Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0205(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0324/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0324/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 57k
Tiistai 23. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 23. lokakuuta 2018 ehdotukseen asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta
ympäristöön liittyvän lainsäädännön raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Useita ympäristölainsäädännön säädöksiä olisi muutettava, jotta voidaan täyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten noudattamista koskevien tietojen tarve. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon komission kertomuksen ”Toimet ympäristöraportoinnin virtaviivaistamiseksi”45 ja siihen liittyvän toimivuustarkastuksen46 tulokset.
(1)  Useita ympäristöön liittyvän lainsäädännön säädöksiä olisi muutettava, jotta voidaan täyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten noudattamista koskevien tietojen tarve. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon komission kertomuksen ”Toimet ympäristöraportoinnin virtaviivaistamiseksi”45 ja siihen liittyvän toimivuustarkastuksen46 tulokset.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Tällä asetuksella pyritään nykyaikaistamaan tietohallintoa ja varmistamaan johdonmukaisempi menettely sen piiriin kuuluvien säädösten osalta, jolloin kulloisenkin tarpeen mukaan voidaan yksinkertaistaa raportointia hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi, laajentaa tietokantaa tulevia arviointeja varten ja lisätä avoimuutta suureen yleisöön nähden.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tietojen saatavuudella olisi varmistettava, että kaikkien yhteisöjen hallinnollinen rasite pysyy mahdollisimman pienenä. Tämä edellyttää tietojen aktiivista levittämistä kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/4/EC47 ja 2007/2/EC48 sekä niiden täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Näin taataan infrastruktuuri, joka on tarkoituksenmukainen tietojen julkisen saatavuuden, raportoinnin ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon kannalta.
(2)  Tietojen saatavuudella olisi varmistettava, että kaikkien yhteisöjen, erityisesti valtiosta riippumattomien tahojen, kuten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hallinnollinen rasite pysyy mahdollisimman pienenä. Tämä edellyttää tietojen aktiivista levittämistä kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/4/EC47 ja 2007/2/EC48 sekä niiden täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Näin taataan infrastruktuuri, joka on tarkoituksenmukainen tietojen julkisen saatavuuden, raportoinnin ja viranomaisten välisen tietojenvaihdon kannalta.
_________________
_________________
47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot ovat komissiolle olennaisen tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan seurata, tarkistaa ja arvioida lainsäädännön tuloksellisuutta sen tavoitteisiin nähden. Näin voidaan luoda tietopohja lainsäädännön tulevalle arvioinnille paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen49 22 artiklan mukaisesti. On aiheellista lisätä uusia säännöksiä useisiin ympäristöalan säädöksiin, jotta näitä voidaan myöhemmin arvioida täytäntöönpanon aikana kerättyjen ja mahdollisesti tieteellisillä analyyttisillä lisätiedoilla täydennettyjen tietojen perusteella. Tässä yhteydessä tarvitaan merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voidaan arvioida paremmin unionin lainsäädännön tehokkuutta, tuloksellisuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja lisäarvoa, jota se tuottaa EU:lle. Siksi on varmistettava, että käytössä on tarkoituksenmukaiset raportointimekanismit, jotka voivat toimia myös indikaattoreina tässä tarkoituksessa.
(3)  Prosessi, jossa jäsenvaltiot kattavasti ja oikea-aikaisesti ilmoittavat merkitykselliset tiedot, on komissiolle olennaisen tärkeä, sillä sen avulla voidaan seurata, tarkistaa ja arvioida lainsäädännön tuloksellisuutta sen tavoitteisiin nähden. Näin voidaan luoda tietopohja lainsäädännön tulevalle arvioinnille paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen49 22 artiklan mukaisesti. On aiheellista lisätä uusia säännöksiä useisiin ympäristöalan säädöksiin, jotta näitä voidaan myöhemmin arvioida täytäntöönpanon aikana kerättyjen ja mahdollisesti tieteellisillä analyyttisillä lisätiedoilla täydennettyjen tietojen perusteella. Tässä yhteydessä tarvitaan merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voidaan arvioida paremmin unionin lainsäädännön tehokkuutta, tuloksellisuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja lisäarvoa, jota se tuottaa EU:lle. Siksi on varmistettava, että käytössä on tarkoituksenmukaiset raportointimekanismit, jotka voivat toimia myös indikaattoreina tässä tarkoituksessa päätöksentekijöille sekä kansalaisille.
_________________
_________________
49 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
49 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/49/EY50 koskevan arvioinnin mukaan melukarttoja ja toimintasuunnitelmia koskevia raportointimääräaikoja on virtaviivaistettava, jotta käytettävissä on riittävästi aikaa toteuttaa julkinen kuuleminen toimintasuunnitelmista. Tätä tarkoitusta varten toimintasuunnitelmien tarkastelemisen ja tarkistamisen määräaikaa lykätään kertaluonteisesti vuodella niin, että toimintasuunnitelmien seuraavan kierroksen (neljäs kierros) määräaika ei ole 18 päivä heinäkuuta 2023 vaan 18 päivä heinäkuuta 2024. Näin ollen jäsenvaltioilla on neljännestä kierroksesta alkaen käytettävissään noin kaksi vuotta nykyisen yhden vuoden sijaan melukarttojen laatimisen ja toimintasuunnitelmien tarkastelun tai tarkistuksen loppuunsaattamisen välillä. Seuraaviin toimintasuunnitelmakierroksiin sovelletaan jälleen tarkastelun ja tarkistuksen viisivuotissykliä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tiedot sähköisesti, jotta voidaan saavuttaa paremmin direktiivin 2002/49/EY tavoitteet ja luoda perusta toimenpiteiden kehittämiselle unionin tasolla. On tarpeen myös lisätä yleisön osallistumista vaatimalla, että tietyt tiedot on asetettava julkisesti saataville. On tarpeen myös lisätä yleisön osallistumista vaatimalla, että tietyt tiedot on asetettava julkisesti saataville. Tämä velvoite olisi yhdenmukaistettava unionin muun lainsäädännön, kuten direktiivin 2007/2/EY, kanssa, kuitenkaan asettamatta päällekkäisiä käytännön vaatimuksia.
(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/49/EY50 koskevan arvioinnin mukaan melukarttoja ja toimintasuunnitelmia koskevia raportointimääräaikoja on virtaviivaistettava, jotta käytettävissä on riittävästi aikaa toteuttaa julkinen kuuleminen toimintasuunnitelmista. Tätä tarkoitusta varten toimintasuunnitelmien tarkastelemisen ja tarkistamisen määräaikaa lykätään kertaluonteisesti vuodella niin, että toimintasuunnitelmien seuraavan kierroksen (neljäs kierros) määräaika ei ole 18 päivä heinäkuuta 2023 vaan 18 päivä heinäkuuta 2024. Näin ollen jäsenvaltioilla on neljännestä kierroksesta alkaen käytettävissään noin kaksi vuotta nykyisen yhden vuoden sijaan melukarttojen laatimisen ja toimintasuunnitelmien tarkastelun tai tarkistuksen loppuunsaattamisen välillä. Seuraaviin toimintasuunnitelmakierroksiin sovelletaan jälleen tarkastelun ja tarkistuksen viisivuotissykliä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tiedot sähköisesti, jotta voidaan saavuttaa paremmin direktiivin 2002/49/EY tavoitteet ja luoda perusta toimenpiteiden kehittämiselle unionin tasolla. On tarpeen myös lisätä yleisön osallistumista vaatimalla, että tietyt tiedot on asetettava julkisesti saataville. On tarpeen myös lisätä yleisön osallistumista vaatimalla, että kattavat, täsmälliset ja vertailukelpoiset tiedot on asetettava julkisesti saataville. Tämä velvoite olisi yhdenmukaistettava unionin muun lainsäädännön, kuten direktiivin 2007/2/EY, kanssa, kuitenkaan asettamatta päällekkäisiä käytännön vaatimuksia.
_________________
_________________
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002).
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Kun otetaan huomioon direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa ja REFIT-arviointia koskeva komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille52, kyseisen direktiivin täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden suorittamaan seurantaan liittyvän hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi jäsenvaltioilta ei tulisi enää vaatia raporttien toimittamista komissiolle kolmen vuoden välein, eikä komission tulisi enää esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvetokertomusta, koska toimivuustarkastuksessa vahvistettiin, että tällaisten raporttien käyttö on vähäistä53.
(7)  Kun otetaan huomioon direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa ja REFIT-arviointia koskeva komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille52, kyseisen direktiivin täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden suorittamaan seurantaan liittyvän hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi jäsenvaltioilta ei tulisi enää vaatia raporttien toimittamista komissiolle kolmen vuoden välein, eikä komission tulisi enää esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvetokertomusta, koska toimivuustarkastuksessa vahvistettiin, että tällaisten raporttien käyttö on vähäistä53. Komission olisi kuitenkin jatkettava kyseisen direktiivin arviointia säännöllisin väliajoin ja asetettava arviointi julkisesti saataville.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 ja SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 ja SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU56 43, 54 ja 57 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita on muutettava. Nämä säännökset, joiden tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää hallinnollista rasitetta, kattavat keskitetyn, avoimesti saatavilla olevan, haut mahdollistavan tietokannan perustamisen hankkeiden yleistajuisia tiivistelmiä ja niihin liittyviä takautuvia arviointeja varten, täytäntöönpanovallan siirtämisen komissiolle yhteisen muodon määrittelemiseksi yleistajuisten tiivistelmien ja niihin liittyvien takautuvien arviointien toimittamista varten, täytäntöönpanotiedot sekä komission kolmen vuoden välein tekemän tilastoraportoinnin korvaamisen velvoitteella perustaa dynaaminen keskustietokanta, jota komissio ylläpitää, ja julkistaa tietoja vuosittain.
(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU56 43, 54, 57 ja 58 artiklassa säädettyjä raportointivelvoitteita on muutettava. Nämä säännökset, joiden tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää hallinnollista rasitetta, kattavat keskitetyn, avoimesti saatavilla olevan, haut mahdollistavan tietokannan perustamisen hankkeiden yleistajuisia tiivistelmiä ja niihin liittyviä takautuvia arviointeja varten, täytäntöönpanovallan siirtämisen komissiolle yhteisen muodon määrittelemiseksi yleistajuisten tiivistelmien ja niihin liittyvien takautuvien arviointien toimittamista varten, täytäntöönpanotiedot sekä komission kolmen vuoden välein tekemän tilastoraportoinnin korvaamisen velvoitteella perustaa dynaaminen keskustietokanta, jota komissio ylläpitää, ja julkistaa tietoja vuosittain. Ottaen huomioon komission vuonna 2017 antaman kertomuksen56 a kyseisen direktiivin uudelleentarkastelulauseketta, sellaisena kuin se sisältyy 58 artiklaan, olisi harkittava uudelleen tulevaa tarkistamista silmällä pitäen.
__________________
__________________
56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33).
56 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33).
56 a Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU 58 artiklan mukaisesti, COM(2017)0631.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Direktiivit 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetukset (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä asetukset (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 olisi näin ollen muutettava,
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 86/278/ETY
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
-1.  Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:
”d a) ’paikkatietopalveluilla’: toimintoja, joita voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY* 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla;
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).”
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 86/278/ETY
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
-1 a.  Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:
”d b) ’paikkatietoaineistolla’: direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä tunnistettavissa olevaa paikkatietojen kokonaisuutta.”
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)   lietteen vastaanottajien nimet ja osoitteet sekä paikka, jossa lietettä on tarkoitus käyttää;
Poistetaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  muut jäsenvaltioiden 17 artiklan nojalla komissiolle toimittamat tiedot, jotka liittyvät tämän direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä täytäntöönpanoon.
Poistetaan.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Näihin tiedostoihin merkittyihin tietoihin sisältyvät paikkatietoaineistot on esitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY* 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen paikkatietopalvelujen avulla.
Näihin tiedostoihin merkittyihin tietoihin sisältyvät paikkatietoaineistot on esitettävä paikkatietopalvelujen avulla.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Edellä 1 kohdassa mainitut tiedostot on asetettava yleisön saataville jokaiselta kalenterivuodelta kolmen kuukauden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä yhteenvetomuodossa, joka esitetään komission päätöksen 94/741/EY** liitteessä, tai muussa 17 artiklan nojalla vahvistetussa muodossa.
Edellä 1 kohdassa mainitut tiedostot on asetettava helposti yleisön saataville jokaiselta kalenterivuodelta kolmen kuukauden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä yhteenvetomuodossa, joka esitetään komission päätöksen 94/741/EY** liitteessä, tai muussa 17 artiklan nojalla vahvistetussa muodossa.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 3 kohta
3.  Käsittelymenetelmiä koskevat tiedot sekä analyysitulokset on toimitettava asianomaisille viranomaisille pyynnöstä.
3.  Käsittelymenetelmiä koskevat tiedot sekä analyysitulokset on toimitettava asianomaisille viranomaisille.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
17 artikla
”Komissiolle siirretään valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä muoto, jossa jäsenvaltioiden on annettava tiedot direktiivin 86/278/ETY täytäntöönpanosta tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden 10 ja 17 artiklan nojalla saataville asettamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen karttoineen.”
”Komissiolle siirretään valta vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä muoto, jossa jäsenvaltioiden on annettava tiedot direktiivin 86/278/ETY täytäntöönpanosta tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden 10 ja 17 artiklan nojalla saataville asettamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen karttoineen. Komissio tekee myös näiden tietojen perusteella tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia maaperän ja ympäristön suojelun tehostamiseksi.”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2002/49/EY
10 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä VI tarkoitetut strategisista melukartoista saadut tiedot ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 7 ja 8 artiklassa säädetyistä päivistä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot vain sähköisessä muodossa tietovarastoon, joka perustetaan 13 artiklan 3 kohdassa mainitun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti. Jos jokin jäsenvaltio haluaa saattaa tietoja ajan tasalle, sen on selostettava, miten ajan tasalle saatetut ja alkuperäiset tiedot eroavat toisistaan ja mikä on ajantasaistamisen syy, kun se asettaa ajantasaiset tiedot saataville tietovarastoon.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä VI tarkoitetut strategisista melukartoista saadut tiedot ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 7 ja 8 artiklassa säädetyistä päivistä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot vain sähköisessä muodossa pakolliseen tietovarastoon. Jos jokin jäsenvaltio haluaa saattaa tietoja ajan tasalle, sen on selostettava, miten ajan tasalle saatetut ja alkuperäiset tiedot eroavat toisistaan ja mikä on ajantasaistamisen syy, kun se asettaa ajantasaiset tiedot saataville tietovarastoon.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/49/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
4 a.  Lisätään 10 artiklaan 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”2 a. Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitetun pakollisen tietovaraston perustamista sekä digitaalista tietojenvaihtomekanismia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä tietojen vaihtamiseksi strategisista melukartoista ja toimintasuunnitelmien tiivistelmistä.”
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/49/EY
12 aartikla (uusi)
4 b.  Lisätään artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 10 artiklan 2 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2002/49/EY
Liite VI – 3 kohta
5.  Korvataan liitteessä VI oleva 3 kohta seuraavasti:
5.  Poistetaan liitteessä VI oleva 3 kohta.
”3. Tietojenvaihtomekanismi
Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, kehittää 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pakollisen digitaalisen tietojenvaihtomekanismin tietojen vaihtamiseksi strategisista melukartoista ja toimintasuunnitelmien tiivistelmistä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/35/EY
2 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
-1.  Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:
”16 a. ’paikkatietopalveluilla’ toimintoja, joita voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY* määriteltyjä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla;
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).”
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riittävät ja ajantasaiset tiedot ainakin vahinkojen välittömistä uhkista ovat yleisön saatavilla avoimessa tietomuodossa verkossa tämän direktiivin liitteen VI ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY* 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kustakin tapauksesta on annettava vähintään tämän direktiivin liitteessä VI mainitut tiedot.
1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riittävät ja ajantasaiset tiedot ainakin vahinkojen välittömistä uhkista ovat yleisön ja komission saatavilla avoimessa tietomuodossa verkossa tämän direktiivin liitteen VI ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY* 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kustakin tapauksesta on annettava vähintään tämän direktiivin liitteessä VI mainitut tiedot.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio antaa tämän direktiivin liitteen VI muuttamiseksi 18 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, joka koskee yksityiskohtaisia kriteerejä, joiden perusteella luokitellaan ympäristövahingon laajuus ja tyyppi.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 2 kohta
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin tietoihin sisältyvät paikkatietoaineistot, kuten tapausten sijaintipaikka, on esitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY** 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen paikkatietopalvelujen avulla.
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin tietoihin sisältyvät paikkatietoaineistot, kuten tapausten sijaintipaikka, on esitettävä paikkatietopalvelujen avulla.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 3 kohta
3.  Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla saataville asettamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen karttoineen.
3.  Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla saataville asettamien tietojen perusteella unionin laajuisen yleiskatsauksen karttoineen ja saattavat sen säännöllisesti ajan tasalle.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4.  Komissio arvioi tätä direktiiviä säännöllisin väliajoin. Arviointi perustuu muun muassa
4.  Komissio arvioi tätä direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein. Arviointi asetetaan julkisesti saataville, ja se perustuu muun muassa
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  jäsenvaltioissa tapahtuneen kehityksen ja merkityksellisten muutosten analyysiin.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Komissio ilmoittaa myöhemmin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset sekä esittää tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
18 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa otetaan myös huomioon 2 artiklan 1 kohdassa määritellyn ”ympäristövahingon” määritelmän ja tämän direktiivin soveltamisalan laajentaminen ihmisten terveydelle aiheutuviin vahinkoihin, jotta siihen voidaan sisällyttää ilmaa koskevat vahingot, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/35/EY
18 aartikla (uusi)
2 a.  Lisätään artikla seuraavasti:
”18 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi valta antaa 18 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 18 artiklan 1 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
Liite VI – 1 kohta – johdanto-osa
Edellä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on viitattava päästöihin, tapahtumiin tai tapauksiin, jotka aiheuttavat ympäristövahingon tai vahingon välittömän uhkan. Kustakin tapauksesta on annettava seuraavat tiedot:
Edellä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on sisällettävä luettelo päästöistä, tapahtumista tai tapauksista, jotka aiheuttavat ympäristövahingon tai vahingon välittömän uhkan. Kustakin tapauksesta on annettava seuraavat tiedot:
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
Liite VI – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)   asianomaiset oikeudelliset menettelyt;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2007/2/EY
21 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
a a)  Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”c a) INSPIRE-infrastruktuurin kehittämistä jäsenvaltioissa koskeva analyysi;”
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
23 artikla – 2 kohta – johdantokappale
Komissio arvioi tätä direktiiviä säännöllisin väliajoin. Arviointi perustuu muun muassa
Komissio arvioi tätä direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein ja asettaa arvioinnin julkisesti saataville. Arviointi perustuu muun muassa
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
Komissio ilmoittaa myöhemmin Euroopan parlamentille ja neuvostolle toisessa kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset sekä esittää tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/147/EY
12 artikla – 1 kohta
”1. Jäsenvaltioiden on joka kuudes vuosi samanaikaisesti neuvoston direktiivin 92/43/ETY* 17 artiklan mukaisesti laaditun kertomuksen kanssa annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin perusteella toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja näiden toimenpiteiden tärkeimmistä vaikutuksista. Kertomuksessa on erityisesti ilmoitettava tiedot tämän direktiivin nojalla suojeltujen luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista, niihin kohdistuvista uhkista ja paineista sekä niiden suhteen toteutetuista suojelutoimenpiteistä ja erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta tämän direktiivin 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin.
”1. Jäsenvaltioiden on joka kuudes vuosi samanaikaisesti neuvoston direktiivin 92/43/ETY* 17 artiklan mukaisesti laaditun kertomuksen kanssa annettava komissiolle kertomus tämän direktiivin perusteella toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja näiden toimenpiteiden tärkeimmistä vaikutuksista. Kertomus on asetettava yleisön saataville, ja siinä on erityisesti ilmoitettava tiedot tämän direktiivin nojalla suojeltujen luonnonvaraisten lintulajien tilasta ja kehityssuunnista, niihin kohdistuvista uhkista ja paineista sekä niiden suhteen toteutetuista suojelutoimenpiteistä ja erityisten suojelualueiden verkoston panoksesta tämän direktiivin 2 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/147/EY
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
”2. Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, laatii joka kuudes vuosi 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustuvan yhteenvetokertomuksen.”
”2. Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, laatii ja julkaisee joka kuudes vuosi 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustuvan yhteenvetokertomuksen.”
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2010/63/EU
54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Komission yksiköt julkaisevat jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella unionin yleiskatsauksen.
Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, komission yksiköt julkaisevat kyseisten tietojen perusteella unionin yleiskatsauksen ja saattavat sen säännöllisesti ajan tasalle.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2010/63/EU
54 artikla – 4 kohta
”4. Komissio määrittelee yhteisen muodon ja tietosisällön tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”
”4. Komissio määrittelee yhteisen muodon ja tietosisällön tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2010/63/EU
56 artikla – 3 kohta
2 a.   Korvataan 56 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 166/2006
7 artikla – 2 kohta
”2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain sähköisesti ilmoitus, joka sisältää kaikki 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, sellaisessa muodossa ja sellaiseen päivämäärään mennessä, jotka komissio vahvistaa täytäntöönpanoasetuksella 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Ilmoituspäivän on joka tapauksessa oltava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua ilmoitusvuoden päättymisestä.
”2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti ilmoitus, joka sisältää kaikki 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, sellaisessa muodossa, jonka komissio vahvistaa täytäntöönpanoasetuksella 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta. Ilmoituspäivän on joka tapauksessa oltava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua ilmoitusvuoden päättymisestä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 995/2010
20 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena. Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä, missä muodossa ja millä menettelyllä jäsenvaltioiden on asetettava nämä tiedot saataville. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
1.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville viimeistään kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena. Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä, missä muodossa ja millä menettelyllä jäsenvaltioiden on asetettava nämä tiedot saataville. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Direktiivi 995/2010/EU
20 artikla – 3 kohta
3.  Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2015 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen ja siitä saatujen kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, muun muassa laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden markkinoille saattamisen estämisen suhteen. Se käsittelee erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia seurauksia ja tuotteiden määrittelyä. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista kertomukset ja liittää niihin tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.”
3.  Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen joka viides vuosi tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen ja siitä saatujen kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, muun muassa laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden markkinoille saattamisen estämisen suhteen. Se käsittelee erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia seurauksia ja tuotteiden määrittelyä. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista kertomukset ja liittää niihin tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.”
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2173/2005
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena.
1.  Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville viimeistään kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 2173/2005
9 artikla – 1 kohta
Komissio tarkastelee uudelleen joulukuuhun 2021 mennessä ja sen jälkeen kuuden vuoden välein tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen ja kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta. Komission olisi tässä yhteydessä otettava huomioon edistyminen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista kertomukset ja liittää ne tarvittaessa ehdotuksiin FLEGT-lupajärjestelmän parantamiseksi.
Komissio tarkastelee uudelleen joulukuuhun 2021 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein tämän asetuksen soveltamista koskevien tietojen ja kokemusten perusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta. Komissio ottaa tässä yhteydessä huomioon edistymisen vapaaehtoisten kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista viiden vuoden välein kertomukset ja liittää ne tarvittaessa ehdotuksiin FLEGT-lupajärjestelmän parantamiseksi.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 338/97
15 artikla – 4 kohta – c alakohta
c)  Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle vuosi ennen kutakin sopimuspuolten konferenssin kokousta kaikki yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kertomusten laadinnassa tarvittavat edelliseen kauteen liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot niistä tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan säädöksen soveltamista. Komissio määrittelee ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti.
c)  Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle vuosi ennen kutakin sopimuspuolten konferenssin kokousta kaikki yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kertomusten laadinnassa tarvittavat edelliseen kauteen liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot niistä tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan säädöksen soveltamista. Komissio määrittelee niiden esitystavan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 338/97
18 artikla – 2 kohta
Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 artiklaa.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä komitealle 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta.

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0324/2018).

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö