Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0205(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0324/2018

Teksty złożone :

A8-0324/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Teksty przyjęte
PDF 215kWORD 69k
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg
Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005
w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie prawodawstwa dotyczącego środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych w dziedzinie środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.
(1)  W celu zaspokojenia zapotrzebowania na informacje dotyczące wdrożenia i zgodności należy wprowadzić zmiany do szeregu aktów prawnych dotyczących środowiska, biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania Komisji „Działania usprawniające sprawozdawczość w dziedzinie środowiska”45 i związanej z nim oceny adekwatności46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Niniejsze rozporządzenie ma na celu unowocześnienie zarządzania informacjami i zapewnienie bardziej spójnego podejścia w ramach aktów ustawodawczych wchodzących w zakres jego stosowania w drodze uproszczenia sprawozdawczości, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, w drodze udoskonalenia bazy danych na potrzeby przyszłych ocen oraz dzięki zwiększeniu przejrzystości z korzyścią dla obywateli, w każdym przypadku stosownie do okoliczności.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów. Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.
(2)  Konieczne jest, aby dostępność danych zapewniała w dalszym ciągu jak najmniejsze obciążenie administracyjne wszystkich podmiotów, zwłaszcza takich podmiotów pozarządowych jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wymaga to aktywnego rozpowszechniania tych danych na poziomie krajowym zgodnie z dyrektywami 2003/4/WE47 i 2007/2/WE48 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich przepisami wykonawczymi, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę na potrzeby publicznego dostępu do danych, sprawozdawczości i wymiany danych między organami publicznymi.
_________________
_________________
47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
47 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).
48 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Dane przekazywane przez państwa członkowskie są Komisji niezbędne do monitorowania oraz dokonywania przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć jako wskaźniki do tego celu.
(3)  Proces pełnego i terminowego przekazywania odpowiednich danych przez państwa członkowskie jest kluczowy, aby umożliwić Komisji monitorowanie oraz dokonywanie przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej przepisów w stosunku do ich celów, co będzie przydatne przy formułowaniu przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie z pkt 22 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa49. W kilku aktach prawnych w sektorze środowiska należy dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny tych instrumentów, dokonywanej na podstawie danych zgromadzonych w trakcie wdrażania, ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi danymi naukowymi i analitycznymi. W tym kontekście potrzebne są odpowiednie dane, które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, efektywności, istotności, spójności i unijnej wartości dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze, które mogą również służyć decydentom i ogółowi społeczeństwa jako wskaźniki do tego celu.
_________________
_________________
49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Zgodnie z oceną dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady50 istnieje potrzeba dostosowania terminów składania sprawozdań dotyczących map hałasu i planów działań, tak aby zapewnić wystarczający czas na konsultacje publiczne w sprawie planów działań. W tym celu – i tylko jeden raz – termin analizy lub zmiany planów działań zostaje przesunięty o rok, tak aby termin następnej (czwartej) rundy planów działań przypadał nie na dzień 18 lipca 2023 r., lecz na dzień 18 lipca 2024 r. W związku z tym, począwszy od czwartej rundy, zamiast jednego roku, jak ma to miejsce obecnie, państwa członkowskie będą miały około dwóch lat od sporządzenia map hałasu do ukończenia analizy lub zmiany planów działań. Następnie w odniesieniu do kolejnych rund planowania działań wznowiony zostanie pięcioletni cykl analizy lub zmiany. Ponadto aby lepiej osiągnąć cele dyrektywy 2002/49/WE i stworzyć podstawę do opracowywania środków na poziomie Unii, sprawozdawczość państw członkowskich powinna odbywać się drogą elektroniczną. Konieczne jest również zwiększenie udziału społeczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania niektórych informacji przy jednoczesnym dostosowaniu tego obowiązku do innych unijnych aktów prawnych takich jak dyrektywa 2007/2/WE, bez powielania wymogów praktycznych.
(5)  Zgodnie z oceną dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady50 istnieje potrzeba dostosowania terminów składania sprawozdań dotyczących map hałasu i planów działań, tak aby zapewnić wystarczający czas na konsultacje publiczne w sprawie planów działań. W tym celu – i tylko jeden raz – termin analizy lub zmiany planów działań zostaje przesunięty o rok, tak aby termin następnej (czwartej) rundy planów działań przypadał nie na dzień 18 lipca 2023 r., lecz na dzień 18 lipca 2024 r. W związku z tym, począwszy od czwartej rundy, zamiast jednego roku, jak ma to miejsce obecnie, państwa członkowskie będą miały około dwóch lat od sporządzenia map hałasu do ukończenia analizy lub zmiany planów działań. Następnie w odniesieniu do kolejnych rund planowania działań wznowiony zostanie pięcioletni cykl analizy lub zmiany. Ponadto aby lepiej osiągnąć cele dyrektywy 2002/49/WE i stworzyć podstawę do opracowywania środków na poziomie Unii, sprawozdawczość państw członkowskich powinna odbywać się drogą elektroniczną. Konieczne jest również zwiększenie udziału społeczeństwa poprzez wprowadzenie wymogu publicznego udostępniania zrozumiałych, dokładnych i porównywalnych informacji przy jednoczesnym dostosowaniu tego obowiązku do innych unijnych aktów prawnych takich jak dyrektywa 2007/2/WE, bez powielania wymogów praktycznych.
_________________
_________________
50 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002).
50 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT52 wynika, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53.
(7)  Ze sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz oceny REFIT52 wynika, że należy – w celu uproszczenia wdrażania tej dyrektywy i zmniejszenia obciążenia administracyjnego związanego z monitorowaniem prowadzonym przez państwa członkowskie – znieść wymóg składania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz wymóg składania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję sprawozdania podsumowującego, ponieważ ocena adekwatności sprawozdawczości potwierdziła ograniczone wykorzystanie takich sprawozdań53. Komisja powinna jednak nadal przeprowadzać w regularnych odstępach czasu ocenę tej dyrektywy i podawać ją do publicznej wiadomości.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 oraz SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 oraz SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54 i 57 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym.
(9)  Konieczna jest zmiana obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 43, 54, 57 i 58 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE56. Przepisy te obejmują – mając na celu poprawę przejrzystości i zmniejszenie obciążenia administracyjnego – ustanowienie centralnej, ogólnodostępnej bazy danych z możliwością przeszukiwania, zawierającej nietechniczne streszczenia projektów oraz związanych z nimi ocen retrospektywnych, przyznanie Komisji uprawnień wykonawczych w zakresie określenia wspólnego formatu przedkładania nietechnicznych streszczeń projektów i związanych z nimi ocen retrospektywnych, informacje na temat wdrożenia oraz zastąpienie sprawozdań statystycznych składanych co trzy lata przez Komisję wymogiem utworzenia dynamicznej centralnej bazy danych prowadzonej przez Komisję oraz udostępniania informacji w ujęciu rocznym. W kontekście sprawozdania Komisji w 2017 r.56a należy zmodyfikować klauzulę przeglądową ww. dyrektywy określoną w jej art. 58 z myślą o przyszłym przeglądzie przepisów.
__________________
__________________
56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).
56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).
56a Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zgodnie z art. 58 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, COM(2017)0631.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzenia (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzenia (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005,
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
-1.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„da) »usługi danych przestrzennych« oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych, jak określono w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*;
__________________
* Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
-1a.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„db) »zbiór danych przestrzennych« oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych zgodnie z definicją w art. 3 pkt 3 dyrektywy 2007/2/WE.”;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d
d)   nazwy i adresy odbiorców osadu i miejsce jego wykorzystania;
skreśla się
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e
e)  wszelkie inne informacje dotyczące transpozycji i wdrożenia niniejszej dyrektywy przekazywane Komisji przez państwa członkowskie na podstawie art. 17.
skreśla się
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2
Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych zawartych w informacjach zarejestrowanych w tej ewidencji wykorzystuje się usługi danych przestrzennych zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*.
Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych zawartych w informacjach zarejestrowanych w tej ewidencji wykorzystuje się usługi danych przestrzennych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości publicznej za każdy rok kalendarzowy w terminie trzech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego i jest łatwo dostępna, w formacie skonsolidowanym określonym w załączniku do decyzji Komisji 94/741/WE** lub w innym formacie przewidzianym na podstawie art. 17.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 10 – ustęp 3
3.  Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane na żądanie właściwych organów.
3.  Informacje na temat metod oczyszczania oraz wyników analiz są udostępniane właściwym organom.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 86/278/EWG
Artykuł 17
Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.
Komisja jest uprawniona do określenia, w drodze aktu wykonawczego, formatu, zgodnie z którym państwa członkowskie mają przekazywać informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy. W świetle tych danych Komisja przedstawia też w razie potrzeby odpowiednie wnioski dotyczące zwiększenia ochrony gleby i środowiska.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2002/49/WE
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do repozytorium danych utworzonego zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.”;
2.  Państwa członkowskie zapewniają przekazanie Komisji danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań określonych w załączniku VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. W tym celu państwa członkowskie przekazują te informacje wyłącznie drogą elektroniczną do obowiązkowego repozytorium danych. W przypadku konieczności zaktualizowania informacji państwo członkowskie opisuje różnice pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi informacjami i podaje przyczyny aktualizacji, udostępniając zaktualizowane informacje w repozytorium danych.”;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2002/49/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
4a.  w art. 10 po ust. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 12a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w zakresie ustanowienia obowiązkowego repozytorium danych, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowych zasad mechanizmu cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działania.”;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)
Dyrektywa 2002/49/WE
Artykuł 12 a (nowy)
4b.  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 12a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 2a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 2a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/49/WE
Załącznik VI – punkt 3
5.  załącznik VI pkt 3 otrzymuje brzmienie:
5.  skreśla się załącznik VI pkt 3.
3.  Mechanizm wymiany informacji
Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, opracowuje obowiązkowy mechanizm cyfrowej wymiany informacji na potrzeby wymiany danych ze strategicznych map hałasu i streszczeń planów działań, o których mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.”.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy)
-1.  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„16a. »usługi danych przestrzennych« oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych, jak określono w dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*;
__________________
* Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).”.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, przynajmniej na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były publicznie dostępne w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.
1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie i aktualne informacje, przynajmniej na temat bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkód, były udostępniane obywatelom i Komisji w internecie w formacie otwartym, zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*. W odniesieniu do każdego zdarzenia podaje się co najmniej informacje wymienione w załączniku VI do niniejszej dyrektywy.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 18a w celu zmiany załącznika VI do niniejszej dyrektywy w zakresie szczegółowych kryteriów, zgodnie z którymi klasyfikuje się skalę i rodzaj szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych takich jak lokalizacja przestrzenna zdarzeń zawartych w informacjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wykorzystuje się usługi danych przestrzennych zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady**.
2.  Do prezentacji zbiorów danych przestrzennych takich jak lokalizacja przestrzenna zdarzeń zawartych w informacjach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wykorzystuje się usługi danych przestrzennych.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy.
3.  W oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 służby Komisji publikują przegląd ogólnounijny obejmujący mapy i regularnie go aktualizują.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:
4.  Nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r., a następnie przynajmniej co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia. Ocena jest podawana do wiadomości publicznej i opiera się między innymi na następujących elementach:
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b a (nowa)
ba)  analizie wydarzeń i istotnych zmian w państwach członkowskich.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Komisja informuje w stosownym czasie Parlament Europejski i Radę o wynikach oceny, o której mowa w ust. 4, i w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski ustawodawcze.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 – ustęp 4 b (nowy)
4b.   Ocena, o której mowa w ust. 4, obejmuje również rozszerzenie definicji „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” określonej w art. 2 pkt 1 oraz zakresu niniejszej dyrektywy w celu uwzględnienia szkód dla zdrowia ludzi z myślą o uwzględnieniu również zanieczyszczeń powietrza, które mogą powodować poważne zagrożenia dla zdrowia.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2004/35/WE
Artykuł 18 a (nowy)
2a.  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 18a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 1a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 18 ust. 1a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18 ust. 1a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
__________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2004/35/WE
Załącznik VI – akapit 1 – wprowadzenie
Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1, obejmują emisje, zdarzenia lub wypadki powodujące szkody wyrządzone środowisku naturalnemu lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z następującymi informacjami i danymi dotyczącymi każdego przypadku:
Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1, uwzględniają wykaz emisji, zdarzeń lub wypadków powodujących szkody wyrządzone środowisku naturalnemu lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkód, wraz z następującymi informacjami i danymi dotyczącymi każdego przypadku:
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2004/35/WE
Załącznik VI – punkt 7 – litera c a (nowa)
ca)   z odnośnymi postępowaniami sądowymi;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
aa)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„ca) analizy rozwoju infrastruktury INSPIRE w państwach członkowskich;”;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 23 – akapit 2 – wprowadzenie
Komisja przeprowadza w regularnych odstępach czasu ocenę niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:
Nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 r., a następnie przynajmniej co pięć lat Komisja przeprowadza ocenę niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia oraz podaje ją do wiadomości publicznej. Ocena opiera się między innymi na następujących elementach:
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2007/2/WE
Artykuł 23 – akapit 2 a (nowy)
Komisja informuje w stosownym czasie Parlament Europejski i Radę o wynikach oceny, o której mowa w akapicie drugim, i w razie potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski ustawodawcze.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2009/147/WE
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.
1.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, co sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz głównych skutków tych środków. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej i zawiera w szczególności informacje na temat statusu i tendencji w odniesieniu do gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących tych gatunków, środków ochrony zastosowanych w odniesieniu do tych gatunków oraz wkładu sieci obszarów specjalnej ochrony w osiągnięcie celów określonych w art. 2 niniejszej dyrektywy.”;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2009/147/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie pierwsze
2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.”.
2.  Komisja, wspomagana przez Europejską Agencję Środowiska, co sześć lat opracowuje i publikuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie informacji określonych w ust. 1.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2010/63/UE
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3
W oparciu o dane przedłożone przez państwa członkowskie służby Komisji publikują przegląd unijny.
Nie później niż sześć miesięcy po przekazaniu przez państwa członkowskie danych, o których mowa w akapicie drugim, służby Komisji publikują przegląd unijny na podstawie tych danych i regularnie go aktualizują.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2010/63/UE
Artykuł 54 – ustęp 4
4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 56 ust. 3.”;
4.  Komisja ustanawia wspólny format i zakres informacji na potrzeby przedkładania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 3.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2010/63/UE
Artykuł 56 – ustęp 3
2a.   art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie co roku przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie i w terminie określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.
2.  Nie później niż dnia 31 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w formacie określonym przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2. W każdym przypadku termin przesłania sprawozdania nie może przypadać później niż dziewięć miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 995/2010
Artykuł 20 – ustęp 1
1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych format i procedurę udostępniania takich informacji przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
Rozporządzenie 995/2010/UE
Artykuł 20 – ustęp 3
3.  Do dnia 3 grudnia 2015 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.
3.  Do dnia 3 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności, w tym również w zapobieganiu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub pochodzących z niego produktów. W szczególności rozważy ona konsekwencje administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu produktów. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego odpowiednie wnioski ustawodawcze.”.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
1.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej i udostępniają Komisji informacje na temat stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005
Artykuł 9 – akapit 1
Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja powinna przy tym uwzględniać postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.”.
Do grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat, Komisja na podstawie informacji i doświadczeń w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia przeprowadza przegląd jego funkcjonowania i skuteczności. Komisja uwzględnia przy tym postępy we wdrażaniu dobrowolnych umów o partnerstwie. Co pięć lat Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników przeglądu i w stosownych przypadkach dołącza do niego propozycje ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT.”.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c
c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.
c)  Nie naruszając przepisów art. 20, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Komisja określa formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 338/97
Artykuł 18 – ustęp 2
art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.
2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011..
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. W kwestii zadań Komitetu określonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia okresu trzymiesięcznego od przekazania do Rady, Rada nie powzięła żadnych działań, proponowane środki zostają przyjęte przez Komisję.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0324/2018).

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności