Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0205(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0324/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0324/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Elfogadott szövegek
PDF 209kWORD 64k
2018. október 23., Kedd - Strasbourg
A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Az Európai Parlament 2018. október 23-án elfogadott módosításai a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
(EGT-vonatkozású szöveg)
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezetvédelmi jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.
(1)  A végrehajtásról és a megfelelésről szóló tájékoztatás iránti igény kezelése érdekében módosítani kell több környezettel kapcsolatos jogszabályt, figyelemmel a környezetvédelmi jelentéstétel egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló bizottsági jelentés45 és a kapcsolódó célravezetőségi vizsgálat46 eredményeire.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)   Ez a rendelet korszerűsíteni kívánja az információkezelést, és a hatálya alá tartozó jogalkotási aktusok következetesebb megközelítésére törekszik azáltal, hogy egyszerűsíti a jelentéstételt az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, fejleszti az adatbázist a jövőbeni értékelésekhez, illetve növeli az átláthatóságot a nyilvánosság számára, minden egyes esetben a körülményeknek megfelelően.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak. Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek48, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.
(2)  Az adatok hozzáférhetősége révén biztosítani kell, hogy az adminisztratív terhek minden jogalany esetében a lehető legkorlátozottabbak maradjanak, különösen az olyan nem kormányzati szervezetek számára, mint a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ez az információk aktív megosztását igényli nemzeti szinten, a 2003/4/EK47 és a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek48, valamint ezek végrehajtási szabályainak megfelelően, a nyilvános hozzáférés megfelelő infrastruktúrájának, a jelentéstételnek, illetve a hatóságok közötti adatmegosztásnak a biztosítása érdekében.
_________________
_________________
47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).
47 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).
48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).
48 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A tagállamok által jelentett adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság nyomon követhesse, felülvizsgálhassa és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak.
(3)  A releváns adatok tagállamok általi átfogó és időben történő jelentésének folyamata elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság nyomon kövesse, felülvizsgálja és értékelje a jogszabály céljainak megvalósulását, és adatokat gyűjtsön a jogszabály jövőbeni értékeléséhez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás49 22. pontjának megfelelően. Célszerű a környezetvédelem területén egyes jogalkotási aktusokat a jövőbeli értékelésükre irányuló rendelkezésekkel kiegészíteni, amely értékelés a végrehajtás során gyűjtött, esetlegesen további tudományos analitikai adatokkal kiegészített adatok alapján történne. Ebben az összefüggésben olyan releváns adatokra van szükség, amelyekkel jobban fel lehet mérni az uniós jogszabályok eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét; ennélfogva olyan megfelelő jelentéstételi mechanizmusokról kell gondoskodni, amelyek e célból is indikátorként szolgálhatnak a döntéshozók és a nyilvánosság számára egyaránt.
_________________
_________________
49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
49 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv50 értékelése alapján szükségesnek mutatkozik a zajtérképek és a cselekvési tervek jelentéstételi határidőinek összehangolása annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a cselekvési tervek nyilvános konzultációjára. Ennek érdekében egyszeri alkalommal a cselekvési tervek vizsgálatára, illetve felülvizsgálatára nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, így a cselekvési tervek következő körének (a negyedik körnek) a határideje nem 2023. július 18., hanem 2024. július 18. Ennélfogva a negyedik körtől a tagállamoknak a jelenlegi egy év helyett körülbelül két év áll majd rendelkezésükre a zajtérképek elkészítése és a cselekvési tervek vizsgálatának vagy felülvizsgálatának elvégzése között. A cselekvési tervek elkészítésének következő körei esetében a vizsgálat vagy felülvizsgálat ötéves ciklusa újrakezdődik. Ezenfelül a 2002/49/EK irányelv célkitűzéseinek való jobb megfelelés és az uniós szintű intézkedések kidolgozásának alapjaként a tagállamoknak elektronikus úton kell adatokat szolgáltatniuk. Fokozni kell továbbá a nyilvánosság részvételét annak előírásával, hogy bizonyos információk legyenek nyilvánosan elérhetők, e kötelezettséget ugyanakkor hozzá kell igazítani más uniós jogszabályokhoz, így például a 2007/2/EK irányelvhez, de a gyakorlati követelmények megkettőzése nélkül.
(5)  A 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv50 értékelése alapján szükségesnek mutatkozik a zajtérképek és a cselekvési tervek jelentéstételi határidőinek összehangolása annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a cselekvési tervek nyilvános konzultációjára. Ennek érdekében egyszeri alkalommal a cselekvési tervek vizsgálatára, illetve felülvizsgálatára nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, így a cselekvési tervek következő körének (a negyedik körnek) a határideje nem 2023. július 18., hanem 2024. július 18. Ennélfogva a negyedik körtől a tagállamoknak a jelenlegi egy év helyett körülbelül két év áll majd rendelkezésükre a zajtérképek elkészítése és a cselekvési tervek vizsgálatának vagy felülvizsgálatának elvégzése között. A cselekvési tervek elkészítésének következő körei esetében a vizsgálat vagy felülvizsgálat ötéves ciklusa újrakezdődik. Ezenfelül a 2002/49/EK irányelv célkitűzéseinek való jobb megfelelés és az uniós szintű intézkedések kidolgozásának alapjaként a tagállamoknak elektronikus úton kell adatokat szolgáltatniuk. Fokozni kell továbbá a nyilvánosság részvételét annak előírásával, hogy az érthető, pontos és összehasonlítható információk legyenek nyilvánosan elérhetők, e kötelezettséget ugyanakkor hozzá kell igazítani más uniós jogszabályokhoz, így például a 2007/2/EK irányelvhez, de a gyakorlati követelmények megkettőzése nélkül.
_________________
_________________
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18.).
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (HL L 189., 2002.7.18.).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv52 végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés szerint az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, illetve a Bizottság számára lehetővé tennék, hogy összefoglaló jelentést terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53.
(7)  A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett, a 2007/2/EK irányelv52 végrehajtásáról és a REFIT értékelésről szóló jelentés szerint az irányelv végrehajtásának egyszerűsítése és a tagállamok által végzett nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a jövőben a tagállamoknak nem kellene háromévente jelentést küldeniük a Bizottság részére, illetve a Bizottság számára lehetővé tennék, hogy összefoglaló jelentést terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé, mivel az adatokat szolgáltató célravezetőségi vizsgálat megerősítette, hogy ezeket a jelentéseket csak korlátozott mértékben használták53. Mindazonáltal a Bizottságnak rendszeres időközönként továbbra is értékelnie kell az említett irányelvet, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 és SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 és SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 43., 54. és 57. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével.
(9)  Módosítani kell a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv56 43., 54., 57. és 58. cikkében rögzített jelentéstételi kötelezettségeket. E rendelkezések az átláthatóság növelésének és az adminisztratív terhek csökkentésének céljából a következőket tartalmazzák: a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések központi, nyílt hozzáférésű, kereshető adatbázisának kialakítása, végrehajtási hatáskörök biztosítása a Bizottság számára a nem szakmai jellegű projekt-összefoglalók és a vonatkozó visszaható hatályú értékelések benyújtása egységes formátumának meghatározására, a végrehajtásról szóló tájékoztatás, valamint a Bizottság háromévenkénti statisztikai jelentésének felváltása a Bizottság által kezelt dinamikus központi adatbázis kialakításának és az évenkénti információszolgáltatásnak a követelményével. Egy 2017. évi bizottsági jelentés56a fényében, a szóban forgó irányelv felülvizsgálatára vonatkozó, annak 58. cikkében foglalt záradékot újra meg kell vizsgálni egy jövőbeli átdolgozás céljából.
__________________
__________________
56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).
56 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).
56a A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelv 58. cikke értelmében (COM(2017)0631).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  A 86/278/EGK, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU irányelvet, a 166/2006/EK és a 995/2010/EU rendeletet, valamint a 338/97/EK és a 2173/2005/EK rendeletet ezért módosítani kell.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
A 86/278/EGK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
-1.  A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:
„da) »téradat-szolgáltatások«: a téradatkészletekben szereplő téradatokon vagy a kapcsolódó metaadatokon – számítógépes alkalmazás igénybevétele mellett – végezhető műveletek a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének 4. pontja szerint;
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).”
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
A 86/278/EGK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
-1a.  A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:
„db) »téradatkészlet«: téradatok azonosítható gyűjteménye a 2007/2/EK irányelv 3. cikkének 3. pontja szerint.”
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 86/278/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   az iszap felhasználóinak neve és címe, és az iszap felhasználási helye;
törölve
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 86/278/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  az ezen irányelv átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos minden más, a tagállamok által a 17. cikk alapján a Bizottság részére szolgáltatott információ.
törölve
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 86/278/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az e nyilvántartásokban található információk között szereplő téradat-készleteket a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkének 4. pontjában meghatározott téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.
Az e nyilvántartásokban található információk között szereplő téradat-készleteket téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 86/278/EGK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.
Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat minden évben elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, az adott naptári év végétől számított három hónapon belül, a 94/741/EK bizottsági határozat** mellékletének megfelelő egységes formátumban vagy más, a 17. cikk alapján előírt formátumban.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 86/278/EGK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés
(3)  A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat kívánságra közlik az illetékes hatóságokkal.
(3)  A kezelési módszerekre és az elemzések eredményeire vonatkozó információkat közlik az illetékes hatóságokkal.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
86/278/EGK irányelv
17 cikk
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén meghatározza azt a formátumot, amelyben a tagállamoknak ezen irányelv 10. cikkében előírtaknak megfelelően információt kell szolgáltatniuk a 86/278/EGK irányelv végrehajtásáról. Az ilyen végrehajtási jogi aktust a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által a 10. és 17. cikk alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is. Ezen adatok fényében a Bizottság – szükség esetén – benyújtja a talaj és a környezet fokozottabb védelmére irányuló megfelelő javaslatait.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2002/49/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással létrehozandó adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.
(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a VI. mellékletben említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat a 7., illetve a 8. cikkben meghatározott dátumoktól számított hat hónapon belül megküldjék a Bizottság részére. E célból a tagállamoknak csak elektronikus úton kell jelenteniük az információkat a kötelező adattár felé. Amennyiben egy tagállam frissíteni kívánja a megadott információkat, részleteznie kell a frissített és az eredeti információ közötti különbségeket, illetve a frissítés indokait, amikor a frissített információkat megadja az adattárban.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
A 2002/49/EK irányelv
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
4a.  A 10. cikk a (2) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Bizottság a 12a. cikkel összhangban ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett kötelező adattár létrehozásáról és a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információk megosztását célzó digitális információcsere-mechanizmus részletes szabályairól.”
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
A 2002/49/EK irányelv
12 a cikk (új)
4b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„12a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2a) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének napja] -tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 10. cikk (2a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 2002/49/EK irányelv
VI melléklet – 3 pont
5.  A VI. melléklet 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
5.  A VI. melléklet 3. pontját el kell hagyni.
(3)  Információcsere-mechanizmus
A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével – a 13. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kötelező digitális információcsere-mechanizmust alakít ki a stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó, a 10. cikk (2) bekezdésében említett információk megosztása céljából.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2004/35/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)
-1.  A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:
„16a. »téradat-szolgáltatások«: a téradatkészletekben szereplő téradatokon vagy a kapcsolódó metaadatokon – számítógépes alkalmazás igénybevétele mellett – végezhető műveletek a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben* meghatározottak szerint;
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).”
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban megfelelő és naprakész információk legyenek elérhetők a nyilvánosság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.
(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább a közvetlenül fenyegető károkkal kapcsolatban megfelelő és naprakész információk legyenek elérhetők a nyilvánosság és a Bizottság számára, online, nyílt adatformátumban, ezen irányelv VI. mellékletének és a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően. Minden esemény kapcsán legalább az ezen irányelv VI. mellékletében felsorolt információkat meg kell adni.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság a 18a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el ezen irányelv VI. mellékletének módosítása céljából azon részletes kritériumokra vonatkozóan, amelyek szerint a környezeti károk mértékét és típusát osztályozni kell.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett információk között szereplő téradat-készletek, így az események térbeli helyét a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv** 3. cikkének 4. pontjában meghatározott téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.
(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett információk között szereplő téradat-készletek, így az események térbeli helyét téradat-szolgáltatások használatával kell megadni.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is.
(3)  A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé, beleértve a tagállamok által az (1) bekezdés alapján rendelkezésre bocsátott adatok alapján készített térképeket is, és azt rendszeresen frissítik.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
(4)  A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:
(4)  A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását. Az értékelést nyilvánosan elérhetővé teszik, és az többek között a következő elemeken alapul:
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a tagállamokban bekövetkezett fejlesztések és vonatkozó változások elemzése.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A Bizottság a (4) bekezdésben említett értékelés eredményeiről kellő időben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2004/35/EK irányelv
18 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)   Az (4) bekezdésben említett értékelés fontolóra veszi a környezeti káresemény fogalmának a 2. cikk (1) bekezdése szerinti kiterjesztését és ezen irányelv hatályának kiterjesztését olyan módon, hogy azok magukban foglalják az emberi egészségben okozott kárt és így a levegőben okozott kárra is kiterjedjenek, amely jelentős egészségügyi kockázatokkal járhat.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2004/35/EK irányelv
18 a cikk (új)
2a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„18a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől] kezdődően, határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 18. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság mihelyst elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 18. cikk (1a) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2004/35/EK irányelv
VI melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész
A 18. cikk (1) bekezdésében említett információk környezeti kárt vagy kár közvetlen veszélyét előidéző kibocsátásokra, eseményekre vagy incidensekre vonatkoznak, minden egyes esetben az alábbi információkat és adatokat tartalmazva:
A 18. cikk (1) bekezdésében említett információk magukban foglalnak egy listát a környezeti kárt vagy kár közvetlen veszélyét előidéző kibocsátásokról, eseményekről vagy incidensekről, minden egyes esetben az alábbi információkat és adatokat tartalmazva:
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2004/35/EK irányelv
VI melléklet – 7 pont – c a pont (új)
ca)   a vonatkozó bírósági eljárások;
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
2007/2/EK irányelv
21 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
aa)  a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:
„ca) a tagállamok európai térinformációs infrastruktúrája fejlesztésének elemzése;”;
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2007/2/EK irányelv
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság rendszeres időközönként értékeli ezen irányelvet. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:
A Bizottság legkésőbb 2022. január 1-jéig, majd azt követően legalább ötévente értékeli ezen irányelvet és annak végrehajtását, és az értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az említett értékelés többek között a következő elemeken alapul:
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2007/2/EK irányelv
23 cikk – 2 a bekezdés (új)
A Bizottság a második bekezdésben említett értékelés eredményeiről kellő időben jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat terjeszt elő.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2009/147/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. A jelentés különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.”;
(1)  A tagállamok hatévente, a 92/43/EGK tanácsi irányelv* 17. cikke alapján készített jelentéssel egyidejűleg jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott intézkedések végrehajtásáról és ezen intézkedések főbb hatásairól. A jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, és az különösen a következőkkel kapcsolatban tartalmaz információkat: az ezen irányelv által védett vadon élő madárfajok állapota és állományváltozásuk iránya, valamint az őket érintő fenyegetések és nyomás, a vonatkozásukban meghozott állományvédelmi intézkedések és a különleges védelmi területek hálózatának az ezen irányelv 2. cikkében meghatározott célokhoz való hozzájárulása.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/147/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – első mondat
(2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít.
(2)  A Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján hatévente átfogó jelentést készít és tesz közzé.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2010/63/EU irányelv
54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.
A második albekezdésben említett adatok tagállamok általi benyújtásától számított legfeljebb hat hónapon belül a Bizottság szolgálatai az egész Unióra kiterjedő áttekintést tesznek közzé és azt rendszeresen frissítik ezen adatok alapján.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
2010/63/EU irányelv
54 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.
(4)  A Bizottság az 56. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással meghatározza az (1), (2) és (3) bekezdésben említett adatok benyújtásának egységes formátumát és információtartalmát.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2010/63/EU irányelv
56 cikk – 3 bekezdés
2a.   Az 56. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
166/2006/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok minden évben elektronikus úton jelentést tesznek a Bizottság részére, amely tartalmaz minden, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatot, a Bizottság által a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végrehajtási jogi aktus révén meghatározandó formátumban és időpontban. A jelentéstétel időpontja semmiképpen sem lehet későbbi, mint a jelentéstétel tárgyévének végétől számított 9 hónap.
(2)  A tagállamok minden évben legkésőbb március 31-ig elektronikus úton jelentést tesznek a Bizottság részére, amely tartalmaz minden, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatot, a Bizottság által a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végrehajtási jogi aktus révén meghatározandó formátumban. A jelentéstétel időpontja semmiképpen sem lehet későbbi, mint a jelentéstétel tárgyévének végétől számított 9 hónap.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
995/2010/EU rendelet
20 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.
(1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja azt a formátumot és eljárást, amely szerint a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük az ilyen információt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással fogadja el.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
995/2010/EU irányelv
20 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság 2015. december 3-ig, és azt követően hatévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.
(3)  A Bizottság 2021. december 3-ig, és azt követően ötévente – az e rendelet alkalmazásáról szóló információk és az azzal kapcsolatos tapasztalatok alapján – felülvizsgálja a rendelet működését és hatékonyságát, többek között az illegálisan kitermelt fa és az ilyen fából készült fatermékek piaci forgalomba hozatalának megelőzése terén. Különösen a kis- és középvállalkozásokra és a termékkörre gyakorolt közigazgatási következményeket kell megvizsgálnia. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeiről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat csatol a jelentéshez.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2173/2005/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.
(1)  A tagállamok legkésőbb minden év április 30-ig elérhetővé teszik a nyilvánosság és a Bizottság számára az e rendelet előző naptári év során történt alkalmazására vonatkozó információkat.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2173/2005/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően hatévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe kell vennie az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.
A Bizottság 2021 decemberéig és azt követően ötévente – a rendelet alkalmazásáról szóló információk és szerzett tapasztalatok alapján – felülvizsgálja e rendelet működését és hatékonyságát. Ennek során figyelembe veszi az önkéntes partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladást. A Bizottság a felülvizsgálat eredményéről ötévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokkal egészíti ki azt.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
338/97/EK rendelet
15 cikk – 4 bekezdés – c pont
c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással.
c)  A 20. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai az egyezmény részes feleinek minden konferenciája előtt egy évvel közölnek a Bizottsággal minden olyan információt a releváns előző időszakra vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat. Azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
338/97/EK rendelet
18 cikk – 2 bekezdés
A 18. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.”
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap. A 19. cikk 1. és 2. pontjában említett bizottsági feladatok esetében – amennyiben a javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtását követő három hónap elteltével sem történik intézkedés a Tanács részéről – a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0324/2018).

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat