Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0205(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0324/2018

Esitatud tekstid :

A8-0324/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 65k
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8‑0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
Ettepanek:
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005
liikmesriikide keskkonnaga seotud õigusaktide alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005
(EMPs kohaldatav tekst)
(EMPs kohaldatav tekst)
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonnaalastes õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta,45 ja sellega seotud toimivuskontrolli39.
(1)  Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha mitu muudatust keskkonnaga seotud õigusaktides, võttes arvesse järeldusi, mis on esitatud komisjoni aruandes keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise kohta45, ja sellega seotud toimivuskontrolli46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)   Käesoleva määruse eesmärk on ajakohastada teabehaldust ja tagada selle reguleerimisala piires ühtsem lähenemisviis õigusaktidele, lihtsustades aruandlust, et vähendada halduskoormust, tõhustades andmebaasi tulevaste hindamiste jaoks ning suurendades üldsuse huvides läbipaistvust, võttes alati arvesse asjaolusid.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Kõigi üksuste halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ40 ja 2007/2/EÜ41 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.
(2)  Kõigi üksuste, eelkõige valitsusväliste üksuste, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), halduskoormuse minimeerimiseks on vaja tagada juurdepääs andmetele. Selleks on vaja riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ40 ja 2007/2/EÜ41 ning asjakohaste rakenduseeskirjadega tagada üldsusele juurdepääsuks vajalik taristu ning aruandlus ja andmete jagamine valitsusasutustega.
_________________
_________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).
41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“
41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Liikmesriikide esitatud andmed on olulised, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe42 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena.
(3)  Liikmesriikide asjakohaste andmete tervikliku ja õigeaegse esitamise protsess on oluline, et komisjon saaks jälgida, läbi vaadata ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, et anda teavet õigusaktide edaspidise hindamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe49 punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse õigusakti pidades silmas edaspidist hindamist nende rakendamise käigus kogutud andmete põhjal, mida võidakse täiendada teaduslike, analüüsitulemustel põhinevate andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning ELi lisaväärtust, millest tuleneb ka asjakohaste aruandlusmehhanismide vajadus, sest ka selliseid mehhanisme saab sel eesmärgil kasutada näitajatena nii otsustajate kui ka üldsuse jaoks.
_________________
_________________
42 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
42 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Nagu näitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ43 hindamine, on vaja ühtlustada mürakaartide ja tegevuskavade alase aruandluse tähtaegasid, et tegevuskavade avalikuks konsulteerimiseks jääks piisavalt aega. Sel eesmärgil lükatakse ainult üks kord ja ühe aasta võrra edasi tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise tähtaega, nii et järgmise etapi (neljanda vooru) tähtajaks jääb mitte 18. juuli 2023, vaid 18. juuli 2024. Seega jääb liikmesriikidele neljandast voorust alates senise ühe aasta asemel ligi kaks aastat mürakaartide koostamiseks ja tegevuskavade kontrollimiseks ja läbivaatamiseks. Järgmistes tegevuskavade koostamise voorudes on seega taas kasutusel tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise viieaastane tsükkel. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/49/EÜ eesmärkide saavutamiseks ja liidu tasandi meetmete väljatöötamise aluse loomiseks esitama aruandeid elektrooniliselt. Ka on vaja suurendada üldsuse osalemist ja nõuda, et teatav teave tehtaks avalikult kättesaadavaks, viies selle kohustuse vastavusse muude liidu õigusaktidega, nagu näiteks direktiiviga 2007/2/EÜ, dubleerimata seejuures praktilisi nõudeid.
(5)  Nagu näitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ43 hindamine, on vaja ühtlustada mürakaartide ja tegevuskavade alase aruandluse tähtaegasid, et tegevuskavade avalikuks konsulteerimiseks jääks piisavalt aega. Sel eesmärgil lükatakse ainult üks kord ja ühe aasta võrra edasi tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise tähtaega, nii et järgmise etapi (neljanda vooru) tähtajaks jääb mitte 18. juuli 2023, vaid 18. juuli 2024. Seega jääb liikmesriikidele neljandast voorust alates senise ühe aasta asemel ligi kaks aastat mürakaartide koostamiseks ja tegevuskavade kontrollimiseks ja läbivaatamiseks. Järgmistes tegevuskavade koostamise voorudes on seega taas kasutusel tegevuskavade kontrollimise ja läbivaatamise viieaastane tsükkel. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/49/EÜ eesmärkide saavutamiseks ja liidu tasandi meetmete väljatöötamise aluse loomiseks esitama aruandeid elektrooniliselt. Ka on vaja suurendada üldsuse osalemist ja nõuda, et tehtaks avalikult kättesaadavaks arusaadav, täpne ja võrreldav teave, viies selle kohustuse vastavusse muude liidu õigusaktidega, nagu näiteks direktiiviga 2007/2/EÜ, dubleerimata seejuures praktilisi nõudeid.
_________________
_________________
43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002).
43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002).
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,45 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist, kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe.
(7)  Tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja REFITi hindamise kohta,45 on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist, kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe. Sellegipoolest peaks komisjon viima korrapäraste ajavahemike järel läbi kõnealuse direktiivi hindamise ning selle tulemused avalikustama.
_________________
_________________
45 COM(2016)0478 ja SWD(2016)0273.
45 COM(2016)0478 ja SWD(2016)0273.
46 COM(2017)0312.
46 COM(2017)0312.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL49 artiklites 43, 54 ja 57. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal.
(9)  On vaja muuta aruandlusnõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL49 artiklites 43, 54, 57 ja 58. Kõnealused sätted hõlmavad läbipaistvuse suurendamise ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hindamisi sisaldava avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi loomist, ning rakendusvolituste andmist komisjonile selleks, et luua ühtne vorm mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hindamiste esitamiseks ning selleks, et asendada komisjoni kolmeaastase statistilise aruandluse tsükli nõue sellise dünaamilise keskse andmebaasiga, mida haldab komisjon ja mille teavet avaldatakse igal aastal. Arvestades komisjoni 2017. aasta aruannet50a, tuleks kõnealuse direktiivi läbivaatamise klausel (direktiivi artiklis 58) tulevast läbivaatamist silmas pidades uuesti läbi vaadata.
__________________
__________________
49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).
49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).
50a Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele kooskõlas direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) artikliga 58, COM(2017)0631.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  Direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)
-1.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„da) „ruumiandmeteenused“ – toimingud, mida võib arvutirakenduste abil ruumiandmekogumitesse kuuluvate ruumiandmetega või nendega seotud metaandmetega teha, vagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 4*;
__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete taristu (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d b (uus)
-1a.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„db) „ruumiandmekogum“ – ruumiandmete selgelt piiritletav kogum, nagu on määratletud direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 3.“
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d
d)   reoveesetete saajate nimed ja aadressid ning koht, kus reoveesetteid hakatakse kasutama;
välja jäetud
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e
e)  igasugune muu teave, mis on seotud käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega ning mille on liikmesriigid esitanud komisjonile vastavalt artiklile 17.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ* artikli 3 lõike 4 kohaseid ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada ruumiandmete kogumeid, mis leiduvad kõnealustes registreeritud kirjetes esitatud teabes.
Ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada ruumiandmete kogumeid, mis leiduvad kõnealustes registreeritud kirjetes esitatud teabes.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1
Lõikes 1 osutatud kirjed avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.
Lõikes 1 osutatud kirjed tehakse üldsusele lihtsasti kättesaadavaks ja avalikustatakse iga kalendriaasta kohta kolme kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu koondvormis, nagu on sätestatud komisjoni otsuse 94/741/EÜ** lisas, või muus vormis vastavalt artiklile 17.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 10 – lõige 3
3.   Pädevatele asutustele tehakse taotluse korral kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.
3.   Pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 86/278/EMÜ
Artikkel 17
Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele.
Komisjonil on volitused sätestada rakendusaktiga vorm, mille kohaselt liikmesriigid esitavad teavet direktiivi 86/278/EMÜ rakendamise kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 10. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide artiklite 10 ja 17 kohaselt esitatud andmetele. Komisjon esitab vajaduse korral nende andmete põhjal asjakohased ettepanekud pinnase- ja keskkonnakaitse tugevdamiseks.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2002/49/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2
2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt loodavasse andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.“
2.  Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud informatsioon edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid kohustuslikku andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.“
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2002/49/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
4a.  Artikli 10 lõike 2 järele lisatakse järgmine lõige:
„2a. Komisjon võtab vastavalt artiklile 12a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi lõikes 2 osutatud kohustusliku andmehoidla loomise osas, ning strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta teabe edastamiseks kasutatava digitaalse teabevahetusmehhanismi üksikasjalikud eeskirjad.“
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)
Direktiiv 2002/49/EÜ
Artikkel 12a (uus)
4b.  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 12a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 10 lõikes 2a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon ekspertidega, kelle iga liikmesriik on määranud kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 10 lõike 2 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2002/49/EÜ
VI lisa – punkt 3
5.  VI lisa punkt 3 asendatakse järgmisega.
5.  VI lisa punkt 3 jäetakse välja.
3.  Teabevahetusmehhanism
Artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt töötab komisjon Euroopa Keskkonnaameti abil välja kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16a (uus)
-1.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„16a. ruumiandmete teenused – toimingud, mida võidakse teha arvutirakendust kasutades ruumiandmekogumites sisalduvate ruumiandmete või seotud metaandmete suhtes, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/2/EÜ*;
__________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõik 1
Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave vähemalt otsese kahju ohu kohta on üldsusele internetis kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.
1.  Liikmesriigid tagavad, et piisav ja ajakohane teave vähemalt otsese kahju ohu kohta on üldsusele ja komisjonile internetis kättesaadav avatud andmevormingus vastavalt käesoleva direktiivi VI lisale ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ* artikli 7 lõikele 4. Iga juhtumi puhul esitatakse vähemalt käesoleva direktiivi VI lisas loetletud teave.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 1a (uus)
1a.  Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakti vastavalt artiklile 18a, et muuta käesoleva direktiivi lisa VI üksikasjalike kriteeriumide kohta, mille kohaselt liigitatakse keskkonnakahjustuse ulatus ja liik.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 2
2.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ** artikli 3 lõike 4 kohaseid ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada selliseid ruumiandmete kogumeid nagu juhtumite toimumiskoha andmed, mida hõlmab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave.
2.  Ruumiandmete teenuseid kasutatakse selleks, et esitada selliseid ruumiandmete kogumeid nagu juhtumite toimumiskoha andmed, mida hõlmab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 3
3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt.
3.  Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes andmetele, mille liikmesriigid esitavad lõike 1 kohaselt, ja ajakohastavad seda korrapäraselt.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4 – sissejuhatav osa
4.  Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:
4.  Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu. Hindamine avalikustatakse ning see tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4 – punkt ba (uus)
ba)  analüüs arengusuundumuste ja asjakohaste muutuste kohta liikmesriikides.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4a (uus)
4a.   Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu õigeaegselt lõikes 4 osutatud hindamise tulemustest ja esitab vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4b (uus)
4b.   Lõikes 4 osutatud hinnangus võetakse arvesse ka artikli 2 lõikes 1 määratletud keskkonnakahjustuse mõiste ja käesoleva direktiivi reguleerimisala laiendamist nii, et see hõlmaks ka inimtervisele põhjustatavat kahju, et lisada sinna ka õhukvaliteedi kahjustamine, millega võivad kaasneda olulised terviseriskid.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2004/35/EÜ
Artikkel 18a (uus)
2a.  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 18a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta alates... [käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] vastu artikli 18 lõikes 1a osutatud delegeeritud õigusakte.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 18 lõikes 1a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon ekspertidega, kelle iga liikmesriik on määranud kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*.
5.  Kohe, kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest samaaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 18 lõike 1a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2004/35/EÜ
VI lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa
Artikli 18 lõikes 1 osutatud teave peab käsitlema heidet, sündmust või juhtumit, mis tekitab keskkonnakahju või selle otsese ohu, seejuures esitatakse iga juhtumi kohta järgmine teave:
Artikli 18 lõikes 1 osutatud teave peab hõlmama loetelu heitmetest, sündmustest või juhtumitest, mis tekitavad keskkonnakahju või selle otsese ohu, seejuures esitatakse iga juhtumi kohta järgmine teave:
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2004/35/EÜ
VI lisa – punkt 7 – alapunkt ca (uus)
ca)   asjakohased kohtumenetlused;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt ca (uus)
aa)  lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:
„ca) analüüs liikmesriikides INSPIRE taristu arendamise kohta;“
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 23 – lõik 2 – sissejuhatav osa
Komisjon koostab korrapäraste ajavahemike järel käesoleva direktiivi hinnangu. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:
Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu ning avalikustab selle. Hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 23 – lõik 2a (uus)
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu õigeaegselt teises lõigus osutatud hindamise tulemustest ja esitab vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2009/147/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1
1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealuses aruandes esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.
1.  Üheaegselt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ* artikli 17 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealune aruanne avalikustatakse ja selles esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2009/147/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lause
2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande.
2.  Komisjon koostab Euroopa Keskkonnaameti abil iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande ja avaldab selle.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2010/63/EL
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3
Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate liikmesriikide esitatud andmete põhjal.
Hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teises lõigus osutatud andmed, avaldavad komisjoni talitused nende andmete põhjal koostatud liiduülese ülevaate ja ajakohastavad seda korrapäraselt.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2010/63/EL
Artikkel 54 – lõige 4
4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.
4.  Komisjon kehtestab artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ühtse vormi ja sisu nõuded lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2010/63/EL
Artikkel 56 – lõige 3
2a.   Artikli 56 lõige 3 asendatakse järgmisega:
3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.
„3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 166/2006
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile elektrooniliselt aruande, mis sisaldab kõiki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmeid, sellises vormingus ja selliseks tähtajaks, nagu komisjon kehtestab rakendusaktidega artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusega. Aruandluskuupäev on hiljemalt üheksa kuud pärast aruandeaasta lõppu.
2.  Liikmesriigid esitavad hiljemalt iga aasta 31. märtsiks komisjonile elektrooniliselt aruande, mis sisaldab kõiki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmeid, sellises vormingus, nagu komisjon kehtestab rakendusaktidega artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusega. Aruandluskuupäev on hiljemalt üheksa kuud pärast aruandeaasta lõppu.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
Määrus (EL) nr 995/2010
Artikkel 20 – lõige 1
1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada liikmesriikidele vormingu ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
Määrus 995/2010/EL
Artikkel 20 – lõige 3
3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2015 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
3.  Hiljemalt 3. detsembriks 2021 ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2173/2005
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Liikmesriigid teevad iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.
1.  Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2173/2005
Artikkel 9 – lõik 1
Aastal 2021 ning seejärel iga kuue aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures peab komisjon võtma arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.
Aastal 2021 ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja saadud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures võtab komisjon arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste aruande iga viie aasta järel ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt c
c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Edastatava teabe ja selle esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega.
c)  Ilma et sellega piirataks artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Esitamise vormingu täpsustab komisjon artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 338/97
Artikkel 18 – lõige 2
Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2.  Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.
„2. Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. Kui nõukogu ei ole artikli 19 punktides 1 ja 2 osutatud komitee ülesannete osas otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8-0324/2018).

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika