Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0205(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0324/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0324/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Pieņemtie teksti
PDF 211kWORD 69k
Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris - Strasbūra
Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 23. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
Virsraksts
Priekšlikums
Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005
par ziņošanas pienākumu pielāgošanu ar vidi saistītu tiesību aktu jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005
(Dokuments attiecas uz EEZ)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos vides jomas tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46.
(1)  Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos ar vidi saistītos tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”45 un ar to saistītās atbilstības pārbaudes rezultātus46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)   Šīs regulas mērķis ir modernizēt informācijas pārvaldību un nodrošināt konsekventāku pieeju tiesību aktiem tās darbības jomā, vienkāršojot ziņošanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu datubāzi turpmākai izvērtēšanai un palielinātu pārredzamību sabiedrības interesēs, vienmēr rīkojoties atkarībā no apstākļiem.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām. Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.
(2)  Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām personām, jo īpaši tādām nevalstiskajām struktūrām kā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm, ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana nacionālā līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK47 un 2007/2/EK48 un to īstenošanas noteikumiem.
_________________
_________________
47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).
47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).
48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).
48 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Dalībvalstu ziņotie dati ir būtiski, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji.
(3)  Process, kurā dalībvalstis visaptveroši un savlaicīgi paziņo attiecīgos datus, ir īpaši būtisks, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu šo tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši 22. punktam 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu49. Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem, analītiskiem datiem. Šajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību, tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt atbilstošus ziņošanas mehānismus, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.
_________________
_________________
49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
49 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK50izvērtējumu ir nepieciešams pilnveidot trokšņu karšu un rīcības plānu iesniegšanas termiņus, lai atvēlētu pietiekamu laiku rīcības plānu sabiedriskai apspriešanai. Šajā nolūkā un tikai vienu reizi rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas termiņš ir atlikts par vienu gadu tā, lai nākamās (ceturtās) rīcības plānu kārtas termiņš būtu nevis 2023. gada 18. jūlijs, bet gan 2024. gada 18. jūlijs. Tādējādi, sākot no ceturtās kārtas, dalībvalstīm būs aptuveni divi gadi no trokšņu karšu izstrādes līdz rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas pabeigšanai, nevis viens gads kā līdz šim. Attiecībā uz turpmākām pasākumu plānošanas kārtām tiks atjaunots piecu gadu intervāls pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Turklāt, lai labāk sasniegtu Direktīvas 2002/49/EK mērķus un nodrošinātu pamatu pasākumu izstrādei Savienības līmenī, ziņošana dalībvalstīm būtu jāveic elektroniski. Tāpat ir jāpalielina sabiedrības iesaiste, nosakot, ka konkrētai informācijai ir jābūt publiski pieejamai, vienlaikus pieskaņojot šo prasību citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2007/2/EK, nedublējot praktiskās prasības.
(5)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK50 izvērtējumu ir nepieciešams pilnveidot trokšņu karšu un rīcības plānu iesniegšanas termiņus, lai atvēlētu pietiekamu laiku rīcības plānu sabiedriskai apspriešanai. Šajā nolūkā un tikai vienu reizi rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas termiņš ir atlikts par vienu gadu tā, lai nākamās (ceturtās) rīcības plānu kārtas termiņš būtu nevis 2023. gada 18. jūlijs, bet gan 2024. gada 18. jūlijs. Tādējādi, sākot no ceturtās kārtas, dalībvalstīm būs aptuveni divi gadi no trokšņu karšu izstrādes līdz rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas pabeigšanai, nevis viens gads kā līdz šim. Attiecībā uz turpmākām pasākumu plānošanas kārtām tiks atjaunots piecu gadu intervāls pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Turklāt, lai labāk sasniegtu Direktīvas 2002/49/EK mērķus un nodrošinātu pamatu pasākumu izstrādei Savienības līmenī, ziņošana dalībvalstīm būtu jāveic elektroniski. Tāpat ir jāpalielina sabiedrības iesaiste, nosakot, ka visaptverošai, precīzai un salīdzināmai informācijai ir jābūt publiski pieejamai, vienlaikus pieskaņojot šo prasību citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2007/2/EK, nedublējot praktiskās prasības.
_________________
_________________
50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002.).
50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002.).
Amendment 7
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu52, ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53.
(7)  Balstoties uz Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu, kā arī uz REFIT izvērtējumu52, ņemot vērā mērķi vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi atcelt prasību dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus, bet Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šo ziņojumu ierobežotajam pielietojumam53. Tomēr Komisijai būtu jāturpina regulāri izvērtēt minēto direktīvu un darīt šo izvērtējumu publiski pieejamu.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 un SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 un SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54. un 57. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija.
(9)  Ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES56 43., 54., 57. un 58. pantā. Šie noteikumi ar mērķi uzlabot pārredzamību un samazināt administratīvo slogu paredz šādus uzdevumus: izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus; piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā varētu izstrādāt vienotu formātu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem; informēt par īstenošanu; Komisijas trīsgadējo statistikas datu ziņošanu aizstāt ar prasību izveidot dinamisku centrālu datubāzi, kuru uzturētu Komisija un kurā katru gadu tiktu publiskota informācija. Ņemot vērā Komisijas 2017. gada ziņojumu56a, minētās direktīvas pārskatīšanas klauzula, kā noteikts šīs direktīvas 58. pantā, būtu jāpārskata, lai to varētu pārskatīt nākotnē.
__________________
__________________
56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).
56 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).
56a Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saskaņā ar 58. pantu Direktīvā 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, COM(2017)0631.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  Līdz ar to būtu jāveic attiecīgi grozījumi Direktīvā 86/278/EEK, Direktīvā 2002/49/EK, Direktīvā 2004/35/EK, Direktīvā 2007/2/EK, Direktīvā 2009/147/EK un Direktīvā 2010/63/ES, Regulā (EK) Nr. 166/2006, Regulā (ES) Nr. 995/2010, Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 2173/2005,
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 86/278/EEK
2. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
-1.  2. pantam pievieno šādu punktu:
da) ”telpisko datu pakalpojumi”: ir darbības, kuras, izmantojot datora lietojumprogrammu, var veikt ar telpisko datu kopās ietvertiem telpiskajiem datiem vai ar tiem saistītajiem metadatiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK 3. panta 4. punktā*;
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 86/278/EEK
2. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)
-1.a  2. pantam pievieno šādu punktu:
db) ”telpisko datu kopa”: ir identificējams telpisko datu apkopojums, kā noteikts Direktīvas 2007/2/EEK 3. panta 3. punktā.”
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
d)   dūņu saņēmēju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī vietu, kur dūņas paredzēts izmantot;
svītrots
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
e)  citu informāciju par šīs direktīvas transponēšanu un īstenošanu, kuru dalībvalstis sniedz Komisijai saskaņā ar 17. pantu.
svītrots
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
10. pants – 1. punkts – 2. daļa
Telpisko datu pakalpojumus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK 3. panta 4. punktā*, izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, kas ietvertas reģistrētajā informācijā.
Telpisko datu pakalpojumus izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, kas ietvertas reģistrētajā informācijā.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
10. pants – 2. punkts – 1. daļa
Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.
Informāciju, kas minēta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu vai viegli piekļūstamu sabiedrībai trīs mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK** pielikumā, vai citā formātā, kas noteikts saskaņā ar regulas 17. pantu.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 86/278/EEK
10. pants – 3. punkts
3.  Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām iestādēm.
3.  Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem iesniedz kompetentajām iestādēm.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Directīva Nr. 86/278/EEK
17. pants
Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam.
Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktu noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par Direktīvas 86/278/EEK īstenošanu, kā noteikts šīs direktīvas 10. pantā. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus atbilstoši 10. un 17. pantam. Ņemot vērā minētos datus, Komisija arī vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgus priekšlikumus, lai pastiprinātu augsnes un vides aizsardzību.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2002/49/EK
10. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai datu repozitorijam, kurš tiks izveidots saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.
2.  Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai obligātajam datu repozitorijam. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā norāda atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/49/EK
10. pants – 2.a punkts (jauns)
4.a  10. pantu pēc 2. punkta papildina ar šādu tekstu:
2.a Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz 2. punktā minētā obligātā datu repozitorija izveidi un sīki izstrādātajiem noteikumiem par digitālo informācijas apmaiņas mehānismu nolūkā apmainīties ar informāciju no stratēģiskajām trokšņu kartēm un rīcības plānu kopsavilkumiem.”
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/49/EK
12.a pants (jauns)
4.b  Pievieno šādu pantu:
12.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no... [šīs regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10. panta 2.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 10. panta 2.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2002/49/EK
VI pielikums – 3. punkts
5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:
5.  direktīvas VI pielikuma 3. punktu svītro.
3.  Informācijas apmaiņas mehānisms
Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izstrādā obligātu digitālās informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā, saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2004/35/EK
2. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
-1.  direktīvas 2. pantam pievieno šādu punktu:
16.a ”telpisko datu pakalpojumi” ir darbības, kuras, izmantojot datora lietojumprogrammu, var veikt ar telpisko datu kopās ietvertajiem telpiskajiem datiem vai ar tiem saistītajiem metadatiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/2/EK*;
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 1. punkts
Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija vismaz par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.
1.   Dalībvalstis nodrošina, lai sabiedrībai un Komisijai atvērtā datu formātā tiešsaistē būtu pieejama atbilstoša un atjaunināta informācija vismaz par tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar šīs direktīvas VI pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 4. punktu*. Par katru negadījumu sniedz vismaz šīs direktīvas VI pielikumā uzskaitīto informāciju.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Komisija pieņem deleģētu aktu saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu šīs direktīvas VI pielikumu attiecībā uz sīki izstrādātiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem klasificē videi nodarītā kaitējuma apmēru un veidu.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 2. punkts
2.  Telpisko datu pakalpojumus, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK** 3. panta 4. punktā, izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, piemēram, avāriju telpisko atrašanās vietu, kas ietvertas šī panta 1. punktā minētajā informācijā.
2.  Telpisko datu pakalpojumus izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, piemēram, avāriju telpisko atrašanās vietu, kas ietvertas šī panta 1. punktā minētajā informācijā.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 3. punkts
3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu.
3.  Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus saskaņā ar šā panta 1. punktu, un to regulāri atjaunina.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 4. punkts – ievaddaļa
4.  Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:
4.  Komisija ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi piecos gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas izvērtējumu. Šis izvērtējums tiek publiskots, un tā pamatā, inter alia, ir šādi elementi
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  analīze par attīstību un attiecīgajām pārmaiņām dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a   Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 4. punktā minētās izvērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniedz atbilstošus tā brīža tiesību aktu priekšlikumus.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/35/EK
18. pants – 4.b punkts (jauns)
4.b   Šā panta 4. punktā minētajā izvērtējumā ņem vērā arī jēdziena “kaitējums videi” definīcijas, kā noteikts 2. panta 1. punktā, un šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanu, ietverot kaitējumu cilvēku veselībai, lai būtu iespējams ietvert arī kaitējumu gaisam, kas var radīt būtiskus veselības apdraudējumus.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2004/35/EK
18.a pants (jauns)
2.a  direktīvā iekļauj šādu pantu:
18.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 18. panta 1.a punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikposmu, sākot no... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18. panta 1.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 18. panta 1.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2004/35/EK
VI pielikums – 1. daļa – ievaddaļa
Direktīvas 18. panta 1. punktā minētā informācija attiecas uz emisijām, starpgadījumiem vai avārijām, kas ir radījuši kaitējumu videi vai rada tiešus kaitējuma draudus, par katru gadījumu norādot šādu informāciju un datus:
Direktīvas 18. panta 1. punktā minētā informācija ietver emisiju, starpgadījumu vai avāriju, kas ir radījuši kaitējumu videi vai rada tiešus kaitējuma draudus, sarakstu, par katru gadījumu norādot šādu informāciju un datus:
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2004/35/EK
VI pielikums – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
ca)   attiecīgā tiesvedība tiesā;
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2007/2/EK
21. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
aa)  panta 2. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:
ca) analīzi par INSPIRE infrastruktūras izveidi dalībvalstīs;”;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2007/2/EK
23. pants – 2. daļa – ievaddaļa
Komisija regulāri veic šīs direktīvas izvērtēšanu. Šīs izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:
Komisija ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi piecos gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas izvērtējumu un to dara publiski pieejamu. Šī izvērtējuma pamatā, inter alia, ir šādi elementi:
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2007/2/EK
23. pants – 2.a daļa (jauna)
Komisija savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi par otrajā daļā minētās izvērtēšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniedz atbilstošus tā brīža tiesību aktu priekšlikumus.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/147/EK
12. pants – 1. punkts
1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šajā ziņojumā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.”;
1.  ik pēc sešiem gadiem, reizē ar ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/43/EEK* 17. panta noteikumiem, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Šādu ziņojumu dara publiski pieejamu un tajā it īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā minēto mērķu sasniegšanu.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/147/EK
12. pants – 2. punkts – 1. teikums
2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.
2.  Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo un publicē apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2010/63/ES
54. pants – 1. punkts – 3. daļa
Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem.
Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas otrajā daļā minētos datus, Komisijas dienesti publicē un regulāri atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz šiem datiem.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2010/63/ES
54. pants – 4. punkts
4.  Komisija saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas sniegšanai.
4.  Komisija saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas sniegšanai.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2010/63/ES
56. pants – 3. punkts
2.a   direktīvas 56. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.
“3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.";
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 166/2006
7. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis katru gadu elektroniski nosūta Komisijai ziņojumu, kurā ir iekļauti visi 5. panta 1. un 2. punktā minētie dati tādā formātā un termiņā, kādu nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru. Jebkurā gadījumā paziņošanas termiņš ir ne vēlāk kā deviņi mēneši pēc pārskata gada beigām.
2.  Ne vēlāk kā līdz 31. martam dalībvalstis katru gadu elektroniski nosūta Komisijai ziņojumu, kurā ir iekļauti visi 5. panta 1. un 2. punktā minētie dati tādā formātā un termiņā, kādu nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru. Jebkurā gadījumā paziņošanas termiņš ir ne vēlāk kā deviņi mēneši pēc pārskata gada beigām.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 995/2010
20. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.
1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstīm ir jāpublisko šī informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa
Regula (ES) Nr. 995/2010
20. pants – 3. punkts
3.  Līdz 2015. gada 3. decembrim un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.
3.  Līdz 2021. gada 3. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2173/2005
8. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.
1.  Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim publisko sabiedrībai un Komisijai informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2173/2005
9. pants – 1. daļa
Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc sešiem gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Izvērtēšanas gaitā tai būtu jāņem vērā paveiktais brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.
Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Pārskatīšanas gaitā tā ņem vērā paveikto brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija reizi piecos gados ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā pievieno šiem ziņojumiem atbilstošus priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 338/97
15. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru;
c)  neskarot 20. pantu, dalībvalstu pārvaldības iestādes gadu pirms katras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešams Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Informācijas pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 338/97
18. pants – 2. punkts
direktīvas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 3 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.
"2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0324/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika