Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0205(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0324/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0324/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Usvojeni tekstovi
PDF 199kWORD 68k
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg
Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 23. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Naslov
Prijedlog
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005
o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanog s okolišem te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005
(Tekst značajan za EGP)
(Tekst značajan za EGP)
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata o okolišu uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.
(1)  Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata povezanih s okolišem uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu45 i s njime povezane provjere prikladnosti46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)   Ovom Uredbom nastoji se modernizirati upravljanje informacijama i zajamčiti dosljedniji pristup zakonodavnim aktima u okviru njezina područja primjene pojednostavnjenjem izvješćivanja kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, unaprjeđenjem baze podataka za buduće evaluacije ili povećanjem transparentnosti u korist javnosti, svaki puta u skladu s okolnostima.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri. To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.
(2)  Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri, posebno za nevladine subjekte kao što su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). To zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ47 i 2007/2/EZ48 Europskog parlamenta i Vijeća i pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među tijelima javne vlasti.
_________________
_________________
47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
47 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).
48 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Podaci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49 Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.
(3)  Postupak sveobuhvatnog i pravovremenog izvješćivanja država članica o relevantnim podacima neophodno je za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.49. Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti za EU, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu i donositeljima odluka i općoj javnosti služiti i kao pokazatelji za tu svrhu.
_________________
_________________
49SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
49SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  U skladu s evaluacijom Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50 potrebno je racionalizirati rokove izvješćivanja u pogledu karata buke i akcijskih planova kako bi se ostavilo dovoljno vremena za javno savjetovanje o akcijskim planovima. U tu se svrhu rok za preispitivanje ili reviziju akcijskih planova produljuje, i to samo jednom, za godinu dana tako da rok za sljedeći seriju (četvrtu seriju) akcijskih planova nije 18. srpnja 2023. nego 18. srpnja 2024. Stoga, nakon četvrte serije države članice imat će dvije godine, umjesto jedne godine kao što je trenutačno slučaj, da nakon izrade karata buke završe preispitivanje ili reviziju akcijskih planova. Kod sljedećih serija akcijskih planova preispitivanje ili revizija ponovno će se provoditi u petogodišnjim ciklusima. Osim toga, kako bi se bolje ispunili ciljevi Direktive 2002/49/EZ te osigurala osnova za razvoj mjera na razini Unije, države članice trebale bi izvješćivati elektroničkim putem. Potrebno je i povećati sudjelovanje javnosti zahtijevanjem da određene informacije budu javno dostupne, uz istodobno usklađivanje te obveze s ostalim zakonodavstvom Unije, kao što je Direktiva 2007/2/EZ, bez udvostručavanja praktičnih zahtjeva.
(5)  U skladu s evaluacijom Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50 potrebno je racionalizirati rokove izvješćivanja u pogledu karata buke i akcijskih planova kako bi se ostavilo dovoljno vremena za javno savjetovanje o akcijskim planovima. U tu se svrhu rok za preispitivanje ili reviziju akcijskih planova produljuje, i to samo jednom, za godinu dana tako da rok za sljedeći seriju (četvrtu seriju) akcijskih planova nije 18. srpnja 2023. nego 18. srpnja 2024. Stoga, nakon četvrte serije države članice imat će dvije godine, umjesto jedne godine kao što je trenutačno slučaj, da nakon izrade karata buke završe preispitivanje ili reviziju akcijskih planova. Kod sljedećih serija akcijskih planova preispitivanje ili revizija ponovno će se provoditi u petogodišnjim ciklusima. Osim toga, kako bi se bolje ispunili ciljevi Direktive 2002/49/EZ te osigurala osnova za razvoj mjera na razini Unije, države članice trebale bi izvješćivati elektroničkim putem. Potrebno je i povećati sudjelovanje javnosti zahtijevanjem da sveobuhvatne, točne i usporedive informacije budu javno dostupne, uz istodobno usklađivanje te obveze s ostalim zakonodavstvom Unije, kao što je Direktiva 2007/2/EZ, bez udvostručavanja praktičnih zahtjeva.
_________________
_________________
50 Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002.).
50 Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53.
(7)  Na temelju izvješća Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2007/2/EZ i evaluacije u okviru programa REFIT52, a radi pojednostavnjenja provedbe Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem koje provode države članice, primjereno je više ne zahtijevati od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća i od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, jer je provjera prikladnosti izvješćivanja potvrdila da ta izvješća imaju ograničenu primjenu53. Komisija bi ipak trebala nastaviti s redovitom evaluacijom te Direktive i učiniti je javno dostupnom.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 i SWD(2016)0273).
52 COM(2016)0478 i SWD(2016)0273).
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54. i 57. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća56. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija.
(9)  Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54., 57. i 58. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća56. Te odredbe uključuju, u cilju poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, uspostavu središnje baze podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i može se pretraživati, dodjeljivanje provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, informacije o provedbi te uvođenje, umjesto trogodišnjeg statističkog izvješćivanja koje provodi Komisija, zahtjeva za uspostavu dinamičke središnje baze podataka na poslužitelju Komisije te godišnje objavljivanje informacija. U svjetlu izvješća Komisije iz 2017.56a potrebno je ponovno razmotriti odredbu o preispitivanju te Direktive kako je utvrđeno u članku 58. u svrhu buduće revizije.
__________________
__________________
56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).
56 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).
56.a Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija u skladu s člankom 58. Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, COM (2017) 0631.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14 a)  Sukladno tomu trebalo bi stoga izmijeniti direktive 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbe (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbe (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 2. – stavak 1. – točka da (nova)
-1.  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:
„(da) usluge prostornih podataka”: znači djelatnosti koje se putem računalne aplikacije mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima kako su definirani u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;
__________________
* Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 2. – stavak 1. – točka db (nova)
-1.a  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:
„(db) skup prostornih podataka”: znači odrediva zbirka prostornih podataka kako je definirano u članku 3. stavku 3. Direktive 2007/2/EZ.”.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 10. – stavak 1. – točka d
(d)   imena i adrese korisnika mulja i mjesta na kojima će se mulj upotrebljavati;
Briše se.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 10. – stavak 1. – točka e
(e)  sve ostale informacije u pogledu prijenosa i provedbe ove Direktive koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 17.
Briše se.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.
Usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća* upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka sadržanih u informacijama zabilježenima u tim evidencijama.
Usluge prostornih podataka upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka sadržanih u informacijama zabilježenima u tim evidencijama.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.
Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17.
Evidencije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu, u roku od tri mjeseca od isteka relevantne kalendarske godine, u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ** ili drugom formatu osiguranom u skladu s člankom 17. te su lako dostupne.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 10. – stavak 3.
3.  Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se po zahtjevu upućenom nadležnim tijelima.
3.  Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se nadležnim tijelima.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 86/278/EEZ
Članak 17.
Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.
Komisija je ovlaštena odrediti, putem provedbenog akta, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi Direktive 86/278/EEZ kako je propisano člankom 10. ove Direktive. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 10. i 17. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte. U svjetlu tih podataka, Komisija prema potrebi također dostavlja prikladne prijedloge za povećanu zaštitu tla i okoliša.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2002/49/EZ
Članak 10. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u repozitorij podataka koji će biti uspostavljen u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.
2.  Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenog u članku 7. odnosno u članku 8. U tu svrhu države članice samo dostavljaju informacije elektroničkim putem u obvezni repozitorij podataka. Ako država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka mora opisati razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva 2002/49/EZ
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
4.a  U članku 10., nakon stavka 2. dodaje se sljedeći stavak:
„2.a Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12.a kako bi dopunila ovu Direktivu u pogledu uspostave obveznog repozitorija podataka iz stavka 2. i detaljnih pravila mehanizma za digitalnu razmjenu informacija radi razmjene informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova.”
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.b (nova)
Direktiva 2002/49/EZ
Članak 12.a (novi)
4.b  Dodaje se sljedeći članak:
„Članak 12.a
Izvršavanje delegiranja ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10 stavka 2.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016*.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
__________________
* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva 2002/49/EZ
Prilog VI. – točka 3.
5.  u Prilogu VI. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:
5.  u Prilogu VI. točka 3. briše se.
3.  Mehanizam za razmjenu informacija
Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš razvija obvezni mehanizam za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 2. – stavak 1. – točka 16.a (nova)
-1.  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:
„16.a „usluge prostornih podataka” znači djelatnosti koje se putem računalnog programa mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima kako su definirani u Direktivi 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*;
__________________
* Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 1.
Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, barem o prijetećim opasnostima od štete, dostupne javnosti putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.
1.   Države članice osiguravaju da su odgovarajuće i ažurirane informacije, barem o prijetećim opasnostima od štete, dostupne javnosti i Komisiji putem interneta u formatu otvorenih podataka, u skladu s Prilogom VI. ovoj Direktivi i člankom 7. stavkom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*. Za svaki se incident moraju navesti barem informacije navedene u Prilogu VI. ovoj Direktivi.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 1.a (novi)
1.a  Komisija u skladu s člankom 18.a donosi delegirani akt radi izmjene Priloga VI. ovoj Direktivi u pogledu detaljnih kriterija prema kojima se klasificiraju razmjeri i vrsta štete u okolišu.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 2.
2.  Usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća** upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka, kao što su prostorne lokacije incidenata, obuhvaćenih informacijama iz stavka 1. ovog članka.
2.  Usluge prostornih podataka upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka, kao što su prostorne lokacije incidenata, obuhvaćenih informacijama iz stavka 1. ovog članka.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 3.
3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.
3.  Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte te ga redovito ažuriraju.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:
4.  Najkasnije 1. siječnja 2022. i najmanje svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe. Evaluacija se objavljuje i temelji se, među ostalim, na sljedećim elementima:
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 4. – točka ba (nova)
(ba)  analizi razvoja i relevantnih promjena u državama članicama.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18. – stavak 4.a (novi)
4.a   Komisija pravovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije iz stavka 4. i prema potrebi predstavlja odgovarajuće zakonodavne prijedloge.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 4. – stavak 4.b (novi)
4.b   Pri evaluaciji iz stavka 4. također se razmatra proširenje definicije „štete u okolišu” kako je definirana u članku 2. stavku 1. i područja primjene ove Direktive u cilju uključivanja štete za zdravlje ljudi kako bi se obuhvatila i šteta za zrak, koja može predstavljati veliki zdravstveni rizik.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2004/35/EZ
Članak 18.a (novi)
2.a  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 18.a
Izvršavanje delegiranja ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Komisiji se dodjeljuje ovlast donošenja delegiranih akata kako je utvrđeno u članku 18. stavku 1.a, na neodređeno vrijeme od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 18. stavka 1.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016*.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 18. stavka 1.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”
__________________
* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2004/35/EZ
Prilog VI. – točka 1. – uvodni dio
Informacije iz članka 18. stavka 1. odnose se na emisije, događaje i incidente koji uzrokuju štetu u okolišu ili prijeteću opasnost od štete, a za svaki od slučajeva navode se sljedeće informacije i podaci:
Informacije iz članka 18. stavka 1. obuhvaćaju popis emisija, događaja i incidenta koji uzrokuju štetu u okolišu ili prijeteću opasnost od štete, a za svaki od slučajeva navode se sljedeće informacije i podaci:
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2004/35/EZ
Prilog VI. – točka 7. – podtočka ca (nova)
(ca)   relevantnim sudskim postupcima;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka aa (nova)
Direktiva 2007/2/EZ
Članak 21. – stavak 2. – točka ca (nova)
(aa)  u stavku 2. umeće se sljedeća točka:
„(ca) analize razvoja infrastrukture za INSPIRE u državama članicama;”;
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2007/2/EZ
Članak 23. – stavak 2. – uvodni dio
Komisija provodi evaluaciju ove Direktive u redovitim vremenskim razmacima. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:
Najkasnije 1. siječnja 2022. i najmanje svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe te je javno objavljuje. Evaluacija se, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2007/2/EZ
Članak 23. – stavak 2.a (novi)
Komisija pravovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima evaluacije iz stavka 2. i prema potrebi predstavlja odgovarajuće zakonodavne prijedloge.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2009/147/EZ
Članak 12. – stavak 1.
1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.”;
1.  Države članice svakih šest godina, istodobno s izvješćem izrađenim u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ*, prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće dostupno je javnosti i posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica koje su zaštićene ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2009/147/EZ
Članak 12. – stavak 2. – rečenica 1.
2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.
2.  Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja i objavljuje skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2 − podtočka a
Direktiva 2010/63/EU
Članak 54. – stavak 1. – podstavak 3.
Na temelju podataka koje dostave države članice službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije.
Najkasnije šest mjeseci nakon što države članice dostave podatke navedene u drugom podstavku, službe Komisije objavljuju i redovno ažuriraju pregled na razini Unije na temelju tih podataka.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b
Direktiva 2010/63/EU
Članak 54. – stavak 4.
4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 56. stavka 3.
4.  Komisija utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. te sadržaj tih informacija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 3.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2010/63/EU
Članak 56. – stavak 3.
2.a   U članku 56. stavak 3. zamjenjuje se kako slijedi:
3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.
"3. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”;
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 166/2006
Članak 7. – stavak 2.
2.  Države članice svake godine elektroničkim prijenosom dostavljaju Komisiji izvješće koje sadržava sve podatke iz članka 5. stavaka 1. i 2., u formatu i do datuma koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 2. Datum izvješćivanja u svakom je slučaju najkasnije devet mjeseci nakon isteka izvještajne godine.
2.  Države članice najkasnije 31. ožujka svake godine elektroničkim prijenosom dostavljaju Komisiji izvješće koje sadržava sve podatke iz članka 5. stavaka 1. i 2., u formatu koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 2. Datum izvješćivanja u svakom je slučaju najkasnije devet mjeseci nakon isteka izvještajne godine.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
Uredba (EU) br. 995/2010
Članak 20. – stavak 1.
1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.
1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija može provedbenim aktima utvrditi format i postupak u skladu s kojim države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
Uredba (EU) br. 995/2010/EU
Članak 20. – stavak 3.
3.  Komisija do 3. prosinca 2015. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.
3.  Komisija do 3. prosinca 2021. te svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja u promet nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 2173/2005
Članak 8. – stavak 1.
1.  Države članice svake godine do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.
1.  Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 2173/2005
Članak 9. – stavak 1.
Komisija do prosinca 2021. te svakih šest godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome treba uzeti u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.
Komisija do prosinca 2021. te svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija o primjeni ove Uredbe i iskustva u njezinoj primjeni. Pri tome uzima u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja svakih pet godina te prema potrebi prilaže tim izvješćima odgovarajuće zakonodavne prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 338/97
Članak 15. – stavak 4. – točka c
(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Informacije koje se dostavljaju kao i oblik u kojemu se predstavljaju propisuje Komisija u skladu s regulatornim postupkom iz članka 18. stavka 2.
(c)  Ne dovodeći u pitanje članak 20., upravna tijela država članica moraju godinu dana prije zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostaviti Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Oblik u kojemu se predstavljaju informacije propisuje Komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.a (novi)
Uredba (EZ) br. 338/97
Članak 18. – stavak 2.
u članku 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  Prilikom upućivanja na ovaj članak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.
"2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”.
Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca. U pogledu zadataka Odbora navedenih u točkama 1. i 2. članka 19., Komisija usvaja predložene mjere, ako tri mjeseca nakon dana obraćanja Vijeću ono ne donese odluku.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0324/2018).

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti