plánů bude poté obnoven pětiletý cyklus přezkumu nebo revize. K lepšímu plnění cílů směrnice 2002/49/ES a stanovení základu pro vypracování opatření na úrovni EU by členské státy měly podávat zprávy elektronickými prostředky. Je rovněž nutné posílit účast veřejnosti tím, že se vyžaduje, aby byly zveřejněny srozumitelné, přesné a srovnatelné informace, přičemž je tato povinnost sladěna s ostatními právními předpisy Unie, jako je směrnice 2007/2/ES, aniž by se zdvojovaly praktické požadavky.
_________________
_________________
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53
(7)  Na základě zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2007/2/ES a hodnocení v rámci programu REFIT52 je za účelem jednoduššího provádění zmíněné směrnice a snížení administrativní zátěže spojené se sledováním ze strany členských států vhodné, aby se od členských států již nevyžadovalo zasílání zpráv Komisi každé tři roky a od Komise předkládání souhrnné zprávy Evropskému parlamentu a Radě, jelikož kontrola účelnosti podávání zpráv potvrdila omezené využití těchto zpráv.53 Komise by měla nicméně nadále provádět pravidelná hodnocení dotčené směrnice a tato hodnocení zveřejňovat.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 a SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 a SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54 a 57 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací.
(9)  Je nutné pozměnit povinnosti podávání zpráv stanovené v článcích 43, 54, 57 a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU56. Tato ustanovení zahrnují v souladu s cílem týkajícím se zlepšení transparentnosti a snížení administrativní zátěže vytvoření centrální databáze s otevřeným přístupem a s možností vyhledávání pro netechnická shrnutí projektů a související zpětná posouzení, svěření prováděcích pravomocí Komisi ke stanovení společného formátu pro předkládání netechnických shrnutí projektů a souvisejících zpětných posouzení, informace o provádění a nahrazení podávání statistických zpráv ze strany Komise každé tři roky požadavkem na zřízení dynamické centrální databáze hostované Komisí a každoroční zveřejňování informací. Na základě zprávy Komise z roku 201756a by ustanovení o přezkumu této směrnice stanovené v jejím článku 58 mělo být s ohledem na budoucí přezkum znovu zváženo.
__________________
__________________
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).
56 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).
56a Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely COM(2017)0631.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Směrnice 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)
-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„da) „službami založenými na prostorových datech“ rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace definované v čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)
-1a.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„db) „souborem prostorových dat“ rozumí identifikovatelná skupina prostorových dat definované v čl. 3 odst. 3 směrnice 2007/2/ES.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d
d)   jména a adresy odběratelů kalu a místa, kde má být kal použit;
vypouští se
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e
e)  jakékoli jiné informace o provedení a uplatňování této směrnice, které členské státy poskytnou Komisi podle článku 17.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES*.
K předkládání sad prostorových dat zahrnutých v informacích zaregistrovaných v těchto záznamech se využívají služby založené na prostorových datech.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.
Záznamy uvedené v odstavci 1 jsou pro každý kalendářní rok zveřejněny ve snadno dostupné formě do tří měsíců od konce příslušného kalendářního roku v konsolidovaném formátu uvedeném v příloze rozhodnutí Komise 94/741/ES** či jiném formátu stanoveném podle článku 17.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EHS
Čl. 10 – odst. 3
3.  Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba na žádost sdělit příslušným orgánům.
3.  Informace o metodách zpracovávání a výsledcích rozborů je třeba sdělit příslušným orgánům.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 86/278/EHS
Článek 17
Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map.
Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcího aktu formát, podle něhož poskytují členské státy informace o provádění směrnice 86/278/EHS, jak se vyžaduje v článku 10 této směrnice. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle článků 10 a 17, přehled pro celou Unii včetně map. S ohledem na tyto údaje předloží Komise v případě potřeby rovněž odpovídající návrhy na zajištění lepší ochrany půdy a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2002/49/ES
Čl. 10 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze úložišti dat, které je zřízeno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.
2.  Členské státy zajistí, aby údaje ze strategických hlukových map a souhrnné přehledy akčních plánů, uvedené v příloze VI, byly odeslány Komisi do šesti měsíců ode dne stanoveného pro strategické hlukové mapy v článku 7 a pro akční plány v článku 8. Za tímto účelem poskytují členské státy informace elektronickými prostředky pouze povinnému úložišti dat. Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací úložišti dat popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2002/49/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
4a.  V článku 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o zřízení povinného úložiště dat uvedeného v článku 2, a podrobná pravidla pro mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů.“.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Směrnice 2002/49/ES
Článek 12 a (nový)
4b.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 12a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2002/49/ES
Příloha VI – bod 3
5.  V příloze VI se bod 3 nahrazuje tímto:
5.  V příloze VI se zrušuje bod 3.
3.  Mechanismus výměny informací
Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje mechanismus pro povinnou výměnu digitálních informací k sdílení údajů ze strategických hlukových map a shrnutí akčních plánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
-1.  V článku 2 se doplňuje nový bod, který zní:
„16a. „službami založenými na prostorových datech“ se rozumí možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace, jak definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES *;
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).“.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby byly on-line zveřejňovány náležité a aktuální informace alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.
1.   Členské státy zajistí, aby veřejnost a Komise měly on-line přístup k náležitým a aktuálním informacím alespoň o bezprostředních hrozbách škod prostřednictvím formátu veřejně přístupných dat v souladu s přílohou VI této směrnice a s čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES*. Pro každou událost jsou poskytnuty minimálně informace uvedené v příloze VI této směrnice.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem změny přílohy VI této směrnice, pokud jde o podrobná kritéria pro určení rozsahu a druhu škody na životním prostředí.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 2
2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech definované v čl. 3 bodě 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady**.
2.  K předkládání sad prostorových dat, jako je prostorová lokalizace událostí, zahrnutých v informacích uvedených v odstavci 1 tohoto článku se využívají služby založené na prostorových datech.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 3
3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map.
3.  Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které členské státy poskytnou podle odstavce 1, přehled pro celou Unii včetně map a pravidelně jej aktualizují.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 – návětí
4.  Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
4.  Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění. Toto hodnocení se zveřejňuje a vychází mimo jiné z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 – písm. b a (nové)
ba)  analýza vývoje a příslušných změn v členských státech.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 4 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2004/35/ES
Čl. 18 – odst. 4 b (nový)
4b.   V hodnocení uvedeném v odstavci 4 bude také zváženo rozšíření definice „škod na životním prostředí“ uvedené v čl. 2 odst. 1 a rozsahu této směrnice tak, aby byla zahrnuta škoda na lidském zdraví s cílem začlenit rovněž škody způsobené ovzduší, které mohou obnášet vážná zdravotní rizika.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2004/35/ES
Článek 18 a (nový)
2a.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [vstup tohoto nařízení v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 1a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm určen. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě. .
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 1a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím uvedené lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2004/35/ES
Příloha VI – bod 1 – návětí
Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují emise, případy nebo události způsobující škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:
Informace podle čl. 18 odst. 1 zahrnují seznam emisí, případů nebo událostí způsobujících škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu škody, přičemž u každého případu se uvádějí tyto informace a údaje:
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2004/35/ES
Příloha VI – bod 7 – písm. c a (nové)
ca)   příslušnými soudními řízeními;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c a (nové)
aa)  v odstavci 2 se vkládá nové písmeno, které zní:
„ca) analýzy rozvoje infrastruktury pro INSPIRE v členských státech;”;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 23 – odst. 2 – návětí
Komise provádí pravidelně hodnocení této směrnice. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
Komise provede nejpozději do 1. ledna 2022 a poté alespoň každých pět let hodnocení této směrnice a jejího provádění a toto hodnocení zveřejní. Toto hodnocení vychází mimo jiné z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)
Komise včas informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 2 a v případě potřeby předloží odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2009/147/ES
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.”;
1.  Členské státy předloží Komisi každých šest let současně se zprávou vyhotovenou podle článku 17 směrnice Rady 92/43/EHS* zprávu o provádění opatření přijatých podle této směrnice a o hlavních dopadech těchto opatření. Tato zpráva se zveřejní a zahrnuje zejména informace o stavu a trendech pro druhy volně žijících ptáků, jež jsou chráněny podle této směrnice, o hrozbách a tlacích, které jsou na ně vyvíjeny, o přijatých ochranných opatřeních a o příspěvku sítě zvláště chráněných oblastí k cílům stanoveným v článku 2 této směrnice.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/147/ES
Čl. 12 – odst. 2 – věta 1
2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.
2.  Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, vypracuje a zveřejní na základě informací uvedených v odstavci 1 každých šest let souhrnnou zprávu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3
Útvary Komise zveřejní na základě údajů, které poskytnou členské státy, přehled pro celou Unii.
Nejpozději šest měsíců poté, co členské státy poskytnou údaje uvedené ve druhém pododstavci, zveřejní útvary Komise přehled pro celou Unii a pravidelně jej aktualizují.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 54 – odst. 4
4.  Komise regulativním postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.
4.  Komise přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 3 stanoví společný formát a informační obsah pro předkládání informací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2010/63/EU
Čl. 56 – odst. 3
2a.   V článku 56 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
„3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 166/2006
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členské státy poskytnou Komisi každý rok prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu a ve lhůtě stanovené Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.
2.  Nejpozději do 31. března každého roku členské státy poskytnou Komisi prostřednictvím přenosu elektronickými prostředky zprávu obsahující všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2 ve formátu stanoveném Komisí prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 19 odst. 2. Datum ohlášení je každopádně nejpozději devět měsíců od konce ohlašovacího roku.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 995/2010
Čl. 20 – odst. 1
1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.
1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát a postup pro poskytování těchto informací ze strany členských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Nařízení 995/2010/EU
Čl. 20 – odst. 3
3.  Do 3. prosince 2015 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.
3.  Do 3. prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení, a to i s ohledem na jeho schopnost zamezit uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh. Posoudí zejména administrativní důsledky pro malé a střední podniky a výrobky, na které se nařízení vztahuje. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám odpovídající legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2173/2005
Čl. 8 – odst. 1
1.  Do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.
1.  Nejpozději do 30. dubna každého roku předloží členské státy veřejnosti a Komisi informace o uplatňování tohoto nařízení během předchozího kalendářního roku.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2173/2005
Čl. 9 – odst. 1
Do prosince 2021 a poté každých šest let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom by měla zohlednit pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.
Do prosince 2021 a poté každých pět let přezkoumá Komise na základě informací o uplatňování tohoto nařízení a zkušeností s ním fungování a účinnost tohoto nařízení. Přitom zohlední pokrok při provádění dobrovolných dohod o partnerství. Komise každých pět let podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledku přezkumu a v případě potřeby připojí k těmto zprávám návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 15 – odst. 4 – písm. c
c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.
c)  Aniž je dotčena platnost článku 20, sdělí výkonné orgány členských států rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy Komisi veškeré informace týkající se příslušného předchozího období, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Formát, ve kterém mají být informace předávány, stanoví Komise přezkumným postupem podle článku 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 18 – odst. 2
V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. Co se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0324/2018).

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí