Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0205(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0324/2018

Pateikti tekstai :

A8-0324/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 56k
Antradienis, 2018 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

2018 m. spalio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis
Pasiūlymas
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005
dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo su aplinka susijusių teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005
(Tekstas svarbus EEE)
(Tekstas svarbus EEE)
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių aplinkos teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;
(1)  siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių su aplinka susijusių teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos dėl aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmų45 ir susijusios tinkamumo patikros46 rezultatus;
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
1a.   šiuo reglamentu siekiama modernizuoti informacijos valdymą ir užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į teisės aktus, patenkančius į jo taikymo sritį, siekiant sumažinti administracinę naštą supaprastinant ataskaitų teikimą, sustiprinant duomenų bazę būsimiems vertinimams ir visuomenės naudai padidinant skaidrumą, kaskart atsižvelgiant į aplinkybes;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visų subjektų administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;
(2)  duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visų subjektų, ypač nevyriausybinių subjektų, kaip antai mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), administracinė našta būtų kuo mažesnė. Todėl reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB47 ir 2007/2/EB48 ir jų įgyvendinimo taisykles, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą, kad duomenys būtų prieinami visuomenei, teikiami ir jais būtų dalijamasi tarp valdžios institucijų;
_________________
_________________
47 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
47 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
48 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
48 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  valstybių narių teikiami duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;
(3)  išsamūs ir laiku teikiami atitinkami valstybių narių duomenys yra labai svarbūs Komisijai stebint, peržiūrint ir vertinant, kaip sėkmingai teisės aktais siekiama juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis atliekant bet kokį būsimą teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros49 22 punktą. Kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus reikėtų papildyti nuostatomis dėl būsimo jų vertinimo remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, ir galbūt tuos duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tokiomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, nuoseklumą ir ES pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamą ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris galėtų būti tiek sprendimų priėmėjų, tiek ir plačiosios visuomenės naudojamas ir kaip rodiklis šiuo vertinimo tikslu;
_________________
_________________
49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
49 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  remiantis atliktu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB50 vertinimu reikia racionalizuoti triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų teikimo terminus, kad pakaktų laiko viešoms konsultacijoms dėl veiksmų planų. Šiuo tikslu ir tik vieną kartą veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo galutinis terminas bus vienais metais vėliau, todėl kito veiksmų planų teikimo etapo (ketvirtojo etapo) galutinis terminas yra ne 2023 m. liepos 18 d., o 2024 m. liepos 18 d. Taigi, pradedant nuo ketvirtojo etapo, nuo valstybių narių triukšmo žemėlapių parengimo iki veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo užbaigimo praeis maždaug dveji, o ne vieni metai, kaip nustatyta dabar. Vėlesniuose veiksmų planų rengimo etapuose atliekant peržiūrą ar pataisymą vėl bus laikomasi penkerių metų ciklo. Be to, siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 2002/49/EB tikslus ir suteikti pagrindą priemonėms rengti Sąjungos lygmeniu, valstybių narių ataskaitos turėtų būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Taip pat būtina didinti visuomenės dalyvavimą, reikalaujant viešai teikti kai kurią informaciją ir derinant šią pareigą su kitais teisės aktais, kaip antai Direktyva 2007/2/EB, tačiau nedubliuojant praktinių reikalavimų;
(5)  remiantis atliktu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB50 vertinimu reikia racionalizuoti triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų teikimo terminus, kad pakaktų laiko viešoms konsultacijoms dėl veiksmų planų. Šiuo tikslu ir tik vieną kartą veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo galutinis terminas bus vienais metais vėliau, todėl kito veiksmų planų teikimo etapo (ketvirtojo etapo) galutinis terminas yra ne 2023 m. liepos 18 d., o 2024 m. liepos 18 d. Taigi, pradedant nuo ketvirtojo etapo, nuo valstybių narių triukšmo žemėlapių parengimo iki veiksmų planų peržiūros arba patikslinimo užbaigimo praeis maždaug dveji, o ne vieni metai, kaip nustatyta dabar. Vėlesniuose veiksmų planų rengimo etapuose atliekant peržiūrą ar pataisymą vėl bus laikomasi penkerių metų ciklo. Be to, siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 2002/49/EB tikslus ir suteikti pagrindą priemonėms rengti Sąjungos lygmeniu, valstybių narių ataskaitos turėtų būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Taip pat būtina didinti visuomenės dalyvavimą, reikalaujant viešai teikti išsamią, tikslią ir palyginamą informaciją ir derinant šią pareigą su kitais teisės aktais, kaip antai Direktyva 2007/2/EB, tačiau nedubliuojant praktinių reikalavimų;
_________________
_________________
50 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18).
50 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53;
(7)  remiantis Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Direktyvos 2007/2/ES įgyvendinimo ir jos REFIT vertinimu52 ir siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą bei sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, reikėtų nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas, o iš Komisijos – teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, nes atlikus ataskaitų teikimo tinkamumo patikrą patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos53. Tačiau Komisija turėtų ir toliau reguliariai vykdyti šios direktyvos vertinimus ir skelbti tuos vertinimus viešai;
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 ir SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 ir SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54 ir 57 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais;
(9)  būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES56 43, 54, 57 ir 58 straipsniais. Siekiant tikslo didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, šiomis nuostatomis, be kita ko, numatoma sukurti centrinę, atvirai prieinamą ir paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus nustatyti bendrą teikiamų netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data formą, teikti informaciją apie įgyvendinimą, o Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu sukurti Komisijos tvarkomą centrinę duomenų bazę, kuri būtų nuolat papildoma, ir skelbti informaciją kiekvienais metais. Atsižvelgiant į 2017 m. Komisijos parengtą ataskaitą56a, tos direktyvos peržiūros nuostata, kaip nustatyta jos 58 straipsnyje, turėtų būti persvarstoma, atsižvelgiant į būsimą peržiūrą;
__________________
__________________
56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).
56 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).
56a Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal Direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 58 straipsnį, COM(2017)0631.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  todėl direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 86/278/EEB
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
-1.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„da) erdvinių duomenų paslaugos – tai operacijos, kurias galima atlikti su erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais erdviniais duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterinę programą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB* 3 straipsnio 4 dalyje;
__________________
* 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Direktyva 86/278/EEB
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
-1a.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„db) erdvinių duomenų rinkinys – tai pripažįstama erdvinių duomenų sankaupa, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 3 dalyje.“.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
10 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   dumblo gavėjų pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai bei vieta, kur planuojama dumblą panaudoti;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
10 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  bet kokia kita informacija apie direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kurią valstybės narės teikia Komisijai pagal 17 straipsnį.
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos apima tais įrašais registruojama informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB* 3 straipsnio 4 dalyje.
Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos apima tais įrašais registruojama informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma.
1 dalyje nurodyti įrašai pateikiami visuomenei kiekvienais kalendoriniais metais, per tris mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos, suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB** priede, ar bet kokia kita pagal 17 straipsnį nurodyta forma, ir yra lengvai prieinami.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 86/278/EEB
10 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetentingų institucijų prašymu joms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.
3.  Kompetentingoms institucijoms turi būti pateikta informacija apie valymo būdus ir analizių duomenys.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 86/278/EEB
17 straipsnis
Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.
Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie Direktyvos 86/278/EEB įgyvendinimą, kaip reikalaujama šios direktyvos 10 straipsnyje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 10 ir 17 straipsnius pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius. Remdamasi tais duomenimis, Komisija prireikus taip pat pateikia pasiūlymus dėl griežtesnės dirvožemio ir aplinkos apsaugos.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2002/49/EB
10 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į duomenų saugyklą; ši saugykla turi būti sukurta laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės tik elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją į privalomą duomenų saugyklą. Jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina pirminės ir naujos informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/49/EB
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
4a.  10 straipsnyje po 2 dalies įterpiama ši nauja dalis:
„2a. Komisija pagal 12a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šią direktyvą nuostatomis dėl 2 dalyje minimos privalomos duomenų saugyklos sukūrimo ir išsamiomis taisyklėmis, susijusiomis su keitimosi skaitmenine informacija mechanizmu, skirtu dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija.“.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/49/EB
12 a straipsnis (naujas)
4b.  Įterpiamas šis straipsnis:
„12a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  10 straipsnio 2a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2a dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 10 straipsnio 2a dalies nuostatas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2002/49/EB
VI priedo 3 punktas
5.  VI priedo 3 punktas pakeičiamas taip:
5.  VI priedo 3 punktas išbraukiamas.
3.  Keitimosi informacija mechanizmas
Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir laikydamasi 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, sukuria privalomą keitimosi skaitmenine informacija mechanizmą, skirtą dalytis strateginių triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų suvestinių informacija, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2004/35/EB
2 straipsnio 1 dalies 16 a punktas (naujas)
-1.  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„16a. erdvinių duomenų paslaugos – tai operacijos, kurias galima atlikti su erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais erdviniais duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterinę programą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/2/EB*;
__________________
* 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 1 dalis
Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta visuomenei internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.
1.   Valstybės narės užtikrina, kad pakankama ir naujausia informacija bent apie neišvengiamą žalos grėsmę būtų pateikta visuomenei ir Komisijai internete atvirųjų duomenų formatu pagal šios direktyvos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB* 7 straipsnio 4 dalį. Apie kiekvieną incidentą pateikiama bent šios direktyvos VI priede išvardyta informacija.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija pagal 18a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kad iš dalies pakeistų šios direktyvos VI priedą, nustatydama išsamius kriterijus, pagal kuriuos klasifikuojamas žalos aplinkai dydis ir rūšis.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 2 dalis
2.  Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius (tokius kaip incidentų vietos erdvėje duomenys), kuriuos apima šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, apibrėžtomis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB** 3 straipsnio 4 dalyje.
2.  Pateikiant erdvinių duomenų rinkinius (tokius kaip incidentų vietos erdvėje duomenys), kuriuos apima šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius.
3.  Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pagal 1 dalį pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, į kurią įtraukia ir žemėlapius, ir ją reguliariai atnaujina.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:
4.  Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir po to bent kas penkerius metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą. Tas vertinimas skelbiamas viešai ir atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba)  naujų aplinkybių ir atitinkamų pokyčių valstybėse narėse analize.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Komisija tinkamu laiku informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 4 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus pateikia atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2004/35/EB
18 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.   4 dalyje nurodytame vertinime taip pat svarstoma galimybė plačiau apibrėžti sąvoką „žala aplinkai“, apibrėžtą 2 straipsnio 1 dalyje, ir išplėsti šios direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų žalą žmonių sveikatai, siekiant taip pat įtraukti žalą orui, kuri gali kelti didelį pavojų sveikatai.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/35/EB
18 a straipsnis (naujas)
2a.  Įterpiamas šis straipsnis:
„18a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  18 straipsnio 1a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nu o... [šio reglamento įsigaliojimo diena].
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18 straipsnio 1a dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Komisija priima deleguotąjį aktą ir tuo pačiu metu praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 18 straipsnio 1a dalies nuostatas priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2004/35/EB
VI priedo 1 punkto įžanginė dalis
18 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra informacija apie emisijas, įvykius ar incidentus, kuriais padaroma žala aplinkai arba kyla neišvengiama žalos grėsmė, o kiekvienu atveju pateikiama ši informacija ir duomenys:
18 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima sąrašą emisijų, įvykių ar incidentų, kuriais padaroma žala aplinkai arba kyla neišvengiama žalos grėsmė, o kiekvienu atveju pateikiama ši informacija ir duomenys:
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2004/35/EB
VI priedo 7 punkto c a papunktis (naujas)
ca)   atitinkamų teismo procesų;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2007/2/EB
21 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
aa)  2 dalis papildoma šiuo punktu:
„ca) INSPIRE skirtos infrastruktūros plėtojimo valstybėse narėse analizė;“;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2007/2/EB
23 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
Komisija reguliariais intervalais atlieka šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:
Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir po to bent kas penkerius metus atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą ir paskelbia jį viešai. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais dalykais:
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2007/2/EB
23 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Komisija tinkamu laiku informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie antroje pastraipoje nurodyto vertinimo rezultatus ir prireikus pateikia atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 2009/147/EB
12 straipsnio 1 dalis
1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Į šią ataskaitą visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.
1.  Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tuo pat metu kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB* 17 straipsnį parengta ataskaita. Ši ataskaita paskelbiama viešai ir į ją visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir neigiamo poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imamasi, ir specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2009/147/EB
12 straipsnio 2 dalies 1 sakinys
2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus rengia bendrą ataskaitą.
2.  Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, kas šešerius metus parengia ir paskelbia bendrą ataskaitą.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2010/63/ES
54 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Komisijos tarnybos, remdamosi valstybių narių pateiktais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą.
Ne vėliau kaip per 6 mėnesius po to, kai valstybės narės pateikia antroje pastraipoje nurodytus duomenis, Komisijos tarnybos, remdamosi tais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą ir ją reguliariai atnaujina.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 2010/63/ES
54 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.
4.  Komisija, laikydamasi 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, nustato bendrą 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2010/63/ES
56 straipsnio 3 dalis
2a.   56 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šios direktyvos 8 straipsnį.
„3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 166/2006
7 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės kiekvienais metais elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys ir ji pateikiama tokia forma ir iki tokios datos, kaip nustato Komisija įgyvendinimo aktais, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Ataskaita bet kokiu atveju pateikiama ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.
2.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys ir ji pateikiama tokia forma, kaip nustato Komisija įgyvendinimo aktais, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Ataskaita bet kokiu atveju pateikiama ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 995/2010
20 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
Reglamentas Nr. 995/2010/ES
20 straipsnio 3 dalis
3.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas šešerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
3.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d., o vėliau kas penkerius metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji ypač peržiūri administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei produktus, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia tinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.
1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005
9 straipsnio 1 dalis
Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas 6 metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.
Iki 2021 m. gruodžio mėn., o vėliau kas 5 metus Komisija, remdamasi informacija apie šio reglamento taikymą ir jo taikymo patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji atsižvelgia į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas kas 5 metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
15 straipsnio 4 dalies c punktas
c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Perduotiną informaciją ir jos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.
c)  Nepažeidžiant 20 straipsnio, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir atitinkamą informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Informacijos pateikimo formą nustato Komisija, laikydamasi 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 338/97
18 straipsnio 2 dalis
18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Jei daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.
„2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai. Jeigu, atsižvelgiant į Komiteto uždavinius, nurodytus 19 straipsnio 1 ir 2 dalyje, Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0324/2018).

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika